• Zespół Badawczy Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej

  Celem działania zespołu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej. Charakterystyka merytoryczna prowadzonych badań w zespole: spojrzenie na prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej z perspektywy determinant rozwoju przedmiotowego porządku prawnego.

  Członkowie Zespołu wychodzą z założenia, że pomimo tego, iż porządek ten nie podlega tak znacznej dynamice wewnątrzsystemowych przekształceń jak krajowy porządek prawny, to wciąż podlega ciągłemu, ewolucyjnemu rozwojowi. Dokonuje on się na wielu płaszczyznach, na które wpływają determinanty ujmowane zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo.

  Zdefiniowanie współczesnych determinant rozwoju prawa międzynarodowego, a także ukazanie pewnego sprzęgnięcia zwrotnego między rozwojem prawa międzynarodowego (ujmowanego zarówno jako powszechny, jak i jako regionalny porządek prawny) a jego poszczególnymi instytucjami, uczyniono głównym celem planowanych badań naukowych Zespołu – które, zważywszy na fakt ich merytorycznej rozległości, rozłożone zostaną na kilkuletnią perspektywę czasową.

  Szczególna uwaga w tym zakresie zwrócona zostanie na zachodzące współcześnie zmiany w obszarze międzynarodowej ochrony praw człowieka, międzynarodowego prawa uchodźczego, międzynarodowego prawa karnego, a także na zagadnienia dotyczące nabycia i utraty terytorium w świetle prawa międzynarodowego oraz praktyki traktatowej (ze szczególnym uwzględnieniem praktyki traktatowej Polski).

  Dyscyplina: nauki prawne

  Skład Zespołu:

  Kontakt:
  Wydział Prawa i Administracji
  Uniwersytet Szczeciński
  tel. (91) 444 28 56
  e-mail: agata.szwed@usz.edu.pl