• 23 PAŹ 17

  dr Łukasz Dubiński

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: lukasz.dubinski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 66

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 330

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 12.45
  Konsultacje: piątek,  godz. 12.30 – 13.15
  Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych:  05.10.2018 r., 12.10.2018 r., 23.11.2018r., 07.12.2018r. – w godzinach 16.15-17.00.
  26.10.2018r. – w godzinach 15.15-16.00., 19.01.2019r. – w godzinach 18.45-19.30

  W okresie sesji egzaminacyjnej oraz sesji poprawkowej konsultacje dydaktyczne
  czwartek, godz. 11.00 – 11.45 

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Reglamentacja działalności gospodarczej w prawie farmaceutycznym (problem prowadzenia aptek przez lekarzy), (w:) W. Szwajdler, H. Nowicki (red.), Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2009.
  2. Udostępnianie charakterystyki produktu leczniczego, (w:) L. Kieres (red.), Aktualne problemy publicznego prawa gospodarczego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wrocław 2010.
  3. Borderline products (produkty z pogranicza), (w:) J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, tom I, Presscom, Wrocław 2014, s. 157 – 168.
  4. Prawo przedsiębiorcy do szybkiego załatwienia sprawy, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 269 – 282.
  5. Uzasadnienie decyzji administracyjnej dyskwalifikującej dowody strony postępowania, (w:) M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 568-581.
  6. Prawne aspekty ochrony środowiska przed hałasem związanym z eksploatacją lotniska, (w:) K. Biskup, Z. Bukowski (red.), Działalność lotnicza w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015, s. 121-133.
  7. Kształtowanie przestrzeni krajobrazowej a rozwój odnawialnych źródeł energii (analiza prawna), (w:) J. Maj, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbkowski (red.), Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej Tom II Zrównoważony rozwój – OZE – Elektroenergetyka – Prawo – Ochrona Środowiska – Ekologia – Biomasa – Odpady Komunalne, Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2015, s. 511-522.
  8. Organizacje zielone (analiza prawno-procesowa), (w:) U. Szymańska, M. Falej, P. Majer, M. Hejbudzki (red.), Perspektywy rozwoju sektora organizacji pozarządowych, Wydawca Wydział Prawa i Administracji UWM, Olsztyn 2015, s. 275-289.
  9. Prawne instrumenty ochrony lasów, (w:) B. Jeżyńska, E. Kruk (red.), Prawne instrumenty ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 267-277.
  10. Prawne aspekty ograniczania dostępu do informacji publicznej, (w:) A. Czerwiński, A. Jańdziak, M. Krzesaj (red.), Informacja – dobro publiczne czy prywatne?, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016, s. 23-35.
  11. Przygotowywanie i realizacja strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (analiza prawna), (w:) B. Ćwik, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), Energetyka – szanse, wyzwania i zagrożenia. Logistyka – ekonomia – prawo – polityka – bezpieczeństwo – obronność – technika, Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2016, s. 215-226. ISBN 978-83-64541-10-0.
  12. Agencje wykonawcze i zdecentralizowane w porządku administracyjnym Unii Europejskiej, (w:) A. Mezglewski (red.), Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi, Tom I, Wydawnictwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2016, s. 125-139. ISBN 978-83-916998-9-8.
  13. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki (wybrane zagadnienia), (w:) W. Bożek (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 95-105. ISBN 978-83-945471-0-3.
  14. Prawne instrumenty ochrony środowiska a rozwój Odnawialnych Źródeł Energii (wybrane zagadnienia), (w:) D. Ćwik, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), Energetyka w odsłonach. Ochrona Środowiska – Logistyka – OZE – Technika – Finanse – Bezpieczeństwo, Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2016, s. 57-68. ISBN 978-83-64541-16-2.
  15. Zadania i formy działania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, (w:) Z. Bukowski, K. Biskup (red.), Uwarunkowania działalności lotniczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016. s. 27-37. ISBN 978-83-8018-096-3.
  16. Opodatkowanie działalności sportowców ze szczególnym uwzględnieniem uwag na tle sposobu rozumienia pojęć niepodatkowych w prawie podatkowym, (w:) Mańczyk P. (red.), Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 91-105. ISBN 978-83-945471-2-7.
  17. Prawnofinansowe aspekty zmian w polityce przestrzennej gminy (zagadnienia wybrane), (w:) E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 139-151. ISBN 978-83-945471-1-0.
  18. Prawne instrumenty ochrony zabytków nieruchomych (wybrane zagadnienia), (w:) K. Schatt-Babińska, S. Latocha, M. Kępiński (red.), Pałac i willa. Ponowoczesne przygody idei i formy, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Łódź 2016, ISBN 978-83-943907-3-0, s. 31-45.
  19. Dowód w postępowaniu administracyjnym i podatkowym (uwagi na tle różnic i podobieństw), (w:) D. Gil (red.), Dowodzenie w postępowaniach sądowych w perspektywie porównawczej, Lublin 2016, Wydawnictwo KUL, ISBN 978-83-8061-285-3, s. 205-218.
  20. O problemie wpływu zmian legislacyjnych na gminne akty planowania przestrzennego, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 110-118.
  21. Zaspokajanie potrzeb farmaceutycznych miejscowej ludności (problem wyznaczania godzin pracy aptek ogólnodostępnych), (w:) E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny (red.), Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, Druk i oprawa RS Druk Rzeszów, Rzeszów-Sandomierz 2017, ISBN 978-83-65293-28-2, s. 207-219.
  22. Bezpieczeństwo energetyczne z perspektywy prawnych gwarancji efektywności energetycznej, (w:) P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), Energetyka – bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. Prawo – Gospodarka – Społeczeństwo – Biotechnologie – Ochrona środowiska – Bezpieczeństwo zdrowotne, Tom 2, Poznań 2017, Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, ISBN 978-83-64541-26-1, s. 29-38.
  23. Planowanie przestrzenne a elektrownie wiatrowe (uwagi na tle nowej regulacji), (w:) R. Szczerbowski, P. Kwiatkiewicz (red.), Energetyka – aspekty badań interdyscyplinarnych, Wydawnictwo Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2018, ISBN 978-83-64541-28-5, s. 113-122.
  24. Milczenie władzy jako forma działania administracji w sprawach przedsiębiorców, (w:) M. Zdyb, E. Kruk. G. Lubeńczuk (red.), Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego, C.H.Beck, Warszawa 2018, ISBN 978-83-812-8087-7, s. 91-102.
  25. Strefy czystego transportu (analiza administracyjno-prawna), (w:) P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, W. Ostant, B. Jagusiak (red.), Ład energetyczny idee i rzeczywistość, Cykl Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska, Poznań 2019, ISBN 978-83-64541-36-0, s. 385-394.

   

  Artykuły

  1. Roszczenia odszkodowawcze przedsiębiorcy na gruncie prawa antymonopolowego, Prawo i Administracja 2007, t. VI.
  2. Refleksje na temat nowych zasad prowadzenia reklamy produktów leczniczych (zagadnienia wybrane), Prawo i Administracja 2008, t. VII.
  3. Co przyniesie rok 2009, Biuletyn e- Rachunkowość 2009 (współautor).
  4. Reklama produktu leczniczego w prawie farmaceutycznym, Prawo wobec wyzwań współczesności 2009, t. VI.
  5. Spółki osobowe. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki, Biuletyn e- Rachunkowość 2009.
  6. Niedozwolona reklama leków, Gospodarka Technologia Przedsiębiorstwo, Studia Doktoranckie 2010, nr 9.
  7. Porozumienia ograniczające konkurencję (zagadnienia wybrane), Monitor Prawniczy 2010, nr 8.
  8. Nowe zasady prowadzenia odzysku odpadów ze szczególnym uwzględnieniem sporów wokół pojęć urządzenie i instalacja, Prawo i Środowisko 2013 nr 4, s. 78-86.
  9. Podatek akcyzowy a ochrona środowiska (analiza prawna), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2014, nr 68, s. 81-89.
  10. Polityka przestrzenna gminy a ochrona środowiska (analiza prawna) (w:) P. Laskowski (red.), Samorząd terytorialny a polityka lokalna, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Tom 28, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2014, s. 233-246.
  11. Polityka energetyczna gminy (aspekty administracyjno-prawne), (w:) P. Laskowski (red.), Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Tom 33, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2015, s. 65-76.
  12. Kontrakt terytorialny – instrument prawny dedykowany rozwojowi regionalnemu (analiza administracyjnoprawna), (w:) P. Laskowski (red.), Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu Tom 38, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, Wałbrzych 2016, s. 75-88.
  13. Uwagi na tle pewności i bezpieczeństwa polskiego i unijnego prawa podatkowego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2016, nr 5 (83) część 1, s. 21-30.
  14. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – czy skuteczny instrument polityki przestrzennej? (analiza administracyjnoprawna), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu 2017, T. 41 (2), s. 21-30.

   

  Podręczniki

  1. Publiczne prawo gospodarcze. Część ogólna oraz prawo prywatnej i publicznej działalności gospodarczej. Kompendium, Bożena Popowska, Michał Strzelbicki (red.), Poznań 2008 (współautorzy Bożena Popowska, Michał Strzelbicki, Mateusz Chołodecki) (wyd. 2 uaktualnione i poprawione, Poznań 2009, współautor).

   

  Sprawozdania

  1. Wpływ prawa wspólnotowego na krajowe publiczne prawo gospodarcze. Seminarium polsko-niemieckie. Poznań, 2008.06.23-24, Ruch PES 2008, nr 3, s. 246-247.

   

  Recenzje

  1. Recenzja książki: A. Gozdek, M. Musiał, K. Peszko (red.), Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych uczonych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016. ISBN 978-83-7972-086-6 (recenzja wspólna z Monika Klimontowicz, Oliwia Pietrzak i inni).