Zarządzenie Rektora US nr 8/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie realizacji obowiązków zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia dotyczących sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych oraz informowania i postępowania w razie wypadku lub awarii: http://monitor.usz.edu.pl/8-2019/

 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO budynku WPiA US – Narutowicza 17a

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO budynku WPiA US – Piastów 40b

 

Instrukcja postępowania w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi

 

ZARZĄDZENIE NR 130/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. w sprawie obowiązku weryfikacji sporządzonych „szczegółowych kart oceny ryzyka” na wszystkich stanowiskach pracy w Uniwersytecie Szczecińskim: http://monitor.usz.edu.pl/130-2019/

ZARZĄDZENIE NR 129/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. w sprawie czynników oraz procesów pracy stanowiących szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego: http://monitor.usz.edu.pl/17554-2/

ZARZĄDZENIE NR 128/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji ludzi w Uniwersytecie Szczecińskim: http://monitor.usz.edu.pl/128-2019/

ZARZĄDZENIE NR 127/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Szczecińskim ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych: http://monitor.usz.edu.pl/127-2019/

ZARZĄDZENIE NR 124/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 września. 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego: http://monitor.usz.edu.pl/124-2019/