PRACOWNIA DS. PROJEKTÓW NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH – INFORMACJE

 


Regulamin funkcjonowania Pracowni ds. projektów naukowych i dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


 

 


Aktualne konkursy grantowe


MAESTRO 13

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro13

Konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Nabór wniosków trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r.


SONATA BIS 11

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis11

Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Nabór wniosków trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r.


MINIATURA 5

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5

Do konkursu można zgłaszać wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego trwającego do 12 miesięcy w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.
Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe.

Działania naukowe mogą być realizowane przez badacza, który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 5 maja do 30 września 2021 r.


Weave-UNISONO

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

Międzynarodowy konkurs na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.

Okres realizacji projektów może wynosić 24, 36 lub 48 miesięcy.