• 24 WRZ 18

  dr Michał Białkowski

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: michal.bialkowski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 21

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 104

   

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Obniżenie standardu dowodu związku przyczynowego w „procesach medycznych”, Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej, nr 2/2020, ISSN 0031-0344, s. 63-71.
  2. Termin do złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego – analiza i uwagi de lege ferenda, Ius Novum 2020, vol. 14, numer 3, ISSN 1897-5577, online ISSN 2545-0271, s. 155-173.
  3. Odpowiedzialność deliktowa za szkodę wyrządzoną przy leczeniu czynnością powierzoną, Prawo w Działaniu 2021, nr 46, ISSN 2084-1906, DOI: 10.32041/pwd.4604, s. 91-111.
  4. Uwagi do polskiego systemu pozasądowej kompensacji szkód medycznych na tle nowozelandzkiego Injury Prevention, Rehabilitation, and Compensation Act, Studia Prawnicze KUL 2021, nr 3(87), s. 7-22. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/11487/11610

  Artykuły w języku obcym

  1. Polish System of Out-of-Court Compensation for Medical Injuries, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2021, tom XIV, nr 1, DOI: 10.32084/tekapr.2021.14.1-3, s. 19-32. Tekst dostępny na stronie: https://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/Bialkowski_2021_1.pdf
  2. Liability for damages of a producer of devices that use ICT in the diagnostic and treatment process towards an injured patient – selected practical aspects, Procedia Computer Science 2021, Vol. 192, Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 25th International Conference KES2021, s. 2032-2038. Tekst dostępny na stronie: https://www.sciencedirect.com/science/
   article/pii/S1877050921017051

  Publikacje do dnia 1.10.2018 r., które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  Artykuły w języku polskim

  1. Zmiany w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Kilka uwag o mechanizmie uzyskiwania odszkodowania lub zadośćuczynienia w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2012, nr 1, s. 137-145.
  2. Poglądy doktryny prawa cywilnego i orzecznictwa na pojęcie błędu medycznego, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2013, nr 2, s. 57-70.
  3. Dowód prima facie w postępowaniu cywilnym dotyczącym szkód powstałych w związku z leczeniem, Palestra 2014, nr 3-4, s. 115-126.

  Artykuły w języku obcym

  1. The derivative concept of legal interpretation, Studia Prawa Publicznego 2015, nr 2 (10), s. 153-165.