Centrum Analiz Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego

Centrum Analiz Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego (w skrócie: CAPUS) jest jednostką ogólnouczelnianą powołaną mocą Zarządzenia nr 184/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Centrum Analiz Eksperckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie przekształconą w obecny kształt mocą Zarządzenia nr 37/2022 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przekształcenia Centrum Analiz Eksperckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz mocą Zarządzenia nr 65/2023 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 8 maja 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie przekształcenia Centrum Analiz Eksperckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

CAPUS funkcjonuje w oparciu o REGULAMIN, stanowiący załącznik do ww. Zarządzenia nr 65/2023.

CAPUS, jako niezależny ośrodek ekspercki Uniwersytetu Szczecińskiego, podejmuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie opracowywania zagadnień, wskazanych m.in. przez:

 • organy administracji rządowej i samorządowej,
 • inne podmioty wykonujące zadania publiczne,
 • podmioty prawa prywatnego (w tym przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu),
 • organizacje non profit,
 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

W ramach współpracy CAPUS oferuje odpłatne sporządzanie analiz, ekspertyz, opinii oraz wszelkiego rodzaju szkoleń eksperckich z zakresu różnych dziedzin prawa, jak też wykonuje inne zlecenia, w ramach zgłoszonego zapotrzebowania.

Eksperci CAP US

Uniwersytet Szczeciński skupia kilkuset ekspertów (zarówno teoretyków i praktyków) o wszechstronnej specjalizacji, gotowych do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wspomniana wszechstronność pozwala nam na kompleksowe podejście do każdego, nawet najbardziej złożonego zagadnienia, dzięki uzyskaniu efektu synergii przez członków interdyscyplinarnych zespołów eksperckich powoływanych, w razie potrzeby, do poszczególnych zleconych nam projektów.

Sam tylko Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zatrudnia ponad 80 specjalistów, reprezentujących różne obszary wiedzy prawniczej, w tym wielu praktyków (radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych). Ich wiedza, doświadczenie i umiejętności stanowią gwarancję wysokiego poziomu proponowanych szkoleń eksperckich, jak również przygotowywanych analiz, ekspertyz bądź opinii. Szerokie spektrum reprezentowanych obszarów wiedzy prawniczej umożliwia realizowanie wieloaspektowych i zróżnicowanych merytorycznie zleceń.

CAPUS zapewnia wysoki standard merytoryczny,

rzetelność oraz terminowość wykonywanych zleceń

Oferta CAP US

Analizy, ekspertyzy, opinie prawne oraz szkolenia m.in. w zakresie:

 • ekonomii,
 • rachunkowości,
 • finansów przedsiębiorstw i innych podmiotów,
 • prawa, w tym:
  – prawa cywilnego materialnego i procesowego,
  – prawa handlowego,
  – prawa i postępowania administracyjnego, a także postępowania sądowoadministracyjnego,
  – prawa karnego materialnego i procesowego,
  – prawa finansowego, bankowego i podatkowego,
  – prawa ochrony środowiska,
  – prawa gospodarczego publicznego,
  – prawa samorządu terytorialnego,
  – prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  – prawa konstytucyjnego,
  – prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
  – prawa wyznaniowego,
  – prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej.

Proponujemy również szkolenia otwarte bądź zamknięte (także w formie online) m.in. z zakresu:

 • zmian w Kodeksie spółek handlowych,
 • środków zaskarżenia w sprawach cywilnych;
 • problemów egzekucji sądowej w sprawach cywilnych;
 • techniki legislacyjnej (na przykładzie uchwał organów kolegialnych),
 • dyscypliny finansów publicznych,
 • prawa podatkowego (bieżące nowelizacje przepisów, obowiązki informacyjne m.in. MDR i WHT, procedury podatkowe, poszczególnego podatki lokalne i państwowe),
 • instytucji zabezpieczenia wykonania zobowiązania w obrocie gospodarczym,
 • zaskarżania aktów prawa miejscowego do sądu administracyjnego,
 • nowego modelu zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym,
 • skargi, sprzeciwu oraz skargi kasacyjnej do sądu administracyjnego,
 • umownego zakazu przelewu wierzytelności,
 • dochodzenia roszczeń z wynagrodzenia za pracę,
 • ustalenia istnienia stosunku pracy przed sądem,
 • karnoprocesowych aspektów zatrzymania,
 • umów w zamówieniach publicznych (klauzule abuzywne i klauzule obowiązkowe),
 • procedury odwoławczej w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, trybu podstawowego w zamówieniach publicznych.


 Zapraszamy do współpracy!


 

Zainteresowanych ofertą CAPUS zachęcamy do kontaktu:    

         dr Wojciech Bożek                                            dr Paweł Mańczyk
          Dyrektor CAPUS                                                 Sekretarz CAPUS

e-mail: wojciech.bozek@usz.edu.pl                 e-mail: pawel.manczyk@usz.edu.pl

Uprzejmie informujemy o możliwości elektronicznego podpisania umowy.

Accessibility Toolbar