• Zespół Badawczy Cywilnoprawnych Problemów Obrotu Gospodarczego

  Celem Zespołu jest prowadzenie badań nad cywilnoprawnymi regulacjami dotyczącymi obrotu gospodarczego, w tym obrotu z udziałem konsumentów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problematykę prawa przewozowego, turystycznego i ubezpieczeniowego oraz własności intelektualnej.

 • Zespół Badawczy Filozofii, Teorii oraz Ekonomicznej Analizy Prawa

  Interdyscyplinarna grupa badawcza podejmująca zadania badawcze w obszarze filozofii i teorii prawa, w tym ekonomicznej analizy prawa.

 • Zespół Badawczy Ochrony Praw Człowieka w Polskim Systemie Prawnym

  Celem działania Zespołu jest prowadzenie badań nad wciąż aktualną i stwarzającą szerokie pole do analiz, problematyką praw człowieka. W ramach prowadzonych badań członkowie Zespołu szczególny nacisk zamierzają położyć na zagadnienia oscylujące wokół problematyki praw i wolności politycznych, jako podstawowych praw człowieka. Sfera ta wymaga szczególnego zainteresowania, zważywszy na jej znaczenie dla funkcjonowania państwa demokratycznego oraz

 • Zespół Badawczy Organizacji i Funkcjonowania Gospodarki Komunalnej

  Przedmiotem analiz zespołu badawczego jest organizacja i funkcjonowanie gospodarki komunalnej zarówno w aspekcie publicznoprawnym, jak i prywatnoprawnym.

 • Zespół Badawczy Prawa Cywilnego Procesowego i Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości

  Zespół badawczy zajmuje się badaniami nad tematami związanymi z prawem cywilnym procesowym oraz informatyzacją wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności zagadnieniami: Postępowania rozpoznawczego w sprawach cywilnych (proces cywilny i postępowanie nieprocesowe); Postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego; Wykonywania zawodu komornika sądowego; Międzynarodowego i europejskiego postępowania cywilnego; Arbitrażu, mediacji i negocjacji oraz inne alternatywnych metod rozwiązywania sporów cywilnych; Prawa

 • Zespół Badawczy Prawa Finansowego

  Zespół realizuje projekt badawczy pt. „Bezpieczeństwo finansowe państwa i samorządu terytorialnego”.  Badania obejmują szeroko rozumiane bezpieczeństwo finansowe państwa, tj. bezpieczeństwo w sferze finansów publicznych, podatków oraz na rynku finansowym. Motywem przyjętych założeń badawczych jest dynamika zmian w prawie finansowym, bankowym i podatkowym, z uwzględnieniem wpływu prawodawstwa unijnego, która stwarza sytuacje zagrażające utrzymaniu ładu i bezpieczeństwa

 • Zespół Badawczy Prawa Karnego

  Przedmiotem prac zespołu jest wielowymiarowa analiza prawa karnego realizowana w celu podniesienia jego jakości. Podstawowym celem badawczym zespołu jest więc weryfikacja prawa karnego z perspektywy współczesnych osiągnięć teorii i dogmatyki prawa karnego.

 • Zespół Badawczy Prawa Komunikacji Elektronicznej

  Prowadzone w ramach zespołu badawczego badania obejmują zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania organów administracji oraz zagadnienia dotyczące postępowań administracyjnych przeprowadzanych przez krajowe organy regulacyjne z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych. Analiza obejmuje procesy automatyzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji w obszarze prawa prywatnego i publicznego.

 • Zespół Badawczy Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej

  Celem działania zespołu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej. Charakterystyka merytoryczna prowadzonych badań w zespole: spojrzenie na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej z perspektywy determinant rozwoju przedmiotowego porządku prawnego.

 • Zespół Badawczy Prawa Ochrony Środowiska

  Do zadań Zespołu należy dokonanie przeglądu i analizy obowiązujących regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska. Istotnym aspektem działalności badawczej jest także wysuwanie postulatów i propozycji zmian w prawie ochronie środowiska.

 • Zespół Badawczy Prawnej Ochrony Rodziny

  Ramy normatywne badań prowadzonych w zespole obejmują zbiór norm, który łączy funkcja, jaką jest prawna ochrona rodziny. Należą one do rozmaitych dziedzin prawa materialnego prywatnego, prawa procesowego, szeroko rozumianego prawa publicznego, w tym zwłaszcza administracyjnego, a także prawa kolizyjnego i porównawczego.

 • Zespół Badawczy Tworzenia i Wykładni Prawa

  Celem działania Zespołu jest prowadzenie badań w zakresie metodologii nauk prawnych, koncepcji teoretycznoprawnych (przede wszystkim derywacyjnej koncepcji wykładni prawa oraz koncepcji czynności konwencjonalnych w prawie), a także komunikacyjnych (dyskursywnych) aspektów prawa w zakresie tworzenia prawa, wykładni prawa i stosowania prawa. Badania prowadzone przez Zespół, choć merytorycznie różnorodne, mają wspólny rdzeń. Wszystkie dotyczą bowiem problematyki kształtowania

 • Zespół Badawczy Współczesnych Wyzwań Prawa Konstytucyjnego

  Celem działalności zespołu badawczego jest bieżąca analiza i prezentacja pluralistycznych koncepcji badawczych konstytucjonalizmu europejskiego i światowego w kontekście aktualnych wyzwań dla relacji prawa unijnego i krajowego, występujących w orzecznictwie sądowym.