• 20 PAŹ 17

  dr hab. Ewa Kowalewska


  Stanowisko: 
  Adiunkt (z hab.)

  e-mail: ewa.kowalewska@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 13

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 333


  Obszar prowadzonych badań:  Prawo rynku finansowego, w tym w szczególności prawo bankowe i zagadnienia związane z bezpieczeństwem na rynku finansowym oraz prawo dewizowe i prawo podatkowe (głównie w zakresie podatków i opłat lokalnych)


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • ukończenie studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku prawo;
  • 2015 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski”; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) z następujących przedmiotów: prawo i postępowanie podatkowe, aspekty finansowania służb mundurowych, prawo bankowe, finansowanie ochrony środowiska;
  • seminaria dyplomowe;
  • zajęcia na aplikacji notarialnej i radcowskiej w Szczecinie oraz na studiach podyplomowych, organizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • 1998 – 2012 – pracownik Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Szczecinie;
  • od 2012 r. – pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • od 2014 r. – opiekun Koła Naukowego Prawa Finansowego FiskUS;
  • od 2022 r. – Koordynator Akademii Młodego Prawnika;
  • członkostwo w zespole do spraw jakości i kształcenia na kierunku ekonomiczno-prawnym;
  • kierownik Zespołu Badawczego Prawa Finansowego (realizującego projekt badawczy „Bezpieczeństw finansowe państwa i jednostek samorządu terytorialnego”);
  • zastępca redaktora naczelnego czasopisma Acta Iuris Stetinensis oraz czasopisma Studia Administracyjne;
  • członkostwo w Radzie Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Monografie

  1. Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Aspekty materialne i finansowe, Wolters Kluwer 2015, ss. 511 (współautor Barczak Anna).
  2. Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski, Wydawca CeDeWu, Warszawa 2017, ss. 232. ISBN 978-83-7556-870-7.
  3. Status prawny składek wnoszonych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-325-9, ss. 350.

  Komentarz recenzowany – monografia naukowa

  1. Andrzej Borodo, Wojciech Bożek, Małgorzata Cilak, Krzysztof Czarnecki, Katarzyna Kopyściańska, Ewa Kowalewska, Paweł Lenio, Paweł Majka, Paweł Mańczyk, Wiesława Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski (redaktor i autor), Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Michał Stawiński, Rafał Sura, Katarzyna Święch-Kujawska, Jacek Wantoch-Rekowski, Patrycja Zawadzka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8124-893-8, ss. 1525.
  2. Andrzej Borodo, Wojciech Bożek, Małgorzata Cilak, Krzysztof Czarnecki, Katarzyna Kopyściańska, Ewa Kowalewska, Paweł Lenio, Paweł Majka, Paweł Mańczyk, Wiesława Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski (redaktor i autor), Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Michał Stawiński, Rafał Sura, Katarzyna Święch-Kujawska, Jacek Wantoch-Rekowski, Patrycja Zawadzka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, wydanie 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8187-361-1, ss. 1556.

  Encyklopedia/słownik/leksykon, publikacja recenzowana

  1. Andrzejewska-Czernek Izabela, Bożek Wojciech, Brzezicki Tomasz, Brzeziński Bogumił (Red.), Chanowska-Dymlag Beata, Dominik-Ogińska Dagmara, Dowgier Rafał, Etel Leonard, Filipczyk Hanna, Gomułowicz Andrzej, Jędrzejewski Tomasz, Kalinowski Marek, Karwat Piotr, Koniuszewska Ewa. Kowalewska Ewa, Kryczko Paweł, Kuźniacki Błażej, Lasiński-Sulecki Krzysztof, Lendzion Ireneusz, Leszczyńska-Rydlewska Agnieszka, Litwińczuk Hanna (Red.), Łukaszewicz Mieszko, Majka Paweł, Mańczyk Paweł, Masternak Marian, Matuszewski Wojciech, Mączyński Dominik, Mizerska Justyna, Morawski Wojciech, Naworski Zbigniew, Nita Adam, Ofiarska Małgorzata, Ofiarski Zbigniew (Red.), Olesińska Agnieszka, Orłowski Janusz, Prejs Ewa, Pustuł Jowita, Rączka Piotr, Serwacki Jerzy, Światłowski Andrzej, Święch-Kujawska Katarzyna, Talasiewicz Agnieszka, Waluga Marek, Wantoch-Rekowski Jacek, Zalasiński Adam, Zawiejska-Rataj Joanna, Wielka Encyklopedia Prawa. Tom XI Prawo finansowe, pod red. naukową Bogumiła Brzezińskiego, Hanny Litwińczuk, Zbigniewa Ofiarskiego, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2017, ISBN 978-83-64556-10-4 (tom 11), ISBN 978-83-64556-72-2 (całość), ss. 640.
  2. Bańka Jerzy, Bączyk Mirosław, Belka Marek, Białek Tadeusz, Burzyńska Małgorzata, Fojcik-Mastalska Eugenia, Glapiński Adam, Góral Lesław, Gruca Wojciech, Jończyk-Cholewińska Anna, Jurgilewicz Marcin, Kawulski Arkadiusz, Kopyściański Marek, Kowalewska Ewa, Łupiński Marcin, Nakoneczny Hubert, Niczyporuk Piotr, Niemierka Sławomir, Ofiarski Zbigniew, Pietraszkiewicz Krzysztof, Pisuliński Jerzy, Proksa Aleksander, Pyzioł Wojciech, Raczko Andrzej, Smykla Bernard, Srokosz Witold, Sokal Zdzisław, Tochmański Adam, Tollik Ryszard, Warych Jarosław, Zawadzka Patrycja, Zoll Fryderyk, Wielka Encyklopedia Prawa. Tom XVI Prawo bankowe, pod red. naukową Marka Belki, Adama Glapińskiego, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2019, ISBN 978-83-64556-15-9 (tom 16), ISBN 978-83-64556-72-2 (całość).

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Instrumenty płatnicze – zagadnienia ogólne (w:) Z. Głodek, A. Kuciński (red.), Wybrane problemy finansów i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2013, s. 73 – 86.
  2. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przekazania lub udzielenia dotacji w związku z niedochowaniem zasad lub trybu ich przekazywania względnie udzielania (w:) A. Borodo (red.), Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 165 – 183 (współautorzy W. Bożek, P. Mańczyk).
  3. Instytucjonalno-prawne aspekty oraz cele funkcjonowania zintegrowanego nadzoru finansowego w Polsce i Unii Europejskiej – zagadnienia wybrane (w:) J. Ostaszewski, E. Kosycarz (red.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki ewolucji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2014, s. 479 – 489.
  4. Pozycja prawna Prezesa Narodowego Banku Polskiego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim, (w:) Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2014, s. 745 – 754.
  5. Ustawodawstwo dewizowe w systemie prawa – analiza z perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej (w:) K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 570 – 584.
  6. Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego (w:) I. Jaźwiński, M. Musiał, J. Wachowska (red.), Współczesne problemy bankowości i finansów z perspektywy młodych naukowców, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2014, s. 75 – 100 (współautor W. Bożek).
  7. Wybrane aspekty niezależności banku centralnego (w:) J. Górski, J. Górka (red.), Wybrane problemy polityki monetarnej i fiskalnej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 8 – 20.
  8. Wkład bankowości spółdzielczej w finansowaniu zadań z zakresu ochrony środowiska (w:) M. Stefański (red.), Działania banków spółdzielczych na rzecz rozwoju lokalnego w Polsce, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2014, s. 11 – 23.
  9. Znaczenie kredytów i pożyczek bankowych na przykładzie finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska (w:) Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych, pod red. Z. Głodka, A. Kucińskiego, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2014, s. 115 – 123.
  10. Charakter prawny pieniądza elektronicznego, (w:) H. Babis, M. Janowski, M. Musiał, J. Rzempała (red.), Współczesne problemy ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu z perspektywy młodych naukowców, Wydawca Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie, Szczecin 2015, s. 151-169.
  11. System bankowy w Wielkiej Brytanii oraz nadzór na tym systemem, (w:) E. Kowalewska, P. Mańczyk (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych, Tom I, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, s. 122-134 (współautor Mańczyk P.).
  12. Opodatkowanie produktów uzdrowisk obniżoną stawką podatku od towarów i usług, (w:) E. Koniuszewska (red.), Szczególny status gminy uzdrowiskowej – z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2016, s. 161-174.
  13. Opodatkowanie usług świadczonych przez przedsiębiorstwa turystyczne, (w:) W. Bożek (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 183-196. ISBN 978-83-945471-0-3 (współautor Beata Wierzbicka).
  14. Znaczenie zezwoleń dewizowych w polskim porządku prawnym, (w:) A. Gozdek, M. Musiał, K. Peszko (red.), Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych uczonych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 207-216. ISBN 978-83-7972-086-6 (współautor W. Bożek).
  15. Szczególna rola kredytów mieszkaniowych na rynku usług bankowych, (w:) E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 81-96. ISBN 978-83-945471-1-0.
  16. Instrumenty polityki pieniężnej w działalności Narodowego Banku Polskiego, (w:) W. Bożek, E. Kowalewska (red.), Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-3-4, s. 179-192 (współautor Klepacka Paulina).
  17. Działania podejmowane na rzecz rodziny przez samorząd województwa zachodniopomorskiego, (w:) K. Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, s. 131-144.
  18. Komornik jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, (w:) A. Góra-Błaszczykowska, K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil (red.), Nowy model zawodu komornika sądowego i finansowania egzekucji sądowej, Wydawnictwo Currenda, Sopot 2018, ISBN 978-83-65966-16-2, s. 111-128.
  19. Cele i znaczenie przymusowej restrukturyzacji w świetle ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji – wybrane zagadnienia, (w:) Paweł Antonowicz, Paweł Galiński, Paulina Nogal-Meger (red.), Prawne, ekonomiczne i finansowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Gdańsk 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-891-7, s. 39-5.
  20. Kowalewska E., Mańczyk P., RODO w sprawach z udziałem podatnika – zarys problemu, (w:) Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński (red.), Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8160-631-8, s. 200-223.
  21. Bankowość mobilna jako rodzaj bankowości elektronicznej. E-bankowość – współczesny wymiar rynku usług bankowych, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), E-sąd. E-finanse. E-praca, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-444-7, s. 153-165.
  22. Miejsce i rola Narodowego Banku Polskiego w konstytucyjnym porządku prawnym, (w:) M. Bogucka-Felczak (red.), Finanse publiczne a Konstytucja, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8175-052-3, s. 407-418.
  23. Ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań przez JST na gruncie art. 91 ustawy o finansach publicznych, (w:) J. Gliniecka, Sz. Obuchowski, T. Sowiński (red.), Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, CeDeWu, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8102-466-2, s. 143-153.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Cadastral Tax in the European Union on the example of France, (w:) P. Smoleń (red.), Selected issues in taxation and tax authorities in Central Europe, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 323-332. ISBN 978-83-8061-336-2 (współautor Mańczyk P.).
  2. Zdanění příjmů v zemědělství v Polsku a České republice – komparatistika, (w:) Petr Mrkývka, Damian Czudek, Jiří Valdhans (red.),  Days of law 2016, Část II, Rekodifikace daní z příjmů (90 let od Englišovy daňové reformy), Masaryk University, Acta Universitatis Brunensis. Iuridica vol. 583, Brno 2017, ISBN 978-80-210-8553-4, s. 82-96 (współautor Buława Piotr). Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: https://www.law.muni.cz/dokumenty/39612
  3. Organic farming in Poland – the legal framework and methods of financial aid, (w:) Marcin Burzec, Paweł Smoleń (red.), Essential problems with taxation of agriculture, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-404-8, s. 383-397.
  4. Správní trestání ve fi nančním právu v polském právním řádu, VI. část kapitola 10, (w:) Kateřina Frumarová a kolektiv (red.), Správní trestání, Wydawnictwo Leges, Praha 2017, ISBN 978-80-7502-250-9, s. 338-350 (współautor Marcin Burzec).
  5. Significance and scope of the exchange control in the Polish Legal system, (w:) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings. Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2018, ISBN 978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, s. 779-786.
  6. Compulsory banks’ restructuring as an attempt to ensure continuity of bank functions that are key to the market – Poland’s example, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Education excellence and innovation management: a 2025 Vision to sustain economic development during global challenges: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020 Seville, Spain, ISBN 978-0-9998551-4-1, s. 10034-10037.

  Rozdziały w komentarzach

  1. Kowalewska E., Autorstwo objaśnień do art. 59-63, (w:) Ewa Kowalewska, Urszula Banaszczak-Soroka, Anna Błachnio-Parzych, Mateusz Medyński, Agnieszka Piskorz-Ryń, Bartosz Sierakowski, Paweł Wajda, Rafał Sura (red.), Patrycja Zawadzka (red.), Piotr Zimmerman (red.), Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz, Seria: Krótkie Komentarze Becka, C.H.Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-9901-0, s. 164-170.

  Artykuły w języku polskim

  1. Problemy płynności banków komercyjnych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej 2001, nr 63.
  2. Zarządzanie ryzykiem bankowym na potrzeby działalności kredytowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2010, nr 30, s. 237 – 251.
  3. Outsorcing bankowy a ryzyko działalności bankowej – zagadnienia ogólne, Zarządzanie i Finanse UG  2013, nr 1, s. 125 – 153.
  4. Środki nadzoru stosowane w odniesieniu do outsourcingu i podoutsourcingu bankowego, Monitor Prawa Bankowego 2013, nr 11, s. 71 – 83.
  5. Istota i znaczenie kart płatniczych w obrocie bezgotówkowym – w systemie płatności detalicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2014, nr 65 (802), s. 443 – 452.
  6. Opłaty w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2014, nr 5, s. 20 – 23 (współautor: A. Barczak).
  7. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 8, s. 27 – 45 (współautor A. Barczak).
  8. Rola banku centralnego w utrzymaniu stabilności systemu finansowego, Acta Iuris Stetinensis  2014, nr 5, s. 407 – 422.
  9. Źródła finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska w Polsce – przegląd stosowanych rozwiązań, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2014, nr 1, s. 37 – 58 (współautor A. Barczak).
  10. Kredyty i pożyczki jako instrumenty zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego, (w:) D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Ryzyko, zarządzanie, wartość, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia 2015, nr 854(73), s. 879-888.
  11. Narodowy Bank Polski jako centralna bankowa instytucja dewizowa, (w:) D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia 2016, nr 1(79), s. 679-686.
  12. Rozporządzenie wkładem własnym – dyspozycja na wypadek śmierci, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2016, tom XVII, zeszyt 8, część III, s. 159-171. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: piz.san.edu.pl
  13. Obowiązek działania na rzecz zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście niedookreślonego charakteru zasad wymiaru kar za jej naruszenie, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 1 (17), s. 93-108. DOI:10.18276/ais.2017.17-08 (współautor Bożek Wojciech).
  14. Odwrócony kredyt hipoteczny – fikcja czy realna szansa na lepsze życie seniora?, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2017, tom XVIII, zeszyt 9, część III,  s. 113-127. Publikacja tylko w wersji elektronicznej  dostępna na stronie: piz.san.edu.pl
  15. Wybrane zagadnienia regulacji prawa bankowego i nadzoru nad rynkiem finansowym w kontekście praktyki ochrony klientów sektora bankowego, Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance 2017, nr 2, ISSN 2084-5189 s. 29-48 (współautor Piotr Pisarewicz).
  16. Spłata kredytów denominowanych lub indeksowanych w walucie innej niż waluta polska, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2017, nr 5 (89), cz. 1, DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-40, s. 485-495. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/724/article/11275/
  17. Status prawny rodzinnych gospodarstw rolnych oraz ich znaczenie w rozwoju rolnictwa, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2018, tom XIX, zeszyt 7, część III,  s. 85-97. Publikacja tylko w wersji elektronicznej  dostępna na stronie: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-7-3.pdf.
  18. Bankowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, Gospodarka finansowa i współdziałanie instytucjonalne w sektorze publicznym, Ekonomiczne problemy usług nr 4/2018 (133), t. 1, DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-16, s. 197-2016.
  19. Doradztwo finansowe na przykładzie zawodu doradcy podatkowego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2019, tom XX, zeszyt 1, część I, s. 157-168. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: http://piz.san.edu.pl/index.php?id=269.
  20. Zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem internetowych kantorów walutowych, Kwartalnik Prawno-Finansowy, nr 2/2019, ISSN 2544-8382, s. 80-97.
  21. Zakres i znaczenie wykonywania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego nad systemami płatniczymi, Studia Prawnicze KUL 2020, nr 3 (83), DOI: 10.31743/sp.6208, s. 213-235. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.
   kul.pl/sp/article/view/6208
  22. Zlecenie płatnicze – jako rozliczenia pieniężne – zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej, Prawo Mediów Elektronicznych 2021, nr 2, ISSN 2082-100X, s. 14-20. Tekst dostępny na stronie: https://pme.uni.wroc.pl/do-pobrania/

  Artykuły w języku obcym

  1. The Role of the Central Bank in Foreign Exchange Inspection in Selected Countries of the European Union – as seen in the Example of Poland, the Czech Republic and Germany, Review of European and Comparative Law 2021, Volume 45, Issue 2, s. 183-206. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/recl/article/
   view/12282/11319
  2. Burzec M., Kowalewska E., Tax Incentives for Food Donations – a General Overview, Review of European and Comparative Law 2022, vol. 50, No. 3, ISSN 2657-5949, s. 7-24. DOI: 10.31743/recl.14145 . Teks dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/index.php/recl/article/view/14145/12867
  3. Bożek W., Kowalewska E., Administrative fines imposed by the Bank Guarantee Fund – analysis under financial law, Institutiones Administrationis – Journal of Administrative Sciences 2023, vol. 3, no. 1, DOI: 10.54201/iajas.v3i1.70, ISSN 2786-1929, s. 98-111. Tekst dostępny na stronie: https://www.administrativescience.com/index.php/instadm/article/view/70/57
  4. Financing Resolution of Banks – a General Approach, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2023, vol. XVI, no. 2, DOI: 10.32084/tkp.6882, ISSN 1899-7694, s. 167-180. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.academicon.pl/tkppan/issue/view/
   518/86

  Recenzje

  1. Recenzja książki: Bożek W. (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 423. ISBN 978-83-945471-0-3 (recenzja wspólna Święch-Kujawska Katarzyna, Marcin Burzec, Marta Musiał).
  2. Kowalewska E., Bożek W., Recenzja książki: Mańczyk P. (red.), Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, ss. 241. ISBN 978-83-945471-2-7 (recenzja wspólna Marcin Burzec).
  3. Recenzja książki: Wróblewska D., Bożek W. (red.), Bezpieczeństwo i stabilność jako wartość chroniona na gruncie prawa finansowego, Wydawnictwo Naukowe Archaegraph, Łódź 2022, ISBN: 978-83-67527-28-6, ss. 221. (recenzja wspólna Marcin Burzec)
  4. Recenzja książki: Trzeszczoń D., Mańczyk P. (red.), Bezpieczeństwo sektora finansów publicznych. Ujęcie prawne, Wydawnictwo Naukowe Archaegraph, Łódź 2022, ISBN: 978-83-67527-46-0, ss. 135. (recenzja wspólna Jarosław Olesiak, Łukasz Pajor). Tekst dostępny na stronie: https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Bezpieczenstwo-finansowe-lgmlxcqm.pdf

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych, Tom I, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, ss. 505 (red. wsp. Mańczyk P.).
  2. Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, ss. 320. ISBN 978-83-945471-1-0.
  3. Bożek W., Kowalewska E. (red.), Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-3-4, s. 456.
  4. Bożek W., Kowalewska E. (red.), Przemiany prawne i ekonomiczne w Polsce oraz ich wpływy na zarządzanie finansami państwa i jednostek samorządu terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Szczeciński, 2019, ISBN 978-83-945471-7-2, ss. 264.

Accessibility Toolbar