SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA


 

(do pobrania)

 

 

 

Składy zespołów kierunków:

Zespół kierunku Prawo, w składzie:

 • dr Beata Kanarek – Przewodnicząca;
 • dr Katarzyna Dadańska – Zastępca Przewodniczącej;
 • mgr Weronika Woźna-Burdziak – sekretarz;
 • dr hab. Mariusz Nawrocki, prof. US – członek;
 • dr Kamil Dąbrowski – członek;
 • dr Rafał Wasilewski – członek;
 • mgr Maria Wysocka-Orlik – członek.

Zespół kierunku Administracja, w składzie:

 • dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US – Przewodnicząca;
  dr hab. Anna Barczak, prof. US – Zastępca Przewodniczącej;
  dr Adrianna Ogonowska – sekretarz;
  dr Katarzyna Malinowska-Woźniak – członek;
  dr Przemysław Zdyb – członek;
  dr Agata Pyrzyńska – członek;
  dr Wioleta Baranowska-Zając – członek.

Zespół kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji, w składzie:

 • dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US – Przewodnicząca;
 • dr Aleksandra Klich – Zastępca Przewodniczącej;
 • dr Konrad Burdziak – sekretarz;
 • dr Ewa Jędrzejewska– członek;
 • dr Łukasz Dubiński – członek;
 • dr Maciej Kubala – członek.

Zespół kierunku Prawo medyczne, w składzie:

 • dr Aleksandra Klich – Przewodnicząca;
 • dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US – Zastępca Przewodniczącej;
 • dr Michał Białkowski – sekretarz;
 • dr hab. Mariusz Nawrocki, prof. US – członek;
 • dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela – członek;
 • dr Mikołaj Rylski – członek;
 • mgr Daniel Kwiatkowski – członek.

Zespół kierunku Prawo służb mundurowych w składzie:

 • dr Marta Jasińska – Przewodnicząca;
 • dr Mateusz Tomczyk – Zastępca Przewodniczącej;
 • dr Kamil Dąbrowski – sekretarz;
 • dr Michał Peno – członek;
 • dr hab. Iwona Szymczak – członek;
 • mgr Paweł Nowotko – członek;
 • mgr Monika Niedźwiecka– członek.

Zespół kierunku Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych, w składzie:

 • dr hab. Krzysztof Wesołowski, prof. US – Przewodniczący;
 • dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US – Zastępca Przewodniczącego;
 • dr Konrad Garnowski – sekretarz;
 • dr hab. Rajmund Molski, prof. US – członek;
 • dr Dorota Ambrożuk – członek;
 • dr Daniel Dąbrowski – członek;
 • dr Sławomir Driczinski – członek.

Zespół kierunku Prawo ochrony zasobów naturalnych, w składzie:

 • prof. dr hab.  Marek Górski – Przewodniczący;
 • dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska, prof. US – zastępca Przewodniczącego;
 • dr Dominika Skoczylas – sekretarz;
 • dr Szymon Słotwiński– członek;
 • dr Karolina Ziemianin – członek;
 • mgr Patryk Kupis – członek;
 • mgr Dominika Wróblewska – członek.

Uczelniany Zespół ds. Jakości: https://bjk.usz.edu.pl/uczelniany-zespol-ds-jakosci-ksztalcenia/

Wybrane akty prawne normujące jakość kształcenia:

I. powszechnie obowiązujące:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tekst jedn.: Dz. U. 2018 r. poz. 2153).
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. 2018 r. poz. 2218) (obowiązuje od 29.11.2018 r.).
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1791) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1843) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 11. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. z 2018 r. poz. 1837) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 12. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090) (obowiązuje od 3.11.2018 r.).
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2152) (obowiązuje od 17.11.2018 r.).
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 335) (obowiązuje od 22.2.2019 r.).
 15. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392).
 16. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. z 2019 r. poz. 496).

II. wydane przez Polską Komisję Akredytacyjną:

 1. Uchwała nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2018 r. Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej (wraz z załącznikami)

III.  wewnętrzne (wydziałowe):

 1. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego
 2. Uchwała nr 109/2020 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w przedmiocie działania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim
 3. Zarządzenie nr 194/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim 1 ( Zarządzenie nr 194.2020 załącznik nr 3; Zarządzenie nr 194.2020 załącznik nr 4)
 4. Zarządzenie nr 157/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i procedury przeprowadzania hospitacji i wizytacji w Uniwersytecie Szczecińskim.
 5. Zarządzenie nr 38/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 08 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad i procedur przeprowadzania hospitacji i wizytacji w Uniwersytecie Szczecińskim pobierz zarządzenie.
  Załącznik nr 1 Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych
  Załącznik nr 2 Sprawozdanie z hospitacji zajęć dydaktycznych
  Załącznik nr 3 Protokół wizytacji zajęć dydaktycznych
  Załącznik nr 4 Sprawozdanie z wizytacji zajęć dydaktycznych
  Traci moc Zarządzenie nr 122/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 09 października 2020 r.
 6. Zarządzenia nr 20/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie badań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.
 7. Zarządzenie nr 187/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego
 8. Zarządzenie nr 187/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zasad dokonywania przez studentów i doktorantów oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem.
 9. Zarządzenie nr 11/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
 10. Zarządzenie nr 28/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zasad ankietyzacji studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 11. Zarządzenia nr 34/2022 Dziekana Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 października 2022 r. w sprawie procedury dotyczącej gromadzenia i przechowywania prac etapowych.
 12. Zarządzenia nr 47/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. ewaluacji prac etapowych.
 13. Zarządzenia nr 79/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. ewaluacji prac etapowych.
 14. Zarządzenia nr 38/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 października 2022 r. w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe.
 15. Zarządzenia nr 42/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 października 2022 r. w sprawie regulaminu praktyk.

Przydatne linki:

 1. Polska Komisja Akredytacyjna: http://www.pka.edu.pl/
 2. Biuro Jakości Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.djk.usz.edu.pl/
 3.  Dział Wsparcia Organizacji Procesu Dydaktycznego Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.dk.usz.edu.pl/
 4. Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.abk.usz.edu.pl/
 5. European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA): http://www.enqa.eu/
 6. The European Higher Education Area (EHEA): http://www.ehea.info/
 7. The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA): http://www.qaa.ac.uk/en
 8. Instrukcja wyszukiwania czasopism i materiałów w bazach Web of Science oraz Scopus zamieszczona na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego: https://bg.szczecin.pl/przewodnik-po-czasopismach/
 9. Strona ORCID: https://orcid.org

Accessibility Toolbar