Podstawowym celem programu „Street Law” jest podnoszenie świadomości i kultury prawnej w społeczeństwie, zarówno w zakresie praw, jak i obowiązków, we wszystkich gałęziach prawa. Jednakże aktualnie idea „Street Law” kształtowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego skierowana będzie do węższego kręgu odbiorców i skoncentruje się głównie na uczniach szkół ponadpodstawowych, przy czym niektóre inicjatywy będą skierowane także do uczniów klas I – III szkół podstawowych. To właśnie w liceach i technikach młodzi ludzie osiągają pełnoletność, a zatem opuszczają swoje szkoły już jako osoby na tyle dojrzałe, aby rozpocząć samodzielne życie. Z tego względu tak ważnym jest podniesienie świadomości prawnej wśród tego środowiska w zakresie przysługujących im praw, ciążących na nich obowiązków, a także odpowiedzialności za podejmowane – na podstawie przepisów prawa i wbrew tym regulacjom – decyzje.  Z kolei u najmłodszych uczestników projektu Street Law będzie chodzić o zwiększenie samoświadomości i wiedzy w relacjach Ja – Państwo, Ja – Samorząd Terytorialny, Ja – Unia Europejska.

Możliwość uświadamiania młodych ludzi w różnych dziedzinach prawa, a przez to kształtowania w tym zakresie odbioru przez nich toczącego się życia społecznego oraz gospodarczego nie jest jedyną wartością idei Street Law. Z drugiej strony studenci, którym powierzone będzie prowadzenie cyklu zajęć, rozwiną szereg umiejętności niezbędnych w przyszłym życiu zawodowym. Kontakt z uczniami nie tylko uwrażliwi ich na sposób przekazywania – często trudnej i zawiłej – wiedzy  w bardzo przystępny sposób, lecz także przygotuje studentów na branie odpowiedzialności za przekazywane treści oraz da podstawy do budowania tak ważnego  w zawodach prawniczych zaufania między prawnikiem-praktykiem a jego klientem.

Nasze motto brzmi:

„Ignorantia legis non exculpat”

nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem

Street Law stanowi jednostkę wewnętrzną Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Koordynatorem tej sekcji jest dr Szymon Słotwiński.


W roku akademickim 2022/2023 zajęcia ze Street Law prowadzili:
1. Katarzyna Świca
2. Katarzyna Rytwińska
3. Magdalena Witek
4. Kacper Świechowicz
5. Monika Górniaczyk
6. Zuzanna Chrobak
7. Aleksandra Chwarzyńska
8. Jakub Cieśla
9. Celina Ciecierska
10. Marita Romańczuk
11. Łukasz Gonia

Głównym zadaniem Street Law jest:
1. Podniesienie świadomości prawnej wśród adresatów projektu: uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych;
2. Wsparcie szkół w rozwijaniu umiejętności z podstawy programowej w zakresie nauk prawnych;
3. Podnoszenie kwalifikacji studentów w zakresie przekazywania wiedzy o prawie i jego stosowaniu (aspekty merytoryczne i metodologiczne);
4. Nabycie przez studentów umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć oraz pracy z grupą.

Uchwała nr 118/2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Street Law 2.0″Street Law Kids – nowa inicjatywa na WPiA US

Street Law Kids – nowa inicjatywa na WPiA US

 


Street Law Kids – spotkanie z uczniami SP nr 10 w Szczecinie

Street Law Kids – spotkanie z uczniami SP nr 10 w Szczecinie


 

 

Accessibility Toolbar