Uniwersytet Szczeciński stworzył narzędzia służące potwierdzaniu efektów uczenia się w uchwale nr 117/2019 Senatu US z dnia 26 września 2019 r. określając, m.in. zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się oraz sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących. Potwierdzenie efektów uczenia się, czyli weryfikacja posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie następuje zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jest ono przeprowadzane w celu zaliczenia kandydatowi określonych modułów/przedmiotów wraz z przypisaniem do każdego z nich efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS przewidzianych w programie studiów, bez konieczności jego uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć dydaktycznych. Podstawą do potwierdzania efektów uczenia się jest odniesienie do rzeczywistej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych kandydata do rezultatów uczenia się zdefiniowanych dla przedmiotów na określonym kierunku i profilu studiów.

Na wydziale Uniwersytetu powoływana jest przez dziekana, na okres kadencji władz Uniwersytetu, Komisja Weryfikująca Efekty Uczenia się (w minimum 3 osobowym składzie) oraz Wydziałowy Punkt Informacyjny(WPI) – powoływane zarządzeniem dziekana. W wyniku weryfikacji danego studenta, możliwe jest zaliczenie określonych przedmiotów przewidzianych w programie studiów określonego kierunku, poziomu i profilu – nie mogą one jednak stanowić więcej niż 50% ECTS przypisanych do danego programu studiów. Kandydatom, którzy zostali przyjęci w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na dany kierunek, poziom i profil kształcenia, prodziekan ds. studenckich przyznaje indywidualny program studiów.

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone kandydatowi posiadającemu:

 1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie);
 2. dyplom ukończenia studiów (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia);.
 3. kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 4. kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 5. kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Oprócz powyższych wymogów kandydat jest zobowiązany do złożenia do WPI następujących dokumentów:

 • wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się;
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie określonych kwalifikacji w kształceniu formalnym, zgodnie z art. 71 ust. 4 Ustawy;
 • dokument lub dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe określone w art. 71 ust. 4 Ustawy, zgodnie z definicją doświadczenia zawodowego, o której mowa w § 3 ust. 2;
 • dokumenty, które według kandydata pozwalają ocenić jego wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte poza systemem studiów;
 • propozycje przedmiotów, których efekty będą podlegać potwierdzeniu;
 • podanie o przyjęcie na określony kierunek.

Wnioskodawca składa kompletny wniosek wraz z dokumentami do WPI w terminie ustalonym zgodnie z harmonogramem potwierdzania efektów uczenia się na wydziale w danym roku akademickim, który ustala dziekan, uwzględniając harmonogram rekrutacji przyjęty dla danego roku akademickiego w Uniwersytecie Szczecińskim. Przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się jest odpłatne na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Akty prawne dotyczące potwierdzania efektów uczenia się

Akty ogólnouczelniane

OBOWIĄZUJĄCA – Uchwała nr 117/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów pobierz.
OBOWIĄZUJĄCE – Zarządzenie nr 149/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Szczecińskim pobierz.

załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7
załącznik nr 8
załącznik nr 9

NIEOBOWIĄZUJĄCA – Uchwała nr 56/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się – pobierz.
NIEOBOWIĄZUJĄCE – Zarządzenie nr 75/2015 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Szczecińskim – pobierz.

Akty wydziałowe

Wniosek o przeniesienie składa się do prorektora właściwego ds. studenckich. Potwierdzenie  efektów i okresów uczenia się oraz kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie wyższym odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studiów US. Prodziekan ds. studenckich, w oparciu o uznanie osiągniętych efektów uczenia się, może zaliczyć studentowi przedmiot, dla którego założone efekty uczenia się student osiągnął uczestnicząc w pracach naukowych, kursach, szkoleniach lub innych formach kształcenia. Decyzja ta jest podejmowana na pisemny wniosek studenta oraz na podstawie przedstawionej przez studenta dokumentacji przebiegu studiów odbytych w innej jednostce.

Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą, w tym w uczelni zagranicznej, w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i programie studiów jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się. Przed podjęciem decyzji prodziekan ds. studenckich może wystąpić o opinię do koordynatora przedmiotu lub osoby prowadzącej przedmiot. Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w uczelni innej niż macierzysta (w tym zagranicznej) przypisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk w jednostce przyjmującej.

W przypadku programu Erasmus+ lub innego programu mobilnościowego uznaje się punkty ECTS zdobyte przez studenta w uczelni krajowej lub zagranicznej. Wszystkie punkty ECTS uzyskane przez studenta podczas pobytu w ramach programu Erasmus+ lub innego programu mobilnościowego są uznawane i rozliczane w Uczelni w zakresie, w jakim odpowiadają one efektom uczenia się na poszczególnych kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni. Merytorycznego rozliczenia studenta dokonuje prodziekan ds. studenckich.

Wyciąg z Regulaminu US – potwierdzenie efektów uczenia się

Accessibility Toolbar