• Zespół Badawczy Cywilnoprawnych Problemów Obrotu Gospodarczego

  Celem Zespołu jest prowadzenie badań nad cywilnoprawnymi regulacjami dotyczącymi obrotu gospodarczego, w tym obrotu z udziałem konsumentów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problematykę prawa przewozowego, turystycznego i ubezpieczeniowego oraz własności intelektualnej.

  W ramach tak zakreślonego celu ogólnego mieszczą się cele szczegółowe, w tym m. in. :
  – analiza regulacji prawa krajowego i międzynarodowego w dziedzinach będących przedmiotem badań członków zespołu oraz identyfikowanie tendencji prawodawczych i orzeczniczych,
  – formułowanie wniosków de lege lata i de lege ferenda, wypracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie regulacji krajowych dotyczących obrotu gospodarczego, w tym w odniesieniu do umowy przewozu, umowy spedycji oraz umowy o udział w imprezie turystycznej,
  – wypracowanie w prawie materialnym rozwiązań pozwalających na uproszczenie i przyspieszenie rozliczeń pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego.

  Dyscyplina: nauki prawne

  Skład Zespołu:

  Kontakt:
  Instytut Nauk Prawnych, tel. (91) 444-28-01
  e-mail: krzysztof.wesolowski@usz.edu.pl

  Instytut Nauk Prawnych
  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
  ul. Piastów 40b
  71-065 Szczecin