Pracownicy prowadzący działalność naukową koncentrują swoje zainteresowania wokół zagadnień dotyczących wszystkich gałęzi prawa, przy czym badania te mają wielokrotnie charakter interdyscyplinarny i prawno-porównawczy.


Badania naukowe pracowników Wydziału wychodzą naprzeciw podkreślanej w szkolnictwie wyższym potrzebie promowania nauk prawnych na arenie międzynarodowej, w związku z czym liczne publikacje wydawane są w językach obcych.

W obszarze szczególnego zainteresowania pracowników Wydziału należy wskazać zagadnienia istotne z punktu widzenia:
– prawa konstytucyjnego,
– prawa i postępowania administracyjnego,
– prawa ochrony środowiska,
– prawa finansowego i podatkowego,
– prawa i postępowania karnego,
– prawa i postępowania cywilnego,
– prawa handlowego,
– prawa rodzinnego,
– prawa gospodarczego,
– prawa pracy,
– prawa międzynarodowego publicznego,
– prawa Unii Europejskiej,
– prawa samorządu terytorialnego.

Rozwój naukowy pracowników Wydziału realizowany jest również w obszarze wiedzy z zakresu filozofii prawa, teorii prawa (w szczególności w  zakresie wykładni i stosowania prawa), jak i historii państwa i prawa.

Wychodząc naprzeciw potrzebom praktycznego stosowania prawa badania naukowe prowadzone są również w ujęciu bardziej szczegółowym.


Pracownicy Wydziału identyfikują swoje zainteresowania naukowe z problemami związanymi m.in. z:

 • dochodzeniem roszczeń wynikających z umowy przewozu oraz multimodalnym przewozem towarów w prawie krajowym i międzynarodowym;
 • pozycją ustrojową naczelnych organów państwowych;
 • niezależnością sądownictwa;
 • konstytucyjną ochroną spółdzielczości i zawodów prawniczych;
 • prawem medycznym praz postępowaniem sądowym z udziałem pacjentów i podmiotów leczniczych;
 • postępowaniem dyscyplinarnym; informatyzacją wymiaru sprawiedliwości;
 • praktycznymi aspektami ochrony danych osobowych;
 • prawnymi uwarunkowaniami udziału mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego w procedurze uchwałodawczej;
 • bezpieczeństwem na rynku finansowym;
 • prawem do tożsamości;
 • prawem nowych technologii oraz Internetu;
 • regulacjami prawnymi w zakresie odnawialnych źródeł energii;
 • prawem wyborczym oraz ochroną praw politycznych;
 • prawem konkurencji Unii Europejskiej;
 • prawem komunikacji elektronicznej; cyberbezpieczeństwem;
 • prawem obrotu nieruchomościami oraz prawem antydyskryminacyjnym (w tym w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami).


 

Accessibility Toolbar