• 24 PAŹ 17

  dr Beata Kanarek

  Prodziekan ds. Kształcenia
  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

  e-mail: beata.kanarek@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 22
  pok. 113


  Biogram: Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Stopień naukowy doktora uzyskała w 2003 r. na podstawie rozprawy pt. „Zagadnienie derogacji w literaturze teoretyczno-prawnej, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Stanisława Czepity, prof. US. Autorka publikacji z zakresu teorii prawa, w szczególności dotyczących zagadnień semiotycznych i wykładni prawa. W ramach działalności dydaktycznej prowadziła wykłady i ćwiczenia m. in. z przedmiotów: wstęp do prawoznawstwa, teoria prawa, etyczne problemy prawa i prawoznawstwa, etyka zawodów prawniczych, etyka w administracji, logika prawnicza, techniki normotwórcze, metodologiczne podstawy prawa i prawoznawstwa czy semiotyka języków prawnych i prawniczych. W latach 2005-2012 pełniła funkcję Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych, w latach 2016-2019 Prodziekana ds. Studenckich a w latach 2019/2020 funkcję p.o. Dziekana WPiA US. Od 1.01.2021 r. pełni funkcję Prodziekana ds. Kształcenia. W latach 2012-2016 była Przewodniczącą Senackiej Komisji ds. Kształcenia a od 2020 r. jest Przewodniczącą Komisji Antymobbingowej w Uniwersytecie Szczecińskim. Członek z wyboru Rady Wydziału w latach 1998-2005 (także z urzędu podczas pełnionych funkcji) i członek z wyboru Senatu US w latach 2005-2008 oraz 2012-2016. Aktualnie jest pełnomocnikiem Rektora – Koordynator ds. praktyk i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na Wydziale Prawa i Administracji US oraz koordynatorem i przewodnicząca zespołu kierunku prawo. Sprawuje też opiekę nad Kołem Naukowym „LexUS”.


  Monografie

  1. Teoretyczne ujęcia derogacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, ss. 198.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Teoretyczna analiza pojęcia „derogacja” (w:) L. Leszczyński (red.), Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, Konstytucja, Integracja europejska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 1999.
  2. Moc obowiązująca i moc prawna a zagadnienie derogacji (w:) Z. Tobor (red.), Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
  3. Uwagi o zmianach prawa w świetle koncepcji czynności konwencjonalnych (w:) S. Czepita (red.), Konwencjonalne i formalne aspekty prawa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  4. O sposobach pojmowania nowelizacji. Uwagi na marginesie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (w:) W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, pod red. A. Choduń, S. Czepity, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2010, s. 551 – 566.

  Artykuły

  1. Semiotyczne aspekty dyskusji o państwie prawnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1998, z. 3 – 4 (współautor Wieczorkiewicz – Kita J.).
  2. Porządkująca faza wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2001, z. 3 (współautor Zieliński M.).
  3. Zintegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2009, z. 4, s. 23 – 39 (współautorzy Zieliński M., Bogucki O., Choduń A., Czepita S., Municzewski A.).
  4. Odpowiedzialność „lustracyjna” a immunitet sędziowski, Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka 2013, nr 16, s. 103-121 (współautor Joanna Wieczorkiewicz-Kita).

  Redakcje prac zbiorowych

  1. Cała-Wacinkiewicz E., Kuniewicz Z., Kanarek B. (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-859-9, ss. 368.

  Sprawozdania

  1. Sprawozdanie z XI Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii Państwa i Prawa, Szczecin 29 – 31.05.1994, Państwo i Prawo 1994, z. 10 (współautor Municzewski A.).