Badania naukowe  (wybrane informacje)

Pracownicy, doktoranci oraz studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzą efektywne prace badawcze. Wyniki działalności naukowej prezentują w licznych publikacjach naukowych w języku polskim oraz w językach obcych.

Rozprawy naukowe przygotowane przez pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego poddawane są ocenie zewnętrznej w ogólnopolskich konkursach (pracownik Wydziału dr Mikołaj Rylski zdobył nagrodę „Złote Skrzydła 2015” konkursu Dziennika Gazety Prawnej za najlepszą książkę specjalistyczną z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych spośród autorów do 35 roku życia; dr hab. Rajmund Molski, prof. US otrzymał Nagrodę Naukową CARS 2018  (antymonopolową) – Wielka Sowa –  za monografię pt.  Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015).

Doniosłą część badań stanowią badania prowadzone z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi oraz zagranicznymi (w tym: Masarykova Univerzita w Brnie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach, Kijowskim Uniwersytetem Narodowym im. Tarasa Szewczenki).

Ważnym miejscem publikacji efektów badań jest czasopismo naukowe „Acta Iuris Stetinensis”. Powstało z przekształcenia „Roczników Prawniczych” (pierwszy numer został wydany w 2011 roku). Obecnie komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, „Acta Iuris Stetinensis” ujęto w wykazie. Za publikację otrzymuje się 20 pkt. Od 2012 r. dostępne jest również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (http://wpia.usz.edu.pl/ w zakładce: https://wnus.edu.pl/ais/pl/).

Rozwijającym się miejscem publikacji pracowników Wydziału jest również rocznik Studia Administracyjne (wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne), które są recenzowanym czasopismem akademickim o otwartym dostępie, wydawanym przez US. Na jego łamach ukazują się artykuły naukowe z obszaru prawa administracyjnego. Prawo to wykazuje związki z innymi gałęziami prawa, w tym prawa konstytucyjnego, prawa karnego i prawa cywilnego. Czasopismo jest także miejscem konfrontowania poglądów na temat aktualnego i projektowanego porządku prawnego prawa polskiego, unijnego oraz międzynarodowego. Za publikację w Studiach Administracyjnych można uzyskać 5 punktów (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej). Publikowane jest w wersji papierowej w języku polskim lub języku angielskim.

Rezultaty badań są także upowszechniane podczas konferencji i seminariów naukowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz ośrodki naukowe w kraju, jak i za granicą.

Rozprawy naukowe przygotowane przez pracowników Wydziału poddawane są ocenie zewnętrznej w ogólnopolskich konkursach (pracownik Wydziału dr Mikołaj Rylski zdobył nagrodę „Złote Skrzydła 2015” w ramach konkursu Dziennika Gazety Prawnej za najlepszą książkę specjalistyczną z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych spośród autorów do 35 roku życia; dr hab. Rajmund Molski, prof. US otrzymał Nagrodę Naukową CARS 2018  (antymonopolową) – Wielka Sowa –  za monografię pt.  Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych czempionów, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, dr  Aleksandrze Klich przyznano wyróżnienie za książkę „Dowód z opinii biegłego w postepowaniu cywilnym”, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016 w ramach IX edycji Konkursu Wolters Kluwer i „Przeglądu Sądowego”).

Przydatne linki:

 1. Ministerstwo Edukacji i Nauki: http://www.nauka.gov.pl/
 2. Dział Nauki i Projektów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.dn.usz.edu.pl/
 3. Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.studenci.usz.edu.pl/
 4. Dział Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.dsm.usz.edu.pl/
 5. Dział Projektów Europejskich Uniwersytetu Szczecińskiego: http://www.dpe.usz.edu.pl/
 6. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbir.pl/
 7. Narodowe Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/
 8. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl/
 9. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (program Horyzont 2020): http://www.kpk.gov.pl/?page_id=59
 10. European Commission (Horizon 2020): http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
 11. EURAXESS Polska (portal międzynarodowej mobilności naukowców): http://www.euraxess.pl/indexp/strona-glowna.htm
 12. Program Erasmus+ http://www.erasmus.org.pl/
 13. http://www.granty-na-badania.com/
 14. Wirtualna Biblioteka Nauki jest dostępna na stronie https://wbn.icm.edu.pl/
 15. Instrukcja wyszukiwania czasopism i materiałów w bazach Web of Science oraz Scopus zamieszczona na stronie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego: https://bg.szczecin.pl/przewodnik-po-czasopismach/
 16. Strona ORCID: https://orcid.org
 17. Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-22-lipca-2021-r-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe
 18. Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów: https://wpia.usz.edu.pl/wp-content/uploads/20211221_1_Scalony_wykaz_
  dyscyplin_przypisanych_do_czasopism_naukowych_i_recenzowanych_materiałów_z_konferencji_
  międzynarodowych.xlsx

Dostęp ze wszystkich komputerów pracujących wewnątrz sieci uczelnianej Uniwersytetu Szczecińskiego (w tym WPiA US)

 

Wybrane akty prawne dotyczące badań naukowych oraz środków finansowych:

I. powszechnie obowiązujące:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1530, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1832, z późn. zm.) (obowiązuje od 1.10.2018 r.).
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2152) (obowiązuje od 17.11.2018 r.).
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 335) (obowiązuje od 22.2.2019 r.).
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392).
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 658).
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1352).

II. wewnętrzne (wydziałowe):

 1. Uchwała nr 186/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dziekana studentom Wydziału Prawa i Administracji US.
 2. Zarządzenie nr 18/2018/2019 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na finansowanie projektów realizowanych przez zespoły badawcze kierowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego.

III.  wewnętrzne (ogólnouczelniane):

 1. Zarządzenie nr 111/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 grudnia 2018 r.w sprawie zasad finansowania działalności badawczej z subwencji w 2019 roku.
 2. Zarządzenie nr 112/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie powołania pełnomocników Rektora ds. organizacji dyscyplin naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim.
 3. Zarządzenie nr 113/2018 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie obowiązków nauczyciela akademickiego dotyczących minimalnych osiągnięć naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim.
 4. Zarządzenie nr 85/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim.
 5. Uchwała nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawach nadania stopni naukowych.
 6. Zarządzenie nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Instytutu Nauk Prawnych w Uniwersytecie Szczecińskim.

IV.  komunikaty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji i Nauki

 1. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Komunikat wraz z wykazem dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych.
 2. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Komunikat wraz z wykazem dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zmiana-i-sprostowanie-komunikatu-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-9-lutego-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych.
 3. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Komunikat wraz z wykazem wydawnictw dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-22-lipca-2021-r-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe.
 4. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Komunikat wraz z wykazem czasopism dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych.
 5. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Komunikat wraz z wykazem czasopism dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Accessibility Toolbar