Systemy LEGALIS oraz LEX dostępne są z komputerów Wydziału Prawa i Administracji US lub zdalnie z własnych urządzeń.


Dostęp poza budynkiem Wydziału Prawa i Administracji US do Systemów Informacji Prawnej „Lex” i „Legalis” odbywa się przez zdalny dostęp do baz danych Biblioteki Głównej US.

Aby uzyskać zdalny dostęp należy postępować zgodnie z instrukcją konfiguracji serwera proxy znajdującą się pod linkiem: (kliknij >TUTAJ<)


LEGALIS


System Informacji Prawnej stworzony i rozwijany przez Wydawnictwo C.H.Beck. Zawiera autorskie treści uznanych prawników takie jak komentarze, monografie oraz opinie i artykuły problemowe z czasopism, precyzyjnie powiązane z aktami prawnymi i orzeczeniami.


LEX


System Informacji Prawnej aktualnie wydawany przez koncern Wolters Kluwer Polska. To zbiór prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego. Ponadto baza zapewnia dostęp do Polskiej Bibliografii Prawniczej PAN.


Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP)


Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) to system informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. ISAP jest częścią Systemu Informacyjnego Sejmu.

Baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2019 poz. 1461), w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji.

Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu, ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2020 poz. 346).

Dostęp: https://isap.sejm.gov.pl/BAZY DANYCH – darmowy dostęp online


https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pl/

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query

https://eureka.mf.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/finanse/ostrzezenia-i-wyjasnienia-podatkowe

IBUK LIBRA https://bg.usz.edu.pl/bm/dostep-do-czytelni-ibuk-libra/

Accessibility Toolbar