WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

(załącznik do ZARZĄDZENIA NR 56/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2020 r. )

 

 

Jakość kształcenia (wybrane informacje)

 W celu zapewnienia jakości kształcenia wprowadzono Wewnętrzny Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji US.
Systemem objęto:
1) studentów;
2) słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
3) doktorantów;
4) pracowników Wydziału uczestniczących w procesie kształcenia oraz pozostałe podmioty związane z realizacją procesu kształcenia na Wydziale.

 

Działania podejmowane w ramach systemu zmierzają do zapewnienia możliwie najwyższego poziomu jakości procesu kształcenia, wdrożenia polityki antyplagiatowej i doskonalenia systemu zarządzania jakością. Obejmują w szczególności:
1) sposób weryfikowania efektów kształcenia osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w trakcie całego procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów;
2) sposób wykorzystania wniosków z ocen nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentów w trybie art. 128 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668);
3) ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia;
4) wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów uczelni;
5) działania uczelni w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania.

 

 

Podstawy prawne, cele i zakres działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

Zgodnie z § 11 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. (dalej: Statut US) w Uniwersytecie działa uczelniany system jakości kształcenia. Strukturę organizacyjną systemu określa Rektor, natomiast cele i zakres jego działania ustala Senat w drodze uchwały.  Zgodnie z § 88 ust. 2 pkt 2 lit. a Statutu US jednym z podstawowych zadań dziekana jest sprawowanie nadzoru nad jakością kształcenia.

 

Struktura organizacyjna wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia tworzą: uczelniany zespół ds. jakości kształcenia oraz zespoły kierunków.

Uczelniany zespół  ds. jakości kształcenia

W ramach uczelnianego zespołu ds. jakości kształcenia, o którym mowa w § 110 ust. 1 Statutu, zwany dalej „uczelnianym zespołem”, działają:

 • pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia – jako przewodniczący,
 • siedmiu nauczycieli akademickich reprezentujących różne dziedziny nauki, w tym co najmniej dwóch, posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora – powołanych przez prorektora ds. kształcenia,
 • przedstawiciel doktorantów – wskazany przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów US,
 • przedstawiciel studentów – wskazany przez Parlament Samorządu Studenckiego.

Prace w ramach USZJK koordynuje pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia. Nadzór nad USZJK sprawuje prorektor właściwy ds. kształcenia. Nadzór nad funkcjonowaniem wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia funkcjonujących na wydziałach Uczelni i w szkołach doktorskich sprawują odpowiednio dziekani wydziałów bądź dyrektorzy szkół doktorskich. W posiedzeniach zespołu uczestniczy z głosem doradczym przewodniczący uczelnianej rady ds. kształcenia. W celu efektywnej realizacji zadań, o których mowa w § 3, uczelniany zespół może zapraszać do stałej lub doraźnej współpracy ekspertów z Uniwersytetu, jak i spoza. Posiedzenia uczelnianego zespołu są protokołowane. Posiedzenia uczelnianego zespołu mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym i możliwość wielostronnej komunikacji między uczestnikami. Obsługę administracyjno-biurową uczelnianego zespołu zapewnia Dział Jakości Kształcenia.

Uczelniany zespół podejmuje działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Uniwersytecie, w szczególności analizuje skuteczność i efektywność USZIK, inicjuje i koordynuje działania projakościowe w porozumieniu z innymi podmiotami USZIK, przedstawia prorektorowi właściwemu ds. kształcenia propozycje działań związanych z doskonaleniem jakości kształcenia, formułuje wytyczne i rekomendacje skierowane do zespołów kierunków oraz rad naukowych szkół doktorskich dotyczące okresowych przeglądów programów studiów, monitoruje jakość kształcenia na studiach, w szkole doktorskiej i na innych formach kształcenia, opiniuje program studiów każdego nowego kierunku lub zmiany w programach już istniejących oraz programy studiów podyplomowych lub zmiany w programach już istniejących celem przedstawienia Uczelnianej Radzie ds. Kształcenia, opiniuje program kształcenia w szkole doktorskiej lub zmiany w programach już istniejących celem przedstawienia Uczelnianej Radzie ds. Kształcenia, opiniuje, na wniosek koordynatora ds. wymiany międzynarodowej studentów i doktorantów lub koordynatora szkoły doktorskiej ds. wymiany międzynarodowej doktorantów, dokumenty o charakterze merytorycznym dotyczące mobilności studentów lub doktorantów. opracowuje formularz sprawozdania z oceny własnej dla wydziałów Uniwersytetu, wskazuje termin sporządzenia sprawozdania, zakres ewaluacji oraz kryteria, według których dokonywana jest ocena jakości kształcenia w danym roku akademickim, określa treść pytań w ankiecie oceny nauczyciela akademickiego po zasięgnięciu opinii Uczelnianej Rady ds. Kształcenia oraz opiniuje uczelniany raport zbiorczy z ankietyzacji dotyczącej tej oceny, zatwierdza kwestionariusze wykorzystywane w trakcie ogólnouniwersyteckich badań ankietowych dotyczących jakości kształcenia, określa pytania do ankiety oceny jakości kształcenia i opiniuje raport zbiorczy z ankietyzacji dotyczącej tej oceny, określa cel badania i obszary tematyczne ogólnouniwersyteckich badań dotyczących jakości kształcenia prowadzonych przy wykorzystaniu metod innych niż badania ankietowe, opiniuje treść pytań w ankiecie dotyczącej monitorowania karier zawodowych absolwentów. Uczelniany zespół dokonuje analizy sprawozdań z oceny własnej, sporządzonych przez jednostki organizacyjne oraz sporządza sprawozdanie na temat jakości kształcenia w Uniwersytecie i przedstawia je rektorowi. Oprócz tego, zespół sporządza i przedstawia rektorowi roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Zespoły kierunków

Zgodnie ze Statutem US dla każdego z kierunków studiów przyporządkowanych do dyscypliny albo dyscypliny wiodącej, stanowiącej dyscyplinę właściwą instytutowi, tworzy się zespół kierunku. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego aktualnie prowadzone są dwa kierunki studiów:

 • prawo,
 • administracja,
 • prawo służb mundurowych,
 • prawo Internetu i ochrony informacji.

Zespół kierunku ma charakter zespołu funkcjonalnego, powołanego do merytorycznego nadzoru nad programem i funkcjonowaniem danego kierunku studiów. Zespół liczy od 5 do 7 osób, w tym przewodniczący. W pracach zespołu bierze udział przedstawiciel samorządu studenckiego, reprezentujący studentów studiujących na danym kierunku. Przewodniczącym zespołu jest koordynator kierunku, powoływany przez dziekana w uzgodnieniu z dyrektorem właściwego instytutu, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytucie. Koordynator kierunku po uzgodnieniu z dyrektorem lub dyrektorami instytutów, przedstawia dziekanowi wydziału do powołania skład zespołu, uwzględniając w nim przedstawicieli głównych kierunków badań naukowych, w oparciu o które prowadzone jest kształcenie na określonym kierunku studiów. Koordynator organizuje pracę zespołu, dbając o pełne wykonanie zadań i występuje w imieniu zespołu wobec podmiotów kierujących Uniwersytetu. Koordynator ma prawo zlecania członkom zespołu wykonania określonych zadań z zakresu działania zespołu. O odmowie wykonania zadania, niewykonaniu lub niewłaściwym wykonaniu zadania koordynator informuje przełożonego służbowego pracownika. Zespół powoływany jest na okres kadencji władz wydziału.

Zespół  Kierunku Prawo został powołany zarządzeniem nr 3/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora kierunku Prawo oraz Zespołu Kierunku Prawo w składzie 5 osobowym. Na wniosek koordynatora zarządzeniem Dziekana WPiA US z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania członków Zespołu Kierunku Prawo oraz Zespołu Kierunku Administracja, powiększono skład Zespołu do 7 osób.

Zespół  Kierunku Administracja został powołany zarządzeniem nr 4/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora kierunku Administracja oraz Zespołu Kierunku Administracja w składzie 5 osobowym. Na wniosek koordynatora zarządzeniem Dziekana WPiA US z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania członków Zespołu Kierunku Prawo oraz Zespołu Kierunku Administracja powiększono skład Zespołu do 7 osób.

 

Zespół kierunku Prawo, w składzie:

 • dr Beata Kanarek – Przewodnicząca;
 • dr Katarzyna Dadańska – członek;
 • dr Kamil Dąbrowski – członek;
 • dr Aleksandra Klich – członek;
 • dr hab. Mariusz Nawrocki – członek;
 • mgr Maria Wysocka – Sekretarz;
 • dr Radek Wasilewski – członek.

Zespół kierunku Administracja, w składzie:

 • dr hab. Małgorzata Ofiarska, prof. US – Przewodnicząca;
 • dr Adrianna Ogonowska – Zastępca Przewodniczącej;
 • dr Ewa Koniuszewska – Sekretarz;
 • dr Agata Pyrzyńska – członek;
 • dr Mateusz Tomczyk – członek.
 • dr Przemysław Zdyb – członek;
 • dr Przemysław Zych – członek;

Zespół kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji, w składzie:

 • dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US – Przewodnicząca;
 • dr Aleksandra Klich – Zastępca Przewodniczącej;
 • dr Ewa Milczarek – członek:
 • dr Łukasz Dubiński – członek;
 • dr Maciej Kubala – Sekretarz;
 • dr Konrad Burdziak – członek.

Zespół kierunku Prawo medyczne, w składzie:

 • dr Aleksandra Klich – Przewodnicząca;
 • dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US – Zastępca Przewodniczącej;
 • dr Ewa Michałkiewicz-Kądziela – członek;
 • dr  hab. Mariusz Nawrocki – Sekretarz;
 • dr Michał Białkowski – członek;
 • dr Małgorzata Żbikowska – członek;
 • dr Mikołaj Rylski – członek.

Zespół kierunku Prawo służb mundurowych w składzie:

 • dr Marta Jasińska – Przewodnicząca;
 • dr Mateusz Tomczyk – Zastępca Przewodniczącej;
 • dr hab. Iwona Szymczak – członek:
 • dr Michał Peno – członek;
 • dr Kamil Dąbrowski– sekretarz;
 • mgr Paweł Nowotko – członek;
 • mgr Monika Niedźwiecka.

Zespół kierunku Prawo ochrony zasobów naturalnych, w składzie:

 • dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska, prof. US – Przewodnicząca;
 • dr hab. Anna Barczak, prof. US– Zastępca Przewodniczącej;
 • dr Bogna Baczyńska – członek;
 • dr Karolina Ziemianin – członek;
 • dr Magdalena Kowalewska-Łukuć – członek;
 • dr Szymon Słotwiński – członek;
 • mgr Dominika Skoczylas – Sekretarz.

Zespół kierunku Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych, w składzie:

 • dr hab. Krzysztof Wesołowski, prof. US – Przewodniczący;
 • dr hab. Krystyna Nizioł, prof. US– Zastępca Przewodniczącego;
 • dr hab. Rajmund Molski, prof. US – członek;
 • dr Dorota Ambrożuk – członek;
 • dr Daniel Dąbrowski – członek;
 • dr Sławomir Driczinski – członek;
 • dr Konrad Garnowski – Sekretarz.

Zespół kierunku Europejskie prawo biznesu/European business law, w składzie:

 • dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US – Przewodniczący;
 • dr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. US – zastępca Przewodniczącego;
 • dr Karolina Gmerek – członek;
 • mgr Agata Szwed – sekretarz;
 • dr Adriana Tomczyk – członek;
 • mgr Dominika Wróblewska – członek.

 

Do zadań zespołu kierunku w zakresie zapewniania jakości kształcenia należy w szczególności:

1) wspieranie polityki zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim,

2) dokonywanie okresowych (przynajmniej raz w roku akademickim) przeglądów programustudiów przy pomocy karty samooceny kierunku według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,

3) weryfikacja treści sylabusów przedmiotów w celu:

 1. zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia oraz wysokiej jakości kształcenia,
 2. unikania powtarzania treści programowych w ramach zajęć realizowanych na kierunku studiów,
 3. zapewnienia prawidłowego procesu zaliczania zajęć i egzaminowania,

4) opracowywanie, na wniosek dziekana wydziału, wewnętrznych procedur weryfikacji efektów uczenia się (system oceny studentów, zasady dyplomowania, zasady przygotowania i oceny prac dyplomowych) oraz dokonywanie ich okresowego przeglądu,

5) występowanie do dziekana z wnioskiem o podjęcie inicjatywy zmian w programie studiów,

6) dokonywanie okresowych przeglądów warunków realizacji procesu kształcenia na danym

kierunku oraz występowanie z propozycjami niezbędnych zmian w tym zakresie,

7) dokonywanie oceny zgodności kompetencji naukowych i dydaktycznych osób prowadzących zajęcia z przypisanymi do zajęć efektami uczenia się,

8) opiniowanie przedstawionej przez dziekana – po uzyskaniu opinii właściwego dyrektora instytutu – obsady osobowej zajęć prowadzonych w ramach kierunku,

9) zapoznawanie się z raportami Akademickiego Biura Karier dotyczącymi losów absolwentów danego kierunku,

10) analiza wymogów i trybu rekrutacji na kierunek,

11) wstępna analiza ankiet oceny dokonywanej przez studentów w zakresie wypełniania obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich oraz ankiet oceny kierunku;

12) proponowanie dziekanowi planów i harmonogramów działań naprawczych,

13) ustalanie, na wniosek prodziekana ds. studenckich, ewentualnych różnic programowych wynikających z programu studiów poprzez porównanie planowanych efektów uczenia się z efektami uzyskanymi przez studenta w przypadku wznowienia studiów, przeniesienia w ramach uczelni oraz z innej uczelni,

14) opiniowanie, na wniosek koordynatora ds. wymiany międzynarodowej studentów i doktorantów, dokumentów o charakterze merytorycznym dotyczących mobilności studentów lub doktorantów,

15) sporządzanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności według wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia i przedstawianie ich do końca października następnego roku akademickiego wraz z kartą oceny kierunku dziekanowi oraz uczelnianemu zespołowi. Wzory sprawozdań:

 

Sekcja ds. Kształcenia

Elementem Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji jest Sekcja ds. Kształcenia. Do zakresu działania tej jednostki organizacyjnej należą, m.in.:

 • obsługa systemów informatycznych na wszystkich formach studiów, w zakresie planowania zajęć oraz programów studiów;
 • kompletowanie pełnej dokumentacji dotyczącej programów studiów;
 • przygotowanie planów organizacyjnych roku akademickiego na Wydziale dla prowadzonych kierunków studiów, w tym: analizowanie planów organizacji zajęć dydaktycznych pod względem ich zgodności z programami i standardami nauczania, monitorowanie prawidłowego przebiegu zajęć dydaktycznych;
 • sporządzanie planów hospitacji zajęć, sprawozdania z hospitacji;
 • opracowanie harmonogramu ankietyzacji, przeprowadzenie ankietyzacji, zliczenie wyników, przygotowanie raportów z wyników ankietyzacji;
 • wsparcie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (m. in. koordynacja współpracy ze szkołami, interesariuszami zewnętrznymi).

 

Dążąc do zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na Wydziale, Sekcja ds. Kształcenia sprawuje kompleksową obsługę administracyjną Wydziału realizując następujące zadania:

 • sporządza i opracowuje plany pracy instytutu na dany rok akademicki,
 • sporządza przydziały czynności nauczycieli akademickich na dany rok akademicki,
 • prowadzi ewidencję obsady zajęć dydaktycznych i rozlicza nauczycieli akademickich z wykonania pensum,
 • kompletuje sprawozdania nauczycieli akademickich z wykonanych zajęć w danym roku akademickim,
 • kompletuje dokumentację związaną z realizacją obowiązku zatwierdzania tematów prac magisterskich,
 • ustala harmonogram hospitacji zajęć oraz kompletuje sprawozdania z przebiegu hospitacji,
 • przygotowuje informacje dotyczące przedmiotów/modułów do wyboru w danym semestrze,
 • przygotowuje wykaz osób upoważnionych do prowadzenia wykładów i egzaminowania oraz prowadzenia seminariów,
 • kompletuje sylabusy do poszczególnych przedmiotów,
 • przekazuje pracownikom Instytutu Nauk Prawnych pisma i zarządzenia władz Uniwersytetu oraz władz Wydziału dotyczące kształcenia,
 • kompletuje ankiety oceny jakości i warunków prowadzenia zajęć przez studentów,
 • kompletuje dane dotyczące monitorowania karier zawodowych absolwentów.

 

Okresowe przeglądy i doskonalenie programów studiów

Okresowe przeglądy programów studiów są dokonywane przez zespoły kierunków. Sprawozdanie z przeglądu programu studiów zespół kierunku przedkłada Dziekanowi. Dziekan przedstawia sprawozdanie zespołu wraz ze swoją opinią Radzie Dydaktycznej Wydziału.

Okresowy przegląd i doskonalenie programu kształcenia polegają na:

 • analizie programu kształcenia pod względem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zakładanymi efektami uczenia się i kwalifikacjami związanymi z ukończeniem studiów,
 • ankietowaniu studentów, absolwentów i interesariuszy zewnętrznych,
 • weryfikacji systemu punktów ECTS,
 • sprawdzeniu kwalifikacji zespołu nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku studiów.

W praktyce analiza programu studiów na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji jest dokonywana za pomocą tabeli oceniającej zgodność programu studiów z obowiązującymi zewnętrznymi i uczelnianymi przepisami prawa.

 

Udział interesariuszy zewnętrznych w zapewnianiu jakości kształcenia

W procesie kształtowania koncepcji kształcenia na  kierunkach studiów prowadzonych na WPiA US, w tym określania celów i efektów uczenia się, oraz w procesie jego doskonalenia uczestniczą interesariusze wewnętrzni (nauczyciele akademiccy, przedstawiciele samorządu studentów oraz samorządu doktorantów) oraz interesariusze zewnętrzni (np. przedstawiciele korporacji prawniczych, sądownictwa, prokuratury, administracji publicznej). Udział interesariuszy zapewnia zorientowanie, w szczególności celów kształcenia na potrzeby regionu i województwa zachodniopomorskiego.

Studenci i doktoranci oraz nauczyciele akademiccy uczestniczą w tworzeniu koncepcji kształcenia, przez swoich przedstawicieli w zespołach odpowiedzialnych za przygotowanie programów kształcenia, ich ocenę oraz za zapewnienie jakości kształcenia

Studenci uczestniczą w procesie kształtowania koncepcji kształcenia m.in. podczas przeprowadzanej ankietyzacji zajęć dydaktycznych, oceny efektów praktyk programowych oraz jakości studiów na WPiA US. Samorządy studentów i doktorantów sporządzają sprawozdania obejmujące ocenę jakości kształcenia (zgodnie z poniższymi tabelami) oraz opiniują programy studiów.

Przydatne linki:

 1. Polska Komisja Akredytacyjna: http://www.pka.edu.pl/
 2. Biuro ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.bjk.usz.edu.pl/
 3. Dział Kształcenia Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.dk.usz.edu.pl/
 4. Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.abk.univ.szczecin.pl/
 5. European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA): http://www.enqa.eu/
 6. The European Higher Education Area (EHEA): http://www.ehea.info/
 7. The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA): http://www.qaa.ac.uk/en
 8. Instrukcja wyszukiwania czasopism i materiałów w bazach Web of Science oraz Scopus zamieszczona na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego: https://bg.szczecin.pl/przewodnik-po-czasopismach/
 9. Strona ORCID: https://orcid.org

 

Wybrane akty prawne normujące jakość kształcenia:

 1. powszechnie obowiązujące:
 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tekst jedn.: Dz. U. 2018 r. poz. 2153).
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. 2018 r. poz. 2218) (obowiązuje od 29.11.2018 r.).
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1791) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1843) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 11. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. z 2018 r. poz. 1837) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 12. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090) (obowiązuje od 3.11.2018 r.).
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2152) (obowiązuje od 17.11.2018 r.).
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 335) (obowiązuje od 22.2.2019 r.).
 15. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392).
 16. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. z 2019 r. poz. 496).
 1. wydane przez Polską Komisję Akredytacyjną:
 1. Uchwała nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2018 r. Statut Polskiej Komisji Akredytacyjnej (wraz z załącznikami).

III.  wewnętrzne (wydziałowe):

 1. Uchwała nr 179/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie liczebności grup na studiach trzeciego stopnia.
 2. Uchwała nr 180/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad przyznawania indywidualnego planu i programu studiów dla studentów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz zasad powoływania opiekuna naukowego dla studentów osiągających wybitne wyniki w nauce, a także dla studentów przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.
 3. Uchwała nr 181/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów pisania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej).
 4. Uchwała nr 182/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie warunków dotyczących przenoszenia studentów w ramach kierunków: Prawo, Administracja, Ekonomiczno-Prawny oraz z innych kierunków w ramach Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunki: Prawo, Administracja, Ekonomiczno-Prawny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 5. Uchwała nr 183/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie dyżurów i konsultacji dydaktycznych prowadzonych przez pracowników akademickich Wydziału Prawa i Administracji US.
 6. Uchwała nr 184/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie upoważnienia do zatwierdzania i zmiany tematów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich).
 7. Uchwała nr 185/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przypadków uprawniających do ubiegania się o indywidualną organizację studiów.
 8. Uchwała nr 186/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dziekana studentom Wydziału Prawa i Administracji US.
 9. Uchwała nr 187/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r.  w sprawie Regulaminu obowiązkowych praktyk programowych realizowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 10. Uchwała nr 188/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia zajęć o charakterze informacyjnym niepodlegających ocenie.
 11. Uchwała nr 189/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r.  w sprawie sposobu wyliczania rocznej średniej ważonej ocen uprawniającej do ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
 12. Uchwała nr 190/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe.
 13. Uchwała nr 191/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie realizowania części programu studiów w innej uczelni krajowej albo zagranicznej.
 14. Zarządzenie nr 8/2018/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 22 października 2018 r. w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia.
 15. Zarządzenie nr 15/2018/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz  Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia.
 16. Zarządzenie nr 27/2018/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 6 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz  Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia.
 17. Zarządzenie nr 29/2018/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 lutego 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia.
 18. Zarządzenie nr 41/2018/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Wydziałowego Zespołu ds. Jakości i Programów Kształcenia oraz  Zespołów Kierunków ds. Jakości i Programów Kształcenia.
 19. Uchwała nr 10/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zajęć realizowanych w ramach programu Erasmus + w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 20. Uchwała Rady WPiA US nr 86/2018/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zajęć realizowanych w ramach programu Erasmus + w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 21. Uchwała nr 12/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zbioru 50 zagadnień z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych obowiązującego na egzaminach dyplomowych na kierunku: Administracja II stopnia.
 22. Uchwała nr 13/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przygotowania i przebiegu egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.
 23. ZARZĄDZENIE NR 3/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora kierunku Prawo oraz Zespołu kierunku Prawo.
 24. ZARZĄDZENIE NR 4/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora kierunku Administracja oraz Zespołu kierunku Administracja.
 25. ZARZĄDZENIE NR 5/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2019 r. w sprawie upoważnienia niektórych adiunktów do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz na kierunkach prowadzonych przez inne wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego.
 26. ZARZĄDZENIE NR 8/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 października 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy ze szkołami średnimi.
 27. ZARZĄDZENIE NR 10/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 października 2019 r. w sprawie upoważnienia niektórych adiunktów do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz na kierunkach prowadzonych przez inne wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego.
 28. ZARZĄDZENIE NR 1/2019 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 października 2019 r. w sprawie terminów i trybu zapisów na przedmiot/moduł do wyboru na kierunku Prawo.
 29. ZARZĄDZENIE NR 2/2019 PRODZIEKANA DS. STUDENCKICH WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 października 2019 r. w sprawie terminów i trybu zapisów na przedmioty do wyboru/specjalności na kierunku Administracja.
 30. ZARZĄDZENIE NR 11/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 października  w sprawie sposobu udokumentowania ustnych egzaminów i zaliczeń
 31. UCHWAŁA NR 4/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 października r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej oferty przedmiotów realizowanych w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2019/2020.
 32.  ZARZĄDZENIE NR 12/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania członków Zespołu kierunku Prawo oraz Zespołu kierunku Administracja.
 33. ZARZĄDZENIE NR 13/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 października 2019 r.  w sprawie zajęć realizowanych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 34. ZARZĄDZENIE NR 14/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 24 października 2019 r. w sprawie upoważnienia niektórych adiunktów do prowadzenia egzaminów poprawkowych i zaliczeń na ocenę w październiku 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 35. ZARZĄDZENIE NR 15/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania opiekuna praktyk na kierunku Administracja.
 36. ZARZĄDZENIE NR 16/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania opiekuna praktyk na kierunku Prawo.
 37. ZARZĄDZENIE NR 17/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia nauczyciela akademickiego do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 38.  ZARZĄDZENIE NR 19/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad ustalania zbiorów zagadnień na egzamin dyplomowy
 39. UCHWAŁA NR 6/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedmiotów do wyboru realizowanych w roku akademickim 2019/2020 na kierunku Administracja.
 40. ZARZĄDZENIE NR 20/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów pisania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej).
 41. UCHWAŁA NR 9/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zapisów na seminaria dyplomowe.
 42. UCHWAŁA NR 10/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zasad ustalania zbiorów zagadnień na egzamin dyplomowy.
 43. UCHWAŁA NR 11/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej formalnych i merytorycznych kryteriów pisania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej).
 44. ZARZĄDZENIE NR 18/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe.
 45. ZARZĄDZENIE NR 23/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania opiekuna praktyk na kierunku Prawo.
 46. UCHWAŁA NR 14/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 r. w  sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulaminów praktyk realizowanych przez studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 47. UCHWAŁA NR 15/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ  WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 48. UCHWAŁA NR 16/2019 RADY DYDAKTYCZNEJ  WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI  UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zasad ankietyzacji studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 49. ZARZĄDZENIE NR 28/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zasad ankietyzacji studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 50.  ZARZĄDZENIE NR 28/2019 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zasad ankietyzacji studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 51. ZARZĄDZENIE NR 1/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany składu zespołu ds. opracowania koncepcji programu(ów) studiów dla nowego(ych) kierunku(ów) studiów oraz programu(ów) studiów podyplomowych i innych form kształcenia.
 52. ZARZĄDZENIE NR 2/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie dyżurów i konsultacji dydaktycznych.
 53. ZARZĄDZENIE NR 3/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Regulaminów praktyk realizowanych przez studentów kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 54. ZARZĄDZENIE NR 4/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
 55. ZARZĄDZENIE nr 5/2020 DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminów dyplomowych oraz określenia harmonogramu czynności dotyczącego trybu postępowania przed egzaminem dyplomowym w roku akademickim 2019/2020

 

 1. wewnętrzne (ogólnouczelniane):

1) Uchwała nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego (Statut stanowiący załącznik do uchwały obowiązuje od 1.10.2019 r.)
2) Uchwała nr 59/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia przepisów wprowadzających Statut Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przepisów przejściowych
3) Uchwała nr 43/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2017 r. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego, z późn. zm.  (poprzedzona uchwałą nr 78/2011 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 września 2011 r. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego, z późn. zm.). Obowiązuje nie dłużej niż do 1.10.2019 r.
4) Uchwała nr 18/2018 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim (obowiązuje od 1.10.2018 r. Nie dłużej niż do 1.10.2019 r.).
5) Zarządzenie nr 70/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie Bazy Osiągnięć Pracowników.
6) Zarządzenie nr 75/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Szczecińskim.
7) Zarządzenie nr 111/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej z subwencji w 2019 roku.
8) Zarządzenie nr 112/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania pełnomocników Rektora ds. organizacji dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim.
9) Zarządzenie nr 113/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie obowiązków nauczyciela akademickiego dotyczących minimalnych osiągnięć naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim.|
10) Zarządzenie nr 114/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad składania i rozpatrywania wniosków o wyrażenie zgody na podjęcie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia poza Uniwersytetem Szczecińskim oraz obowiązku informacyjnym dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej.
11)Uchwała nr 4/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie założeń tworzenia i funkcjonowania szkół doktorskich Uniwersytetu Szczecińskiego.
12) Zarządzenie nr 5/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zasad odbioru dyplomu ukończenia studiów, suplementu i odpisów dyplomu przez absolwentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
13) Uchwała nr 49/2019 Senatu US z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych w Uniwersytecie Szczecińskim.
14) Zarządzenie nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
15) Zarządzenie nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Instytutu Nauk Prawnych w Uniwersytecie Szczecińskim.
16) Zarządzenie nr 85/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim.
17) Uchwała nr 96/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim (uchwała dotyczy kierunku administracja – studia I stopnia oraz kierunku administracja – studia II stopnia).
18) Uchwała nr 100/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Szczecińskim (uchwała dotyczy kierunku prawo, studia stacjonarne oraz niestacjonarne).
19) Uchwała nr 95/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Szczecińskim (obowiązuje od początku roku akademickiego 2019/2020).
20) Uchwała nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych.
21) Zarządzenie nr 99/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim.
22) Zarządzenie nr 121/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Szczecińskim.
23) Zarządzenie nr 101/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (wraz z załącznikami).
24) Zarządzenie nr 115/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego porozumienia z prowadzącymi zajęcia w sprawie przyznania indywidualnej organizacji studiów dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
25) Zarządzenie nr 114/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie symboliki literowej dla Wydziałów i Instytutów Uniwersytetu Szczecińskiego.
26) Zarządzenie nr 132/2019 Rektora US z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Uniwersytecie Szczecińskim (z załącznikiem).
26) ZARZĄDZENIE nr 134/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich
27) UCHWAŁA nr 106/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego 2019-2028.
28) UCHWAŁA nr 107/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.
29) ZARZĄDZENIE nr 138/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 września 2019 r. w sprawie organizacji procesu kształcenia na studiach doktoranckich w Uniwersytecie Szczecińskim
30) ZARZĄDZENIE NR 187/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2019 r.w sprawie zasad dokonywania przez studentów i doktorantów oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem.
31) UCHWAŁA NR 130/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących programów i tworzenia studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia.
32) ZARZĄDZENIE NR 195/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim.
33) ZARZĄDZENIE NR 197/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 195/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 listopada 2019 r. sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim.
34) ZARZĄDZENIE NR 200/2019 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim.
35) ZARZĄDZENIE NR 10/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i procedury przygotowania oferty edukacyjnej dla studentów przyjeżdżających w ramach wymiany międzynarodowej.
36) ZARZĄDZENIE NR 20/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie badań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.
37) ZARZĄDZENIE NR 26/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zasad i procedury przeprowadzania hospitacji i wizytacji w Uniwersytecie Szczecińskim
38) ZARZĄDZENIE  NR 194/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z  dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie organizacji Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim