Za wprowadzanie danych do Bazy PUBLI pracowników Wydziału Prawa i Administracji US
odpowiedzialna jest mgr Ewa Rudawska – pracownik Sekcji ds. Nauki 

(tel. 91 444 30 18, adres e-mail: ewa.rudawska@usz.edu.pl)


Pracownik niezwłocznie po ukazaniu się danej publikacji ma obowiązek dostarczyć ją do Sekcji ds. Nauki celem dokonania zgłoszenia do Bazy PUBLI.

Dopuszcza się wysyłanie publikacji do zgłoszeń w formie skanu na adres e-mail: ewa.rudawska@usz.edu.pl.

Wówczas należy załączyć: stronę tytułową książki/czasopisma, potytułową, spis treści (cały), ostatnią numerowaną stronę książki oraz pierwszą i ostatnią stronę rozdziału/artykułu.

Do zgłoszenia należy dołączyć skany oświadczeń:

  • o wkładzie procentowym – dla publikacji wieloautorskich, wyłącznie jeśli wkład poszczególnych autorów nie jest równy,
  • afiliacyjne – tylko jeżeli na publikacji nie ma umieszczonej afiliacji z dokładnością co najmniej do wydziału/instytutu.

Oryginały oświadczeń należy przekazać do Sekcji ds. Nauki (pok. 11).

WAŻNE: jeżeli dokument będzie wydawany w wersji papierowej należy wstrzymać się z jego zgłoszeniem do czasu opublikowania w tej wersji.


 

ZARZĄDZENIE NR 149/2023 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 13.12.2023 w sprawie oświadczeń o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej, o zaliczeniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową oraz upoważniających Uniwersytet Szczeciński do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

 


PUBLIKACJE WYDAWANE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ – UWAGA!


Publikacja wydawana w wersji elektronicznej obowiązkowo musi posiadać międzynarodowy identyfikator DOI.

Co to jest DOI?

DOI (Digital Object Identifier) – jest to cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego. DOI służy do identyfikacji dokumentów elektronicznych na podobnej zasadzie, jak ISSN (czasopismo) czy ISBN (książka). Składa się z dwóch części przedzielonych ukośnikiem: przedrostka (prefiks) i końcówki (sufiks), np.: 10.1000.10/123456, gdzie:

  • 1000.10 – przedrostek, gdzie „10” informuje, że mamy do czynienia z identyfikatorem DOI (każdy numer DOI zaczyna się od „10”), a 1000.10 to numer przypisany do wydawcy (Publisher ID).
  • 123456 – sufiks jest unikalny dla danego dokumentu i może być dowolnym ciągiem znaków alfanumerycznych (Item ID). Jest nadawany przez samego wydawcę, który musi zagwarantować, że będzie on unikatowy dla każdego publikowanego przez niego dzieła.

Więcej o międzynarodowym identyfikatorze DOI: http://www.doi.org/  lub http://pl.wikipedia.org/wiki/DOI_(identyfikator_cyfrowy)

 

Accessibility Toolbar