• 24 WRZ 18

  dr Michał Białkowski


  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: michal.bialkowski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 62

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 307

   


  Obszar prowadzonych badań: prawo i postępowanie cywilne, w szczególności styk prawa materialnego i procesowego w obszarach takich jak ochrona praw pacjenta, procesowa pozycja pacjenta w sporze sądowym oraz alternatywne (pozasądowe) systemy kompensacji szkód medycznych funkcjonujące w innych krajach (Nowa Zelandia, Szwecja). Problematyka niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań z umów wzajemnych.


   Stopnie i tytuły naukowe:

  • czerwiec 2012 r. – absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • styczeń 2018 r. – obrona rozprawy doktorskiej pt. „Kompensacja szkody powstałej przy leczeniu” przygotowanej pod kierunkiem prof. UAM dra hab. Jerzego W. Ochmańskiego (stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych).

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i konwersatoria) z następujących przedmiotów: prawo cywilne – zobowiązania, cywilnoprawna ochrona praw pacjenta, postępowanie nieprocesowe w sprawach spadkowych, problematyka postępowania w przedmiocie roszczeń cywilnoprawnych pacjentów, umowy w działalności leczniczej, podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • ukończenie aplikacji adwokackiej przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej w Szczecinie;
  • od marca 2018 r. wykonuje zawód adwokata (obszary specjalizacji: prawo i postępowanie cywilne, prawo medyczne, obsługa przedsiębiorców – branże budowlana, maszynowa, handlowa oraz obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego).

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • członek Zespołu Badawczego Prawa Cywilnego Procesowego i Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości;
  • sekretarz w zespole kierunku Prawo Medyczne;
  • opiekun praktyk na kierunku Prawo Medyczne;
  • członek Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Crisis of Liability for Medical Injuries – Global Trends Aimed at Remedying Damage Caused During A Medical Treatment, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 9683-9688.

  Artykuły w języku polskim

  1. Obniżenie standardu dowodu związku przyczynowego w „procesach medycznych”, Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej, nr 2/2020, ISSN 0031-0344, s. 63-71.
  2. Termin do złożenia wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego – analiza i uwagi de lege ferenda, Ius Novum 2020, vol. 14, numer 3, ISSN 1897-5577, online ISSN 2545-0271, s. 155-173.
  3. Odpowiedzialność deliktowa za szkodę wyrządzoną przy leczeniu czynnością powierzoną, Prawo w Działaniu 2021, nr 46, ISSN 2084-1906, DOI: 10.32041/pwd.4604, s. 91-111.
  4. Uwagi do polskiego systemu pozasądowej kompensacji szkód medycznych na tle nowozelandzkiego Injury Prevention, Rehabilitation, and Compensation Act, Studia Prawnicze KUL 2021, nr 3(87), s. 7-22. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/sp/article/view/11487/11610

  Artykuły w języku obcym

  1. Polish System of Out-of-Court Compensation for Medical Injuries, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2021, tom XIV, nr 1, DOI: 10.32084/tekapr.2021.14.1-3, s. 19-32. Tekst dostępny na stronie: https://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/Bialkowski_2021_1.pdf
  2. Liability for damages of a producer of devices that use ICT in the diagnostic and treatment process towards an injured patient – selected practical aspects, Procedia Computer Science 2021, Vol. 192, Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems: Proceedings of the 25th International Conference KES2021, s. 2032-2038. Tekst dostępny na stronie: https://www.sciencedirect.com/science/
   article/pii/S1877050921017051
  3. Białkowski M., Szetela B., Discount as an Example of a Guarantee Instrument in the Field of the Consumer’s Right to Energy of an Adequate Quality, Energies 2023, 16 (4), 1559, DOI: 10.3390/en16041559, ISSN 1996-1073, s. 1-16. Tekst dostępny na stronie: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/4/1559

  Publikacje do dnia 1.10.2018 r., które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  Artykuły w języku polskim

  1. Zmiany w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Kilka uwag o mechanizmie uzyskiwania odszkodowania lub zadośćuczynienia w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2012, nr 1, s. 137-145.
  2. Poglądy doktryny prawa cywilnego i orzecznictwa na pojęcie błędu medycznego, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2013, nr 2, s. 57-70.
  3. Dowód prima facie w postępowaniu cywilnym dotyczącym szkód powstałych w związku z leczeniem, Palestra 2014, nr 3-4, s. 115-126.

  Artykuły w języku obcym

  1. The derivative concept of legal interpretation, Studia Prawa Publicznego 2015, nr 2 (10), s. 153-165.

Accessibility Toolbar