Głównym celem Pracowni ds. projektów naukowych i dydaktycznych jest wsparcie pracowników Wydziału Prawa i Administracji w pozyskiwaniu projektów obejmujących badania naukowe,  prace rozwojowe lub wdrożeniowe, finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, a także ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki.

Do zadań pracowni należy:

 • rozpowszechnianie oraz promowanie wśród pracowników WPiA informacji dotyczących aktualnych konkursów, a także prowadzenie spotkań informacyjnych oraz konsultacji w sprawie możliwości i zasad pozyskiwania środków;
 • udzielanie wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów;
 • weryfikacja zgłaszanych wniosków projektowych pod kątem ich formalnej poprawności oraz zgodności ze strategią rozwoju WPiA;
 • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację  badań naukowych,  prac rozwojowych lub wdrożeniowych, a także programów dotyczących umiędzynaradawiania Wydziału;
 • prowadzenie bazy projektów złożonych przez pracowników Wydziału.

Pracownia ds. projektów naukowych i dydaktycznych została powołana zarządzeniem nr 18/2019/2020 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dna 19 grudnia 2019 r.


Regulamin funkcjonowania Pracowni ds. projektów naukowych i dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


 

 

dr Ewa Milczarek – Kierownik Pracowni ds. projektów naukowych i  dydaktycznych

dr Marta Jasińska

dr hab. Konrad Burdziak

dr Michał Peno

mgr Bartosz Namieciński

 


Harmonogram konkursów NCN na 2023 r.AKTUALNE KONKURSY GRANTOWE


MINIATURA 7


https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura7

Konkurs na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/ pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do godz. 16.00.


MAESTRO 15


https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro15

Konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

W konkursie MAESTRO można zaplanować projekt badawczy trwający 36, 48 albo 60 miesięcy.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 września 2023 r. do godz. 16.00.


TRANS-ATLANTIC PLATFORM


https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/t-ap-2023

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pn. Democracy, Governance and Trust (DGT Call 2023), ogłaszany przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP).

Konkurs obejmuje 9 głównych obszarów tematycznych:

 1. Concepts, understandings and models of democracy, governance and trust;
 2. Education;
 3. Media, information and communication;
 4. Economies and economic systems;
 5. Identities, discrimination, marginalization and inequalities;
 6. Ecosystems and environments;
 7. Epistemologies, knowledge and expertise;
 8. History and culture;
 9. Power, authority and conflict.

Szczegółowy zakres tematyczny konkursu znajduje się w ogłoszeniu o konkursie na stronie sieci T-AP.

O finansowanie w konkursie mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów badawczych z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku.

Kraje uczestniczące w konkursie: Brazylia, Chorwacja, Francja, Kanada, Polska, Republika Południowej Afryki, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Wielka Brytania.

 • Termin składania obowiązkowych formularzy Notice of Intent to apply (NOI): 15 września 2023 r.,
 • Termin składania wniosków pełnych (Full Proposal): 6 listopada 2023 r.,
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 13 listopada 2023 r.,
 • Wyniki konkursu: lipiec – sierpień 2024 r. (TBC)


Weave-UNISONO


https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

konkurs Weave-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, LuksemburgaBelgii–Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.

Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga lub Belgii–Flandrii w ramach programu Weave ma dwie możliwości złożenia wniosku krajowego do NCN:

 • w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych (składanych do NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej. NCN nie pełni wtedy roli agencji wiodącej;
 • w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu (OPUS 26, nabór wniosków do połowy grudnia 2023 r.) – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

Okres realizacji projektów może wynosić 24, 36 lub 48 miesięcy (ten sam – jeśli to możliwe – lub jak najbardziej zbliżony dla wszystkich zaangażowanych w dany projekt zespołów).

Terminy naboru wniosków wspólnych i wniosków krajowych dostępne tutaj: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/weave_unisono_tabela_terminy_PL.pdf


PRELUDIUM BIS 5


https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis5

Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

Budżet projektów PRELUDIUM BIS 5 może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS 5 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy, zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

W konkursie można ubiegać się finansowanie projektów trwających 36 lub 48 miesięcy.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 września 2023 r. do godz. 16.00.


SONATA BIS 13


https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis13

na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

W konkursie SONATA BIS można zaplanować projekt badawczy na 36, 48 albo 60 miesięcy.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 września 2023 r. do godziny 16:00.

MONOGRAFIE

https://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

Finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

ADRESACI

Pracę do konkursu może zgłaszać Autor/-ka pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe (książka musi mieć jednego Autora/-kę), prace magisterskie ani prace licencjackie.

OFERTA

Laureatom_kom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz stałe honorarium (15 000 zł).

Autorzy i Autorki, których prace zostały wydane w serii MONOGRAFIE, mogą także ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia materiałów promocyjnych do wysokości jednego arkusza (4 tys. złotych).

W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r.

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach. Czas oczekiwania na decyzję to ok. 4-6 miesięcy.

Prace do rozpatrzenia na kolejnym posiedzeniu Rady Wydawniczej należy zgłaszać do dnia 04.09.2023 r. włącznie – do godz. 24:00 (liczy się data wysłania formularza).

TERMINY KOLEJNYCH NABORÓW

Następny termin składania aplikacji to 27.11.2023 r.


 

 

Programy NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

https://nawa.gov.pl/programy-nawa

NAWA tworzy autorskie programy, które będą wspierać międzynarodową karierę naukowców oraz wzmacniać umiędzynarodowienie polskich uczelni i jednostek naukowych.

 

 


OTWARTE KONKURSY


 • Anders NAWA – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie – program dla studentów

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/anders-nawa-studia-i-stopnia-i-jednolite-studia-magisterskie-2

 • Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-francja

 • Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Republiką Słowacką

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/wspolne-projekty-badawcze-rzeczpospolita-polska-a-republika-slowacka

 • NAWA PRELUDIUM BIS – dla osób realizujących grant NCN Preludium Bis 1

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/nawa-preludium-bis-1

 • NAWA PRELUDIUM BIS 2 – dla osób realizujących grant NCN Preludium Bis 2

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/nawa-preludium-bis-2

 • NAWA PRELUDIUM BIS 3 – dla osób realizujących grant NCN Preludium Bis 3

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/preludium-bis-nawa-3

 • Granty Interwencyjne NAWA – pierwsza runda 2023

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/granty-interwencyjne-nawa-pierwsza-runda-2023


 


Projekt „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie” otrzymał dofinansowanie NCBiR


Wniosek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, zatytułowany „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności”, został wyłoniony do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 „Centrum wiedzy o dostępności”.

Partnerem w projekcie jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 

Łączna kwota uzyskanego dofinansowania to 5 819 997,67 zł.

Jako wiodące cele projektu wskazać można:

Cel nr 1: stworzenie nowoczesnej siedziby Centrum jako jednostki badawczo-szkoleniowej, posiadającej m.in. dedykowaną platformę szkoleniową, wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego, mobilny oraz stacjonarny streaming na żywo, salę symulacji na potrzeby szkoleń świadomościowych, wyposażoną w symulator wirtualnej rzeczywistości, realizowany w technologii VR, czyli rzeczywistości stworzonej przy wykorzystaniu technologii informatycznych, dzięki którym kreowana zostanie multimedialna wizja przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń.

Cel nr 2: uzyskanie przez Uniwersytet Szczeciński pozycji Lidera w zakresie szerzenia idei dostępności i projektowania uniwersalnego wśród pomiotów zaangażowanych w kreowanie rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Cel nr 3: przygotowanie kadry z wiedzą ekspercką, a także rozszerzenie działalności badawczo-wdrożeniowej i usług doradczych, wspierających otoczenie społeczno-gospodarcze, w celu wypracowania standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego, w obszarze cyfryzacji i komunikacji (w latach 2021-2023).


 


Projekt wdrożeniowy „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie”
(POWR.03.05.00-00-CW03/20)


Konkurs: Centrum Wiedzy o Dostępności (POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20)

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt wdrożeniowy obejmujący prace rozwojowe polegające na zastosowaniu i wykorzystaniu dostępnej wiedzy i wyników prowadzonych badań naukowych w celu ulepszenia rozwiązań problemów społecznych skoncentrowanych wokół zwiększenia dostępności usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego. Głównym założeniem projektu jest podejmowanie działań badawczo-wdrożeniowych, w szczególności w zakresie inkluzji społecznej osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności z perspektywy regulacji prawa polskiego, międzynarodowego oraz unijnego. Działalność ta obejmie również zagadnienia o charakterze systemowym, uwzględniając przy tym interdyscyplinarny charakter problematyki niepełnosprawności. Projekt wpłynie również pozytywnie na kształtowanie postaw wobec seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie świadomości w zakresie różnorodności potrzeb i równości praw, a także promowanie pozytywnego wizerunku tych osób oraz idei włączenia społecznego. Podejmowane w ramach projektu działania będą wspierały również  otoczenie społeczno-gospodarcze. Projekt zakłada także podejmowanie współpracy z polskimi i zagranicznymi uczelniami i innymi podmiotami zajmującymi się dostępnością.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kadr uczelni z zakresu stosowania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze szkolnictwa wyższego, w tym również przygotowanie kadry z wiedzą ekspercką, a także rozszerzenie działalności badawczo-wdrożeniowej i usług doradczych, wspierających otoczenie społeczno-gospodarcze, w celu wypracowania standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego w obszarze cyfryzacji i komunikacji (w latach 2021-2023). Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez powołanie i prowadzenia działalności przez Uniwersyteckiego Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie jako jednostki wchodzącej w struktury organizacyjne Uniwersytetu Szczecińskiego – wspierającą stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym.

Projekt realizowany w partnerstwie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.

Uzyskane dofinansowanie: 5 814 387,67 zł.

Okres realizacji: od 2021-05-01 do 2023-08-31

Kierownicy merytoryczni projektu:
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US
dr Adriana Tomczyk
dr Wojciech Bożek

Kierownik zarządzający projektem:
dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US


Projekt wdrożeniowy „Strefa dostępności”
(POWR POWR.03.04.00-00-KP04/21-00)


Konkurs: „Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego” (nr POWR.03.04.00-IP.08-00-KPU/21)

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt wdrożeniowy obejmujący prace rozwojowe, które polegają na zastosowaniu i wykorzystaniu dostępnej wiedzy i wyników prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, interdyscyplinarnych badań naukowych nad zagadnieniami niepełnosprawności i dostępności z zakresu nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, pedagogiki oraz ekonomii i finansów. Problematyka niepełnosprawności człowieka nabiera w dzisiejszych czasach coraz większego znaczenia. Mają na to wpływ zmieniające się relacje i stosunki społeczne, które nie pozostają obojętne dla podnoszenia społecznej świadomości dotyczącej istoty samej niepełnosprawności człowieka jak i jakości życia osób niepełnosprawnością dotkniętych. Wartością scalającą przyjęte perspektywy jest bezpieczeństwo, które należy do grupy najważniejszych wartości i potrzeb każdego człowieka, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami.

Z perspektywy nauk prawnych, pogłębianie i wdrażanie wiedzy z zakresu inkluzji społecznej osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, jest szczególnie istotne. Wynika to z  potrzeby zmiany perspektywy postrzegania statusu osób z niepełnosprawnościami, ewoluującej w kierunku nowoczesnych standardów ochrony praw człowieka, jego godności oraz prawa do niezależnego i aktywnego życia w społeczeństwie, u podstaw której leży prawnie pożądana społeczna inkluzja tej grupy społecznej. Niemniej jednak urzeczywistnienie tej potrzeby stanowi w dalszym ciągu wyzwanie nie tylko dla polskiego ustawodawstwa, ale także dla regulacji prawa unijnego i międzynarodowego.

Prowadzenie prac rozwojowych w wyznaczonym obszarze jest również istotne dla  nauk o bezpieczeństwie, a w szczególności z punktu widzenia zarządzania instytucją publiczną, zarządzania komunikacją zewnętrzną, z otoczeniem w różnych formach. Wynika to z faktu, że jednostki administracji publicznej muszą w istotny stopniu uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych, zarówno będących pracownikami urzędów, jak również obywateli, którzy korzystają z różnych usług świadczonych przez administrację publiczną. Dodać należy, że szczególny zakres potrzeb osób niepełnosprawnych powoduje, że w wielu przypadkach muszą oni często wchodzić w interakcję z różnymi jednostkami sektora administracji publicznej.

Z perspektywy pedagogiki prowadzenie prac rozwojowych z zakresu niepełnosprawności wywiera znaczący wpływ na wspieranie zmian niezbędnych do utworzenia zrównoważonego systemu edukacji włączającej o wysokiej jakości. Wpływa to bowiem na rozumienie i akceptację różnorodności środowiska, rozumianego wielowymiarowo, z uwzględnieniem współpracy międzyresortowej. Szczególnie istotna w tym zakresie jest  identyfikacja potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz organizacja dla nich spersonalizowanego wsparcia w zakresie edukacji i wejścia na rynek pracy.

Wykorzystanie i zastosowanie dostępnej wiedzy z problematyki niepełnosprawności jest również istotne z punktu widzenia ekonomii i finansów. Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnościami pociąga bowiem za sobą szereg negatywnych konsekwencji: pogorszenie się jakości życia, statusu materialnego, zmniejszaniu szans na własny rozwój, ograniczaniu wyboru dóbr, produktów i miejsc pracy. W takim ujęciu ważna jest rola państwa i samorządu jako organów władzy, które powinny przeciwdziałać powstawaniu i pogłębianiu zjawiska wykluczenia społecznego.

Głównym celem projektu jest podniesienie u pracowników kadry dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego kompetencji w zakresie umiejętności dydaktycznych w obszarze projektowania uniwersalnego, co wpłynie na poprawę sytuacji całej uczelni w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Uzyskane dofinansowanie: 1 261 886,00 zł.

Okres realizacji: od 2022-01-01 do 2023-10-31

Kierownik zarządzający projektem:
dr Wojciech Bożek


 Projekt wdrożeniowy „Jak najbliżej dostępności”
(POWR.03.05.00-00-PU04/19-00)


Konkurs:  „Projektowanie uniwersalne” (POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19)

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt wdrożeniowy obejmujący prace rozwojowe, które polegają na zastosowaniu i wykorzystaniu dostępnej wiedzy i wyników prowadzonych badań naukowych z zakresu  potrzeb i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności oraz zasad projektowania uniwersalnego, a także nowoczesnych standardów ochrony praw człowieka, jego godności oraz prawa do niezależnego i aktywnego życia w społeczeństwie. Projekt zakłada wdrożenie udoskonalonej wiedzy z zakresu inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami, dzięki prowadzonym przez pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego badaniom naukowym. Badania te koncentrują się między innymi nad oceną obowiązujących regulacji normatywnych w zakresie inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz wypracowaniu kompleksowego modelu ochrony praw tych osób. Projekt obejmuje swym zakresem nie tylko wiedzę niezbędną do rozwiązywania szeregu problemów społecznych, ale również wpływa na podniesienie świadomości oraz wrażliwości, a także kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań. Projekt zakłada wykorzystanie wyników prac rozwojowych w praktyce społeczno-gospodarczej, co w konsekwencji zmierza do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami w obszarach problemowych, wskazując na możliwe sposoby rozwiązania problemów społecznych.

Głównym celem projektu jest podniesienie u 200 studentów kierunków: administracja, wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne łącznie w r.a. 2020/2021 oraz w r.a. 2021/2021, a także 20 pracowników kadry dydaktycznej WPiA i WKFiZ kompetencji z zakresu potrzeb i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności oraz zasad projektowania uniwersalnego. Podczas szkoleń zostanie wykorzystany symulator wirtualnej rzeczywistości, realizowany w technologii VR, czyli rzeczywistości stworzonej przy wykorzystaniu technologii informatycznych, dzięki którym wykreowana zostanie multimedialna wizja przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń.

Uzyskane dofinansowanie: 963 492,50 zł.

Okres realizacji: od: 2020-05-01 do: 2023-09-30

Kierownicy merytoryczni projektu:
dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US
dr Adriana Tomczyk

Kierownik zarządzający projektem:
dr Adriana Tomczyk


Miniatura 4


Konkurs:  Miniatura 4

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Działanie naukowe polegające na odbyciu stażu naukowego przez dra Konrada Burdziaka,
w zakresie badań nad tematem „Prognoza kryminologiczna: porównanie rozwiązań estońskich i polskich”.

Celem odbycia stażu jest ustalenie obowiązujących w Estonii regulacji prawnych dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
i szacowania ryzyka powrotności sprawcy do przestępstwa, a także dokona ich analizy, uwzględniając przy tym ustalenia prezentowane w tym zakresie w literaturze przedmiotu.
W ramach stażu zostaną zorganizowane seminaria z pracownikami School of Governance, Law and Society. Wyniki prowadzonych analiz będą prezentowane i omawiane ze studentami Tallinn University w trakcie przygotowanych konwersatoriów. Jednocześnie w ramach stażu zaplanowano przygotowanie, wspólnie z pracownikami School of Governance, Law and Society, artykułu naukowego i wydanie go w wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym. .

Uzyskane dofinansowanie: 34 485,00 zł

Okres realizacji: od 2020 r. do 2021 r.

Kierownik projektu: dr Konrad Burdziak


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami” DNK/SP/462632/2020
Konkurs:  „Społeczna odpowiedzialność nauki – Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”


Instytucja Finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Celem projektu jest organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego”. Planowana Konferencja obejmuje swym zakresem tematycznym zagadnienia zarówno o charakterze ogólnym, jak i systemowym, a także szczegółowe problemy, związane z różnymi obszarami życia społecznego. Ze względu na interdyscyplinarny charakter pojęcia niepełnosprawności zasadnym jest poszerzenie dyskusji o elementy pozaprawne, zwłaszcza z zakresu nauk medycznych, pedagogicznych, socjologicznych, ekonomicznych. Celem konferencji będzie podjęcie przez jej uczestników, zarówno teoretyków prawa, jak i praktyków, wspólnej oceny różnych aspektów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i procesu jej wdrażania, a także zidentyfikowanie dalszych wyzwań w inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Planowany termin konferencji: wrzesień 2021

Uzyskane dofinansowanie: 68 792,50 zł

Kierownik projektu: dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US


Projekt w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych czasopisma”
dotyczący czasopisma Acta Iuris Stetinensis 384/WCN/2019/1


Konkurs:  Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Instytucja ogłaszająca konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Główny cel projektu: podniesienie poziomu naukowego czasopisma Acta Iuris Stetinensis oraz jego prestiżu w międzynarodowym środowisku naukowym poprzez stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma, pozyskanie zagranicznych recenzentów ze znaczących, zagranicznych ośrodków naukowych w celi podniesienia poziomu merytorycznego recenzji, a także upowszechnienie informacji o czasopiśmie.

Uzyskane dofinansowanie: 44 905,00  zł

Okres realizacji: od 2019-04-24 do 2020-12-31

Kierownik projektu: dr Adriana Tomczyk


Projekt w ramach programu na działalność upowszechniającą naukę (DUN)
dotyczący czasopisma Acta Iuris Stetinensis oraz czasopisma Studia Administracyjne 638/P-DUN/2019


Konkurs:  Program z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN)

Instytucja Finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Główny cel projektu: podniesienie poziomu naukowego oraz umiędzynarodowienie czasopism Acta Iuris Stetinensis oraz czasopisma Studia Administracyjne.

Cele szczegółowe projektu:

 • zwiększenie widoczności czasopisma dla międzynarodowej naukowej społeczności poprzez: stworzeniu anglojęzycznej wersji czasopism w ramach numerów z 2019 r. i 2020 r. oraz anglojęzycznej wersji strony internetowej czasopism;
 • podniesienie standardów procedury recenzyjnej poprzez udział zagranicznych, uznanych recenzentów;
 • realizacja wysokich standardów rzetelności naukowej i podnoszenie jakości badań naukowych oraz wspieranie uczciwości naukowej;
 • nawiązanie stałej współpracy z zagranicznymi uczonymi;
 • skierowanie czasopisma do społeczności międzynarodowej dzięki wdrożeniu procedur marketingu czasopisma w celu zwiększenia jego widoczności, dostępności, czytelnictwa, nawiązania międzynarodowej współpracy.

Uzyskane dofinansowanie: 210 134,00  zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-12-31

Kierownik projektu: dr Adriana Tomczyk

 


Projekt wdrożeniowy Prawniczo-Ekonomiczna Akademia Złotego Wieku POWR.03.01.00-00-T083/18


Konkurs:  na realizację „Trzeciej Misji Uczelni” dotyczącej opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego (POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18);

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Główny cel projektu: rozwijanie kompetencji przez 60 osób powyżej 50 roku życiu, poprzez objęcie ich system kształcenia z zakresu wiedzy prawno-ekonomicznej, co zmierza do:

 •  aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników – poprzez zajęcia z prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych, m.in. ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym, warunki zatrudnienia w wieku emerytalnym, zajęcia z przedsiębiorczości na rynku pracy oraz kompetencji cyfrowych;
 • poszerzania wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań, pobudzenia aktywności edukacyjnej – poprzez zajęcia z prawa cywilnego, m.in. Senior jako konsument, z prawa rodzinnego, m.in. opieka nad wnukami, alimentacja seniorów oraz prawa spadkowego, prawa karnego, m.in. przestępstwa przeciwko osobom starszym, prawa podatkowego, praw pacjenta i systemu ochrony zdrowia, warsztaty z zakresu sporządzania pism urzędowych, zajęcia z behawioralnych decyzji ekonomicznych gospodarstw domowych, zajęcia z negocjacji społecznych w życiu społecznym, technologii informacyjnych, w tym sposoby załatwiania spraw urzędowych przez Internet.  W programie przewidziano indywidualne porady prawne i ekonomiczne, a także indywidualne doskonalenie kompetencji cyfrowych.
 • zapobiegania społecznemu wykluczeniu – nabycie umiejętności codziennego korzystania z nowych technologii, w celu przeciwdziałania tzw. cyfrowemu wykluczeniu, przełamywanie barier pokoleniowych poprzez formy integracji zarówno wewnątrzpokoleniowej, jak i międzypokoleniowej, zwłaszcza poprzez warsztaty mające na celu doskonalenie indywidualnych kompetencji cyfrowych odbywanych ze studentami Wnioskodawcy.

Uzyskane dofinansowanie: 137 546,00 zł

Okres realizacji: od 2018-12-01 do 2020-03-31

Kierownicy merytoryczni projektu:

dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US

dr Katarzyna Malinowska-Woźniak

Kierownik zespołu zarządzającego projektem:

dr Adriana Tomczyk


Projekt wdrożeniowy Akademia Młodego Prawnika POWR.03.01.00-00-T082/18


Konkurs:  na realizację „Trzeciej Misji Uczelni” dotyczącej opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego (POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18);

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Główny cel projektu: podniesienie kompetencji przez 80 uczniów szkół średnich w wieku 14-19 lat z zakresu nauk prawnych oraz nauk pozaprawnych, który zmierza do:

 • aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników – poprzez zajęcia z nauk prawnych, w celu doskonalenia indywidualnych kompetencji społecznych i miękkich, bardzo pożądanych u osób młodych, które w niezbyt odległej perspektywie czasowej, wejdą na rynek pracy (zajęcia z przedsiębiorczości na rynku pracy, zasad zatrudniania osób młodych, związane z planowaniem ich przyszłej kariery i rozwoju zawodowego oraz zajęcia z kreacji motywacji do znalezienia pracy, jej podjęcia i utrzymania., zajęcia z propagowania kultury prawnej, kształtowania postaw sprzyjających przedsiębiorczości, mających wpływ na rozwój kapitału społecznego, związanego z rozwojem gospodarczym oraz rozwojem społecznym w aspekcie moralnym i etycznym),
 •  poszerzania wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań, pobudzenia aktywności edukacyjnej – poprzez warsztaty mające na celu zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, karnego, międzynarodowego (zwłaszcza prawa Unii Europejskiej oraz międzynarodowej i europejskiej ochrony praw człowieka); oraz w zakresie fakultatywnych kursów dokształcających, których możliwość wyboru pozostawiona zostanie uczestnikowi, z zakresu szczegółowej wiedzy prawniczej, psychologicznej i pedagogicznej.
 • zapobiegania społecznemu wykluczeniu – zapewnienie możliwości udziału osobom niepełnosprawnym i zagrożonym ubóstwem; zapewnienie integracji wewnątrzpokoleniowej, poprzez rekrutację uczestników z różnych szkół we wskazanym obszarze realizacji projektu

Uzyskane dofinansowanie: 203 724,00 zł

Okres realizacji: od 2018-12-01 do 2020-03-31

Kierownicy merytoryczni projektu:

dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US

dr Beata Kanarek

Kierownik zespołu zarządzającego projektem:

dr Adriana Tomczyk

PRACOWNIA DS. PROJEKTÓW NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH – INFORMACJE

Accessibility Toolbar