Szczegółowe informacje oraz terminarz rekrutacji na studia znajdują się pod adresem:

http://kandydaci.usz.edu.pl/terminy-rekrutacyjne/

 

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów – Elektroniczna Rejestracja Kandydatów na rok akademicki 2019/2020 rozpoczęła się z dniem 10 czerwca 2019 r.

Budynek Główny WPiA, ul. Narutowicza 17a
(pokój nr 116 – tylko składanie dokumentów)

Adres do korespondencji:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Prawa i Administracji US
ul. Narutowicza 17a
70-240 Szczecin
pokój 116

e-mail: rekrutacja@wpiaus.pl

 

Dyżury telefoniczne Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Prawa i Administracji:

Poniedziałki – w godzinach 10.00 – 11.00
Wtorki – w godzinach 10.30 – 11.30
Środy – w godzinach 10.30 – 11.30
Czwartki – w godzinach 13.30 – 14.30
Piątki – w godzinach 13.15 – 14.15

Numer telefonu: 91 444-28-17.
Dyżury będą odbywały się w pokoju 403
(budynek przy ul. Narutowicza 17 a, 70-240 Szczecin).

  

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

Zadbaj o swoją przyszłość i dołącz do nas!

 


Kierunki studiów:

PRAWO – stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie

ADMINISTRACJA –  studia stacjonarne I stopnia (pięć specjalności do wyboru: administracja samorządowa; administracja ochrony i obsługi prawnej; administracja morska; administracja zatrudnienia; doradztwo podatkowe)

ADMINISTRACJA –   studia stacjonarne II stopnia (siedem specjalności do wyboru: administracja bezpieczeństwa publicznego; administracja finansowa i gospodarcza; administracja gospodarowania nieruchomościami; administracja samorządowa; administracja ochrony środowiska; administracja ochrony zdrowia; administracja ogólna)

Kierunek prowadzony łącznie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania:

EKONOMICZNO-PRAWNY – studia stacjonarne I stopnia (dwie specjalności do wyboru: sektor prywatny; sektor publiczny)

EKONOMICZNO-PRAWNY– studia stacjonarne II stopnia (dwie specjalności do wyboru: doradztwo podatkowe; doradztwo ekonomiczne i prawne).

 

Kierunek prowadzony łącznie z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług (Wydział wiodący, rekrutacja.wzieu.pl), Wydziałem Biologii, Wydziałem Humanistycznym:

GOSPODARKA REGIONÓW NADMORSKICH – NOWOŚĆ studia stacjonarne I stopnia (cztery specjalności do wyboru: transport i energetyka morska; środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego i zarządzania środowiskiem wodnym; bezpieczeństwo społeczności lokalnych i regionalnych; prawo, administracja i finanse gospodarki regionów nadmorskich).

 

Wydział posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk prawnych oraz doktora habilitowanego.


Dlaczego warto studiować na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego?

– Od wielu lat zajmujemy czołowe miejsce wśród wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego.

– Zdobyte u nas wykształcenie pozwala na podjęcie ciekawej, dobrze płatnej pracy. Kształcenie oparte jest na programie uwzględniającym zapotrzebowanie rynku pracy, a absolwenci są poszukiwani przez pracodawców.

Absolwenci kierunku Administracja pracują jako: pracownicy administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej, innych jednostek publicznych oraz niepublicznych; pracownicy organizacji i instytucji międzynarodowych; pracownicy jednostek wymiaru sprawiedliwości (sądów i prokuratur).

Studia na kierunku Prawo są pierwszym etapem nauki w zakresie tzw. klasycznych zawodów prawniczych, czyli: sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza; pokrewnych zawodów prawniczych (takich jak np. referendarz sądowy albo komornik). Przygotowują także specjalistów do pracy między innymi w: organach ochrony prawnej; podmiotach prywatnych, dla których można prowadzić obsługę prawną; organach wymiaru sprawiedliwości na stanowiskach pomocniczych (np. asystenta sędziego); organach i urzędach administracji publicznej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego.

Absolwenci kierunku Ekonomiczno-prawnego w sektorze publicznym pracują w: urzędach skarbowych i kontroli skarbowej; instytucjach sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym; urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, ministerstwach; agencjach państwowych. W sektorze prywatnym w: przedsiębiorstwach handlowych i usługowych; przedsiębiorstwach finansowych i funduszach inwestycyjnych; bankach i domach maklerskich; funduszach inwestycyjnych; firmach ubezpieczeniowych oraz firmach doradztwa ekonomicznego; przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych.

Absolwenci kierunku Gospodarka regionów nadmorskich będą przygotowani do podjęcia zatrudnienia między innymi w: portach morskich i śródlądowych; przedsiębiorstwach i korporacjach sektora gospodarki morskiej; instytucjach otoczenia biznesu; przedsiębiorstwach turystycznych; przedsiębiorstwach usługowych, doradztwa i konsultingu gospodarczego, prawniczego, przyrodniczego; przedsiębiorstwach energetyki morskiej.

– Kierunki studiów Prawo oraz Administracja posiadają pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

– Wydział posiada 30-letnie doświadczenie w kształceniu studentów. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra naukowa, naukowcy i praktycy, m.in. sędziowie, adwokaci, radcowie prawni.

– Studenci mają zapewnioną możliwość rozwoju naukowego między innymi poprzez uczestnictwo w studenckich kołach i organizacjach naukowych. Także udział w krajowych i międzynarodowych programach mobilności studentów.

– Studenci mają prawo ubiegania się o stypendia za wyniki w nauce i sporcie, o stypendium socjalne oraz zapomogi losowe.