• 24 PAŹ 17

  dr Beata Kanarek

  Prodziekan ds. Kształcenia
  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

  e-mail: beata.kanarek@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 22
  pok. 113

   

  Monografie

  1. Teoretyczne ujęcia derogacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, ss. 198.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Teoretyczna analiza pojęcia „derogacja” (w:) L. Leszczyński (red.), Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, Konstytucja, Integracja europejska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 1999.
  2. Moc obowiązująca i moc prawna a zagadnienie derogacji (w:) Z. Tobor (red.), Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
  3. Uwagi o zmianach prawa w świetle koncepcji czynności konwencjonalnych (w:) S. Czepita (red.), Konwencjonalne i formalne aspekty prawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  4. O sposobach pojmowania nowelizacji. Uwagi na marginesie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (w:) W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, pod red. A. Choduń, S. Czepity, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2010, s. 551 – 566.

  Artykuły

  1. Semiotyczne aspekty dyskusji o państwie prawnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1998, z. 3 – 4 (współautor Wieczorkiewicz – Kita J.).
  2. Porządkująca faza wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2001, z. 3 (współautor Zieliński M.).
  3. Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, z. 4, s. 23 – 39 (współautorzy Zieliński M., Bogucki O., Choduń A., Czepita S., Municzewski A.).
  4. Odpowiedzialność „lustracyjna” a immunitet sędziowski, Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka 2013, nr 16, s. 103-121 (współautor Joanna Wieczorkiewicz-Kita).

  Redakcje prac zbiorowych

  1. Cała-Wacinkiewicz E., Kuniewicz Z., Kanarek B. (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-859-9, ss. 368.

  Sprawozdania

  1. Sprawozdanie z XI Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii Państwa i Prawa, Szczecin 29 – 31.05.1994, Państwo i Prawo 1994, z. 10 (współautor Municzewski A.).