Głównym celem Pracowni ds. projektów naukowych i dydaktycznych jest wsparcie pracowników Wydziału Prawa i Administracji w pozyskiwaniu projektów obejmujących badania naukowe,  prace rozwojowe lub wdrożeniowe, finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, a także ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki.

Do zadań pracowni należy:

 • rozpowszechnianie oraz promowanie wśród pracowników WPiA informacji dotyczących aktualnych konkursów, a także prowadzenie spotkań informacyjnych oraz konsultacji w sprawie możliwości i zasad pozyskiwania środków;
 • udzielanie wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów;
 • weryfikacja zgłaszanych wniosków projektowych pod kątem ich formalnej poprawności oraz zgodności ze strategią rozwoju WPiA;
 • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację  badań naukowych,  prac rozwojowych lub wdrożeniowych, a także programów dotyczących umiędzynaradawiania Wydziału;
 • prowadzenie bazy projektów złożonych przez pracowników Wydziału.

Pracownia ds. projektów naukowych i dydaktycznych została powołana zarządzeniem nr 18/2019/2020 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dna 19 grudnia 2019 r.


Regulamin funkcjonowania Pracowni ds. projektów naukowych i dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


 

dr Adriana Tomczyk – Kierownik Pracowni ds. projektów naukowych i  dydaktycznych

Dotychczasowe doświadczenie w zakresie projektów, m.in.:

 • Kierownik zespołu  zarządzającego projektem „Prawniczo-Ekonomiczna Akademia Złotego Wieku”
 • Kierownik zespołu  zarządzającego projektem „Akademia Młodego Prawnika”
 • Kierownik projektu w ramach konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych”
 • Kierownik projektu w ramach konkursu DUN
 • Kierownik merytoryczny projektu oraz kierownik zarządzający projektem „Jak najbliżej dostępności”
 • Członek zespołu zarządzającego projektem „MAXImUS Dostępności”

dr Marta Jasińska

mgr Dominika Wróblewska

dr Konrad Burdziak

dr Michał Peno

dr Mateusz Tomczyk

 

 

 

 


Harmonogram konkursów NCN na 2021 r.


 


Ogłoszenie konkursu SONATINA 5


TERMIN: 15 MARCA 2021 R

Na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy: osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.), lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2021 r.

Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Dla kierownika projektu badawczego musi zostać zaplanowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora. Ponadto w projekcie musi zostać zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5

 


Projekt „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie” otrzymał dofinansowanie NCBiR


Wniosek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, zatytułowany „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności”, został wyłoniony do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 „Centrum wiedzy o dostępności”.

Partnerem w projekcie jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 

Łączna kwota uzyskanego dofinansowania to 5 819 997,67 zł.

Jako wiodące cele projektu wskazać można:

Cel nr 1: stworzenie nowoczesnej siedziby Centrum jako jednostki badawczo-szkoleniowej, posiadającej m.in. dedykowaną platformę szkoleniową, wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego, mobilny oraz stacjonarny streaming na żywo, salę symulacji na potrzeby szkoleń świadomościowych, wyposażoną w symulator wirtualnej rzeczywistości, realizowany w technologii VR, czyli rzeczywistości stworzonej przy wykorzystaniu technologii informatycznych, dzięki którym kreowana zostanie multimedialna wizja przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń.

Cel nr 2: uzyskanie przez Uniwersytet Szczeciński pozycji Lidera w zakresie szerzenia idei dostępności i projektowania uniwersalnego wśród pomiotów zaangażowanych w kreowanie rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Cel nr 3: przygotowanie kadry z wiedzą ekspercką, a także rozszerzenie działalności badawczo-wdrożeniowej i usług doradczych, wspierających otoczenie społeczno-gospodarcze, w celu wypracowania standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego, w obszarze cyfryzacji i komunikacji (w latach 2021-2023).


AKTUALNE KONKURSY GRANTOWE


OPUS 22

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22

Konkurs na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.

OPUS 22 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Jednak współpraca międzynarodowa nie jest wymagana, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie.

W projektach badawczych poza kierownikiem projektu w zadania badawcze mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc lub stanowisku badacza (senior researcher).

W konkursie nie określono minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu.

Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 i 48 miesięcy.

Nabór wniosków trwa do 15 grudnia 2021 r. do godziny 16.00.


SONATA 17

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17

Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

W projektach badawczych poza kierownikiem projektu w zadania badawcze mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc.

Nabór wniosków trwa do 15 grudnia 2021 r. do godziny 16.00.


PRELUDIUM BIS 3

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis3

Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

Budżet projektów może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Nabór wniosków trwa do 15 grudnia 2021 r. do godziny 16.00.


Weave-UNISONO

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

Międzynarodowy konkurs na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski – a od stycznia 2022 r. również z Luksemburga i Belgii w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.

Okres realizacji projektów może wynosić 24, 36 lub 48 miesięcy. 


START

https://www.fnp.org.pl/nabor-wnioskow-do-konkursu-start-2022/

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich dokonań naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata i kandydatki oraz najważniejsze osiągnięcie badawcze.

W ubiegłych latach wysokość rocznego indywidualnego stypendium wynosiła 28 tys. zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Nabór będzie prowadzony do 22 listopada 2021 r.


Wspólne projekty badawcze między Polską a Ukrainą NAWA

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-ukraina

Środki na Projekty w  ramach naboru są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów z Ukrainy do Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz przez polskich partnerów do NAWA. Nabór trwa do 28 października 2021 roku do godz. 15.00.


Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa na rok akademicki 2022/23

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-oferta-wyjazdowa-na-rok-akademicki-2022-23

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego poprzez wymianę osobową studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.

Termin składania wniosków to 20 grudnia 2021 r. (Japonia – 31 marca 2022 r.) do godziny 15.00.


 


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami” DNK/SP/462632/2020
Konkurs:  „Społeczna odpowiedzialność nauki – Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”


Instytucja Finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Celem projektu jest organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego”. Planowana Konferencja obejmuje swym zakresem tematycznym zagadnienia zarówno o charakterze ogólnym, jak i systemowym, a także szczegółowe problemy, związane z różnymi obszarami życia społecznego. Ze względu na interdyscyplinarny charakter pojęcia niepełnosprawności zasadnym jest poszerzenie dyskusji o elementy pozaprawne, zwłaszcza z zakresu nauk medycznych, pedagogicznych, socjologicznych, ekonomicznych. Celem konferencji będzie podjęcie przez jej uczestników, zarówno teoretyków prawa, jak i praktyków, wspólnej oceny różnych aspektów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i procesu jej wdrażania, a także zidentyfikowanie dalszych wyzwań w inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Planowany termin konferencji: wrzesień 2021

Uzyskane dofinansowanie: 68 792,50 zł

Kierownik projektu: dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US


 Projekt wdrożeniowy „Jak najbliżej dostępności” POWR.03.05.00-00-PU04/19-00


Konkurs:  „Projektowanie uniwersalne” (POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19)

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Głównym celem projektu jest podniesienie u 200 studentów kierunków: administracja, wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne łącznie w r.a. 2020/2021 oraz w r.a. 2021/2021, a także 20 pracowników kadry dydaktycznej WPiA i WKFiZ kompetencji z zakresu potrzeb i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności oraz zasad projektowania uniwersalnego. Podczas szkoleń zostanie wykorzystany symulator wirtualnej rzeczywistości, realizowany w technologii VR, czyli rzeczywistości stworzonej przy wykorzystaniu technologii informatycznych, dzięki którym wykreowana zostanie multimedialna wizja przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń.

Uzyskane dofinansowanie: 963 492,50 zł

Okres realizacji: od: 2020-05-01 do: 2023-09-30

Kierownicy merytoryczni projektu:

dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US

dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US

dr Adriana Tomczyk

Kierownik zarządzający projektem:

dr Adriana Tomczyk


Miniatura 4


Konkurs:  Miniatura 4

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Działanie naukowe polegające na odbyciu stażu naukowego przez dra Konrada Burdziaka,
w zakresie badań nad tematem „Prognoza kryminologiczna: porównanie rozwiązań estońskich i polskich”.

Celem odbycia stażu jest ustalenie obowiązujących w Estonii regulacji prawnych dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
i szacowania ryzyka powrotności sprawcy do przestępstwa, a także dokona ich analizy, uwzględniając przy tym ustalenia prezentowane w tym zakresie w literaturze przedmiotu.
W ramach stażu zostaną zorganizowane seminaria z pracownikami School of Governance, Law and Society. Wyniki prowadzonych analiz będą prezentowane i omawiane ze studentami Tallinn University w trakcie przygotowanych konwersatoriów. Jednocześnie w ramach stażu zaplanowano przygotowanie, wspólnie z pracownikami School of Governance, Law and Society, artykułu naukowego i wydanie go w wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym. .

Uzyskane dofinansowanie: 34 485,00 zł

Okres realizacji: od 2020 r. do 2021 r.

Kierownik projektu: dr Konrad Burdziak

 


Projekt w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych czasopisma”
dotyczący czasopisma Acta Iuris Stetinensis 384/WCN/2019/1


Konkurs:  Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Instytucja ogłaszająca konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Główny cel projektu: podniesienie poziomu naukowego czasopisma Acta Iuris Stetinensis oraz jego prestiżu w międzynarodowym środowisku naukowym poprzez stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma, pozyskanie zagranicznych recenzentów ze znaczących, zagranicznych ośrodków naukowych w celi podniesienia poziomu merytorycznego recenzji, a także upowszechnienie informacji o czasopiśmie.

Uzyskane dofinansowanie: 44 905,00  zł

Okres realizacji: od 2019-04-24 do 2020-12-31

Kierownik projektu: dr Adriana Tomczyk


Projekt w ramach programu na działalność upowszechniającą naukę (DUN)
dotyczący czasopisma Acta Iuris Stetinensis oraz czasopisma Studia Administracyjne 638/P-DUN/2019


Konkurs:  Program z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN)

Instytucja Finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Główny cel projektu: podniesienie poziomu naukowego oraz umiędzynarodowienie czasopism Acta Iuris Stetinensis oraz czasopisma Studia Administracyjne.

Cele szczegółowe projektu:

 • zwiększenie widoczności czasopisma dla międzynarodowej naukowej społeczności poprzez: stworzeniu anglojęzycznej wersji czasopism w ramach numerów z 2019 r. i 2020 r. oraz anglojęzycznej wersji strony internetowej czasopism;
 • podniesienie standardów procedury recenzyjnej poprzez udział zagranicznych, uznanych recenzentów;
 • realizacja wysokich standardów rzetelności naukowej i podnoszenie jakości badań naukowych oraz wspieranie uczciwości naukowej;
 • nawiązanie stałej współpracy z zagranicznymi uczonymi;
 • skierowanie czasopisma do społeczności międzynarodowej dzięki wdrożeniu procedur marketingu czasopisma w celu zwiększenia jego widoczności, dostępności, czytelnictwa, nawiązania międzynarodowej współpracy.

Uzyskane dofinansowanie: 210 134,00  zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-12-31

Kierownik projektu: dr Adriana Tomczyk

 


Projekt wdrożeniowy Prawniczo-Ekonomiczna Akademia Złotego Wieku POWR.03.01.00-00-T083/18


Konkurs:  na realizację „Trzeciej Misji Uczelni” dotyczącej opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego (POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18);

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Główny cel projektu: rozwijanie kompetencji przez 60 osób powyżej 50 roku życiu, poprzez objęcie ich system kształcenia z zakresu wiedzy prawno-ekonomicznej, co zmierza do:

 •  aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników – poprzez zajęcia z prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych, m.in. ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym, warunki zatrudnienia w wieku emerytalnym, zajęcia z przedsiębiorczości na rynku pracy oraz kompetencji cyfrowych;
 • poszerzania wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań, pobudzenia aktywności edukacyjnej – poprzez zajęcia z prawa cywilnego, m.in. Senior jako konsument, z prawa rodzinnego, m.in. opieka nad wnukami, alimentacja seniorów oraz prawa spadkowego, prawa karnego, m.in. przestępstwa przeciwko osobom starszym, prawa podatkowego, praw pacjenta i systemu ochrony zdrowia, warsztaty z zakresu sporządzania pism urzędowych, zajęcia z behawioralnych decyzji ekonomicznych gospodarstw domowych, zajęcia z negocjacji społecznych w życiu społecznym, technologii informacyjnych, w tym sposoby załatwiania spraw urzędowych przez Internet.  W programie przewidziano indywidualne porady prawne i ekonomiczne, a także indywidualne doskonalenie kompetencji cyfrowych.
 • zapobiegania społecznemu wykluczeniu – nabycie umiejętności codziennego korzystania z nowych technologii, w celu przeciwdziałania tzw. cyfrowemu wykluczeniu, przełamywanie barier pokoleniowych poprzez formy integracji zarówno wewnątrzpokoleniowej, jak i międzypokoleniowej, zwłaszcza poprzez warsztaty mające na celu doskonalenie indywidualnych kompetencji cyfrowych odbywanych ze studentami Wnioskodawcy.

Uzyskane dofinansowanie: 137 546,00 zł

Okres realizacji: od 2018-12-01 do 2020-03-31

Kierownicy merytoryczni projektu:

dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US

dr Katarzyna Malinowska-Woźniak

Kierownik zespołu zarządzającego projektem:

dr Adriana Tomczyk


Projekt wdrożeniowy Akademia Młodego Prawnika POWR.03.01.00-00-T082/18


Konkurs:  na realizację „Trzeciej Misji Uczelni” dotyczącej opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego (POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18);

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Główny cel projektu: podniesienie kompetencji przez 80 uczniów szkół średnich w wieku 14-19 lat z zakresu nauk prawnych oraz nauk pozaprawnych, który zmierza do:

 • aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników – poprzez zajęcia z nauk prawnych, w celu doskonalenia indywidualnych kompetencji społecznych i miękkich, bardzo pożądanych u osób młodych, które w niezbyt odległej perspektywie czasowej, wejdą na rynek pracy (zajęcia z przedsiębiorczości na rynku pracy, zasad zatrudniania osób młodych, związane z planowaniem ich przyszłej kariery i rozwoju zawodowego oraz zajęcia z kreacji motywacji do znalezienia pracy, jej podjęcia i utrzymania., zajęcia z propagowania kultury prawnej, kształtowania postaw sprzyjających przedsiębiorczości, mających wpływ na rozwój kapitału społecznego, związanego z rozwojem gospodarczym oraz rozwojem społecznym w aspekcie moralnym i etycznym),
 •  poszerzania wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań, pobudzenia aktywności edukacyjnej – poprzez warsztaty mające na celu zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, karnego, międzynarodowego (zwłaszcza prawa Unii Europejskiej oraz międzynarodowej i europejskiej ochrony praw człowieka); oraz w zakresie fakultatywnych kursów dokształcających, których możliwość wyboru pozostawiona zostanie uczestnikowi, z zakresu szczegółowej wiedzy prawniczej, psychologicznej i pedagogicznej.
 • zapobiegania społecznemu wykluczeniu – zapewnienie możliwości udziału osobom niepełnosprawnym i zagrożonym ubóstwem; zapewnienie integracji wewnątrzpokoleniowej, poprzez rekrutację uczestników z różnych szkół we wskazanym obszarze realizacji projektu

Uzyskane dofinansowanie: 203 724,00 zł

Okres realizacji: od 2018-12-01 do 2020-03-31

Kierownicy merytoryczni projektu:

dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US

dr Beata Kanarek

Kierownik zespołu zarządzającego projektem:

dr Adriana Tomczyk

PRACOWNIA DS. PROJEKTÓW NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH – INFORMACJE