Instytut Nauk Prawnych (Instytut) został utworzony na podstawie Zarządzenia nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Instytutu Nauk Prawnych w Uniwersytecie Szczecińskim. Instytut jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego, prowadzącą działalność badawczą w ramach dwóch dyscyplin naukowych: nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji. Utworzenie Instytutu, funkcjonującego równolegle z wyposażonym w funkcje dydaktyczne Wydziałem Prawa i Administracji, wpisuje się w założenia przyjętego Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dyrektorem Instytutu jest dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US.

Instytut dąży do podnoszenia swojej rangi wśród innych jednostek naukowych, poprzez systematyczne badania naukowe, których owocem są publikacje w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, a także poprzez intensyfikację współpracy naukowej z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Instytut skupia w swoich strukturach naukowców – teoretyków i praktyków z zakresu prawa oraz administracji – z Polski i zagranicy, którzy kształcą specjalistów zawodowych na kilku kierunkach studiów oraz przyczyniają się do rozwoju dyscyplin: nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji.

W ramach Instytutu działalność prowadzi czternaście zespołów badawczych, utworzonych przez Dyrektora Instytutu po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Instytutu. Zespoły badawcze działają w oparciu o Zarządzenie nr 1/2019/2020 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 12 listopada 2019 r. – Regulamin działania zespołów badawczych Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

 

Postępująca integracja wewnętrzna pracowników Instytutu, koncentrująca się na rozwoju działalności utworzonych zespołów badawczych, sprzyja również integracji zewnętrznej, w tym o charakterze interdyscyplinarnym, odnoszącej się zarówno do współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, jak i podmiotami zewnętrznymi o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Mając to na uwadze, Instytut realizuje liczne projekty w tym m.in. Akademię Młodego Prawnika, Prawniczo-Ekonomiczną Akademię Złotego Wieku, Projekt NKCK.

Instytut realizuje również z sukcesem inne projekty. Jednym z nich jest projekt „Jak najbliżej dostępności”, który jest realizowany w ramach konkursu pn. „Projektowanie uniwersalne”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Instytut będzie również organizował w 2021 roku Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. „Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego”.  Jej realizacja nastąpi w ramach konkursu pn. „Społeczna odpowiedzialność nauki – Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W dniu 15 listopada 2019 r. Instytut przystąpił do Porozumienia o utworzeniu płaszczyzny współpracy pod nazwą „Polskie Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa”. Instytut zawarł również porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego organizowania wydarzeń dydaktyczno-wychowawczych i integracyjnych z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Szczecinie oraz Szczecińską Izbą Adwokacką.

Accessibility Toolbar