W dniu 26 marca 2024 r. o godz. 17.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład online pt. „Did the praetor discriminate? Thoughts apropos of Peter Garnsey”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams i obowiązywała na nie rejestracja. Wykład otwarty poprowadził prof. Paula du Plessis z University of Edinburgh i zaoferował głębokie spojrzenie na jurysdykcję pretora w rzymskim postępowaniu cywilnym, odnosząc się do pionierskich teorii prof. Petera Garnsey’a.

Prof. Paul J. du Plessis jest kierownikiem katedry prawa rzymskiego na Uniwersytecie w Edynburgu. Jest historykiem prawa, którego badania koncentrują się głównie na wieloaspektowym i złożonym zestawie relacji między prawem a społeczeństwem w kontekście historycznym. Głównym obszarem jego zainteresowań badawczych jest prawo rzymskie (ze szczególnym uwzględnieniem własności, zobowiązań oraz w mniejszym stopniu osoby i rodziny). W kontekście zainteresowań „prawem i społeczeństwem” jego badania skupiają się także na dalszym okresie, w którym do tworzenia prawa wykorzystywano rzymskie zasady prawne, a mianowicie na okresie europejskiego ius commune w późnym średniowieczu. Tutaj jego badania badają takie tematy, jak struktura, doktryna i legitymacja, mając na celu zakwestionowanie przyjętych „makronarracji” europejskiej historii prawa.

Jest autorem sześciu książek wydawanych przez wydawnictwa, w tym Oxford University Press i Bloomsbury, oraz redaktorem ośmiu tomów wydanych przez tych samych wydawców. Jego badania były finansowane przez różne organizacje krajowe i międzynarodowe, w tym National Research Fund (Republika Południowej Afryki), The Institute for Classical Studies (Wielka Brytania) i Journal of Legal History (Wielka Brytania).


W dniu 14 marca 2024 r. o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład pt. „Balansowanie między prawami podstawowymi w prawie europejskim i krajowym”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams i obowiązywała na nie rejestracja. Wykład poprowadziła docent doktor Milašiūtė Vygantė, wybitna ekspertka z Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego i była to niepowtarzalna okazja, aby zgłębić wiedzę na temat złożonych relacji między różnymi prawami podstawowymi oraz zrozumieć, jak są one interpretowane i stosowane w praktyce.

Doktor. dr. Vygantė Milašiūtė jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego i analitykiem polityki w Rządowym Centrum Analiz Strategicznych na Litwie. Posiada uprawnienia prawnika (Uniwersytet Wileński, Wydział Prawa, 1999), tytuł magistra prawa międzynarodowego (Uniwersytet w Lund, Instytut Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego im. Raoula Wallenberga, 1999) oraz stopień doktora nauk prawnych (Uniwersytet Wileński, 2007).

Była urzędnikiem Ministerstwa Sprawiedliwości Litwy i ma doświadczenie we współpracy z ONZ, Radą Europy i instytucjami UE m.in. jako zastępca członka Komisji Weneckiej, delegat i przewodniczący przy UE Grupa Robocza Rady ds. Praw Podstawowych (FREMP) oraz krajowy oficer łącznikowy w Agencji Praw Podstawowych UE. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują europejskie prawo dotyczące praw człowieka i prawo antydyskryminacyjne. Jest wiceprzewodniczącą Action Global Digital Human Rights Network finansowanej przez COST (UE).


W grudniu 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbyły się dwa wydarzenia naukowe, do których należały wykład pt. „The capital punishments in ancient Rome” oraz wykład otwarty (warsztaty) pt. „Some Remarks on Dogmatics and Historisierung in the works of Ludwig Mitteis”. W spotkaniach tych udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Wykłady poprowadził prof. Tomasso Beggio.

Prof. Tomasso Beggio jest profesorem nadzwyczajnym prawa rzymskiego i praw starożytności oraz pracownikiem naukowym Wydziału Prawa Università di Trento (University of Trento) we Włoszech. Jest to autor wielu publikacji naukowych, który jako uczony młody, jest już bardzo dobrze rozpoznawalny w międzynarodowym środowisku romanistów oraz historyków prawa. Posiada on wieloletnie doświadczenie zawodowe – od marca do listopada 2022 r. był członkiem komisji oceniającej Krajowy Egzamin Adwokacki przy Sądzie Apelacyjnym w Trydencie, właściwy w następujących sprawach: prawo prywatne, prawo UE, prawo kanoniczne, a także doświadczenie dydaktyczne – na Wydziale Prawa, Uniwersytetu w Trydencie prowadził – w latach 2020-2023 Rzymskie Podstawy Prawa Europejskiego w języku angielskim, a w latach 2021-2023 Podstawy rzymskiego prawa prywatnego, w języku włoskim. To uczestnik i organizator wielu konferencji i seminariów, a także innych zajęć i zadań akademickich. Pan prof. odbył także wiele pobytów za granicą i uczestniczy w finansowanych projektach badawczych. Poza Włochami odbywał staże oraz pracował w Niemczech (Hamburg) i Finlandii (Helsinki). Posiada znajomość następujących języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, portugalski, łaciński i starożytna greka.

Trzeba tu podkreślić, że prof. Tomasso Beggio jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie Szczecińskim. W ramach swojego pobytu w Szczecinie Pan Prof. poza wygłoszonymi wykładami odbył seminarium ze studentami naszego wydziału oraz uczestniczył w seminarium „Hybryda”, którego gościem był prof. Pasquale Policastro. Wziął również udział w spotkaniu opłatkowym Koła Naukowego „Romanesimo”.


W dniu 7 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład pt. „Influencers and Airbnb taxation”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Wykład ten był niepowtarzalną okazją, aby zgłębić wiedzę o nowoczesnych aspektach opodatkowania w kontekście działalności influencerów oraz wynajmu krótkoterminowego Airbnb, a jego adresatami byli studenci, naukowcy, jak i profesjonaliści zainteresowani najnowszymi trendami w prawie podatkowym. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim w formule zdalnej, za pośrednictwem aplikacji MS Teams i obowiązywały na nie zapisy. Wykład poprowadził doc. JUDr. Ing. Michala Radvana, Ph.D.

Doc. JUDr. Ing. Michala Radvana, Ph.D. jest Prodziekanem ds. zagranicznych i zewnętrznych Wydziału Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie, a także profesorem nadzwyczajny prawa finansowego zatrudnionym w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii na tym Wydziale. Ponadto jest Przewodniczącym Rady Doktorskiej Studiów Prawa Publicznego. Pan Profesor jest wybitnym prawnikiem, naukowcem, a także dydaktykiem. Jego zainteresowania badawcze obejmują między innymi szeroko pojęte prawo finansowe oraz podatkowe, jak i wybrane aspekty prawa handlowego. W ramach działalności naukowo-badawczej wyróżnia się jego członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Profesorów Prawa Podatkowego oraz w Międzynarodowym Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego, a także udział w licznych projektach grantowych. To także uczestnik wielu wyjazdów akademickich zarówno europejskich i amerykańskich. Należy do Rad Naukowych wielu prestiżowych czasopism naukowych. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa finansowego i podatkowego w tym polityki fiskalnej, regulacji finansów publicznych, autonomii finansowej samorządów lokalnych, problematyki podatku od nieruchomości, opłat komunalnych, podatku turystycznego czy rezydencji podatkowej osób prawnych.


W dniu 2 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład pt. „Digital Privacy in the Age of Surveillance: An aspect of Digital Constitutionalism”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams i obowiązywała na nie rejestracja. Wykład poprowadził Assoc. Prof. Prabhpreet Singh.

Pan Prabhpreet Singh zatrudniony jest jako adiunkt prawa w School of Law na Uniwersytecie Manipal w Jaipur w Indiach. Pracuje także jako koordynator w Moot Court Society. Posiada staż pracy dłuższy niż 3 lata. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Specjalistów Ochrony Danych. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i stale zajmuje się nauczaniem takich przedmiotów, jak porównawcze prawo konstytucyjne, prawo ochrony środowiska i prawo administracyjne.

Na poziomie akademickim wygłosił referaty i brał udział jako prelegent w ponad 30 konferencjach międzynarodowych i krajowych. Opublikował ponad 5 artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych. Wygłosił 20 wykładów gościnnych z zakresu porównawczego prawa konstytucyjnego na różnych uniwersytetach, w tym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydziale Nauk Społecznych, Polska, Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Santo Tomas Medellin, Kolumbia, St. Kliment Ohridski-Bitola, Macedonia Północna, Międzynarodowe Centrum Badań nad Prawami Człowieka Mediterranea, Włochy, Uniwersytet w Salerno, Włochy i National Law College, Nepal. Jest także członkiem rady redakcyjnej brazylijskiego czasopisma Alternative Dispute Solution-RBADR. Recenzent w czasopiśmie International Relations and Diplomacy (ISSN 2328-2134). Członek rady redakcyjnej czasopisma Revista de drept Constitutional (Constitutional law review Journal) i młodszy redaktor naczelny włoskiego czasopisma prawniczego The Italian Law Journal (ISSN 2421-2156).


W dniu 27 listopada 2023 r. o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład pt. „Gender identity and Sexual Orientation Discrimination”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams i obowiązywała na nie rejestracja. Wykład poprowadziła Pani Tsisia Okropiridze.

Pani Tsisia Okropiridze jest prawnikiem, doktorantką i asystentem na Wydziale Prawa Gruzińskiego Uniwersytetu Sulkhan-Saba Orbeliani. Jest również Kierownikiem Centrum Prawa Antydyskryminacyjnego, które jest wydzielone jako instytut na tym Wydziale. Warto dodać, że Centrum to od czasu jego utworzenia w listopadzie 2021 r. niezłomnie wspiera wartości takie jak: godność, wolność i równość. Składa się ono z zespołu różnych naukowców, prawników i działaczy na rzecz praw człowieka a także studentów. Angażując się w zwiększenie świadomości w problematyce praw człowieka, równości i prawa antydyskryminacyjnego tak aby lepiej zrozumieć i upowszechniać, prowadzi aktywność i angażuje się w inicjatywy edukacyjne, bezpłatne konsultacje oraz prowadzi współpracę z uniwersytetami, różnymi instytucjami i organizacjami na gruncie prawa krajowego, jak i międzynarodowego. Ponadto Pani Tsisia Okropiridze jest wykładowcą z zakresu praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego. Swoje zainteresowania badawcze rozwija zwłaszcza w zakresie praw człowieka, prawa międzynarodowego i prawa konstytucyjnego. Jest także autorką publikacji naukowych.


Accessibility Toolbar