Celem działania Pracowni ds. wydawnictw zagranicznych jest nawiązywanie kontaktu i współpracy z wydawnictwami oraz czasopismami zagranicznymi. Podejmowane w pracowni działania zmierzają ku umiędzynaradawianiu efektów badań naukowych pracowników WPiA US w czasopismach naukowych o skali odziaływania europejskiego i ogólnoświatowego.  Pośrednictwo między pracownikami WPiA US i redakcjami zagranicznych czasopism zaowocuje otwarciem Wydziału na zagraniczne publikacje, co w efekcie wzmocni wizerunek WPiA US na arenie międzynarodowej.

Do zadań pracowni należy:

 •  sporządzanie list czasopism naukowych z możliwością publikacji w bieżącym roku oraz przygotowywanie opinii na podstawie dokonanych analiz;
 • wyszukiwanie „call of paper” w zagranicznych czasopismach naukowych odpowiadających profilowi naukowemu   pracowników Wydziału;
 • bieżący kontakt mailowy oraz telefoniczny z redakcjami wydawnictw i czasopism zagranicznych;
 • prowadzenie korespondencji  mailowej  z  pracownikami  Wydziału,
 • wsparcie pracowników WPiA US w procesie zgłaszania publikacji do zagranicznych czasopism i wydawnictw,
 • selekcja czasopism spersonalizowanych na działalność badawczą pracownika,
 • pomoc w prowadzeniu bieżącej korespondencji w języku obcym z redakcjami wydawnictw i czasopism,
 • analiza ministerialnego wykazu czasopism, wydawnictw i konferencji naukowych w ramach wszystkich dyscyplin naukowych,
 • analiza międzynarodowych baz naukowych pod kątem możliwości publikacyjnych pracowników m. in. SCOPUS, Web of Science,
 • wsparcie w procesie wydawniczym w zakresie znalezienia wytycznych dla autorów i wymagań formalnych związanych z publikacją (m. in. procedura recenzowania, założenie konta na platformie wydawniczej, współpraca z Sekcją ds. Nauki),
 • selekcja odpowiedzi od zagranicznych redakcji w celu znalezienia najbardziej odpowiedniego czasopisma lub wydawnictwa z możliwością szybkiej publikacji,
 • pomoc w znalezieniu odpowiedniego czasopisma sprofilowanego na prowadzone działania naukowe pracownika.

Pracownia ds. wydawnictw zagranicznych jest jednostką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, powołaną mocą Zarządzenia nr 20/2019/2020 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Pracowni ds. wydawnictw zagranicznych.


Regulamin funkcjonowania Pracowni ds. wydawnictw Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


 

mgr Agata Szwed – Kierownik Pracowni ds. wydawnictw zagranicznych (długotrwałe zwolnienie)

mgr Dariusz Zagrodzki – członek Pracowni ds. wydawnictw zagranicznych

mgr Bartosz Namieciński – członek Pracowni ds. wydawnictw zagranicznych


Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych


Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządza wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki. W wykazie znajdują się czasopisma zarówno polskie, jak i zagraniczne, wraz z przypisaną im punktacją.


Scopus


Baza danych prowadzona przez wydawnictwo Elsevier. Indeksuje ponad 24 600 aktywnych tytułów (w tym czasopism naukowych, monografii, materiałów konferencyjnych) rygorystycznie sprawdzanych i wybieranych przez niezależnych ekspertów. Baza Scopus zawiera także cytowania oraz abstarkty recenzowanych publikacji. Jest to najbardziej wszechstronna baza zapewniajaca przegląd światowych wyników badań.


Web of Science


Web of Science jest to pakiet zapewniający kompleksowy dostęp do baz danych zawierający bibliomeryczną ocenę cytowań czasopism naukowych, oparta na takich indeksach jak:

 • Science Citation Index Expanded (SCIE),
 • Social Sciences Citation Index (SSCI),
 • Art & Humanities Citation Index (AHCI),
 • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) .

Baza pozwala śledzić ponad 12 000 czasopism i blisko 150 000 sprawozdań z konferencji naukowych.

PRACOWNIA DS. WYDAWNICTW – INFORMACJE

Accessibility Toolbar