Głównym celem Pracowni ds. projektów naukowych i dydaktycznych jest wsparcie pracowników Wydziału Prawa i Administracji w pozyskiwaniu projektów obejmujących badania naukowe,  prace rozwojowe lub wdrożeniowe, finansowanych w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe, a także ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki.

Do zadań pracowni należy:

 • rozpowszechnianie oraz promowanie wśród pracowników WPiA informacji dotyczących aktualnych konkursów, a także prowadzenie spotkań informacyjnych oraz konsultacji w sprawie możliwości i zasad pozyskiwania środków;
 • udzielanie wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów;
 • weryfikacja zgłaszanych wniosków projektowych pod kątem ich formalnej poprawności oraz zgodności ze strategią rozwoju WPiA;
 • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację  badań naukowych,  prac rozwojowych lub wdrożeniowych, a także programów dotyczących umiędzynaradawiania Wydziału;
 • prowadzenie bazy projektów złożonych przez pracowników Wydziału.

Pracownia ds. projektów naukowych i dydaktycznych została powołana zarządzeniem nr 18/2019/2020 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dna 19 grudnia 2019 r.


Regulamin funkcjonowania Pracowni ds. projektów naukowych i dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


 

dr Adriana Tomczyk – Kierownik Pracowni ds. projektów naukowych i  dydaktycznych

Dotychczasowe doświadczenie w zakresie projektów, m.in.:

 • Kierownik zespołu  zarządzającego projektem „Prawniczo-Ekonomiczna Akademia Złotego Wieku”
 • Kierownik zespołu  zarządzającego projektem „Akademia Młodego Prawnika”
 • Kierownik projektu w ramach konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych”
 • Kierownik projektu w ramach konkursu DUN
 • Kierownik merytoryczny projektu oraz kierownik zarządzający projektem „Jak najbliżej dostępności”
 • Członek zespołu zarządzającego projektem „MAXImUS Dostępności”

dr Marta Jasińska

mgr Dominika Wróblewska

dr Konrad Burdziak

dr Michał Peno

dr Mateusz Tomczyk

 

 

 


Harmonogram konkursów NCN na 2022 r.AKTUALNE KONKURSY GRANTOWE


OPUS 23

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus23

Konkurs na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.

W konkursie OPUS 23 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,

W projektach badawczych poza kierownikiem projektu w zadania badawcze mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc lub stanowisku badacza (senior researcher).

W konkursie nie określono minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu.

Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 i 48 miesięcy.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00.


PRELUDIUM 21

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium21

Konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.

Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00.


MINIATURA 6

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6

W ramach konkursu przyjmowane są wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. do godz. 16:00.


Weave-UNISONO

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/weave-unisono

Międzynarodowy konkurs na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga lub Belgii-Flandrii i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.

Okres realizacji projektów może wynosić 24, 36 lub 48 miesięcy. 


POLONEZ BIS 2

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis2

Konkurs na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.

Do wnioskowania NCN szczególnie zachęca naukowców, których życie, wolność lub kariera naukowa są; zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali przesiedleni z powodu takich zagrożeń.

Termin złożenia wniosków w systemie OSF upływa 15 czerwca 2022 r. o godzinie 16:00 CEST.


LIDER XIII

https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xiii

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.


Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej

https://www.fnp.org.pl/oferta/program-wspolpracy-polsko-ukrainskiej/

Program ma na celu zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizację wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Naukowcy ze stopniem naukowym co najmniej doktora (jak również wszystkimi stopniami równorzędnymi), którzy niezależnie od narodowości w dniu agresji na Ukrainę (tj. 24 lutego 2022 r.) pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie oraz naukowcy zatrudnieni w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

Program realizowany jest w trybie dwóch konkursów, w których łącznie przewidywane jest przyznanie do 6 projektów, realizowanych wspólnie przez dwojga naukowców z Polski i z Ukrainy.

Budżet jednego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł. Obejmuje środki na pokrycie wynagrodzenia jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zachęca jednostkę goszczącą do współfinansowania projektu (np. w zakresie wynagrodzeń wnioskodawców, kosztów pośrednich, stypendiów dla studentów, zaangażowania innych naukowców, etc.).

Nabór wniosków odbywa się w ramach dwóch konkursów, w terminach do 29 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (I konkurs) albo do 30 września 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (II konkurs).


Programy NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej)

https://nawa.gov.pl/programy-nawa

NAWA tworzy autorskie programy, które będą wspierać międzynarodową karierę naukowców oraz wzmacniać umiędzynarodowienie polskich uczelni i jednostek naukowych.

 Otwarte konkursy:

 1. Granty Interwencyjne NAWA

https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie

 1. Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2022/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-francja

 1. Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Niemcami

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty-badawcze/nabory-2022/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-niemcami

 1. NAWA PRELUDIUM BIS – dla osób realizujących grant NCNPreludium Bis 1

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/nawa-preludium-bis-1

 1. NAWA PRELUDIUM BIS 2 – dla osób realizujących grant NCNPreludium Bis 2

https://nawa.gov.pl/naukowcy/nawa-preludium-bis/nawa-preludium-bis-2/ogloszenie 


Projekt „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie” otrzymał dofinansowanie NCBiR


Wniosek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, zatytułowany „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności”, został wyłoniony do finansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 „Centrum wiedzy o dostępności”.

Partnerem w projekcie jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 

Łączna kwota uzyskanego dofinansowania to 5 819 997,67 zł.

Jako wiodące cele projektu wskazać można:

Cel nr 1: stworzenie nowoczesnej siedziby Centrum jako jednostki badawczo-szkoleniowej, posiadającej m.in. dedykowaną platformę szkoleniową, wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego, mobilny oraz stacjonarny streaming na żywo, salę symulacji na potrzeby szkoleń świadomościowych, wyposażoną w symulator wirtualnej rzeczywistości, realizowany w technologii VR, czyli rzeczywistości stworzonej przy wykorzystaniu technologii informatycznych, dzięki którym kreowana zostanie multimedialna wizja przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń.

Cel nr 2: uzyskanie przez Uniwersytet Szczeciński pozycji Lidera w zakresie szerzenia idei dostępności i projektowania uniwersalnego wśród pomiotów zaangażowanych w kreowanie rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Cel nr 3: przygotowanie kadry z wiedzą ekspercką, a także rozszerzenie działalności badawczo-wdrożeniowej i usług doradczych, wspierających otoczenie społeczno-gospodarcze, w celu wypracowania standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego, w obszarze cyfryzacji i komunikacji (w latach 2021-2023).


 


Projekt wdrożeniowy „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie”
(POWR.03.05.00-00-CW03/20)


Konkurs: Centrum Wiedzy o Dostępności (POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20)

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt wdrożeniowy obejmujący prace rozwojowe polegające na zastosowaniu i wykorzystaniu dostępnej wiedzy i wyników prowadzonych badań naukowych w celu ulepszenia rozwiązań problemów społecznych skoncentrowanych wokół zwiększenia dostępności usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego. Głównym założeniem projektu jest podejmowanie działań badawczo-wdrożeniowych, w szczególności w zakresie inkluzji społecznej osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności z perspektywy regulacji prawa polskiego, międzynarodowego oraz unijnego. Działalność ta obejmie również zagadnienia o charakterze systemowym, uwzględniając przy tym interdyscyplinarny charakter problematyki niepełnosprawności. Projekt wpłynie również pozytywnie na kształtowanie postaw wobec seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie świadomości w zakresie różnorodności potrzeb i równości praw, a także promowanie pozytywnego wizerunku tych osób oraz idei włączenia społecznego. Podejmowane w ramach projektu działania będą wspierały również  otoczenie społeczno-gospodarcze. Projekt zakłada także podejmowanie współpracy z polskimi i zagranicznymi uczelniami i innymi podmiotami zajmującymi się dostępnością.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kadr uczelni z zakresu stosowania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze szkolnictwa wyższego, w tym również przygotowanie kadry z wiedzą ekspercką, a także rozszerzenie działalności badawczo-wdrożeniowej i usług doradczych, wspierających otoczenie społeczno-gospodarcze, w celu wypracowania standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego w obszarze cyfryzacji i komunikacji (w latach 2021-2023). Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez powołanie i prowadzenia działalności przez Uniwersyteckiego Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie jako jednostki wchodzącej w struktury organizacyjne Uniwersytetu Szczecińskiego – wspierającą stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym.

Projekt realizowany w partnerstwie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.

Uzyskane dofinansowanie: 5 814 387,67 zł.

Okres realizacji: od 2021-05-01 do 2023-08-31

Kierownicy merytoryczni projektu:
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US
dr Adriana Tomczyk
dr Wojciech Bożek

Kierownik zarządzający projektem:
dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US


Projekt wdrożeniowy „Strefa dostępności”
(POWR POWR.03.04.00-00-KP04/21-00)


Konkurs: „Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego” (nr POWR.03.04.00-IP.08-00-KPU/21)

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt wdrożeniowy obejmujący prace rozwojowe, które polegają na zastosowaniu i wykorzystaniu dostępnej wiedzy i wyników prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, interdyscyplinarnych badań naukowych nad zagadnieniami niepełnosprawności i dostępności z zakresu nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, pedagogiki oraz ekonomii i finansów. Problematyka niepełnosprawności człowieka nabiera w dzisiejszych czasach coraz większego znaczenia. Mają na to wpływ zmieniające się relacje i stosunki społeczne, które nie pozostają obojętne dla podnoszenia społecznej świadomości dotyczącej istoty samej niepełnosprawności człowieka jak i jakości życia osób niepełnosprawnością dotkniętych. Wartością scalającą przyjęte perspektywy jest bezpieczeństwo, które należy do grupy najważniejszych wartości i potrzeb każdego człowieka, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami.

Z perspektywy nauk prawnych, pogłębianie i wdrażanie wiedzy z zakresu inkluzji społecznej osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, jest szczególnie istotne. Wynika to z  potrzeby zmiany perspektywy postrzegania statusu osób z niepełnosprawnościami, ewoluującej w kierunku nowoczesnych standardów ochrony praw człowieka, jego godności oraz prawa do niezależnego i aktywnego życia w społeczeństwie, u podstaw której leży prawnie pożądana społeczna inkluzja tej grupy społecznej. Niemniej jednak urzeczywistnienie tej potrzeby stanowi w dalszym ciągu wyzwanie nie tylko dla polskiego ustawodawstwa, ale także dla regulacji prawa unijnego i międzynarodowego.

Prowadzenie prac rozwojowych w wyznaczonym obszarze jest również istotne dla  nauk o bezpieczeństwie, a w szczególności z punktu widzenia zarządzania instytucją publiczną, zarządzania komunikacją zewnętrzną, z otoczeniem w różnych formach. Wynika to z faktu, że jednostki administracji publicznej muszą w istotny stopniu uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych, zarówno będących pracownikami urzędów, jak również obywateli, którzy korzystają z różnych usług świadczonych przez administrację publiczną. Dodać należy, że szczególny zakres potrzeb osób niepełnosprawnych powoduje, że w wielu przypadkach muszą oni często wchodzić w interakcję z różnymi jednostkami sektora administracji publicznej.

Z perspektywy pedagogiki prowadzenie prac rozwojowych z zakresu niepełnosprawności wywiera znaczący wpływ na wspieranie zmian niezbędnych do utworzenia zrównoważonego systemu edukacji włączającej o wysokiej jakości. Wpływa to bowiem na rozumienie i akceptację różnorodności środowiska, rozumianego wielowymiarowo, z uwzględnieniem współpracy międzyresortowej. Szczególnie istotna w tym zakresie jest  identyfikacja potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz organizacja dla nich spersonalizowanego wsparcia w zakresie edukacji i wejścia na rynek pracy.

Wykorzystanie i zastosowanie dostępnej wiedzy z problematyki niepełnosprawności jest również istotne z punktu widzenia ekonomii i finansów. Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnościami pociąga bowiem za sobą szereg negatywnych konsekwencji: pogorszenie się jakości życia, statusu materialnego, zmniejszaniu szans na własny rozwój, ograniczaniu wyboru dóbr, produktów i miejsc pracy. W takim ujęciu ważna jest rola państwa i samorządu jako organów władzy, które powinny przeciwdziałać powstawaniu i pogłębianiu zjawiska wykluczenia społecznego.

Głównym celem projektu jest podniesienie u pracowników kadry dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego kompetencji w zakresie umiejętności dydaktycznych w obszarze projektowania uniwersalnego, co wpłynie na poprawę sytuacji całej uczelni w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Uzyskane dofinansowanie: 1 261 886,00 zł.

Okres realizacji: od 2022-01-01 do 2023-10-31

Kierownik zarządzający projektem:
dr Wojciech Bożek


 Projekt wdrożeniowy „Jak najbliżej dostępności”
(POWR.03.05.00-00-PU04/19-00)


Konkurs:  „Projektowanie uniwersalne” (POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19)

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt wdrożeniowy obejmujący prace rozwojowe, które polegają na zastosowaniu i wykorzystaniu dostępnej wiedzy i wyników prowadzonych badań naukowych z zakresu  potrzeb i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności oraz zasad projektowania uniwersalnego, a także nowoczesnych standardów ochrony praw człowieka, jego godności oraz prawa do niezależnego i aktywnego życia w społeczeństwie. Projekt zakłada wdrożenie udoskonalonej wiedzy z zakresu inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami, dzięki prowadzonym przez pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego badaniom naukowym. Badania te koncentrują się między innymi nad oceną obowiązujących regulacji normatywnych w zakresie inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz wypracowaniu kompleksowego modelu ochrony praw tych osób. Projekt obejmuje swym zakresem nie tylko wiedzę niezbędną do rozwiązywania szeregu problemów społecznych, ale również wpływa na podniesienie świadomości oraz wrażliwości, a także kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań. Projekt zakłada wykorzystanie wyników prac rozwojowych w praktyce społeczno-gospodarczej, co w konsekwencji zmierza do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami w obszarach problemowych, wskazując na możliwe sposoby rozwiązania problemów społecznych.

Głównym celem projektu jest podniesienie u 200 studentów kierunków: administracja, wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne łącznie w r.a. 2020/2021 oraz w r.a. 2021/2021, a także 20 pracowników kadry dydaktycznej WPiA i WKFiZ kompetencji z zakresu potrzeb i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności oraz zasad projektowania uniwersalnego. Podczas szkoleń zostanie wykorzystany symulator wirtualnej rzeczywistości, realizowany w technologii VR, czyli rzeczywistości stworzonej przy wykorzystaniu technologii informatycznych, dzięki którym wykreowana zostanie multimedialna wizja przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń.

Uzyskane dofinansowanie: 963 492,50 zł.

Okres realizacji: od: 2020-05-01 do: 2023-09-30

Kierownicy merytoryczni projektu:
dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US
dr Adriana Tomczyk

Kierownik zarządzający projektem:
dr Adriana Tomczyk


Miniatura 4


Konkurs:  Miniatura 4

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Nauki

Działanie naukowe polegające na odbyciu stażu naukowego przez dra Konrada Burdziaka,
w zakresie badań nad tematem „Prognoza kryminologiczna: porównanie rozwiązań estońskich i polskich”.

Celem odbycia stażu jest ustalenie obowiązujących w Estonii regulacji prawnych dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
i szacowania ryzyka powrotności sprawcy do przestępstwa, a także dokona ich analizy, uwzględniając przy tym ustalenia prezentowane w tym zakresie w literaturze przedmiotu.
W ramach stażu zostaną zorganizowane seminaria z pracownikami School of Governance, Law and Society. Wyniki prowadzonych analiz będą prezentowane i omawiane ze studentami Tallinn University w trakcie przygotowanych konwersatoriów. Jednocześnie w ramach stażu zaplanowano przygotowanie, wspólnie z pracownikami School of Governance, Law and Society, artykułu naukowego i wydanie go w wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym. .

Uzyskane dofinansowanie: 34 485,00 zł

Okres realizacji: od 2020 r. do 2021 r.

Kierownik projektu: dr Konrad Burdziak


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami” DNK/SP/462632/2020
Konkurs:  „Społeczna odpowiedzialność nauki – Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”


Instytucja Finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Celem projektu jest organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego”. Planowana Konferencja obejmuje swym zakresem tematycznym zagadnienia zarówno o charakterze ogólnym, jak i systemowym, a także szczegółowe problemy, związane z różnymi obszarami życia społecznego. Ze względu na interdyscyplinarny charakter pojęcia niepełnosprawności zasadnym jest poszerzenie dyskusji o elementy pozaprawne, zwłaszcza z zakresu nauk medycznych, pedagogicznych, socjologicznych, ekonomicznych. Celem konferencji będzie podjęcie przez jej uczestników, zarówno teoretyków prawa, jak i praktyków, wspólnej oceny różnych aspektów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i procesu jej wdrażania, a także zidentyfikowanie dalszych wyzwań w inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Planowany termin konferencji: wrzesień 2021

Uzyskane dofinansowanie: 68 792,50 zł

Kierownik projektu: dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US


Projekt w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych czasopisma”
dotyczący czasopisma Acta Iuris Stetinensis 384/WCN/2019/1


Konkurs:  Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Instytucja ogłaszająca konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Główny cel projektu: podniesienie poziomu naukowego czasopisma Acta Iuris Stetinensis oraz jego prestiżu w międzynarodowym środowisku naukowym poprzez stworzenie anglojęzycznej wersji czasopisma, pozyskanie zagranicznych recenzentów ze znaczących, zagranicznych ośrodków naukowych w celi podniesienia poziomu merytorycznego recenzji, a także upowszechnienie informacji o czasopiśmie.

Uzyskane dofinansowanie: 44 905,00  zł

Okres realizacji: od 2019-04-24 do 2020-12-31

Kierownik projektu: dr Adriana Tomczyk


Projekt w ramach programu na działalność upowszechniającą naukę (DUN)
dotyczący czasopisma Acta Iuris Stetinensis oraz czasopisma Studia Administracyjne 638/P-DUN/2019


Konkurs:  Program z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN)

Instytucja Finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Główny cel projektu: podniesienie poziomu naukowego oraz umiędzynarodowienie czasopism Acta Iuris Stetinensis oraz czasopisma Studia Administracyjne.

Cele szczegółowe projektu:

 • zwiększenie widoczności czasopisma dla międzynarodowej naukowej społeczności poprzez: stworzeniu anglojęzycznej wersji czasopism w ramach numerów z 2019 r. i 2020 r. oraz anglojęzycznej wersji strony internetowej czasopism;
 • podniesienie standardów procedury recenzyjnej poprzez udział zagranicznych, uznanych recenzentów;
 • realizacja wysokich standardów rzetelności naukowej i podnoszenie jakości badań naukowych oraz wspieranie uczciwości naukowej;
 • nawiązanie stałej współpracy z zagranicznymi uczonymi;
 • skierowanie czasopisma do społeczności międzynarodowej dzięki wdrożeniu procedur marketingu czasopisma w celu zwiększenia jego widoczności, dostępności, czytelnictwa, nawiązania międzynarodowej współpracy.

Uzyskane dofinansowanie: 210 134,00  zł

Okres realizacji: od 2019-01-01 do 2020-12-31

Kierownik projektu: dr Adriana Tomczyk

 


Projekt wdrożeniowy Prawniczo-Ekonomiczna Akademia Złotego Wieku POWR.03.01.00-00-T083/18


Konkurs:  na realizację „Trzeciej Misji Uczelni” dotyczącej opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego (POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18);

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Główny cel projektu: rozwijanie kompetencji przez 60 osób powyżej 50 roku życiu, poprzez objęcie ich system kształcenia z zakresu wiedzy prawno-ekonomicznej, co zmierza do:

 •  aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników – poprzez zajęcia z prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych, m.in. ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym, warunki zatrudnienia w wieku emerytalnym, zajęcia z przedsiębiorczości na rynku pracy oraz kompetencji cyfrowych;
 • poszerzania wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań, pobudzenia aktywności edukacyjnej – poprzez zajęcia z prawa cywilnego, m.in. Senior jako konsument, z prawa rodzinnego, m.in. opieka nad wnukami, alimentacja seniorów oraz prawa spadkowego, prawa karnego, m.in. przestępstwa przeciwko osobom starszym, prawa podatkowego, praw pacjenta i systemu ochrony zdrowia, warsztaty z zakresu sporządzania pism urzędowych, zajęcia z behawioralnych decyzji ekonomicznych gospodarstw domowych, zajęcia z negocjacji społecznych w życiu społecznym, technologii informacyjnych, w tym sposoby załatwiania spraw urzędowych przez Internet.  W programie przewidziano indywidualne porady prawne i ekonomiczne, a także indywidualne doskonalenie kompetencji cyfrowych.
 • zapobiegania społecznemu wykluczeniu – nabycie umiejętności codziennego korzystania z nowych technologii, w celu przeciwdziałania tzw. cyfrowemu wykluczeniu, przełamywanie barier pokoleniowych poprzez formy integracji zarówno wewnątrzpokoleniowej, jak i międzypokoleniowej, zwłaszcza poprzez warsztaty mające na celu doskonalenie indywidualnych kompetencji cyfrowych odbywanych ze studentami Wnioskodawcy.

Uzyskane dofinansowanie: 137 546,00 zł

Okres realizacji: od 2018-12-01 do 2020-03-31

Kierownicy merytoryczni projektu:

dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US

dr Katarzyna Malinowska-Woźniak

Kierownik zespołu zarządzającego projektem:

dr Adriana Tomczyk


Projekt wdrożeniowy Akademia Młodego Prawnika POWR.03.01.00-00-T082/18


Konkurs:  na realizację „Trzeciej Misji Uczelni” dotyczącej opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego (POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18);

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Główny cel projektu: podniesienie kompetencji przez 80 uczniów szkół średnich w wieku 14-19 lat z zakresu nauk prawnych oraz nauk pozaprawnych, który zmierza do:

 • aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników – poprzez zajęcia z nauk prawnych, w celu doskonalenia indywidualnych kompetencji społecznych i miękkich, bardzo pożądanych u osób młodych, które w niezbyt odległej perspektywie czasowej, wejdą na rynek pracy (zajęcia z przedsiębiorczości na rynku pracy, zasad zatrudniania osób młodych, związane z planowaniem ich przyszłej kariery i rozwoju zawodowego oraz zajęcia z kreacji motywacji do znalezienia pracy, jej podjęcia i utrzymania., zajęcia z propagowania kultury prawnej, kształtowania postaw sprzyjających przedsiębiorczości, mających wpływ na rozwój kapitału społecznego, związanego z rozwojem gospodarczym oraz rozwojem społecznym w aspekcie moralnym i etycznym),
 •  poszerzania wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań, pobudzenia aktywności edukacyjnej – poprzez warsztaty mające na celu zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, karnego, międzynarodowego (zwłaszcza prawa Unii Europejskiej oraz międzynarodowej i europejskiej ochrony praw człowieka); oraz w zakresie fakultatywnych kursów dokształcających, których możliwość wyboru pozostawiona zostanie uczestnikowi, z zakresu szczegółowej wiedzy prawniczej, psychologicznej i pedagogicznej.
 • zapobiegania społecznemu wykluczeniu – zapewnienie możliwości udziału osobom niepełnosprawnym i zagrożonym ubóstwem; zapewnienie integracji wewnątrzpokoleniowej, poprzez rekrutację uczestników z różnych szkół we wskazanym obszarze realizacji projektu

Uzyskane dofinansowanie: 203 724,00 zł

Okres realizacji: od 2018-12-01 do 2020-03-31

Kierownicy merytoryczni projektu:

dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US

dr Beata Kanarek

Kierownik zespołu zarządzającego projektem:

dr Adriana Tomczyk

PRACOWNIA DS. PROJEKTÓW NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH – INFORMACJE

Accessibility Toolbar