• 12 MAR 19

  dr Agata Pyrzyńska


  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: agata.pyrzynska@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 66

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 330

   


  Obszar prowadzonych badań: prawo wyborcze, prawo konstytucyjne, ochrona praw człowieka, prawo administracyjne.
  .
  Szczególne miejsce w swoich badaniach naukowych poświęca problematyce polskiego prawa wyborczego, w tym funkcjonowaniu administracji wyborczej, prawnym podstawom organizacji procesu wyborczego oraz problemom związanym ze stanowieniem prawa wyborczego.
  .
  W roku 2020 otrzymała Nagrodę Rektora II stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2017 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Zadania nadzorcze Państwowej Komisji Wyborczej w polskim prawie wyborczym” (promotor –  prof. dr hab. Andrzej Sokala)

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) z następujących przedmiotów: prawo administracyjne, prawo konstytucyjne, prawo wyborcze, europejskie prawo administracyjne, stany nadzwyczajne, ochrona danych osobowych

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • członkostwo w Zespole Badawczym „Ochrona Praw Człowieka w Polskim Systemie Prawnym”;
  • członkostwo w  Polskim Towarzystwie Prawa Konstytucyjnego;
  • redaktor tematyczny czasopisma „Acta Iuris Stetinensis”;
  • opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego Vox Populi US;
  • sekretarz Stowarzyszenia Amicus Facultatis Iuris Stetinensis;
  • członkostwo w Radzie Naukowej Wydziału Prawa i Administracji US;
  • członkostwo w Zespole ds. wsparcia naukowego studentów WPiA US;
  • członkostwo w Zespole ds. kierunku administracja;
  • opiekun praktyk na kierunku administracja;
  • wydziałowy Koordynator ds. Programu MOST;
  • Wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencji 2016;
  • Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów w latach 2017-2020;
  • członkostwo w Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2017-2018.

  Publikacje afiliowane na rzecz WPiA US

  Monografie

  1. Zadania nadzorcze Państwowej Komisji Wyborczej w polskim prawie wyborczym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8198-423-2, ss. 404.
  2. Zmiany w sądownictwie a uczciwość procesu wyborczego, forumldei, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2022, ISBN  978-83-66544-80-2, ss. 10. Tekst dostępny na stronie: https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2022/10/Zmiany-w-sadownictwie-a-uczciwosc-procesu-wyborczego.pdf

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Korpus Urzędników Wyborczych w polskim prawie wyborczym, (w:) J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Polski system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, ISBN 978-83-8180-192-8, s. 203-214.
  2. Europejskie standardy organizacji i funkcjonowania administracji wyborczej a model polski. Wybrane problemy, (w:) B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki (red.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-306-2, s. 224-240.
  3. Procedury wyborcze z udziałem doktorantów w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wybrane zagadnienia), (w:) N. Plona (red.), Kształcenie doktorantów. Praktyczny przewodnik po przepisach, Politechnika Łódzka, Łódź 2020, ISBN 978-83-66287-77-8, s. 155-165.
  4. Pozycja prawna i zadania komisarza wyborczego w polskim prawie wyborczym w świetle zmian dokonanych w 2018 r., (w:) J. Ciapała, A. Pyrzyńska (red.), Dylematy polskiego prawa wyborczego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-323-5, s. 43-66.
  5. Instrumenty społecznej kontroli procesu wyborczego w polskim prawie wyborczym, (w:) K. Walecka, K. Wojtas (red.), Między demokracją liberalną a nieliberalną, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2021, ISBN 978-83-66112-65-0, s. 91-106.
  6. Prawo do sądu w polskim procesie wyborczym na tle standardów europejskich, (w:) J. Ciapała, R. Piszko, A. Pyrzyńska (red.), Dylematy wokół prawa do sądu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8291-511-2, s. 127-141.
  7. O potrzebie wprowadzenia Centralnego Rejestru Wyborców do polskiego prawa wyborczego, Wolne i uczciwe wybory, Warszawa 2023, [w:] M. Granat (red.), wydawnictwo senackie, Warszawa 2023, ISBN 978-83-67746-21-8, s.79-109, ss. 192. Link do publikacji: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k10/
   kancelaria/wydawnictwa/pdf/wolne_i_uczciwe_wybory_internet.pdf

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The Impact of the Experience from Elections during the COVID-19 Pandemic on the Desirable Direction of Changes in Polish Electoral Law, (w:) M. Musiał-Karg & I. Kapsa (eds.), Elections in Times of a Pandemic – Dilemmas and Challenges. Experiences of the European Countries, BRILL, Leiden-Boston 2024, ISBN 978-90-04-69056-1, s. 328-341.

  Artykuły w języku polskim

  1. Rola komisarza wyborczego w postępowaniu w sprawie protestu wyborczego w wyborach samorządowych, Studia Wyborcze 2019, tom 28, ISSN 1898-0082, e-ISSN 2450-9337, DOI: 10.26485/SW/2019/28/1, s. 7-21.
  2. Obwodowe komisje wyborcze w wyborach samorządowych. Wybrane zagadnienia na tle praktyki wyborów z 2018 r., Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2020, nr 1 (53), ISSN 2082-1212, s. 193-213.
  3. Brexit a wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Rozważania na tle wyborów w Polsce, Forum Prawnicze, numer 4(60)/2020, ISSN 2081-688X, s. 71-85. Tekst dostępny na stronie: https://forumprawnicze.eu/attachments/article/395/Pyrzynska.pdf
  4. Konsekwencje zmiany terminu głosowania w wyborach samorządowych w 2018 roku, Studia Wyborcze 2020, tom 30, ISSN 1898-0082, DOI: 10.26485/SW/2020/30/1, s. 9-27.
  5. Wybrane problemy dotyczące statusu doktoranta, Białostockie Studia Prawnicze 2020, vol. 25 nr 4, s. 111-124. Tekst dostępny jest na stronie: http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/111_Book-1-BSP-4.pdf
  6. Konstrukcja terminów w polskim Kodeksie wyborczym a możliwość realizacji praw wyborczych. Wybrane problemy, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021, nr 1 (59), ISSN 2082-1212, DOI: 10.15804/ppk.2021.01.04, s. 77-91.
  7. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 23 marca 2020 r., I NSW 4/20, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021, nr 2 (60), ISSN 2082-1212, 395-406. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/60/ppk6024.pdf
  8. Warunki rejestracji kandydata na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na 28.06.2020 r. (uwagi na tle postanowienia SN z 12.06.2020 r.), Państwo i Prawo 2021, nr 12, s. 46-61.
  9. Rola konsulów w organizacji wyborów przeprowadzanych za granicą (uwagi na tle wyborów Prezydenta RP z 2020 r.), Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2022, nr 1 (65), ISSN 2082-1212, s. 69-79.
  10. Wybrane problemy związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w toku kadencji w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, Studia z Polityki Publicznej, Vol. 9, No. 1 (33), 2022, ISSN 2391-6389, s. 97-114. Tekst dostępny na stronie: https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/article/view/2741/2571
  11. Zaskarżalność uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w trybie art. 161a Kodeksu wyborczego, Przegląd Sejmowy 4(171)/2022, DOI: 10.31268/PS.2022.128, ISSN 1230-5502, s. 125-140. Tekst dostępny na stronie: https://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/ADE4D51CB3072F8AC12588C20074E9C5/$file/6_Agata Pyrzy%C5%84ska_PS_2022_4(171)_A.pdf
  12. Wybrane problemy związane z procedurą podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin, (w:) M. Szewczyk, L. Staniszewska, M. Kruś (red.), Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-721-3, s. 843-856.
  13. Problematyka terminów w wyborach Prezydenta RP zarządzonych postanowieniem Marszałka Sejmu z 3 czerwca 2020 roku, Forum Prawnicze, nr 4 (72)/2022, DOI: 10.32082/fp.4(72).2022.473, ISSN 2081-688X, s. 51-66. Tekst dostępny na stronie: https://forumprawnicze.eu/attachments/article/475/Pyrzynska.pdf
  14. Instytucja ciszy legislacyjnej w polskim prawie wyborczym, Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem, tom 15, nr 1/2023, DOI: 10.7206/kp.2080-1084.579, ISSN 2080-1084, s. 214-232. Tekst dostępny na stronie: https://journals.kozminski.edu.pl/pl/pub/7179
  15. Problematyka bezpośredniego zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 1 (71)/2023, DOI: 10.15804/ppk.2023.01.05, ISSN 2082-1212, s. 63-76. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/71/ppk7105.pdf
  16. Rozważania wokół (nie)dopuszczalności przedłużenia kadencji organów samorządu terytorialnego, Wolne i uczciwe wybory, Przegląd Konstytucyjny” 2023, nr 2, s. 113–135, ISNN 2544-2031, DOI: 10.4467/25442031PKO.23.012.18278. Tekst dostepny na stronie: https://www.ejournals.eu/Przeglad-Konstytucyjny/First-View/Numer-2-2023/art/23542/
  17. Pyrzyńska A., Maluzinas M., Pozycja prawna Centralnej Komisji Wyborczej Republiki Litewskiej, Przegląd Sejmowy 2023, nr 6(179), DOI: 10.31268/PS.2023.220, s. 85-107. Tekst dostępny pod linkiem: https://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/378999E8131102
   CEC1258AC100773F3D/$file/4_Agata%20Pyrzy%C5%84ska,%20Martinas%20Malu
   %C5%BEinas_PS_2023_6(179)_A.pdf
  18. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 7 września 2023 r., sygn. akt I NSW 15/23, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2024, nr 1 (77), DOI: 10.15804/ppk.2024.01.23, ISSN 2082-1212, s. 305-317. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/77/ppk7723.pdf

  Artykuły w języku obcym

  1. Pyrzyńska A., Skoczylas D., Elections during COVID-19 Pandemic in the Light of Democratic Values and International Standards of Human Rights Protection, European Research Studies Journal 2020, Volume ΧΧΙΙΙ, Special Issue 2, ISSN 1108-2976, DOI: 10.35808/ersj/1820, pp. 226-246. Tekst dostępny na stronie: https://www.ersj.eu/journal/1820

  Artykuł recenzyjny

  1. A. Pyrzyńska, Recenzja. Tomasz Gąsior, Grzegorz Gąsior, Organizacja wyborów samorządowych – wybrane zagadnienia, ISBN: 978-83-812-8974-0, C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 230. Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2019, nr 1 (47), DOI 10.15804/ppk.2019.01.14, s. 255-262. Recenzja dostępna na stronie: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/47/ppk4714.pdf.
  2. A. Pyrzyńska, Recenzja: Wokół wyborów i prawa wyborczego, tom 2, red. A. Sokala, A. Frydrych-Depka, P. Raźny, ISBN 978-83-7285-862-7, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2019, ss. 173. Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2020, nr 4 (56), DOI: 10.15804/ppk.2020.04.25, s. 463-471.

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Ciapała J., Pyrzyńska A. (red.), Dylematy polskiego prawa wyborczego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8235-323-5, ss. 307.
  2. Ciapała J., Piszko R., Pyrzyńska A. (red.), Dylematy wokół prawa do sądu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8291-511-2, ss. 304.

  Recenzje

  1. Recenzja książki: Albert S. Kotowski, Marta Rajewska (red.), ROZWÓJ w ujęciu interdyscyplinarnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, ISBN 978-83-8180-107-2, ss. 226.

  Sprawozdania

  1. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dylematy polskiego prawa wyborczego”, Szczecin 3 grudnia 2020 r. (webinarium), Studia Prawnicze KUL, nr 1(85)/2021, s. 367-372.
  2. Nationwide Scientific Conference “Elections and Electoral Law. Standards, Safeguards, Practice”, Poznań, 2–3 March 2023, „Studia Prawnicze KUL” 2023, nr 4, DOI: 10.31743/sp.16165, s. 181–186. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/index.php/sp/article/view/16165/14906

   

  Publikacje do dnia 11.03.2019 r., które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Zasada tajności głosowania w Kodeksie wyborczym. Wybrane problemy, (w:) T. Gąsior, A. Bielecki, D. Szafrański (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część dziewiąta, Warszawa 2018.
  2. Stabilność prawa wyborczego a zasada demokratycznego państwa prawa, (w:) T. Gąsior, A. Bielecki, D. Szafrański (red.), Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część ósma, Warszawa 2017.
  3. Obowiązki publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych w toku prezydenckiej i parlamentarnej kampanii wyborczej, (w:) P. Matuszewski (red.), Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce: podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływania, Warszawa 2016
  4. Prawa wyborcze obywateli państw UE przebywających poza państwem pochodzenia jako gwarancja zasady zrównoważonego rozwoju, (w:) J. Berezowski, H. Kretek (red.), Zrównoważony rozwój – debiut naukowy 2015, Racibórz 2016.
  5. Instytucja indywidualnego zawiadamiania o wyborach jako narzędzie aktywizujące wyborców, (w:) K. Kamińska-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowski (red.), Systemy polityczne i partyjne w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Gdańsk 2016.
  6. Król mówi-król słucha-król mediuje – o sposobie kreacji rządu w krajach Beneluksu, (w:) A. Łabno (red.), Polski model władzy wykonawczej na tle porównawczym, Katowice 2015.
  7. Międzynarodowa obserwacja wyborów jako narzędzie ochrony podmiotowych praw wyborczych, (w:) M. Jabłoński, T. Jurczyk, P. Gutierrez (red.), Międzynarodowa ochrona praw człowieka – współczesne problemy na świecie, Wrocław 2015.
  8. Oświadczenie lustracyjne w polskim procesie wyborczym, (w:) A. Pyrzyńska, J. Rzeszowski, M. Kropkowski (red.), Wyzwania współczesnego prawa wyborczego. Tom II, Toruń 2015.
  9. Nieprawidłowości wyborcze w toku kampanii wyborczej na urząd Prezydenta RP w 2015 roku, (w:) A. R. Jurewicz (red.), Wybory i nieprawidłowości wyborcze wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2015.
  10. W jedności siła? O wpływie konfliktu flamandzko-walońskiego na rozwiązania ustrojowe współczesnego Królestwa Belgii, (w:) M. Rączkiewicz (red.), Państwo w państwie. Terytoria autonomiczne, państwa nieuznawane i ruchy separatystyczne, Łódź 2015.
  11. Przedłużenie studiów; Opiekun naukowy/promotor/promotor pomocniczy; Wybrane komisje z udziałem przedstawicieli doktorantów, (w:) Kompendium doktoranta, Warszawa 2015.
  12. Nadzór Państwowej Komisji Wyborczej nad organami wyborczymi niższego stopnia, (w:) Ł. Bolesta, M. Chrzanowski, W. Orłowski (red.), Formy nadzoru i kontroli administracji. Aktualne problemy badawcze, Lublin 2014.
  13. None of the above – instytucja jutra czy wyborcza nonaszalancja, (w:) A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych (red.), Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, Toruń 2014.
  14. Mechanizmy ochronne praw wyborczych obywateli RP w świetle wybranych regulacji prawnych i polskiego orzecznictwa, (w:) A. Stelmach (red.), Procesy i procedury demokratyczne w Polsce, Toruń 2014.
  15. Zrównoważony rozwój w konstytucjach wybranych państwa europejskich, (w:) H. Kretek, T. Jemczura (red.), Zrównoważony rozwój – debiut naukowy 2013, Racibórz 2014.
  16. Polityczny talk-show, czyli o istocie debat wyborczych, (w:) M. Rączkiewicz (red.), Mechanizmy obietnic. Kampanie i systemy wyborcze na świecie, Łódź 2014.
  17. O aktach Państwowej Komisji Wyborczej mających cechy przepisów prawa, (w:) M. Zubik, R. Puchta (red.), Źródła prawa z perspektywy piętnastu lat obowiązywania Konstytucji, Warszawa 2013.
  18. Przyjazne instrumenty prawa wyborczego w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju, (w:) H. Kretek, T. Jemczura (red.), Zrównoważony rozwój – debiut naukowy 2012, Racibórz 2013.
  19. Opiekun mentorem i przewodnikiem, (w:) D. Rafalska (red.), Dobre studenckie praktyki. Kodeks, opinie, przykłady, Warszawa 2013.
  20. Kobieta w polityce – od wyjątku ku regule. O sposobach aktywizacji wyborczej kobiet na świecie, (w:) K. Kowalczewska, J. Uchańska (red.), Kobieta w prawie. Woman in law, Kraków 2012.
  21. Pyrzyńska, K. Pyrzyńska, M. Czupryniak, Wybrane aspekty systemu wyborczego w wyborach na urząd Prezydenta Ukrainy, (w:) R. Zych (red.), Wybory i pozycja ustrojowa Prezydenta w wybranych państwach świata, Toruń 2011.

  Artykuły w języku polskim

  1. Wkład Rady Europy w kształtowanie i upowszechnianie zasady demokratycznego państwa prawnego, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2018, nr 4.
  2. Instytucja społecznych obserwatorów wyborów w polskim prawie wyborczym, Studia Wyborcze 2018, nr 2.
  3. Pracownicy pod szczególnym nadzorem, StRuNa 2017/2018, nr 1.
  4. O problemie agitacji wyborczej w Kościołach i innych miejscach kultu religijnego, Miscellanea. Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych 2017, t. VII.
  5. Cisza wyborcza w Internecie, Refleksje 2016, nr 14.
  6. Głosowanie osób niepiśmiennych a zasada powszechności prawa wyborczego, Studia Wyborcze 2016, nr 22.
  7. Finansowanie kampanii wyborczej na gruncie polskiego Kodeksu wyborczego, Aequitas 2015, nr 3.
  8. Konstrukcja i rola międzynarodowej obserwacji wyborów świetle wybranych regulacji prawnych, Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 2012, nr 2.

  Artykuły w języku obcym

  1. Supervision of the State Electoral Commission over electoral committees during the election campaign, Miscellanea. Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych/Miscellanea. Studies in the Field of Law and Politics 2018, Tom VIII, z. 2

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Pyrzyńska, P. Raźny, W. Miller, Wyzwania prawa wyborczego. Tom III, Toruń 2019.
  2. A. Pyrzyńska, M. Kropkowski, J. Rzeszowski, Wyzwania współczesnego prawa wyborczego. Tom II, Toruń 2015.
  3. A. Pyrzyńska, P. Raźny, J. Wojciechowska, R. Zych, Wyzwania współczesnego prawa wyborczego, Toruń 2014.

  Sprawozdania

  1. Inauguracja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Szkoła Wyborów” – Światowy Dzień Wyborów, Toruń, 5 lutego 2015 r., „Kultura i Edukacja” 2015, nr 1.
  2. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego – edycja II, International Interdyscyplinary Scientific Symposium Challenges of modern electoral law-vol. II, Toruń, 5 czerwca 2014 (sprawozdanie), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 3.
  3. A. Pyrzyńska, J. Wojciechowska, Sprawozdanie z debaty eksperckiej CSW UMK – Cisza wyborcza – za i przeciw, Toruń 22 listopada 2013 roku, „Studia Wyborcze” 2014, t. XVIII.
  4. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Wyzwania współczesnego prawa wyborczego 15 marca 2013 r., „Historia i Polityka” 2013, nr 9.
  5. The official report of 5th Polish Nationwide Interdisciplinary Scientific Conference “The challenges of modern electoral law”, held in Toruń on 25 May 2018, Miscellanea. Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych/Miscellanea. Studies in the Field of Law and Politics 2018, Tom VIII, z. 2.

  Recenzje

  1. Dobre praktyki w szkołach doktorskich. Raport z konsultacji, Ł. Kierznowski, I. Kilanowski, E. Pabjańczyk-Wlazło, A. Żyra (red.), Łódź 2018 (recenzenci: A. Pyrzyńska i B. Baran).

  Inne opracowania o charakterze popularnonaukowym

  1. A. Pyrzyńska (red.), Abecadło wyborcze, Toruń 2013.
  2. A. Pyrzyńska i in. (red.), Co się dzieje z Twoim głosem w wyborach parlamentarnych? Toruń 2011.
  3. A. Pyrzyńska i in. (red.), Co się dzieje z Twoim głosem w wyborach samorządowych? Toruń 2010.

   

Accessibility Toolbar