• 24 PAŹ 17

  dr Michał Peno

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: michal.peno@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 25

  pok. 317

   


  Obszar prowadzonych badań: zajmuje się badaniami z zakresu filozofii prawa i teorii prawa, jest autorem wielu publikacji z tego obszaru w prestiżowych zagranicznych czasopismach naukowych. Socjolog.
  .
  Aktualne badania dotyczące paternalizmu i sprawiedliwości naprawczej, finansowane są z grantu MINIATURA Narodowego Centrum Nauki.
  .
  Odbył staż w Instituto Internacional de Sociología Jurídica. Stypendysta Uniwersytetu w Greifswaldzie.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • studia prawnicze odbył na UMK w Toruniu;
  • 2014 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Pojmowanie odpowiedzialności w prawie i prawoznawstwie na tle współczesnej filozofii odpowiedzialności”; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) z następujących przedmiotów: logika prawnicza, etyka w administracji, teoria prawa, elementy logiki praktycznej;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim z następujących przedmiotów: Introduction to legal Interpretation, Legal Dogmat. And its methods.Critic. And defence., Philosophy of Law;
  • promotor pomocniczy dla doktorantów Studiów Doktoranckich US.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • członkostwo w Stowarzyszeniu Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR;
  • członkostwo w The Nordic Society for Phenomenology;
  • od 15.11.2021 r. – powołany na mediatora Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • wielokrotnie prowadził wykłady na uczelniach zagranicznych w programie ERASMUS;
  • zaangażowany w pracę zespołów zajmujących się współpracą międzynarodową, grantami i projektami oraz kierunkiem Prawo służb mundurowych;
  • członek Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) i jest autorem opracowań z tego zakresu.

  Monografie

  1. Prawne aspekty budowy sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Piła 2012, ss. 191 (współautorzy A. Janus, D. Karwacki, B. Ochodek).
  2. Odpowiedzialność prawna z perspektywy filozofii odpowiedzialności. Rozważania na tle prawa karnego, Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i studia t. (MLXXXV) 1011, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, ISBN 978-83-7972-195-5, ss. 200.
  3. Filozoficzne podstawy kryminalizacji. Rozważania na tle przestępstwa, zła i polityki prawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-253-2, ss. 340.
  4. Nizioł K., Peno M., Ekonomiczna analiza prawa publicznego – problemy, konteksty, zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-216-7, ss. 171.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. System prawa karnego w ocenie osób stających się zdolnymi do poniesienia odpowiedzialności karnej na zasadach ogólnych, (w:) Materiały z XXXVII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Olsztyn 2008.
  2. System prawa karnego w ocenie osób stających się zdolnymi do poniesienia odpowiedzialności karnej, (w:) Kowalski v. Temida. Oskarżony, ofiara czy już skazany? Patologie wymiaru sprawiedliwości, pod red. K. Witkowskiej – Rozpary, UMK Toruń 2009, s. 7-33 (współautor S. Krajnik).
  3. Prawo karne – kryzys czy ewolucja? ,(w:) Materiały z XXXVIII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2009, s. 292-294.
  4. Nowoczesna polityka kryminalna w świetle koncepcji polityki tworzenia prawa Jerzego Wróblewskiego, (w:) T. Bekrycht, M. Zirk – Sadowski (red.), Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo, C. H. Beck, Warszawa 2011, s. 67-74.
  5. Koncepcja derywacyjna wykładni a wykładnia w orzecznictwie Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, (w:) J. Godyń, M. Hudzik, L. K. Paprzycki (red.), Zagadnienia prawa dowodowego, Wydawnictwo Sądu Najwyższego, Warszawa 2011, s. 117-136 (współautor M. Zieliński).
  6. Filozoficzne podstawy karania – uzasadnienie istnienia kary we współczesnych społeczeństwach demokratycznych, (w:) O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 243-250.
  7. Postmodernizacja nauki prawa karnego – geneza i efekty, (w:) A. Samonek (red.), Teoria prawa. Między nowoczesnością a ponowoczesnością, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2012, s. 267-274.
  8. O potrzebie zdefiniowania odpowiedzialności karnej, (w:) E. Grzęda, J. Machalska (red.), Nowelizacja części ogólnej kodeksu karnego – nieunikniona konieczność czy pozorna potrzeba?, Przygotowalnia Pracownia DTP i Grafiki, Kraków 2013, s. 5-22.
  9. Wzajemne związki filozofii prawa i filozofii politycznej na przykładzie pojęcia odpowiedzialności, (w:) Ł. Ho Thanh, P. Łonyszyn (red.), Współczesne problemy politologiczne w badaniach doktorantów, Szczecin 2014, s. 33-41.
  10. Dlaczego nie należy mylić odpowiedzialności prawnej z sankcją? Uwagi na tle odpowiedzialności prawnej i sankcji na tle przemian prawa karnego, (w:) Społeczeństwo odpowiedzialne? O aspektach odpowiedzialności w życiu społecznym jednostek, pod red. K. Cikały, W. B. Zielińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2015, s. 138-151.
  11. Odpowiedzialność karna i postulat minimalizmu penalnego w kwestiach moralnych, (w:) M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak (red.), Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2015, s. 115-126.
  12. Refleksyjna nauka prawa – uwagi na tle nauki prawa karnego, (w:) K. J. Kaleta, P. Skuczyński (red.), Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 331-353.
  13. Uwarunkowania etyczne odpowiedzialności dyscyplinarnej członka samorządowego kolegium odwoławczego, (w:) R. Bucholski, J. Jaśkiewicz, A. Mikos-Sitek (red.), Samorządowe Kolegia Odwoławcze w systemie administracji publicznej, C.H.Beck, Warszawa 2016, s. 51-69. ISBN 978-83-255-8789-5.
  14. O prawie, polityce, biurokracji i wartościach, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 17-30.
  15. Co powinna dać polityce kryminalnej filozofia prawa?, (w:) P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Pichlak (red.), Prawo i polityka w sferze publicznej. Perspektywa zewnętrzna, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie nr 113, Wydawca E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, ISBN 978-83-65431-97-4 (online), s. 43-56. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/
   publication/95227/edition/89544/content?ref=desc
  16. Etyczne i moralne aspekty korupcji. Czy korupcja może być moralnie dobra?, (w:) E. Szczot, J. Jaśkiewicz, W. Lebediuk (red.), Partnerstwo Wschodnie. Etyczne i społeczno-prawne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukrainą, Tom I, Etyczne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukrainą, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2018, ISBN 978-83-65466-39-6, s. 115-128.
  17. Obrona konieczna – granice i moralne uzasadnienie instytucji, (w:) Małgorzata Łaszewska-Hellriegel, Maciej Kłodawski (red.), Granice prawoznawstwa wobec etyki, praw człowieka i prawa karnego, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018, ISBN 978-83-7842-345-4, Acta Iuridica Lebusana vol. 10, s. 177-191.
  18. Michel Foucault w Chinach. Nadzorować, punktować i karać (uwagi o chińskim Social Credit System i prawie karnym), (w:) Justyn Piskorski (red.), Istota, faktyczność i legitymizacja prawa karnego, C.H.Beck, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8158-747-1, s. 187-199.
  19. Wymiar filozoficzny polityki kryminalnej. Źródła, problemy, wyzwania współczesności, (w:) M. Hermann, M. Krotoszyński, P. F. Zwierzykowski (red.), Wymiary prawa. Teoria. Filozofia. Aksjologia, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8158-952-9, s. 113-129.
  20. Wokół etyki pamięci, odpowiedzialności i polityki prawa (terminy, pojęcia, problemy), (w:) T. Barankiewicz, T. Barszcz, K. Motyka, J. Potrzeszcz (red.), Studia nad formalnymi i nieformalnymi źródłami prawa, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2020, ISBN 978-83-7306-887-2, s. 211-218.
  21. Odpowiedzialność za środowisko naturalne i racjonalność prawodawcy. O doniosłości dyrektyw odwołujących się do wartości środowiska naturalnego w polityce prawa, (w:) M. Pająk, K. Urbanowicz, R. Zawłocki (red.), Odpowiedzialność prawna o charakterze penalnym za delikty przeciwko środowisku naturalnemu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8235-054-8, s. 17-31.
  22. Leona Petrażyckiego teoria prawa zwyczajowego, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, Z. Kuniewicz, B. Kanarek (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-859-9, s. 83-94.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The scope of criminal liability in the context of philosophical foundations of criminal policy, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 315-326.
  2. On Principles in the Criminal Law (From Principles of Criminal Responsibility to Principles of Criminalization), (w:) Daniel Valchev, Plamen Panayotov, Simeon Groysman, Krasimir Manov (red.), Scholarly Readings: Legal Norms and Legal Principles, Collection of the reports of scientific conference organized by the Department of Theory and History of State and Law and the Department of Criminal Law Sciences of the Law Faculty of Sofia University „St. Kliment Ohridski” held in Sofia on 15 May 2017, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia 2017, ISBN 978-954-07-4321-9, s. 257-270.
  3. Rule of Law as the Construction Principle of the Legal System, (w:) Martin Belov (red.), Rule of Law at the Beginning of the Twenty-First Century, Wydawnictwo Eleven International Publishing, Hague, Netherlands 2018, ISBN 978-94-6236-858-3, s. 21-33 (współautor Jacek Jaśkiewicz).
  4. Gmerek K., Peno M., On the Concept of Conventional Actions in Law, (w:) Michał Peno, Konrad Burdziak (red.), The Concept of Modern Law Polish and Central European Tradition, Wydawnictwo Peter Lang, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-78325-2 (Print), s. 167-180.
  5. Peno M., consulted with Zieliński M., Introduction: The Idea of Modern Law in the Light of Polish Legal Doctrine and Theory of Law, (w:) Michał Peno, Konrad Burdziak (red.), The Concept of Modern Law Polish and Central European Tradition, Wydawnictwo Peter Lang, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-78325-2 (Print), s. 9-16.
  6. How to Make the Law More Communicative (if at all possible)?, (w:) Erzsébet Csatlós (red.), Recent Challenges of Public Administration 4. Papers presented at the conference of ‘4th Contemporary Issues of Public Administration’ on 10th December 2021, Wydawnictwo Iurisperitus Publishers, Szeged 2022, ISBN 978-615-6268-21-1,s. 109-118.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Wybrane problemy reakcji karnej w społeczeństwie postindustrialnym. Prawo karania – sprawiedliwość – zasada ultima ratio, Studia Prawnoustrojowe 2010, nr 10, s. 143-157.
  2. Ogólnoeuropejskie prawo karne – przeceniany kierunek rozwoju? Acta Iuris Stetinensis 2011, nr 1, s. 87-106.
  3. O odpowiedzialności karnej w świetle koncepcji komunikacyjnej kary. Uwagi krytyczne, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 8, s. 155-173.
  4. O odpowiedzialności karnej, uzasadnieniu kary i koncepcji komunikacyjnej karania, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2014, nr 2, s. 95-107.
  5. Współczesne koncepcje uzasadnienia karania (zarys typologii), Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 129-153.
  6. Argument ze strachu – Roberta Nozicka uzasadnienie odpowiedzialności karnej, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 10, s. 61-78.
  7. Odpowiedzialność karna a determinizm antropologiczny, Archiwum Kryminologii, Tom XXXVI 2014, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015, s. 109-132.
  8. Prawna odpowiedzialność z tytułu pełnienia roli społecznej, Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2015, nr 74, s. 41-57.
  9. Czy teoria ewolucji może pomóc w uzasadnieniu kary kryminalnej? Od filozofii politycznej do nauk ewolucyjnych, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 12, s. 133-152.
  10. Aspekty moralne odpowiedzialności w prawie karnym, Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2015, nr 75, s. 141-158.
  11. O wyborze moralnego zła, odpowiedzialności karnej i granicach prewencji, Studia Iuridica Toruniensia 2015, tom XVII, s. 199-218.
  12. Filozofia karania – od prawa naturalnego do liberalnej wolności, Studia Prawa Publicznego 2015, nr 3 (11), s. 81-111.
  13. Problem sposobu pojmowania i roli winy w prawie karnym (od dogmatyki do wartości), Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2016, z. 3, s. 109-129.
  14. Wolność i prawo a ideał wzajemnej życzliwości, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 3 (15), s. 5-28.
  15. Autonomia – przymus – granice karania (uwagi na tle filozofii Josepha Raza), Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 4 (16), s. 93-112.
  16. Demokracja, państwo i prawo – podstawy, wartości i wyzwania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego 2016, z. 94 (19), s. 156-172.
  17. Sprawiedliwość kary w niesprawiedliwych społeczeństwach – uwagi o nurtach krytycznych w filozofii karania, Studia Prawnoustrojowe 2017, nr 35, s. 5-24. Publikacja dostępna także na stronie: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html
  18. Critical race theory jako nurt amerykańskiej filozofii prawa, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 1 (17), s. 59-76. DOI:10.18276/ais.2017.17-06.
  19. O radości płynącej z ukarania przestępcy. Źródła i współczesność retrybutywizmu, Studia Prawnoustrojowe 2017, nr 36, s. 13-27. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/
   czytelnia/studia/StudiaPrawnoustrojowe36.pdf
  20. Funkcje, źródła i granice odpowiedzialności w prawie, Studia Iuridica Toruniensia 2017, Vol. 20, tom XX, s. 227-248. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SIT/article/view/SIT.2017.012/13654
  21. John Austin o strachu, sankcji i karze, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2017, Vol. 6, No. 2, s. 49-64. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/94983
  22. Przestępstwo i kara w filozoficznym ujęciu Johna Finnisa, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2018, nr 1 (22), ISSN 1689-8052, e-ISSN 2451-0807, s. 63-80. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: https://sp.ka.edu.pl/numery/studia-prawnicze-rim-2018-1.pdf
  23. Czy kar jest za dużo? Wokół Douglasa Husaka koncepcji kryminalizacji, Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2018, nr XVI/2, s. 177-201.
  24. Prawo jako centrum życia. Uwagi historyczno-filozoficzne na tle przemian konstytucjonalizmu, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2019, nr 1 (47), s. 11-32.
  25. Interpretacyjna analiza fenomenologiczna jako rama teoretyczna badań nad przestępczością: uwagi metodologiczne (z przykładami badań Critical Race Theory), Biuletyn Kryminologiczny 2020, nr 27, ISSN 2084-5282, s. 9 -19.
  26. Zanim uznamy karę za uzasadnioną… Legitymacja polityczna państwa jako warunek karania, Krytyka prawa.Niezależne studia nad prawem, tom 13, nr 2/2021, DOI:10.7206/kp.2080-1084.458, s. 209-226. Tekst dostępny na stronie: https://journals.kozminski.edu.pl/pl/pub/6225
  27. Komunikacyjne podejście do roli metropolii. Metropolie i wspólnota metropolitarna jako przestrzeń dyskursywnego uzasadniania decyzji, Samorząd Terytorialny 7-8/2021, ISSN: 0867-4973, s. 63-75.
  28. Nadając znaczenie prawom – Alona Harela koncepcja obowiązku konstytucyjnej kryminalizacji, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2022, nr 1 (65), ISSN 2082-1212, s. 283-294.
  29. Kara, odpowiedzialność i przemiana w powieści Lektor Bernharda Schlinka, Rocznik Komparatystyczny (Comparative Yearbook), 13 (2022), DOI: 10.18276/rk.2022.13-10, ISSN 2081-8718, s. 189-212. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.usz.edu.pl/rk/pl/issue/1293/article/20368/

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Punishing (Non-) Citizens, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2016, nr 2, s. 28-38.
  2. On Norms and Principles in the Criminal Law in the Europe (In the Light of Polish Theory of Statutory Interpretation),  International Journal of European Studies 2017, nr 1(4), doi: 10.11648/j.ijes.20170104.11, s. 88-92. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: sciencepublishinggroup.com/j/ijes.
  3. Prima Facie Retributivism: On the obligation to administer justice, Facta Universitatis – Law and Politics, vol 16, 3/2018, https://doi.org/10.22190/FULP1803183P , s. 185-193. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULawPol/article/view/4681.
  4. Leon Petrażycki and a pluralism of the sources of law, Tribuna Juridică (Juridical Tribune) 2019, Volume 9, Issue 1, The Bucharest University of Economic Studies, Editura ASE Bucureşti, ISSN 2247-7195, e-ISSN 2248-0382, ISSN-L 2247-7195, s. 246-260. Artykuł w wersji elektronicznej dostępny na stronie: http://www.tribunajuridica.eu/arhiva/anul9v1_en.html Czasopismo indeksowane w Bazie Web of Science.
  5. Philosophy of Punishment: Normative Models and Construction Principles of Legal Systems, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 2019, Vol. 69, No. 3, DOI: 10.3935/zpfz.69.3.04, ISSN 0350-2058, ISSN 1849-1154 (Online), Wydawca Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, s. 411-432. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=17782
   Artykuł zamieszczony  w bazie SCOPUS: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85069509505&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Philosophy+of+Punishment%3a+Normative+Models+and+Construction
   +Principles+of+Legal+Systems&st2=&sid=65ac463217
   34e32b68747a3f5b0664c5&sot=b&sdt=b&sl=102&s=TITLE-ABS-KEY%28Philosophy+of+Punishment%3a+Normative+Models+and+Construction
   +Principles+of+Legal+Systems%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
  6. The Character of the Principles of Criminal Law and Criminal Responsibility: Between the Philosophy of Law and Semiotic, Liverpool Law Review (2019), Volume 40, Number 2, DOI: 10.1007/s10991-019-09226-y, ISSN 0144-932X, s. 79-93.
  7. The Philosophy of Criminal Law and the Phenomenon of Anti-Democratization. Reflections on the Example of Polish Criminal Policy, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 2019, Volume 105, Issue 4, DOI: 10.25162/ARSP-2019-0022, ISSN 0001-2343, S. 471-483.
  8. Principles of Criminal Liability from the Semiotic Point of View, International Journal for the Semiotics of Law – Revue internationale de Sémiotique juridique, Volume 34, issue 2, April 2021, ISSN: 0952-8059 (Print) 1572-8722 (Online), s. 561-578. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://link.springer.com/article/10.1007/
   s11196-020-09691-z
   (współautor O. Bogucki).
  9. Understanding disorder in the law and jurisprudence (the perspective of legal positivism), Horyzonty Polityki 2023, t. 14, nr 47, DOI: 10.35765/HP.2397, ISSN 2082-5897, s. 91-108. Tekst dostępny na stronie: https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2397/2225
  10. Jaworska-Biskup K., Peno M., Changing Narratives of Jan and Maria Malisz’s Case (1933): Social, Legal and Cultural Perspectives, „Porównania” 2023, nr 34, DOI: 10.14746/por.2023.2.3, ISSN 1733-165X, s. 37-52.

   

  Redakcja prac zbiorowych w języku obcym

  1. Peno Michał, Burdziak Konrad (red.), The Concept of Modern Law Polish and Central European  Tradition, Wydawnictwo Peter Lang, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-78325-2 (Print), ss. 197.

   

  Recenzje

  1. Wojciechowski, „Interkulturowe prawo karne. Filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych”, Artykuł recenzyjny, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2011, nr 2, s. 92-103.
  2. Recenzja: Konrad Buczkowski, Beata Czarnecka-Dzialuk et.al. : Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland. Sociopolitical Perspectives, 2015, s. 1-3. Recenzja dostępna na stronie: https://www.pol-int.org/pl/node/2212#r6031.
  3. Historia i filozofia logiki w szkole lwowsko-warszawskiej, recenzja, Edukacja Filozoficzna 2018, vol. 65, s. 223-227. Recenzja dostępna na stronie: http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/index_pliki/ef65/11_Peno.pdf.

   

  Artykuły popularnonaukowe

  1. Naukowiec versus predator, Forum Akademickie 2018, nr 7-8, s. 100-102.

  Sprawozdania

  1. Seminarium międzynarodowe „The COVID-19 pandemic – legal and economic consequences. International perspective”, Acta Iuris Stetinensis 2022, nr 1 (vol. 37), DOI: 10.18276/ais.2022.37-15, ISSN 2083-4373, s. 237-240. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.usz.edu.pl/ais/pl/issue/1247/article/19850/

Accessibility Toolbar