Opiekunowie praktyk:

PRAWO: dr Rafał Wasilewski

ADMINISTRACJA: dr Agata Pyrzyńska

PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH: dr Mateusz Tomczyk

PRAWO INTERNETU I OCHRONY INFORMACJI: dr Łukasz Dubiński

 

 

Praktyki programowe

Opiekun praktyk programowych na kierunku Prawo:

dr Rafał Wasilewski

rafal.wasilewski@usz.edu.pl
tel. służbowy (91) 44-28-40
pok. 314

 

UWAGA!

 • Wszelkie dokumenty dotyczące praktyk programowych należy składać w Dziale Obsługi Studenta.

 


 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w porozumieniu w sprawie praktyk powinien być wskazany Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, jako osoba reprezentująca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

——————–

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do licznych wiadomości, jakie kierowali Państwo do mnie w sprawie praktyk programowych w sądach i prokuraturach informuję:

 1. nie będą zawierane ogólne porozumienia pomiędzy Wydziałem a poszczególnymi jednostkami (nie będzie listy zapisów itp.);
 2. mogą Państwo indywidualnie kontaktować się z wybraną instytucją i ustalać możliwość oraz termin praktyk
  [w tym zakresie informuję, że kontaktowałem się z niektórymi instytucjami i z uwagi na obecny stan epidemii gdzieniegdzie jeszcze nie zostały wypracowane żadne formy przyjmowania praktykantów, będą dopiero ustalane; ponadto z uwagi na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa i planu urlopowe pracowników liczba miejsc praktyk może być niewielka]
 3. jeżeli ustalą Państwo termin praktyk, proszę o złożenie w DOS (dawniej Dziekanat) porozumienia (wzór na stronie internetowej) oraz dowód ubezpieczenia NNW na okres praktyki
  [jeżeli sąd/prokuratura będzie wymagał jeszcze innego dokumentu/skierowania na konkretnym wzorze, proszę do porozumienia dołączyć taki formularz]
 4. porozumienia proszę składać do końca czerwca – w późniejszym okresie (z uwagi na przerwę wakacyjną i okresy urlopowe) porozumienia mogą być podpisywane ze znacznym opóźnieniem
 5. dziennik praktyk oraz opinię organizator praktyk może przesłać do DOS elektronicznie (albo w takiej formie mogą Państwo przesłać do DOS skan)
 6. dostarczenie dokumentacji (pkt 5) powinno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu praktyki

[z dotychczasowych sytuacji: „niezwłocznie” nie oznacza, że obecnie – w maju 2020 r. – składają Państwo dokumenty praktyki, którą odbyli Państwo np. w lipcu 2019 r.]

We wszelkich innych miejscach (kancelarie, urzędy itp.) również praktyki organizują Państwo indywidualnie (stosując odpowiednio procedurę z punktów 2-6).

Informuję również, że zaktualizowano stronę internetową – zakładkę dotyczącą praktyk programowych. Zapraszam do korzystania z tej strony i samodzielnego ustalania podstawowych kwestii, w tym korzystając z regulaminu. Dotychczas licznie zwracali się Państwo do mnie z pytaniami podstawowymi, na które odpowiedzi znajdują się na stronie i w regulaminie.

dr Radek Wasilewski
opiekun praktyk na kierunku prawo

——————————————————–

V r. SSP i V r. NSP – praktyki programowe

Mając na uwadze, że przed ukończeniem studiów muszą Państwo zaliczyć praktyki programowe, studenci V roku prawa (SSP oraz NSP), którzy nie odbywali dotychczas praktyk programowych i nie zaliczyli/nie będą zaliczali pracy na poczet praktyk, proszeni są o kontakt ze starostami roku w celu uzyskania dostępu do zespołu w aplikacji MS Teams. Za pośrednictwem ww. aplikacji zostanie Państwu przekazana informacja na temat specjalnej oferty praktyk, która umożliwi Państwu zrealizowanie praktyki w bieżącym semestrze letnim.

————————————————————-

Realizacja praktyk programowych na kierunku Prawo w obliczu COVID-19

Z uwagi na bieżącą sytuację dotyczącą epidemii COVID-19 na obecnym etapie nie jest planowane zawieranie ramowych porozumień pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji a instytucjami publicznymi (sądami, jednostkami prokuratury) w sprawie organizacji praktyk programowych. W ww. instytucjach wprowadzone zostały szczególne procedury ochronne, w tym m.in. praca zdalna i rotacyjna dla pracowników. Dlatego, w trosce o Państwa bezpieczeństwo i bezpieczeństwo pracowników ww. instytucji, w chwili obecnej nie jest przewidziane – jak miało to miejsce co roku – zawieranie porozumień i przeprowadzanie procedury zapisu na praktyki w ww. instytucjach.

Wymiar i charakter praktyki

Wszyscy studenci kierunku Prawo (zarówno SSP, jak i NSP) według programu studiów są zobowiązani do zaliczenia praktyki programowej w wymiarze 4 tygodni. Praktyka ma charakter obowiązkowy, jej zrealizowanie jest warunkiem ukończenia studiów. Niezaliczenie praktyki jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu objętego programem studiów.

 

Okres odbywania praktyki

Standardowo praktykę można realizować pomiędzy zakończeniem zajęć dydaktycznych na III roku studiów a ukończeniem V roku studiów (a dokładniej – zaliczenie praktyki jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego). Praktyka co do zasady powinna być realizowana w okresie od czerwca do końca października.

W szczególnym przypadkach opiekun praktyk może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w innym okresie niż czerwiec – październik (zob. szerzej § 7 Regulaminu).

 

Organizator praktyk

Praktyki programowe odbywają się u organizatora praktyk. Organizatorami praktyk mogą być różnego rodzaju podmioty, w tym w szczególności: sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, kancelaria (adwokackie, radcowskie, notarialne, komornicze, podatkowe, patentowe), urzędy administracji publicznej, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe. Mogą być to także różnego rodzaju firmy (np. praktyka w dziale prawnym). Generalnie praktykę można odbyć u takiego podmiotu, który umożliwi osiągnięcie efektów praktyki (ogólnie ujmując, zapoznanie się z praktycznym stosowaniem prawa).

WAŻNE: Co do zasady student samodzielnie poszukuje i wybiera organizatora praktyki (praktyki organizowane na podstawie porozumień z poszczególnymi instytucjami mają charakter dodatkowy, uzupełniający, a o możliwości odbycia praktyki w takiej formie będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej).

 

Terminy i procedura związana z organizacją i zaliczeniem praktyki

 1. Indywidualne znalezienie i wybór organizatora praktyki.
 2. Zawarcie porozumienia w sprawie organizacji praktyk. Należy dostarczyć 2 egzemplarze uzupełnionego porozumienia (dostępne w zakładce „Dokumenty”) – wypełniają Państwo swoje dane, dane organizatora praktyk oraz okres realizacji praktyki. Do porozumienia załączają Państwo dowód posiadania ubezpieczenia NNW ważnego na cały deklarowany okres praktyki. Tak sporządzone porozumienie należy złożyć w Dziale Obsługi Studenta w terminie do 30 czerwca (data wpływu do DOS).
 3. Zgłoszenie się w ustalonym terminie u organizatora praktyk.
 4. Realizacja praktyki, prowadzenie dziennika praktyk (dostępny w zakładce „Dokumenty”).
 5. Zakończenie praktyki, uzyskanie od organizatora praktyk opinii o przebiegu praktyk (dostępna w zakładce „Dokumenty”).
 6. Złożenie dziennika praktyk oraz opinii o przebiegu praktyk w Dziale Obsługi Studenta. Złożenie tych dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu praktyki, jednak nie później niż do 13 listopada – data wpływu (konieczność sporządzenia sprawozdania z realizacji praktyk).
 7. Wypełnienie indeksu (s. 82-83).
 8. Uzyskanie wpisu do indeksu, do karty osiągnięć (praktyka jest rozliczana w ostatnim semestrze studiów, wówczas zostają naliczone punkty ECTS, w związku z tym wpis do indeksu i karty osiągnięć uzyskują Państwo w ostatnim semestrze; dopuszczalne jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia w samym indeksie).

 

WAŻNE: Jeżeli wybrany organizator praktyk oczekuje innego wzoru Porozumienia, można zwrócić się o wystawienie takiego dokumentu według innego wzoru niż określony w Regulaminie. W przypadku wystawienia przez organizatora praktyk innej Opinii niż wedle obowiązującego wzoru, konieczne jest, aby zawierała ona następujące informacje: dane studenta (w tym rodzaj i rok studiów), okres odbywania praktyki, ocenę z realizacji praktyki, dane organizatora praktyki, podpis osoby umocowanej do reprezentacji organizatora praktyki.

 

Zaliczenie pracy na poczet praktyki

Podstawą do zaliczenia praktyki albo jej części może być praca zawodowa lub społeczna, jeśli  osiągane  w  niej  efekty  uczenia  się  odpowiadają wymaganym  w  programie  studiów. Zaliczenie  to  jest  równoznaczne  ze  zwolnieniem  studenta  z  obowiązku  odbycia  praktyki. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Prodziekan ds. studenckich.

Praca podlegająca zaliczeniu może być wykonywana na podstawie stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego (np. umowa o dzieło, zlecenie, wolontariat).

 

W celu uzyskania zaliczenia pracy na poczet praktyki programowej należy w Dziale Obsługi Studenta złożyć wypełniony wniosek (dostępny w zakładce „Dokumenty”) i załączyć dokumenty potwierdzające zasadność wydania pozytywnej decyzji. Do takich dokumentów należą m.in.:

 • umowa,
 • zaświadczenie pracodawcy,
 • świadectwo pracy.

 

Ważne, aby dokumenty załączone do wniosku potwierdzały wymiar pracy oraz rodzaj wykonywanych czynności, co jest niezbędne przy ocenie, czy zostały osiągnięte efekty przewidziane dla praktyki.

Wniosek o zaliczenie pracy na poczet praktyki podlega zaopiniowaniu przez Opiekuna praktyk, a następnie decyzję podejmuje Prodziekan ds. Studenckich.

 

 

 


Co do zasady student samodzielnie poszukuje i wybiera organizatora praktyki (praktyki organizowane na podstawie porozumień z poszczególnymi instytucjami mają charakter dodatkowy, uzupełniający, a o możliwości odbycia praktyki w takiej formie będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej).

Praktyki programowe Prawo

Opiekun praktyk programowych na kierunku Administracja:

dr Agata Pyrzyńska

 

e-mail: agata.pyrzynska@usz.edu.pl
telefon służbowy: (91) 444 28 66

ul. Narutowicza 17a
pok. 330

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w porozumieniu w sprawie praktyk powinien być wskazany Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, jako osoba reprezentująca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • Oferta praktyk w Kancelarii Radcy Prawnego

  Radca prawny Wojciech Witkowski oferuje możliwość odbycia odpłatnych  praktyk w kancelarii przez studenta/studentkę trzeciego roku wydziału prawa z możliwością nawiązania stałej współpracy po zakończeniu praktyki. 

 • Oferta praktyk dla studentów kierunków prawniczych

  Oferta praktyk dla studentów kierunków prawniczych

  Fundacja Cooperacja (Leszno – woj. wielkopolskie) poszukuje studentów kierunków prawniczych zainteresowanych odbyciem praktyki studenckiej w organizacji pozarządowej. Praktyka ta będzie odbywać się zdalnie, a wykonanie jej, poświadczone będzie stosownymi zaświadczeniami i dokumentami.

 • Oferta praktyk dla studentów

  Kancelaria Jagiełło Tobolewski Radcowie Prawni w Szczecinie przyjmie na praktyki studenckie studenta II-V roku studiów. Podczas praktyk student będzie miał możliwość zapoznania się z aspektami funkcjonowania kancelarii prawnej oraz zdobycia wiedzy praktycznej pod okiem doświadczonych prawników.

 • Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Smolińska-Polom” – oferta PRAKTYKI

  Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Smolińska-Polom” zaprasza do odbycia bezpłatnej PRAKTYKI Kancelaria prowadzi praktykę w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, postępowania cywilnego

 

 

 

  • Oferta praktyk w Kancelarii Radcy Prawnego

   Radca prawny Wojciech Witkowski oferuje możliwość odbycia odpłatnych  praktyk w kancelarii przez studenta/studentkę trzeciego roku wydziału prawa z możliwością nawiązania stałej współpracy po zakończeniu praktyki. 

  • Oferta praktyk dla studentów kierunków prawniczych

   Oferta praktyk dla studentów kierunków prawniczych

   Fundacja Cooperacja (Leszno – woj. wielkopolskie) poszukuje studentów kierunków prawniczych zainteresowanych odbyciem praktyki studenckiej w organizacji pozarządowej. Praktyka ta będzie odbywać się zdalnie, a wykonanie jej, poświadczone będzie stosownymi zaświadczeniami i dokumentami.

  • Oferta praktyk dla studentów

   Kancelaria Jagiełło Tobolewski Radcowie Prawni w Szczecinie przyjmie na praktyki studenckie studenta II-V roku studiów. Podczas praktyk student będzie miał możliwość zapoznania się z aspektami funkcjonowania kancelarii prawnej oraz zdobycia wiedzy praktycznej pod okiem doświadczonych prawników.

  • Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Smolińska-Polom” – oferta PRAKTYKI

   Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Smolińska-Polom” zaprasza do odbycia bezpłatnej PRAKTYKI Kancelaria prowadzi praktykę w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, postępowania cywilnego

  • Praktyki programowe dla Studentów

   Kancelarie Radców Prawnych Kodymow I Nahajowska I Sawicka w Szczecinie poszukują osób spośród studentek lub studentów prawa zainteresowanych odbyciem płatnych praktyk w kancelariach radców prawnych (w ramach umów o praktyki absolwenckie).

  • Termin składania dzienników praktyk

   Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że ostateczny termin składania dzienników praktyk wraz z opiniami upływa dnia 12 listopada 2019 r. (wtorek). Po tym terminie dokumenty związane z odbyciem praktyk w 2019 r. nie będą przyjmowane. Z poważaniem, Małgorzata Żbikowska