Opiekunowie praktyk:

PRAWO: dr Radek Wasilewski

ADMINISTRACJA: dr Agata Pyrzyńska

PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH: dr Mateusz Tomczyk

PRAWO INTERNETU I OCHRONY INFORMACJI: dr Łukasz Dubiński

 

 

Praktyki programowe


Opiekun praktyk programowych na kierunku Prawo:

dr Radek Wasilewski

radek.wasilewski@usz.edu.pl
tel. służbowy (91) 44-28-40
pok. 314

 

UWAGA!

 • Wszelkie dokumenty dotyczące praktyk programowych należy składać w Dziale Obsługi Studenta.
 • Z uwagi na bardzo liczne zapytania dotyczące praktyk w kwestiach podstawowych (informacje w tym zakresie są łatwo dostępne na stronie internetowej) wiadomości dotyczące tych kwestii będą pozostawiane bez odpowiedzi.

 


 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w porozumieniu w sprawie praktyk powinna być wskazana Pani Dziekan dr Beata Kanarek, jako osoba reprezentująca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

——————–

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do licznych wiadomości, jakie kierowali Państwo do mnie w sprawie praktyk programowych w sądach i prokuraturach informuję:

 1. nie będą zawierane ogólne porozumienia pomiędzy Wydziałem a poszczególnymi jednostkami (nie będzie listy zapisów itp.);
 2. mogą Państwo indywidualnie kontaktować się z wybraną instytucją i ustalać możliwość oraz termin praktyk
  [w tym zakresie informuję, że kontaktowałem się z niektórymi instytucjami i z uwagi na obecny stan epidemii gdzieniegdzie jeszcze nie zostały wypracowane żadne formy przyjmowania praktykantów, będą dopiero ustalane; ponadto z uwagi na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa i planu urlopowe pracowników liczba miejsc praktyk może być niewielka]
 3. jeżeli ustalą Państwo termin praktyk, proszę o złożenie w DOS (dawniej Dziekanat) porozumienia (wzór na stronie internetowej) oraz dowód ubezpieczenia NNW na okres praktyki
  [jeżeli sąd/prokuratura będzie wymagał jeszcze innego dokumentu/skierowania na konkretnym wzorze, proszę do porozumienia dołączyć taki formularz]
 4. porozumienia proszę składać do końca czerwca – w późniejszym okresie (z uwagi na przerwę wakacyjną i okresy urlopowe) porozumienia mogą być podpisywane ze znacznym opóźnieniem
 5. dziennik praktyk oraz opinię organizator praktyk może przesłać do DOS elektronicznie (albo w takiej formie mogą Państwo przesłać do DOS skan)
 6. dostarczenie dokumentacji (pkt 5) powinno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu praktyki

[z dotychczasowych sytuacji: „niezwłocznie” nie oznacza, że obecnie – w maju 2020 r. – składają Państwo dokumenty praktyki, którą odbyli Państwo np. w lipcu 2019 r.]

We wszelkich innych miejscach (kancelarie, urzędy itp.) również praktyki organizują Państwo indywidualnie (stosując odpowiednio procedurę z punktów 2-6).

Informuję również, że zaktualizowano stronę internetową – zakładkę dotyczącą praktyk programowych. Zapraszam do korzystania z tej strony i samodzielnego ustalania podstawowych kwestii, w tym korzystając z regulaminu. Dotychczas licznie zwracali się Państwo do mnie z pytaniami podstawowymi, na które odpowiedzi znajdują się na stronie i w regulaminie.

dr Radek Wasilewski
opiekun praktyk na kierunku prawo

——————————————————–

V r. SSP i V r. NSP – praktyki programowe

Mając na uwadze, że przed ukończeniem studiów muszą Państwo zaliczyć praktyki programowe, studenci V roku prawa (SSP oraz NSP), którzy nie odbywali dotychczas praktyk programowych i nie zaliczyli/nie będą zaliczali pracy na poczet praktyk, proszeni są o kontakt ze starostami roku w celu uzyskania dostępu do zespołu w aplikacji MS Teams. Za pośrednictwem ww. aplikacji zostanie Państwu przekazana informacja na temat specjalnej oferty praktyk, która umożliwi Państwu zrealizowanie praktyki w bieżącym semestrze letnim.

————————————————————-

Realizacja praktyk programowych na kierunku Prawo w obliczu COVID-19

Z uwagi na bieżącą sytuację dotyczącą epidemii COVID-19 na obecnym etapie nie jest planowane zawieranie ramowych porozumień pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji a instytucjami publicznymi (sądami, jednostkami prokuratury) w sprawie organizacji praktyk programowych. W ww. instytucjach wprowadzone zostały szczególne procedury ochronne, w tym m.in. praca zdalna i rotacyjna dla pracowników. Dlatego, w trosce o Państwa bezpieczeństwo i bezpieczeństwo pracowników ww. instytucji, w chwili obecnej nie jest przewidziane – jak miało to miejsce co roku – zawieranie porozumień i przeprowadzanie procedury zapisu na praktyki w ww. instytucjach.

Wymiar i charakter praktyki

Wszyscy studenci kierunku Prawo (zarówno SSP, jak i NSP) według programu studiów są zobowiązani do zaliczenia praktyki programowej w wymiarze 4 tygodni (160 godzin). Praktyka ma charakter obowiązkowy, jej zrealizowanie jest warunkiem ukończenia studiów. Niezaliczenie praktyki jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu objętego programem studiów.

 

Okres odbywania praktyki

Standardowo praktykę można realizować pomiędzy zakończeniem zajęć dydaktycznych na III roku studiów a ukończeniem V roku studiów (a dokładniej – zaliczenie praktyki jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego). Praktyka co do zasady powinna być realizowana w okresie od czerwca do końca października.

W szczególnym przypadkach opiekun praktyk może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w innym okresie niż czerwiec – październik (zob. szerzej § 7 Regulaminu).

 

Organizator praktyk

Praktyki programowe odbywają się u organizatora praktyk. Organizatorami praktyk mogą być różnego rodzaju podmioty, w tym w szczególności: sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, kancelaria (adwokackie, radcowskie, notarialne, komornicze, podatkowe, patentowe), urzędy administracji publicznej, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe. Mogą być to także różnego rodzaju firmy (np. praktyka w dziale prawnym). Generalnie praktykę można odbyć u takiego podmiotu, który umożliwi osiągnięcie efektów praktyki (ogólnie ujmując, zapoznanie się z praktycznym stosowaniem prawa).

WAŻNE: Co do zasady student samodzielnie poszukuje i wybiera organizatora praktyki (praktyki organizowane na podstawie porozumień z poszczególnymi instytucjami mają charakter dodatkowy, uzupełniający, a o możliwości odbycia praktyki w takiej formie będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej).

 

Terminy i procedura związana z organizacją i zaliczeniem praktyki

 1. Indywidualne znalezienie i wybór organizatora praktyki.
 2. Zawarcie porozumienia w sprawie organizacji praktyk. Należy dostarczyć 2 egzemplarze uzupełnionego porozumienia (dostępne w zakładce „Dokumenty”) – wypełniają Państwo swoje dane, dane organizatora praktyk oraz okres realizacji praktyki. Do porozumienia załączają Państwo dowód posiadania ubezpieczenia NNW ważnego na cały deklarowany okres praktyki. Tak sporządzone porozumienie należy złożyć w Dziale Obsługi Studenta w terminie do 30 czerwca (data wpływu do DOS).
 3. Zgłoszenie się w ustalonym terminie u organizatora praktyk.
 4. Realizacja praktyki, prowadzenie dziennika praktyk (dostępny w zakładce „Dokumenty”).
 5. Zakończenie praktyki, uzyskanie od organizatora praktyk opinii o przebiegu praktyk (dostępna w zakładce „Dokumenty”).
 6. Złożenie dziennika praktyk oraz opinii o przebiegu praktyk w Dziale Obsługi Studenta. Złożenie tych dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu praktyki, jednak nie później niż do 13 listopada – data wpływu (konieczność sporządzenia sprawozdania z realizacji praktyk).
 7. Wypełnienie indeksu (s. 82-83).
 8. Uzyskanie wpisu do indeksu, do karty osiągnięć (praktyka jest rozliczana w ostatnim semestrze studiów, wówczas zostają naliczone punkty ECTS, w związku z tym wpis do indeksu i karty osiągnięć uzyskują Państwo w ostatnim semestrze; dopuszczalne jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia w samym indeksie).

 

WAŻNE: Jeżeli wybrany organizator praktyk oczekuje innego wzoru Porozumienia, można zwrócić się o wystawienie takiego dokumentu według innego wzoru niż określony w Regulaminie. W przypadku wystawienia przez organizatora praktyk innej Opinii niż wedle obowiązującego wzoru, konieczne jest, aby zawierała ona następujące informacje: dane studenta (w tym rodzaj i rok studiów), okres odbywania praktyki, ocenę z realizacji praktyki, dane organizatora praktyki, podpis osoby umocowanej do reprezentacji organizatora praktyki.

 

Zaliczenie pracy na poczet praktyki

Podstawą do zaliczenia praktyki albo jej części może być praca zawodowa lub społeczna, jeśli  osiągane  w  niej  efekty  uczenia  się  odpowiadają wymaganym  w  programie  studiów. Zaliczenie  to  jest  równoznaczne  ze  zwolnieniem  studenta  z  obowiązku  odbycia  praktyki. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Prodziekan ds. studenckich.

Praca podlegająca zaliczeniu może być wykonywana na podstawie stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego (np. umowa o dzieło, zlecenie, wolontariat).

 

W celu uzyskania zaliczenia pracy na poczet praktyki programowej należy w Dziale Obsługi Studenta złożyć wypełniony wniosek (dostępny w zakładce „Dokumenty”) i załączyć dokumenty potwierdzające zasadność wydania pozytywnej decyzji. Do takich dokumentów należą m.in.:

 • umowa,
 • zaświadczenie pracodawcy,
 • świadectwo pracy.

 

Ważne, aby dokumenty załączone do wniosku potwierdzały wymiar pracy oraz rodzaj wykonywanych czynności, co jest niezbędne przy ocenie, czy zostały osiągnięte efekty przewidziane dla praktyki.

Wniosek o zaliczenie pracy na poczet praktyki podlega zaopiniowaniu przez Opiekuna praktyk, a następnie decyzję podejmuje Prodziekan ds. Studenckich.

 

 

 


Co do zasady student samodzielnie poszukuje i wybiera organizatora praktyki (praktyki organizowane na podstawie porozumień z poszczególnymi instytucjami mają charakter dodatkowy, uzupełniający, a o możliwości odbycia praktyki w takiej formie będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej).

Praktyki programowe Prawo

Opiekun praktyk programowych na kierunku Administracja:

dr Agata Pyrzyńska

 

e-mail: agata.pyrzynska@usz.edu.pl
telefon służbowy: (91) 444 28 66

ul. Narutowicza 17a
pok. 330

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w porozumieniu w sprawie praktyk powinna być wskazana Pani Dziekan dr Beata Kanarek, jako osoba reprezentująca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • Oferta praktyk dla studentów kierunków prawniczych

  Oferta praktyk dla studentów kierunków prawniczych

  Fundacja Cooperacja (Leszno – woj. wielkopolskie) poszukuje studentów kierunków prawniczych zainteresowanych odbyciem praktyki studenckiej w organizacji pozarządowej. Praktyka ta będzie odbywać się zdalnie, a wykonanie jej, poświadczone będzie stosownymi zaświadczeniami i dokumentami.

 • Oferta praktyk dla studentów

  Kancelaria Jagiełło Tobolewski Radcowie Prawni w Szczecinie przyjmie na praktyki studenckie studenta II-V roku studiów. Podczas praktyk student będzie miał możliwość zapoznania się z aspektami funkcjonowania kancelarii prawnej oraz zdobycia wiedzy praktycznej pod okiem doświadczonych prawników.

 • Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Smolińska-Polom” – oferta PRAKTYKI

  Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Smolińska-Polom” zaprasza do odbycia bezpłatnej PRAKTYKI Kancelaria prowadzi praktykę w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, postępowania cywilnego

 • Praktyki programowe dla Studentów

  Kancelarie Radców Prawnych Kodymow I Nahajowska I Sawicka w Szczecinie poszukują osób spośród studentek lub studentów prawa zainteresowanych odbyciem płatnych praktyk w kancelariach radców prawnych (w ramach umów o praktyki absolwenckie).

Czy można odbywać praktyki w innym terminie niż lipiec-październik?

Praktyki w miesiącach listopad – czerwiec można odbywać za zgodą opiekuna praktyk. W celu uzyskania zgody należy kontaktować się z opiekunem praktyk drogą mailową. Warunkiem wyrażenia zgody przez opiekuna praktyk jest zapewnienie złożone przez studenta, że odbywanie praktyk w ww. terminie nie będzie kolidowało z zajęciami na uczelni oraz nie będzie wykorzystywane jako usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach.

Jaki jest wymiar godzin praktyk?

Liczba godzin praktyk określona jest w Planie studiów indywidualnie dla każdego kierunku studiów i może różnić się dla poszczególnych lat studiów na danym kierunku.

Sylabus dla Praktyki programowej oraz Regulamin praktyk nawiązują do wymiaru praktyk w liczbie 160 h. Jeżeli Plan studiów obejmuje inną liczbę godzin (np. 45h), student uzyska zaliczenie praktyk po odbyciu tej liczby godzin praktyk. W takim przypadku praktyki nie muszą obejmować okresu 4 tygodni. Decydujące znaczenie ma wymiar godzin.

Czy można odbywać praktyki w innym mieście, niż Szczecin?

Tak. Nie ma żadnych ograniczeń terytorialnych, praktyki można odbywać w dowolnym miejscu na terenie kraju, jak również poza granicami kraju. W przypadku odbywania praktyk za granicą, celem uzyskania zaliczenia konieczne jest przedłożenie opinii oraz dziennika praktyk w języku polskim lub też w języku obcym – z urzędowym tłumaczeniem na język polski.

Kiedy można uzyskać wpis zaliczenia praktyk do indeksu?

Po zakończeniu praktyk należy niezwłocznie złożyć w Dziekanacie opinię wraz z dziennikiem praktyk. Opiekun praktyk dokonuje wpisów do indeksu oraz na kartę okresowych osiągnięć w semestrze, w którym za praktyki są przypisywane punkty ECTS. W szczególnych przypadkach, gdy konieczne jest uzyskanie wpisu w innym terminie, można zgłosić się bezpośrednio do Opiekuna praktyk z wypełnionym indeksem, opinią oraz dziennikiem praktyk.

Wpis zaliczenia praktyk dokonywany jest w indeksie wyłącznie na s. 82 oraz na karcie okresowych osiągnięć studenta.

Co należy zrobić aby uzyskać zaliczenie pracy na poczet praktyk?

W Dziekanacie należy złożyć podanie do opiekuna praktyk (wzór podania w zakładce Dokumenty). Do podania należy załączyć dokumenty, z których będzie wynikało, że:

 • praca była wykonywana co najmniej w wymiarze godzinowym odpowiadającym wymiarowi godzin praktyk określonym w planie studiów
 • czynności wykonywane w czasie pracy były związane z programem obowiązującym na danym kierunku studiów

Dokumentem potwierdzającym ww. okoliczności może być w szczególności umowa, zaświadczenie, opinia, certyfikat itp.  – podpisany przez pracodawcę.

Informacje ogólne

Zasady odbywania praktyk programowych określa uchwała nr 142/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 września 2015 r. w sprawie Regulaminu obowiązkowych praktyk programowych realizowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, zmieniona Uchwałą nr 100/2018/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 maja 2018 r. Tekst jednolity Regulaminu obowiązkowych praktyk programowych został ogłoszony Zarządzeniem nr 25/2017/2018 Dziekana WPiA US z dnia 14 maja 2018 r.

Organizatorem praktyk dla studentów mogą być: sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, kancelarie adwokackie, notarialne, radcowskie, komornicze, urzędy administracji publicznej, instytucje publiczne, a także organizacje pozarządowe albo przedsiębiorcy, których działalność odpowiada profilowi studiowanego kierunku, reprezentowane przez osobę upoważnioną do zawierania porozumień w sprawie praktyk.

Studenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo mogą realizować obowiązek odbywania praktyk z chwilą zakończenia zajęć przewidzianych w programie studiów dla III albo IV roku, choćby nie zaliczyli jeszcze wszystkich przedmiotów przewidzianych harmonogramem sesji egzaminacyjnej dla III albo IV roku studiów.

Studenci studiów I stopnia na kierunku Administracja mogą realizować obowiązek odbywania praktyk z chwilą zakończenia zajęć przewidzianych w programie studiów dla I albo II roku, choćby nie zaliczyli jeszcze wszystkich przedmiotów przewidzianych harmonogramem sesji egzaminacyjnej dla I albo II roku studiów.

Studenci studiów I stopnia na kierunku Ekonomiczno-prawnym mogą realizować obowiązek odbywania praktyk z chwilą zakończenia zajęć przewidzianych w programie studiów dla I albo II roku, choćby nie zaliczyli jeszcze wszystkich przedmiotów przewidzianych harmonogramem sesji egzaminacyjnej dla I albo II roku studiów.

Studenci studiów II stopnia na kierunku Administracja mogą realizować obowiązek odbywania praktyk z chwilą zakończenia zajęć przewidzianych w programie studiów dla I roku, choćby nie zaliczyli jeszcze wszystkich przedmiotów przewidzianych harmonogramem sesji egzaminacyjnej dla I roku studiów.

Student jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki.

Zapisy na praktyki

Student samodzielnie poszukuje i wybiera organizatora praktyk. Pomiędzy Wydziałem a organizatorem praktyk zawierane jest porozumienie. W celu zawarcia porozumienia student zobowiązany jest do:

 1.  pobrania dwóch egzemplarzy druku porozumienia o organizację praktyk ze strony internetowej Wydziału (zakładka Dokumenty) albo z dziekanatu,
 2. wypełnienia obu egzemplarzy porozumienia w zakresie: dokładnej nazwy organizatora praktyki, osoby upoważnionej do reprezentowania tego organizatora w sprawach związanych z praktykami studenckimi, siedziby organizatora praktyki oraz terminu odbywania praktyki,
 3. złożenia w dziekanacie wypełnionych egzemplarzy porozumienia, podpisanych przez organizatora praktyk, celem uzyskania zgody opiekuna praktyk na odbycie praktyki u wskazanego organizatora.

Po podpisaniu porozumienia o organizację praktyk przez organizatora praktyk oraz opiekuna praktyk programowych, student zobowiązany jest dostarczyć do organizatora praktyk jeden egzemplarz porozumienia.

Student zobowiązany jest dokonać wymienionych czynności w terminie do 30 czerwca roku akademickiego, w którym zamierza odbyć praktyki.

Warunkiem podpisania przez opiekuna praktyk porozumienia o organizację praktyk jest okazanie przez studenta dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki.

Student ma obowiązek stawić się w ustalonym terminie w miejscu odbywania praktyki.

Zaliczenie praktyki

Podstawą zaliczenia praktyki jest odbycie praktyki w pełnym wymiarze czasu wynikającym z programu studiów oraz osiągniecie efektów kształcenia określonych w sylabusie.

Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyk.

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie opinii wystawionej przez organizatora praktyki oraz na podstawie dziennika praktyki. Wzór opinii oraz dziennika praktyki do pobrania w zakładce Dokumenty.

Student zobowiązany jest do złożenia opinii wraz z dziennikiem praktyk w dziekanacie niezwłocznie po zakończeniu praktyki oraz do wypełnienia w indeksie (s. 82) odpowiednich rubryk związanych z odbytą praktyką: miejsca odbywania praktyki i czasu jej trwania.

Na druku opinii musi znajdować się podpis osoby, która opinię sporządzała. Opinia, która nie spełnia ww. wymogów, nie może stanowić podstawy zaliczenia praktyki.

Student zobowiązany jest do prowadzenia dziennika praktyki, w którym samodzielnie dokonuje opisu czynności wykonywanych podczas praktyki. Wpisy w dzienniku praktyki wymagają zatwierdzenia przez organizatora praktyki.

Zaliczenie praktyki potwierdza się w indeksie poprzez:

 1. wpisanie oceny wystawionej przez patrona praktyki, jeżeli zgodnie z programem studiów dla praktyki przewidziane jest zaliczenie z oceną,
 2. wpisanie noty „zaliczono” (zal.), jeżeli zgodnie z programem studiów dla praktyki przewidziane jest zaliczenie bez oceny, a także w przypadku, gdy studentowi zalicza się pracę na poczet praktyki.

Zaliczenie praktyki potwierdza się na karcie okresowych osiągnięć studenta, jeżeli praktyka programowa jest uwzględniona w planie studiów.

Ocena wystawiona przez patrona stanowi podstawę do zaliczenia praktyki przez opiekuna praktyk.

Ocena wystawiona przez patrona nie jest wliczana do średniej ocen.

Praktyce programowej przypisuje się punkty ECTS. Punkty ECTS za odbytą praktykę wliczane są do limitu punktów ECTS ostatniego semestru studiów, chyba że program studiów stanowi inaczej.

Brak zaliczenia praktyki traktowany jest na równi z brakiem zaliczenia przedmiotu.

 

Ostateczne zaliczenie praktyki musi nastąpić przed dopuszczeniem studenta do egzaminu dyplomowego.

Przedmioty realizowane w ramach modułu Praktyczny program edukacyjny

Studenci, którzy uzyskali zaliczenie Studenckiej Poradni Prawnej, Rozprawy sądowej lub Negocjacji jako sposobu rozwiązywania sporów, realizowanych w ramach Praktycznego programu edukacyjnego, nie mają obowiązku realizowania praktyk programowych, jeżeli plan studiów przewiduje praktykę  jako element Praktycznego programu edukacyjnego.

W ramach Praktycznego Programu Edukacyjnego (w niektórych planach studiów) istnieje możliwość wyboru m.in. Studenckiej Poradni Prawnej oraz praktyk studenckich. Przedmioty te wybiera się alternatywnie. Studenci dokonując wyboru i uzyskując zaliczenie Studenckiej Poradni Prawnej mają zaliczony Praktyczny Program Edukacyjny.

Wpis do indeksu oceny z zaliczenia Studenckiej Poradni Prawnej (lub innego przedmiotu z modułu Praktyczny program edukacyjny) jest wystarczający, nie ma potrzeby „przepisywania” tej oceny na zaliczenie praktyk studenckich.

Jeżeli plan studiów przewiduje praktykę zawodową jako osobną pozycję planu, obok Praktycznego programu edukacyjnego, należy uzyskać zaliczenie praktyki oraz jednego przedmiotu z Praktycznego programu edukacyjnego.

Podstawą do zaliczenia praktyki albo jej części może być praca zawodowa lub społeczna, jeżeli osiągane w niej efekty kształcenia odpowiadają wymaganym w programie kształcenia. Zaliczenie to jest równoznaczne ze zwolnieniem studenta z obowiązku odbycia praktyki.

 

Praca zaliczana na poczet praktyki może być wykonywana na podstawie: umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy-zlecenia albo umowy-wolontariatu.

Należy udokumentować okres zatrudnienia, w jednorazowym wymiarze czasu odpowiadającego czasowi praktyki przewidzianej programem studiów.

 

Zaliczenie pracy zawodowej odbywa się na wniosek studenta. Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie/zawarcie umowy cywilnoprawnej;
 • zakres obowiązków, jeżeli umowa o pracę/umowa cywilnoprawna nie zawiera tych informacji.

Wniosek o zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki należy złożyć w Dziakanacie. Decyzję o zaliczeniu pracy na poczet praktyk programowych podejmuje opiekun praktyk.

 

Wzór wniosku znajduje się w sekcji „Podania

 

 

 

  • Oferta praktyk dla studentów kierunków prawniczych

   Oferta praktyk dla studentów kierunków prawniczych

   Fundacja Cooperacja (Leszno – woj. wielkopolskie) poszukuje studentów kierunków prawniczych zainteresowanych odbyciem praktyki studenckiej w organizacji pozarządowej. Praktyka ta będzie odbywać się zdalnie, a wykonanie jej, poświadczone będzie stosownymi zaświadczeniami i dokumentami.

  • Oferta praktyk dla studentów

   Kancelaria Jagiełło Tobolewski Radcowie Prawni w Szczecinie przyjmie na praktyki studenckie studenta II-V roku studiów. Podczas praktyk student będzie miał możliwość zapoznania się z aspektami funkcjonowania kancelarii prawnej oraz zdobycia wiedzy praktycznej pod okiem doświadczonych prawników.

  • Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Smolińska-Polom” – oferta PRAKTYKI

   Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Smolińska-Polom” zaprasza do odbycia bezpłatnej PRAKTYKI Kancelaria prowadzi praktykę w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, postępowania cywilnego

  • Praktyki programowe dla Studentów

   Kancelarie Radców Prawnych Kodymow I Nahajowska I Sawicka w Szczecinie poszukują osób spośród studentek lub studentów prawa zainteresowanych odbyciem płatnych praktyk w kancelariach radców prawnych (w ramach umów o praktyki absolwenckie).

  • Termin składania dzienników praktyk

   Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że ostateczny termin składania dzienników praktyk wraz z opiniami upływa dnia 12 listopada 2019 r. (wtorek). Po tym terminie dokumenty związane z odbyciem praktyk w 2019 r. nie będą przyjmowane. Z poważaniem, Małgorzata Żbikowska

  • Praktyki programowe studenta

   Szanowni Państwo, kancelaria radcy prawnego Marcina Walawskiego zaprasza do odbycia praktyk programowych studenta IV – V roku studiów stacjonarnych na kierunku „Prawo”.