• 24 PAŹ 17

  dr Michał Peno

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: michal.peno@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 26 26

  al. Piastów 40b
  pok. 110

  Dyżur dydaktyczny: czwartki, godz. 12.00 – 12.45
  Konsultacje: środy, godz. 9.45 – 10.30

  Monografie

  1. Prawne aspekty budowy sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Piła 2012, ss. 191 (współautorzy A. Janus, D. Karwacki, B. Ochodek).
  2. Odpowiedzialność prawna z perspektywy filozofii odpowiedzialności. Rozważania na tle prawa karnego, Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i studia t. (MLXXXV) 1011, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, ISBN 978-83-7972-195-5, ss. 200.
  3. Filozoficzne podstawy kryminalizacji. Rozważania na tle przestępstwa, zła i polityki prawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-253-2, ss. 340.
  4. Nizioł K., Peno M., Ekonomiczna analiza prawa publicznego – problemy, konteksty, zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-216-7, ss. 171.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. System prawa karnego w ocenie osób stających się zdolnymi do poniesienia odpowiedzialności karnej na zasadach ogólnych, (w:) Materiały z XXXVII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn 2008.
  2. System prawa karnego w ocenie osób stających się zdolnymi do poniesienia odpowiedzialności karnej, (w:) Kowalski v. Temida. Oskarżony, ofiara czy już skazany? Patologie wymiaru sprawiedliwości, pod red. K. Witkowskiej – Rozpary, UMK Toruń 2009, s. 7-33 (współautor S. Krajnik).
  3. Prawo karne – kryzys czy ewolucja? ,(w:) Materiały z XXXVIII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2009, s. 292-294.
  4. Nowoczesna polityka kryminalna w świetle koncepcji polityki tworzenia prawa Jerzego Wróblewskiego, (w:) T. Bekrycht, M. Zirk – Sadowski (red.), Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo, C. H. Beck, Warszawa 2011, s. 67-74.
  5. Koncepcja derywacyjna wykładni a wykładnia w orzecznictwie Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, (w:) J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki (red.), Zagadnienia prawa dowodowego, Wydawnictwo Sądu Najwyższego, Warszawa 2011, s. 117-136 (współautor M. Zieliński).
  6. Filozoficzne podstawy karania – uzasadnienie istnienia kary we współczesnych społeczeństwach demokratycznych, (w:) O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 243-250.
  7. Postmodernizacja nauki prawa karnego – geneza i efekty, (w:) A. Samonek (red.), Teoria prawa. Między nowoczesnością a ponowoczesnością, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2012, s. 267-274.
  8. O potrzebie zdefiniowania odpowiedzialności karnej, (w:) E. Grzęda, J. Machalska (red.), Nowelizacja części ogólnej kodeksu karnego – nieunikniona konieczność czy pozorna potrzeba?, Przygotowalnia Pracownia DTP i Grafiki, Kraków 2013, s. 5-22.
  9. Wzajemne związki filozofii prawa i filozofii politycznej na przykładzie pojęcia odpowiedzialności, (w:) Ł. Ho Thanh, P. Łonyszyn (red.), Współczesne problemy politologiczne w badaniach doktorantów, Szczecin 2014, s. 33-41.
  10. Dlaczego nie należy mylić odpowiedzialności prawnej z sankcją? Uwagi na tle odpowiedzialności prawnej i sankcji na tle przemian prawa karnego, (w:) Społeczeństwo odpowiedzialne? O aspektach odpowiedzialności w życiu społecznym jednostek, pod red. K. Cikały, W. B. Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2015, s. 138-151.
  11. Odpowiedzialność karna i postulat minimalizmu penalnego w kwestiach moralnych, (w:) M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak (red.), Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2015, s. 115-126.
  12. Refleksyjna nauka prawa – uwagi na tle nauki prawa karnego, (w:) K. J. Kaleta, P. Skuczyński (red.), Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 331-353.
  13. Uwarunkowania etyczne odpowiedzialności dyscyplinarnej członka samorządowego kolegium odwoławczego, (w:) R. Bucholski, J. Jaśkiewicz, A. Mikos-Sitek (red.), Samorządowe Kolegia Odwoławcze w systemie administracji publicznej, C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 51-69. ISBN 978-83-255-8789-5.
  14. O prawie, polityce, biurokracji i wartościach, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 17-30.
  15. Co powinna dać polityce kryminalnej filozofia prawa?, (w:) P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Pichlak (red.), Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa zewnętrzna, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie nr 113, Wydawca E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, ISBN 978-83-65431-97-4 (online), s. 43-56. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/95227/edition/89544/content?ref=desc
  16. Etyczne i moralne aspekty korupcji. Czy korupcja może być moralnie dobra?, (w:) E. Szczot, J. Jaśkiewicz, W. Lebediuk (red.), Partnerstwo Wschodnie. Etyczne i społeczno-prawne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukrainą, Tom I, Etyczne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukrainą, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2018, ISBN 978-83-65466-39-6, s. 115-128.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The scope of criminal liability in the context of philosophical foundations of criminal policy, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 315-326.
  2. On Principles in the Criminal Law (From Principles of Criminal Responsibility to Principles of Criminalization), (w:) Daniel Valchev, Plamen Panayotov, Simeon Groysman, Krasimir Manov (red.), Scholarly Readings: Legal Norms and Legal Principles, Collection of the reports of scientific conference organized by the Department of Theory and History of State and Law and the Department of Criminal Law Sciences of the Law Faculty of Sofia University „St. Kliment Ohridski” held in Sofia on 15 May 2017, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia 2017, ISBN 978-954-07-4321-9, s. 257-270.
  3. Rule of Law as the Construction Principle of the Legal System, (w:) Martin Belov (red.), Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century, Wydawnictwo Eleven International Publishing, Hague, Netherlands 2018, ISBN 978-94-6236-858-3, s. 21-33 (współautor Jacek Jaśkiewicz).

   

  Artykuły

  1. Wybrane problemy reakcji karnej w społeczeństwie postindustrialnym. Prawo karania – sprawiedliwość – zasada ultima ratio, Studia Prawnoustrojowe 2010, nr 10, s. 143-157.
  2. Ogólnoeuropejskie prawo karne – przeceniany kierunek rozwoju? Acta Iuris Stetinensis 2011, nr 1, s. 87-106.
  3. O odpowiedzialności karnej w świetle koncepcji komunikacyjnej kary. Uwagi krytyczne, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 8, s. 155-173.
  4. O odpowiedzialności karnej, uzasadnieniu kary i koncepcji komunikacyjnej karania, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2014, nr 2, s. 95-107.
  5. Współczesne koncepcje uzasadnienia karania (zarys typologii), Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 129-153.
  6. Argument ze strachu – Roberta Nozicka uzasadnienie odpowiedzialności karnej, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 10, s. 61-78.
  7. Odpowiedzialność karna a determinizm antropologiczny, Archiwum Kryminologii, Tom XXXVI 2014, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 109-132.
  8. Prawna odpowiedzialność z tytułu pełnienia roli społecznej, Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2015, nr 74, s. 41-57.
  9. Czy teoria ewolucji może pomóc w uzasadnieniu kary kryminalnej? Od filozofii politycznej do nauk ewolucyjnych, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 12, s. 133-152.
  10. Aspekty moralne odpowiedzialności w prawie karnym, Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2015, nr 75, s. 141-158.
  11. O wyborze moralnego zła, odpowiedzialności karnej i granicach prewencji, Studia Iuridica Toruniensia 2015, tom XVII, s. 199-218.
  12. Filozofia karania – od prawa naturalnego do liberalnej wolności, Studia Prawa Publicznego 2015, nr 3 (11), s. 81-111.
  13. Problem sposobu pojmowania i roli winy w prawie karnym (od dogmatyki do wartości), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2016, z. 3, s. 109-129.
  14. Wolność i prawo a ideał wzajemnej życzliwości, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 3 (15), s. 5-28.
  15. Autonomia – przymus – granice karania (uwagi na tle filozofii Josepha Raza), Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 4 (16), s. 93-112.
  16. Demokracja, państwo i prawo – podstawy, wartości i wyzwania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 2016, z. 94 (19), s. 156-172.
  17. Sprawiedliwość kary w niesprawiedliwych społeczeństwach – uwagi o nurtach krytycznych w filozofii karania, Studia Prawnoustrojowe 2017, nr 35, s. 5-24. Publikacja dostępna także na stronie: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html
  18. Critical race theory jako nurt amerykańskiej filozofii prawa, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 1 (17), s. 59-76. DOI:10.18276/ais.2017.17-06.
  19. O radości płynącej z ukarania przestępcy. Źródła i współczesność retrybutywizmu, Studia Prawnoustrojowe 2017, nr 36, s. 13-27. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/studia/StudiaPrawnoustrojowe36.pdf
  20. Funkcje, źródła i granice odpowiedzialności w prawie, Studia Iuridica Toruniensia 2017, Vol. 20, tom XX, s. 227-248. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SIT/article/view/SIT.2017.012/13654
  21. John Austin o strachu, sankcji i karze, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2017, Vol. 6, No. 2, s. 49-64. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/94983
  22. Przestępstwo i kara w filozoficznym ujęciu Johna Finnisa, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2018, nr 1 (22), ISSN 1689-8052, e-ISSN 2451-0807, s. 63-80. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: https://sp.ka.edu.pl/numery/studia-prawnicze-rim-2018-1.pdf
  23. Czy kar jest za dużo? Wokół Douglasa Husaka koncepcji kryminalizacji, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2018, nr XVI/2, s. 177-201.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Punishing (Non-) Citizens, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2016, nr 2, s. 28-38.
  2. On Norms and Principles in the Criminal Law in the Europe (In the Light of Polish Theory of Statutory Interpretation),  International Journal of European Studies 2017, nr 1(4), doi: 10.11648/j.ijes.20170104.11, s. 88-92. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: sciencepublishinggroup.com/j/ijes.
  3. Prima Facie Retributivism: On the obligation to administer justice, Facta Universitatis – Law and Politics, vol 16, 3/2018, https://doi.org/10.22190/FULP1803183P , s. 185-193. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULawPol/article/view/4681.

   

  Recenzje

  1. Wojciechowski, „Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych”, Artykuł recenzyjny, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2011, nr 2, s. 92-103.
  2. Recenzja: Konrad Buczkowski, Beata Czarnecka-Dzialuk et.al. : Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland. Sociopolitical Perspectives, 2015. Recenzja dostępna na stronie: https://www.pol-int.org/pl/node/2212#r6031.
  3. Historia i filozofia logiki w szkole lwowsko-warszawskiej, recenzja, Edukacja Filozoficzna 2018, vol. 65, s. 223-227. Recenzja dostępna na stronie: http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/index_pliki/ef65/11_Peno.pdf.

   

  Artykuły popularnonaukowe

  1. Naukowiec versus predator, Forum Akademickie 2018, nr 7-8, s. 100-102.