• Zespół Badawczy Prawa Finansowego

  Zespół realizuje projekt badawczy pt. „Bezpieczeństwo finansowe państwa i samorządu terytorialnego”.  Badania obejmują szeroko rozumiane bezpieczeństwo finansowe państwa, tj. bezpieczeństwo w sferze finansów publicznych, podatków oraz na rynku finansowym. Motywem przyjętych założeń badawczych jest dynamika zmian w prawie finansowym, bankowym i podatkowym, z uwzględnieniem wpływu prawodawstwa unijnego, która stwarza sytuacje zagrażające utrzymaniu ładu i bezpieczeństwa publicznego.

  Członkowie prowadzą badania naukowe w oparciu o różne metody badawcze (m.in. analityczną, prawno-porównawczą, dogmatyczną, historyczną), koncentrując się na zagadnieniach istotnych z krajowego i międzynarodowego punktu widzenia.

  Skład Zespołu:

  Kontakt:
  Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji
  Uniwersytet Szczeciński
  tel. (91) 444 28 13, e-mail: ewa.kowalewska@usz.edu.pl

   


  OGŁOSZENIA BIEŻĄCE


  W dniu 17 listopada 2021 r. o godz. 13.30 odbędzie się organizowany przez Zespół Badawczy Prawa Finansowego oraz Zespół Badawczy Organizacji i Funkcjonowania Gospodarki Komunalnej – wykład gościnny Pana Tomasza Szporlendowskiego z Działu Bezpieczeństwa Allegro.pl, na temat: „Uprawnienia konsumenta przy zawieraniu umów na odległość”.

  Celem wykładu będzie zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie pojawiają się przy zwieraniu umów na odległość i jak należy w takich sytuacjach postępować. Wykład będzie miał charakter praktyczny.


  OGŁOSZENIA ARCHIWALNE


  Informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 17 na platformie MS Teams odbędzie się Międzyuczelniana Sesja Naukowa dwóch kół naukowych – Koła Naukowego Prawa Finansowego FiskUS, działającego na Wydziale Prawa i Administracji US oraz Koła Naukowego Fiscus, działającego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

  Temat sesji: „Wybrane zagadnienia prawa finansowego – budżet państwa, budżet JST, system podatkowy, system bankowy”. Sesja ta jest kontynuacją pierwszego międzyuczelnianego spotkania ww. kół, które miało miejsce na WPAiE UWr w grudniu 2019 r.

  Studentów zainteresowanych dołączeniem do spotkania prosimy o kontakt z dr Ewą Kowalewską.

  Więcej informacji: https://wpia.usz.edu.pl/wybrane-zagadnienia-prawa-finansowego-budzet-panstwa-budzet-jst-system-podatkowy-system-bankowy/


  Informujemy, że w dniu 15 kwietnia br. o godz. 8.15 odbyło się spotkanie pt. „Współczesna bankowość elektroniczna i pieniądz elektroniczny od strony technologii” z Panem Arturem Żebrowskim – ekspertem zajmującym się technologiami IT, który przez ponad 10 lat doradzał i pracował dla wielu instytucji finansowych w Polsce.

  Tematyka spotkania dotyczyła aspektów technologicznych innowacyjnych rozwiązań w obszarze bankowości elektronicznej, rozliczeń pieniężnych przeprowadzanych za pośrednictwem banków i wykorzystania technologii blockchain przy zabezpieczaniu transakcji finansowych. Udział w spotkaniu wzięli studenci pierwszego roku kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji oraz członkowie KN FiskUS. Organizatorem spotkania był Zespół Badawczy Prawa Finansowego.


  Informujemy, że w dniu 8 kwietnia br. o godz. 18.00 odbył się organizowany przez Zespół Badawczy Prawa Finansowego oraz Koło Naukowe FiskUS wykład Pana Jarosława Jezierskiego, Koordynatora Regionalnego Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem pn. „Wiarygodność finansowa – co możesz zyskać?” .

  Celem wykładu było wprowadzenie w tematykę dotyczącą minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu. Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia dotyczące budowania wiarygodności finansowej oraz korzyści, jakie płyną z pozytywnej historii kredytowej. Ponadto, omówione zostaną także zasad funkcjonowania Biura Informacji Kredytowej.

  Każdy uczestnik spotkania otrzyma imienny certyfikat, potwierdzający udział w wykładzie.

  Organizatorem spotkania był Zespół Badawczy Prawa Finansowego oraz Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS.


  W dniu 25 marca 2021 r. w godz. 10.00 – 11.30, odbyło się spotkanie z Panią Brygidą Małkiewicz Zastępcą Naczelnika Kasowo-Skarbcowego w Oddziale Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Szczecinie, które dotyczyło „Rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych”.

  Tematyka spotkania dotyczyła aspektów praktycznych w zakresie stosowanych zabezpieczeń banknotów i monet. Krótki kurs rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych stanowi odpowiedź na pytanie, czy nasze środki pieniężne są właściwie zabezpieczone?

  Organizatorem spotkania był Zespół Badawczy Prawa Finansowego (kontakt: mgr Dominika Wróblewska).


  W dniu 22 marca 2021 r. w godz. 12.30 – 14.15, odbył się wykład Pana Jarosława Jezierskiego, Koordynatora Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, pt. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”.

  Tematyka spotkania oscylowała  wokół zagadnień związanych z prawem bankowym w obrocie elektronicznym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa bankowości elektronicznej. Poruszone zostały zagadnienia odnoszące się do funkcjonowania mediów społecznościowych, budowania oraz zarządzania hasłami w cyberprzestrzeni.

  Organizatorem spotkania był Zespół Badawczy Prawa Finansowego (kontakt: dr Ewa Kowalewska).