W dniu 1 czerwca 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Spotkanie odbyło się w języku angielskim. Wykład poprowadził Prof. dr Goran Šimić.

Assoc. Prof. PhD Goran Šimić jest Dziekanem i Profesorem Wydziału Prawa Uniwersytetu „Vitez” w Travniku, Bośnia i Hercegowina. Pan Profesor jest wybitnym prawnikiem, naukowcem, a także dydaktykiem. Jego zainteresowania badawcze obejmują między innymi prawo karne, międzynarodowe prawo karne oraz wymiar sprawiedliwości w okresie przejściowym. Bierze udział w wielu międzynarodowych projektach naukowych, które realizuje z powodzeniem. Specjalizuje się w badaniach naukowych z zakresu prawa karnego oraz zbrodni wojennych. Obecnie wraz z Uniwersytetem w Tokio pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych tworzy internetową bazę zbrodni wojennych na świecie. Wykładał na całym świecie, w tym na Uniwersytecie w Cambridge, Uniwersytecie w Oslo, Uniwersytecie w Louisville, Uniwersytecie Handlowym w Istambule oraz Uniwersytecie w Bagdadzie. Jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie Szczecińskim.


W dniu 25 maja 2023 r. o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład pt. The new digital contract law: between regulatory reality and „mythification”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams. Wykład poprowadził Prof. Francisco Jose Infante Ruiz.

Prof. Francisco Jose Infante Ruiz jest pracownikiem naukowym Wydziału Prawa Uniwersytetu Pablo de Olavide w Sewilli. Specjalizuje się w prawie cywilnym. Jest Dyrektorem Międzyuczelnianych Studiów Magisterskich UPO-UNIA w zakresie Praw Człowieka, Międzykulturowości i Rozwoju oraz dyrektorem Oficjalnych Studiów Magisterskich UPO w zakresie Prawa Umów i Odpowiedzialności Cywilnej. Pan Profesor należy do Rad Naukowych kilku prestiżowych czasopism naukowych. Swoje zainteresowania badawcze rozwinął głównie w zakresie prawa umów, prawa czynów niedozwolonych, europejskiego i porównawczego prawa prywatnego oraz implikacji zasady równości w prawie prywatnym, a ostatnio także implikacji praw człowieka w prawie prywatnym. Profesor wizytujący na kilku uniwersytetach w Europie i Ameryce Łacińskiej, a także na Uniwersytecie Szczecińskim. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i praw człowieka.


W dniu 24 maja 2023 r. o godz. 15.15 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Narutowicza 17a, w sali 217 odbył się wykład pt. „Constitutional justice in Romania. Evolution and challenges”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Spotkanie odbyło się w języku angielskim i obowiązywały na nie zapisy. Wykład poprowadziła Prof. Marieta Safta.

Marieta Safta jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Titu Maiorescu – Wydział Prawa w Bukareszcie (Rumunia), profesorem etatowym w dyscyplinach Prawo Konstytucyjne i Instytucje Polityczne. Jest koordynatorką studiów magisterskich z zakresu prawa europejskiego, profesorem dyscyplin „Sprawiedliwość Konstytucyjna w UE” i „Prawo Konstytucyjne UE”. Pierwsza asystentka sędziego Sądu Konstytucyjnego Rumunii (2010-2022, działalność rozpoczęła w 2003 roku na stanowisku asystenta sędziego), wcześniej była radcą prawnym w Ministerstwie Finansów Publicznych – DGFPMB). W latach 2017-2018 była sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a w latach 2012-2017 oficerem łącznikowym rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego przy Komisji Weneckiej. Jest członkiem-założycielem i współredaktorem Revista de Drept Constitutional/Constitutional Law Review wydawanego przez Wydawnictwo „Universul Juridic”, członkiem IACL – Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego, członkiem ELI – Europejskiego Instytutu Prawa, członkiem Rumuńskiego Stowarzyszenia Nauk Kryminalnych, członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego, a także członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Kobiet Sędziów. Lista publikacji zawiera artykuły, rozdziały i monografie z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa europejskiego, sprawiedliwości konstytucyjnej i prawa karnego. Zainteresowania badawcze: porównawcze prawo publiczne, porównawcze prawo konstytucyjne, a zwłaszcza kontrola konstytucyjna, sprawiedliwość konstytucyjna, prawo europejskie, instytucje polityczne.


W dniu 16 maja 2023 r. o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Narutowicza 17a, w sali 201 odbył się wykład pt. „Georgian Constitutionalism in Context of European Constitutional”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście.

Wykład poprowadził Prof. George Goradze z Faculty of Law Sulkhan-Saba Orbeliani University, Georgia.

George Goradze jest profesorem stowarzyszonym i dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu Sulkhan-Saba Orbeliani w Tbilisi w Gruzji. Jest profesorem prawa konstytucyjnego, prawa porównawczego i porównawczego prawa konstytucyjnego. Główne obszary jego badań to układ terytorialny, polityka terytorialna i konflikty terytorialne, trójpodział władzy i demokracja. Jest autorem i współautorem kilku książek i wielu artykułów. Prof. Goradze jest redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma „Orbeliani Law Review” oraz członkiem kolegium redakcyjnego polskiego czasopisma „Przegląd Prawa Administracyjnego”. Jest także członkiem International Society of Public Law.


W dniu 4 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład pt. „Some questions on the essential facilities doctrine”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams.

Wykład poprowadził Pan Rok Dacar z Wydziału Prawa Uniwersytetu Maribor i był on dedykowany studentom kierunku administracja.

Rok Dacar jest asystentem i doktorantem na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia). Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Lublanie (Słowenia) oraz Kolegium Europejskie w Brugii (Belgia). Jego główne obszary zainteresowań to regulacje sektorowe i prawo konkurencji. Opublikował kilka artykułów i rozdziałów w krajowych i zagranicznych czasopismach prawniczych i książkach.


W dniu 23 lutego 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład pt. „Henry Sumner Maine on the Origins of Propriety”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Wydarzenie odbyło się w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams.

Wykład poprowadził prof. Paul du Plessis z Edinburgh School of Law, podczas którego scharakteryzował poglądy Henry’ego Sumnera Maine’a na wykształcenie się prawa własności.

Prof. Paul J. du Plessis jest kierownikiem katedry prawa rzymskiego na Uniwersytecie w Edynburgu. Jest historykiem prawa, którego badania koncentrują się głównie na wieloaspektowym i złożonym zestawie relacji między prawem a społeczeństwem w kontekście historycznym. Głównym obszarem jego zainteresowań badawczych jest prawo rzymskie (ze szczególnym uwzględnieniem własności, zobowiązań oraz w mniejszym stopniu osoby i rodziny). W kontekście zainteresowań „prawem i społeczeństwem” jego badania skupiają się także na dalszym okresie, w którym do tworzenia prawa wykorzystywano rzymskie zasady prawne, a mianowicie na okresie europejskiego ius commune w późnym średniowieczu. Tutaj jego badania badają takie tematy, jak struktura, doktryna i legitymacja, mając na celu zakwestionowanie przyjętych „makronarracji” europejskiej historii prawa.

Jest autorem sześciu książek wydawanych przez wydawnictwa, w tym Oxford University Press i Bloomsbury, oraz redaktorem ośmiu tomów wydanych przez tych samych wydawców. Jego badania były finansowane przez różne organizacje krajowe i międzynarodowe, w tym National Research Fund (Republika Południowej Afryki), The Institute for Classical Studies (Wielka Brytania) i Journal of Legal History (Wielka Brytania).


W dniu 17 stycznia 2023 r. o godz. 11.45 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Narutowicza 17a, w sali 222 odbył się wykład pt. „Humanitarian Parole concept including Ukraine, Afghanistan and more Recently Cuba, Venezuela and Haiti”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim.

Wykład poprowadziła Profesor Sheila Valez Martinez z Wydziału Prawa Universytetu w Pittsburghu. Pani Profesor jest profesorem prawa azylowego i imigracyjnego oraz Dyrektorem Programów Klinicznych i Kliniki Prawa Imigracyjnego. Jej publikacje naukowe i zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z imigrantkami, migracją z Puerto Rico, migracją z Karaibów, przekazami pieniężnymi, pedagogiką prawną i teorią OutCrit.

Dołączyła do Pittsburgh Law jako profesor wizytujący w 2010 roku, aby założyć Klinikę Prawa Imigracyjnego. Jest członkiem zarządu LatCrit (Latino and Latina Critical Legal Studies Inc.), a także Friends of Farmworkers. Posiada tytuł Juris Doctor z University of Puerto Rico School of Law.


W dniu 12 stycznia 2023 r. o godz. 13.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Narutowicza 17a, w sali 215 odbył się wykład pt. „Digitalisation and the Criminal Law”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim.

Wykład poprowadził István Ambrus Ph.D. dr. habil. Associate Professor z Eötvös Loránd University. Jest on Kierownikiem Katedry Kryminologii i profesorem nadzwyczajnym prawa karnego materialnego na Uniwersytecie Eötvösa Loránda (ELTE) w Budapeszcie na Węgrzech. W 2012 roku uzyskał stopień doktora na podstawie pracy dotyczącej zbiegu przestępstw. Od 13 lat wykłada prawo karne na wiodących uniwersytetach na Węgrzech, jest profesorem wizytującym w Belgii, Szwecji, Litwie i Niemczech. Przez kilka lat pracował również jako prokurator. Pan Profesor udzielił odpowiedzi na różne pytania w tym dotyczące taki spraw jak: w jakim kierunku będzie zmierzać prawo karne w dobie rozwoju nowych technologii?,  kto poniesie odpowiedzialność karną za wypadek komunikacyjny, którego następstwem będzie śmierć człowieka, spowodowany przez pojazd autonomiczny? czy postępy w zakresie robotyzacji doprowadzą do uwzględnienia humanoidalnych robotów w gronie podmiotów zdolnych do przekroczenia prawnokarnej normy sankcjonowanej?


W dniu 16 grudnia 2022 r. o godz. 10.45 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład pt. „Sustainable development in the EU and the climate challenge”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams.

Wykład poprowadził prof. Mensah Cocou Marius. Dr jest asystetntem profesora czyli adiunktem na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Mariborze, Słowenia. Jest posiadaczem prestiżowego modułu Jean Monnet (2021-2024) z tematem: „Regulacje prawne dziedzictwa i promocja zrównoważonego rozwoju w UE”. Jest specjalistą w dziedzinie prawa międzynarodowego (prawa ochrony środowiska), a większość jego artykułów dotyczy zrównoważonego rozwoju i międzynarodowych zagadnień prawnych. Był prelegentem na wielu międzynarodowych konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez instytucje takie jak Royal Chatham House, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Słowenii i inne agencje. Jest autorem książki: „Prawo międzynarodowe i zrównoważony rozwój w subregionie ECOWAS” oraz autorem ponad 30 artykułów naukowych i monografii publikowanych w różnych krajach. Dr Mensah jest stałym wykładowcą letniej szkoły ONZ (Stowarzyszenie Słowenii) na temat Europejskiego Zielonego Ładu oraz członkiem zespołu projektów finansowanych przez UE, takich jak „Różnorodność tytułów egzekucyjnych w transgranicznej windykacji długów w UE” oraz „Szkolenie do egzekwowania”.


W dniu 6 grudnia 2022 r. o godz. 11.45 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład pt. „La tutela giuridica dei minori nelle relazioni familiari in Italia” [„Ochrona prawna małoletnich w relacjach rodzinnych we Włoszech”], w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Wydarzenie odbyło się w języku włoskim z tłumaczeniem na język polski w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams. Wprowadzenie do wykładu poprowadził dr hab. Pasquale Policastro, prof. US.

Wykład poprowadziła dr Daniela Bianchini z Uniwersytetu LUMSA di Roma. Pani dr ukończyła z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie LUMSA w Rzymie, omawiając pracę magisterską z zakresu prawa kanonicznego zatytułowaną “Aspetti del rapporto fra teologia e diritto canonico nella Divina Commedia” [„Aspekty relacji między teologią a prawem kanonicznym w Boskiej Komedii”]. Praca doktorska, obroniona również na Uniwersytecie LUMSA, nosiła tytuł: “L’Ordinamento costituzionale vaticano” [„Watykański porządek konstytucyjny”]. Obecnie pracuje jako adiunkt w katedrze prawa rodzinnego i nieletnich na Wydziale Prawa, Ekonomii, Polityki i Neofilologii Uniwersytetu LUMSA w Rzymie. Jest również członkiem „Centro Studi Rosario Livatino” (Centrum Studiów im. Rosario Livatino). Pełni funkcję redaktor naczelnej czasopisma prawniczego “L-IUS” wydawanego przez “Centro Studi Livatino”.


W dniu 20 października 2022 r. o godz. 13.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład pt. „Legal Aspects of Digital Human Rights Policies”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zebrani goście. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams.

Wykład poprowadziła dr. Vygantė Milašiūtė, która jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego oraz analitykiem politycznym w Rządowym Centrum Analiz Strategicznych na Litwie.W dniu 8 października 2022 r. o godz. 15.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się wykład pt. „A Comparative Study of Digital Constitutionalism”, w którym udział wzięli członkowie tego Wydziału, społeczność akademicka i zarejestrowani goście. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim w formule zdalnej, za pośrednictwem MS Teams.

 

Wykład poprowadził Assoc. Prof. Prabhpreet Singh z Manipal University Jaipur w Indiach. Pan Prabhpreet Singh pracuje jako adiunkt prawa w School of Law, Manipal University Jaipur. Pracuje również jako koordynator Moot Court Society. Posiada ponad 3-letni staż pracy. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Specjalistów ds. Ochrony Danych Osobowych. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i nieprzerwanie zajmuje się nauczaniem przedmiotów takich jak porównawcze prawo konstytucyjne, prawo ochrony środowiska i prawo administracyjne.


Accessibility Toolbar