2021

UCHWAŁA NR 123/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umów w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022

UCHWAŁA NR 122/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zaopiniowania rozpoczęcia procedury tworzenia studiów podyplomowych Prawo Cywilne dla Przedsiębiorców

UCHWAŁA NR 121/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zaopiniowania rozpoczęcia procedury tworzenia studiów podyplomowych  Cyberbezpieczeństwo

UCHWAŁA NR 120/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie zakresu i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym

UCHWAŁA NR 119/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie ustalania wybitnych osiągnięć w nauce na potrzeby przyznawania indywidualnej organizacji studiów (IOS) oraz indywidualnego programu studiów (IPS)

UCHWAŁA NR 118/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 10/2019/2020 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie utworzenia Zespołu Badawczego Prawa Komunikacji Elektronicznej

UCHWAŁA NR 117/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie określenia zasad powoływania Komisji do spraw postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 116/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Piotra Lewandowskiego

UCHWAŁA NR 115/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z ekonomii w przewodzie doktorskim mgra Piotra Lewandowskiego

UCHWAŁA NR 114/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Piotra Lewandowskiego

UCHWAŁA NR 113/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgra Krzysztofa Nowysza

UCHWAŁA NR 112/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 114/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego oraz wyznaczenia promotora w przewodzie mgr Zuzanny Tokarzewskiej-Żarny

UCHWAŁA NR 111/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 74/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie mgr Anny Formickiej

UCHWAŁA NR 110/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie mgr Doroty Lambrecht-Halli

UCHWAŁA NR 109/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie mgra Jakuba Idziorka

UCHWAŁA NR 108/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wniosku Dziekana Wydziału o wszczęcie postępowania awansowego w odniesieniu do dr Dominiki Skoczylas

UCHWAŁA NR 107/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie wniosku Dziekana Wydziału o wszczęcie postępowania awansowego w odniesieniu do dra hab. Mariusza Nawrockiego

UCHWAŁA NR 106/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów na członków komisji oceniającej nauczycieli akademickich określonej w § 2 ust. 1 zarządzenia nr 195/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim

UCHWAŁA NR 105/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 1 października 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dra hab. Marka Górskiego

UCHWAŁA NR 104/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Prawa i Administracji w sprawie warunków dotyczących przenoszenia studentów w ramach kierunków prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji oraz z innych kierunków prowadzonych na Uniwersytecie Szczecińskim

UCHWAŁA NR 103/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zaopiniowania rozpoczęcia procedury tworzenia studiów podyplomowych Prawo Własności Intelektualnej

UCHWAŁA NR 102/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zaopiniowania rozpoczęcia procedury tworzenia studiów podyplomowych Arbitraż i Mediacja

UCHWAŁA NR 101/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zaopiniowania rozpoczęcia procedury tworzenia studiów podyplomowych Organizacja i Funkcjonowanie Administracji Podatkowej

UCHWAŁA NR 100/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zaopiniowania rozpoczęcia procedury tworzenia studiów podyplomowych Prawo Oświatowe

UCHWAŁA NR 99/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zaopiniowania rozpoczęcia procedury tworzenia studiów podyplomowych Prawo Konsumenckie w Praktyce

UCHWAŁA NR 98/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zaopiniowania rozpoczęcia procedury tworzenia studiów podyplomowych Postępowanie Egzekucyjne w Administracji

UCHWAŁA NR 97/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka niemieckiego w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Banaszak-Grzechowiak

UCHWAŁA NR 96/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z filozofii w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Banaszak-Grzechowiak

UCHWAŁA NR 95/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Banaszak-Grzechowiak

UCHWAŁA NR 94/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Banaszak-Grzechowiak

UCHWAŁA NR 93/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Banaszak-Grzechowiak

UCHWAŁA NR 92/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/2021 Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Piotra Lewandowskiego

UCHWAŁA NR 91/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne mgr Dominice Skoczylas

UCHWAŁA NR 90/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Skoczylas

UCHWAŁA NR 89/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przygotowywania prac dyplomowych w językach obcych

UCHWAŁA NR 88/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów podyplomowych Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe

UCHWAŁA NR 87/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe

UCHWAŁA NR 86/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie formalnych i merytorycznych kryteriów pracy dyplomowej

UCHWAŁA NR 85/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie szczegółowych obowiązków opiekuna roku

UCHWAŁA NR 84/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wysunięcia kandydatów do nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne

UCHWAŁA NR 83/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie merytorycznego zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne

UCHWAŁA NR 82/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego w przewodzie doktorskim mgra Jana Uniejewskiego

UCHWAŁA NR 81/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z ekonomii w przewodzie doktorskim mgra Jana Uniejewskiego

UCHWAŁA NR 80/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgra Jana Uniejewskiego

UCHWAŁA NR 79/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Jana Uniejewskiego

UCHWAŁA NR 78/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgra Piotra Lewandowskiego

UCHWAŁA NR 77/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania rozpoczęcia procedury tworzenia studiów podyplomowych Teoria i Praktyka Legislacyjna

UCHWAŁA NR 76/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania rozpoczęcia procedury tworzenia studiów podyplomowych Prawo Sportowe

UCHWAŁA NR 75/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania rozpoczęcia procedury tworzenia studiów podyplomowych Prawo Morskie

UCHWAŁA NR 74/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania rozpoczęcia procedury tworzenia studiów podyplomowych Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych

UCHWAŁA NR 73/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania rozpoczęcia procedury tworzenia studiów podyplomowych Prawo Antykorupcyjne

UCHWAŁA NR 72/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania rozpoczęcia procedury tworzenia studiów podyplomowych Prawo Unii Europejskiej

UCHWAŁA NR 71/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych

UCHWAŁA NR 70/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania organizacji zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych w  roku akademickim 2021/2022 kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 69/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie przebiegu egzaminu dyplomowego

UCHWAŁA NR 68/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe

UCHWAŁA NR 67/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2020/2021

UCHWAŁA NR 66/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie kwalifikowania wniosków o przyznanie nagród Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 65/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie skierowania rozprawy doktorskiej mgra Macieja Kaczmarzyka do ponownej oceny przez tych samych recenzentów

UCHWAŁA NR 64/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku prawo ochrony zasobów naturalnych studia I stopnia (stacjonarne)

UCHWAŁA NR 63/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Skoczylas i dopuszczenia jej do publicznej obrony

UCHWAŁA NR 62/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie upoważnienia niektórych adiunktów do prowadzenia wykładów oraz przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń na ocenę w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz na kierunkach prowadzonych przez inne wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 61/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania zawarcia umowy cywilnoprawnej z dr Ewą Jędrzejewską na prowadzenie zajęć dydaktycznych

UCHWAŁA NR 60/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania zawarcia umowy cywilnoprawnej z dr. Piotrem Wroną na prowadzenie zajęć dydaktycznych

UCHWAŁA NR 59/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Prawo jednolite studia magisterskie dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

UCHWAŁA NR 58/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji studia I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

UCHWAŁA NR 57/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Prawo medyczne studia II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

UCHWAŁA NR 56/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Administracja studia stacjonarne II stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

UCHWAŁA NR 55/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu przedmiotów do wyboru na kierunku Prawo w roku akademickim 2021/2022

UCHWAŁA NR 54/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydata w konkursie na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 53/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku kandydata w konkursie na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 52/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydata w konkursie na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 51/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku kandydata w konkursie na Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 50/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Adamowi Drozdkowi

UCHWAŁA NR 49/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru członków komisji habilitacyjnej desygnowanych przez Radę Naukową Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Adamowi Drozdkowi

UCHWAŁA NR 48/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Rozmiarek i dopuszczenia jej do publicznej obrony

UCHWAŁA NR 47/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne mgr Ewie Jędrzejewskiej

UCHWAŁA NR 46/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Ewy Jędrzejewskiej

UCHWAŁA NR 45/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne mgr. Piotrowi Wronie

UCHWAŁA NR 44/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Piotra Wrony

UCHWAŁA NR 42/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 31/2021 Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

UCHWAŁA NR 41/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 28/2021 Rady  Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Prawo stacjonarne i niestacjonarne magisterskie dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

UCHWAŁA NR 40/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania  programu studiów na kierunku Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

UCHWAŁA NR 39/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów i zasad kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji US na rok akademicki 2022/2023

UCHWAŁA NR 38/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania limitów miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na rok akademicki 2021/2022

UCHWAŁA NR 37/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Kamili Kraszewskiej

UCHWAŁA NR 36/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 marca 2021 r. o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Żbikowskiej

UCHWAŁA NR 35/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 19 marca 2021 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Żbikowskiej

UCHWAŁA NR 34/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania wprowadzenia przedmiotu prawna ochrona osób z niepełnosprawnościami w miejsce przedmiotu sytuacja prawna osób z niepełnosprawnością intelektualną do programu studiów na kierunku Prawo studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2020/2021

UCHWAŁA NR 33/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie upoważnienia niektórych adiunktów do prowadzenia wykładów oraz przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń na ocenę w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz na kierunkach prowadzonych przez inne wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 32/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie wytycznych dotyczących kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

UCHWAŁA NR 31/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie  zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Prawo Internetu i ochrony informacji studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia  dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

UCHWAŁA NR 30/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie  zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Prawo służb mundurowych studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia  dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

UCHWAŁA NR 29/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Administracja studia stacjonarne I stopnia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

UCHWAŁA NR 28/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Prawo stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie  dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2021/2022

UCHWAŁA NR 27/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie powołania Pracowni ds. rankingów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 26/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie powołania Pracowni ds. wydawnictw i czasopism zagranicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 25/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie powołania Pracowni ds. projektów naukowych i dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 24/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji oraz przemocy na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 23/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie realizowania zajęć seminaryjnych

UCHWAŁA NR 22/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie procedury dotyczącej gromadzenia i przechowywania prac etapowych

UCHWAŁA NR 21/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przygotowywania prac dyplomowych w językach obcych

UCHWAŁA NR 20/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie zapisów na seminaria dyplomowe

UCHWAŁA NR 19/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 18/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów dr hab. prof. US Agnieszki Choduń na jednolitych studiach magisterskich na kierunku Prawo w roku akademickim 2020/2021

UCHWAŁA NR 17/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy cywilnoprawnej na prowadzenia zajęć dydaktycznych z dr. Rafałem Kuligowskim

UCHWAŁA NR 16/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia umowy cywilnoprawnej na prowadzenie zajęć dydaktycznych z dr. hab. prof. UŁ Łukaszem Korporowiczem

UCHWAŁA NR 15/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania kandydatów do zespołu ds. dyscypliny nauki prawne Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 14/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgra Piotra Wrony i dopuszczenia jej do publicznej obrony

UCHWAŁA NR 13/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Ewy Jędrzejewskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

UCHWAŁA NR 12/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 33/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie mgr Karoliny Rozmiarek

UCHWAŁA NR 11/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 69/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego w przewodzie mgr. Piotra Wrony

UCHWAŁA NR 10/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej w przewodzie mgr Ewy Jędrzejewskiej

UCHWAŁA NR 9/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne wszczętego na wniosek dra Adama Drozdka

UCHWAŁA NR 8/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Medalu Złotego za Długoletnią służbę  prof. dr. hab. Markowi Górskiemu

UCHWAŁA NR 7/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Medalu Złotego za Długoletnią służbę  prof. dr. hab. Andrzejowi Bałabanowi

UCHWAŁA NR 6/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne mgr. Bogumiłowi Ciborskiemu

UCHWAŁA NR 5/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Bogumiła Ciborskiego

UCHWAŁA NR 4/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2021 r. w przedmiocie zaopiniowania uchylenia uchwały nr 44/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących przeprowadzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego egzaminów i zaliczeń z oceną z wykorzystaniem technologii informatycznych

UCHWAŁA NR 3/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2021 r. w przedmiocie wyłonienia zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 2/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2021 r. w przedmiocie wyłonienia przewodniczącego Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

UCHWAŁA NR 1/2021 RADY NAUKOWEJ WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 15 stycznia 2021 r. w przedmiocie powołania komisji skrutacyjnej