• 20 PAŹ 17

  dr hab. Wojciech Bożek


  PRODZIEKAN DS. EWALUACJI
  Wydziału Prawa i Administracji 
  Uniwersytetu Szczecińskiego


  Stanowisko: Adiunkt (z hab.)

  e-mail: wojciech.bozek@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 30 25

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 114, pok. 319

   


  Obszar prowadzonych badań: zagadnienia dotyczące prawa finansowego oraz finansów publicznych, wybrane zagadnienia prawa podatkowego, prawa bankowego oraz prawa finansowego Unii Europejskiej, finasnsowoprawne aspekty zamówień publicznych


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2009 r. –  studia magisterskie ukończone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • 2010 r. –  licencjat na kierunku Finanse i rachunkowość ukończony na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • 2015 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym w latach 2010-2014” – praca obroniona pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Ofiarskiego;  uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
  • wykłady ogólnouczelniane: prawo finansowe, bankowe i podatkowe, „poznaj, powiększaj i chroń swoje finanse”.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i seminaria) z następujących przedmiotów: finanse publiczne i prawo finansowe, prawo finansowe aspekt finansowania służb mundurowych;
  • wykłady ogólnouczelniane: prawo finansowe, bankowe i podatkowe, „poznaj, powiększaj i chroń swoje finanse”.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • egzamin adwokacki zdany w 2014 r. (Okręgowa Izba Adwokacka w Szczecinie).

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od 2019 r. – zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • od 2020 r. – członek Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję 2020-20241 (członkostwo w Radzie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego od 2012 r.);
  • od 2020 r. – Prodziekan ds. Ewaluacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • członek Zespołu Badawczego Prawa Finansowego Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • od 2020 r. – członkostwo w Komisji ds. Budżetu i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • od 2020 r. – członek Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w kadencji 2020-2024 w grupie nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora albo profesora Uniwersytetu Szczecińskiego, albo profesora dydaktycznego;
  • od 2020 r. – członek Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024, członkostwo w Kolegium Elektorów Uniwersytetu Szczecińskiego (kadencja 2012-2016);
  • od 2022 r. – Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego.

  .

  Monografie

  1. Działalność orzecznicza Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Analiza głównych kierunków w dorobku orzeczniczym w latach 2010-2015, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, ss. 421. ISBN 978-83-933087-9-8.
  2. Publicznoprawne kary pieniężne o charakterze prewencyjnym stanowiące źródło dochodów budżetu państwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN 978-83-8291-387-3, ss. 636.

  Komentarz recenzowany – monografia naukowa

  1. Andrzej Borodo, Wojciech Bożek, Małgorzata Cilak, Krzysztof Czarnecki, Katarzyna Kopyściańska, Ewa Kowalewska, Paweł Lenio, Paweł Majka, Paweł Mańczyk, Wiesława Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski (redaktor i autor), Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Michał Stawiński, Rafał Sura, Katarzyna Święch-Kujawska, Jacek Wantoch-Rekowski, Patrycja Zawadzka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8124-893-8, ss. 1525.
  2. Andrzej Borodo, Wojciech Bożek, Małgorzata Cilak, Krzysztof Czarnecki, Katarzyna Kopyściańska, Ewa Kowalewska, Paweł Lenio, Paweł Majka, Paweł Mańczyk, Wiesława Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski (redaktor i autor), Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Michał Stawiński, Rafał Sura, Katarzyna Święch-Kujawska, Jacek Wantoch-Rekowski, Patrycja Zawadzka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, wydanie 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8187-361-1, ss. 1556.

  Encyklopedia/słownik/leksykon, publikacja recenzowana

  1. Andrzejewska-Czernek Izabela, Bożek Wojciech, Brzezicki Tomasz, Brzeziński Bogumił (Red.), Chanowska-Dymlag Beata, Dominik-Ogińska Dagmara, Dowgier Rafał, Etel Leonard, Filipczyk Hanna, Gomułowicz Andrzej, Jędrzejewski Tomasz, Kalinowski Marek, Karwat Piotr, Koniuszewska Ewa. Kowalewska Ewa, Kryczko Paweł, Kuźniacki Błażej, Lasiński-Sulecki Krzysztof, Lendzion Ireneusz, Leszczyńska-Rydlewska Agnieszka, Litwińczuk Hanna (Red.), Łukaszewicz Mieszko, Majka Paweł, Mańczyk Paweł, Masternak Marian, Matuszewski Wojciech, Mączyński Dominik, Mizerska Justyna, Morawski Wojciech, Naworski Zbigniew, Nita Adam, Ofiarska Małgorzata, Ofiarski Zbigniew (Red.), Olesińska Agnieszka, Orłowski Janusz, Prejs Ewa, Pustuł Jowita, Rączka Piotr, Serwacki Jerzy, Światłowski Andrzej, Święch-Kujawska Katarzyna, Talasiewicz Agnieszka, Waluga Marek, Wantoch-Rekowski Jacek, Zalasiński Adam, Zawiejska-Rataj Joanna, Wielka Encyklopedia Prawa. Tom XI Prawo finansowe, pod red. naukową Bogumiła Brzezińskiego, Hanny Litwińczuk, Zbigniewa Ofiarskiego, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2017, ISBN 978-83-64556-10-4 (tom 11), ISBN 978-83-64556-72-2 (całość), ss. 640.

  Lista haseł opracowanych przez W. Bożka:

  • Dowody w postępowaniu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 138-140;
  • Dyscyplina finansów publicznych, s. 147-148;
  • Główna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 195-196;
  • Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, s. 197-198;
  • Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 221-222;
  • Komisja Orzekająca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, s. 228-229;
  • Międzyresortowe Komisje Orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 264-266;
  • Minister Finansów, s. 266-267;
  • Nadzór nad działalnością organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 277-278;
  • Naruszenia dyscypliny finansów publicznych, s. 282-283;
  • Odwołanie w postępowaniu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 298-299;
  • Organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 330-332;
  • Podmioty odpowiedzialne w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, 374-375;
  • Poręczenia i gwarancje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programów rządowych, s. 380-381;
  • Poręczenia i gwarancje udzielane przez niektóre osoby prawne, s. 381-382;
  • Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa, s. 382-383;
  • Postępowanie odwoławcze przed Główną Komisją Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 386-387;
  • Postępowanie przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 388-389;
  • Postępowanie wyjaśniające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 389-390;
  • Przedawnienie karalności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 402-403;
  • Przesłanki negatywne odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 406-407;
  • Przesłanki pozytywne odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 407-408;
  • Regionalne Komisje Orzekające, s. 416-417 ;
  • Rejestr ukaranych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 419-420;
  • Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, s. 431-432;
  • Skarb Państwa, s. 441-442;
  • Stabilizująca reguła wydatkowa, s. 454-455;
  • Stwierdzenie nieważności prawomocnego postanowienia lub orzeczenia w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 431-462;
  • wniosek o ukaranie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 499-500;
  • Wspólna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 502-503;
  • Wykonywanie prawomocnych orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 514-515;
  • Wznowienie postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 518-519;
  • Zasady tworzenia zasobu majątkowego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa, s. 541-542;
  • Zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 542-543;
  • Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, s. 543-544;
  • Zażalenie w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, s. 545-546.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Międzyresortowe komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, (w:) I. Mirek i T. Nowak (red.), Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i Europejskie Prawo podatkowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 38-50.
  2. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przekazania lub udzielenia dotacji w związku z niedochowaniem zasad lub trybu ich przekazywania względnie udzielania, (w:) A. Borodo (red.), Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 165-183 (współautor E. Kowalewska, P. Mańczyk).
  3. Poręczenia i gwarancje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego jako czynnik rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, (w:) Z. Głodek, A. Kuciński (red.), Wybrane problemy finansów i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2013, s. 11-24.
  4. Reguła intertemporalna w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z uwzględnieniem orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej oraz wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych, (w:) M. Smaga, M. Winiarz (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego, Wydawnictwo Publicus, Kraków 2013, s. 64-73.
  5. Konstrukcja prawna opłaty prowizyjnej od poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa, (w:) Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2014, s. 25-34.
  6. Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, (w:) I. Jaźwiński, M. Musiał, J. Wachowska (red.), Współczesne problemy bankowości i finansów z perspektywy młodych naukowców, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2014, s. 75-100 (współautor E. Kowalewska).
  7. Wydatkowa reguła dyscyplinująca a stabilizująca reguła wydatkowa – podstawa prawna i przyczyny wprowadzenia, (w:) J. Górski, J. Górka (red.), Wybrane problemy polityki monetarnej i fiskalnej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 118-134.
  8. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania oraz wykazanie w sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej – wnioski de lege ferenda, (w:) Wybrane aspekty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, pod red. Z. Głodka, M. Trockiej, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 11-27.
  9. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczące środków pochodzących z Unii Europejskiej, (w:) Polska – 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, pod red. E. Małuszyńskiej, G. Mazura, I. Musiałkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 398-411.
  10. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Polsce na tle rozwiązań przyjętych we Francji, w Niemczech i Wielkiej Brytanii, (w:) E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 146-158.
  11. Uwarunkowania nadzoru korporacyjnego w Polsce oraz efektywność corporate governance, (w:) H. Babis, M. Janowski, M. Musiał, J. Rzempała (red.), Współczesne problemy ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu z perspektywy młodych naukowców, Wydawca Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie, Szczecin 2015, s. 113-129.
  12. Lokaty wolnych środków z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego, (w:) W. Miemiec (red.) Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 487-495.
  13. Uznanie administracyjne w rozstrzygnięciach organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, (w:) M. Smaga, M. Winiarz (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Doktryna, orzecznictwo, praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 62-76.
  14. Depozyt u Ministra Finansów – stan obecny i przyszłe zmiany, (w:) E. Kowalewska, P. Mańczyk (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych, Tom I, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, s. 265-279.
  15. Ewolucja modeli nadzoru bankowego w Polsce, (w:) Z. Głodek, A. Kuciński (red.), Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych, Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego nr 8, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 37-52. ISBN 978-83-89682-30-7.
  16. Rola Banku Gospodarstwa Krajowego z perspektywy poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa i innych, (w:) M. Kruszyński (red.), Zeszyty Naukowe Nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim, Wydawnictwo Instytutu Ekonomiczno-Społecznego w Kamieńcu Wrocławskim, Kamieniec Wrocławski 2015, ISBN 978-83-940844-1-7, s. 214-218.
  17.  Dotacje z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej (dotacja uzdrowiskowa) a zachowanie dyscypliny finansów publicznych, (w:) E. Koniuszewska (red.), Szczególny status gminy uzdrowiskowej – z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2016, s. 175-191.
  18. Zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach wzrostu państwowego długu publicznego, (w:) A. Chabasińska, Z. Czachór (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian, Difin, Warszawa 2016, s. 132-146. ISBN 978-83-8085-037-8.
  19. Dochody podatkowe budżetu państwa i ich znaczenie w finansowaniu zadań publicznych – analiza wybranych zagadnień, (w:) W. Bożek (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 23-35. ISBN 978-83-945471-0-3.
  20. Znaczenie zezwoleń dewizowych w polskim porządku prawnym, (w:) A. Gozdek, M. Musiał, K. Peszko (red.), Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych uczonych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 207-216. ISBN 978-83-7972-086-6 (współautor E. Kowalewska).
  21. Dyscyplina finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2011-2015 z perspektywy regionalnych komisji orzekających, (w:) E. Markowska-Bzducha, P. Możyłowski, T. Śmietanka (red.), Finanse samorządu terytorialnego – problemy i wyzwania, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2016, s. 41-52. ISBN 978-83-628-5-26-6.
  22. „Emerytura olimpijska” ‒ zarys konstrukcji prawnej i kilka uwag o odbieraniu laurów sportowych w wyniku wykrycia niedozwolonego dopingu, (w:) Mańczyk P. (red.), Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 9-22. ISBN 978-83-945471-2-7 (współautor Mańczyk P.).
  23. Anglo-amerykański model nadzoru korporacyjnego na tle zasad nadzoru korporacyjnego przyjętych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – znaczenie dla rozwiązań przyjętych w Polsce, (w:) E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 123-138. ISBN 978-83-945471-1-0.
  24.  Umowa koncesji w Ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza finansowoprawna zagadnienia, (w:) Z. Głodek, A. Kuciński (red.), Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2016, s. 9-19. ISBN 978-83-63134-38-9 (seria), ISBN 978-83-65466-13-6.
  25.  Bożek W., Mańczyk P., Wpływ wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego i deficytu publicznego do produktu krajowego brutto na zmiany przepisów finansowo-prawnych ze szczególnym uwzględnieniem art. 86 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 176-186.
  26. Obciążenie czynności komorników sądowych podatkiem od towarów i usług – analiza wybranych zagadnień, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska (red.), Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego, Currenda Sp. z o.o., Sopot 2017, ISBN 978-83-60833-93-3, s. 141-158.
  27. Bankowa obsługa budżetu państwa oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, (w:) W. Bożek, E. Kowalewska (red.), Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-3-4, s. 25-38.
  28. Finansowanie zadań gminy związanych z dożywianiem dzieci,  (w:) K. Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, s. 39-53.
  29. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ujęcie merytoryczne i statyczne, (w:) E. Kielska, P. Możyłowski, T. Śmietanka, S. Wrzosek (red.), Finanse samorządu terytorialnego w Polsce. Bariery, wyzwania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, Radom 2017, ISBN 978-83-62491-52-0, s. 45-54.
  30. Funkcje kary pieniężnej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, (w:) Z. Głodek, A. Kuciński (red.), Wybrane aspekty z finansów, Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża,  Gorzów Wielkopolski 2017, nr 14, ISBN 978-83-65466-32-7, s. 9-22.
  31. Skutki zaniechania przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji oraz przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (w:) K. Barczyk (red.), Finanse i rachunkowość w obliczu nowych wyzwań gospodarki rynkowej, Wydawca Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2017, ISBN 978-83-60953-95-2, s. 247-259.
  32. Zasada neutralności podatku od towarów i usług a obowiązek rozliczenia przez komornika podatków – analiza finansowoprawna art. 151 (w:) A. Góra-Błaszczykowska, K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil (red.),  Nowy model zawodu komornika sądowego i finansowania egzekucji sądowej,  Wydawnictwo Currenda, Sopot 2018,  ISBN 978-83-65966-16-2, s. 81-109.
  33. Znaczenie danin publicznych w budżecie państwa, (w:) P. Mańczyk (red.), Daniny publiczne w Polsce i innych państwach Europy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2018, ISBN 978-83-945471-6-5, s. 57-67.
  34. RODO w postępowaniu przed instytucjami finansowymi, (w:) Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński (red.), Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8160-631-8, s. 224-246.
  35. Znaczenie poręczeń i gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla rozwoju firm rodzinnych, (w:) A. Marjański, K. Wach (red.), Firmy rodzinne – determinanty funkcjonowania i rozwoju, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2019, ISBN: 978-83-64971-64-8, s. 225-240.
  36. Regionalne komisje orzekające przy regionalnych izbach obrachunkowych – status prawny, zadania i aspekty organizacyjne, (w:) W. Bożek, E. Kowalewska (red.), Przemiany prawne i ekonomiczne w Polsce oraz ich wpływy na zarządzanie finansami państwa i jednostek samorządu terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2019, ISBN 978-83-945471-7-2, s. 37-50.
  37. Znaczenie poręczeń i gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych, (w:) A. Gorgol (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-597-0, s. 53-65.
  38. Zwroty niedookreślone (nieostre) w tekście aktu prawnego na przykładzie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – analiza wybranych zagadnień, (w:) J. M. Salachna, K. Stelmaszczyk, A. Babczuk (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Aktualne problemy w systemie odpowiedzialności, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-741-1, s. 32-49.
  39. Informatyzacja rynku usług finansowych na przykładzie sektora usług płatniczych i bankowych, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński (red.), Prawo nowych technologii, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8223-513-5, s. 183-200.
  40. Kary pieniężne w zamówieniach publicznych, (w:) P. Bielarczyk, W. Gonet, A. Wójtowicz-Dawid (red.), Zamówienia publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8246-173-2, s. 655-674.
  41. Tajemnica przedsiębiorstwa w ustawie o finansach publicznych i niektórych innych ustawach, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, V. Nekrošius (red.), Tajemnica prawnie chroniona w prawie materialnym i procesowym, Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8198-410-2, s. 137-150.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Liability for infringing discipline of Public finance as a Legal measure to ensure security of Public finance in Poland, (w:) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings. Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2018, ISBN 978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, s. 667-674.
  2. The impact of declaring a „state of epidemic” on fiscal sustainability in Poland, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Education excellence and innovation management: a 2025 Vision to sustain economic development during global challenges: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020 Seville, Spain, ISBN 978-0-9998551-4-1, s. 10647-10651.
  3. Legal and Financial Analysis of The Consequences of Using Special Drawing Rights as Administrative Monetary Penalties Levied in Connection to Marine Pollution Prevention from Ships, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 4519-4526.

  Artykuły w języku polskim

  1. Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych a zakres odpowiedzialności za delikt z art. 18a ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Finanse Komunalne 2013, nr 10, s. 62-69.
  2. Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników urzędów państwowych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz kary związane z ich ponoszeniem, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2013, nr 2 (1), s. 61-84 (współautor P. Zdyb).
  3. Glosa do Orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej z dnia 17 maja 2012 r., sygn. BDF1/4900/45/44/12/1149, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 423-431.
  4. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych (w:) Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2014, nr 802.  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65, s. 37-48.
  5. Okoliczności ekskulpujące odpowiedzialność za nieterminową lub w kwocie niższej od wymaganej zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2014, nr 2 (2), s. 89-111.
  6. Opłata prowizyjna od poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa, Acta Iuris Stetinensis 7, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 834, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 83-102.
  7. Opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką oraz za egzamin adwokacki jako źródła dochodu budżetu państwa, Finanse i Prawo Finansowe. Journal of Finance and Financial Law 2014, nr 1(4), s. 7-21.
  8. Znaczenie i wysokość środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako kategorii środków publicznych (w:) Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, pod red. E. Pancer – Cybulskiej, E. Szostak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics  nr  380, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 117-126.
  9. Odstąpienie od wymierzenia kary oraz efektywność kar w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2015, nr 2 (3), s. 69-87.
  10. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny instrumentami egzekwowania dyscypliny finansów publicznych, (w:) Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Tom 2. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, nr 864.  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 76, s. 375-386.
  11. Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa – problematyka finansowo-prawna, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2015, nr 4(3), s. 45-62.
  12. Główny Urząd Statystyczny jako źródło informacji istotnych w określeniu stanu finansów publicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Gospodarka finansowa Głównego Urzędu Statystycznego, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2016, nr 3(4), s. 85-105.
  13. Obowiązek działania na rzecz zapewnienia jednolitego stosowania przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście niedookreślonego charakteru zasad wymiaru kar za jej naruszenie, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 1 (17), s. 93-108. DOI:10.18276/ais.2017.17-08 (współautor Kowalewska Ewa).
  14. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego na tle państwowego długu publicznego i jego struktura, Ekonomiczne Problemy Usług 2017, nr 4 (129), DOI: 10.18276/epu.2017.129-04, s. 41-52. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/793/article/12943/
  15. Budżet zadaniowy a naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z wydatkami publicznymi, Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 2017, nr 2 (25), część 2, ISSN 1733-9758, DOI 10.7172/1733-9758.2017.25.2, s. 15-24. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.sim.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/bozek.pdf
  16. Problem wykorzystywania środków publicznych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków Unijnych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem obowiązujących procedur – analiza wybranych zagadnień, Europa Regionum 2017, nr 4, tom 33, DOI: 10.18276/er.2017.33-01, s. 5-14.
  17. Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa w kontekście rozliczania kosztów obsługi długu publicznego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2018, nr 1(835), s. 19-24.
  18. Kary pieniężne uregulowane w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Analiza finansowoprawna, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 1(7), DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.7.6, s. 77-88. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/48/77.pdf
  19. Penalizacja nierzetelnego prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji – analiza orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Problemy Zarządzania 2018, vol. 16, nr 1 (72), cz. 1, DOI 10.7172/1644-9584.72.4, s. 76-88. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=170821
  20. Zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego – przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych, Kontrola Państwowa 2018, nr 3, s. 324-335. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://www.nik.gov.pl/plik/id,18298.pdf.
  21. Partnerstwo publiczno-prywatne a dyscyplina finansów publicznych – wybrane zagadnienia, Gospodarka finansowa i współdziałanie instytucjonalne w sektorze publicznym, Ekonomiczne Problemy Usług nr 4/2018 (133), t. 1,  DOI 10.18276/epu.2018.133/1-04, s. 41-55.
  22. Wpływ gwarancji Skarbu Państwa na rozwój gospodarczy państwa oraz bezpieczeństwo sektora finansów publicznych, Kwartalnik Prawno-Finansowy, nr 2/2019, ISSN 2544-8382, s. 98-116. Tekst dostępny na stronie: https://kpf.wpae.
   uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2020/01/Kwartalnik_prawno_finansowy
   _2.2019_www.pdf
  23. Fundusz Gwarancji Płynnościowych – aspekty finansowoprawne, Kwartalnik Prawno-Finansowy, nr 1/2020, ISSN 2544-8382, s. 52-75. Tekst dostępny na stronie: https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2021/06/Kwartalnik
   _prawno_finansowy_1.2020_www.pdf
  24. „Stabilność sektora finansów publicznych” w warunkach pandemii COVID-19, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, nr 4(9)/2021, ISSN 2300-9853, s. 69-85. Tekst dostępny na stronie: https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/36593
  25. Special Drawing Rights w ustawie o bezpieczeństwie morskim i ich wpływ na określanie wymiaru administracyjnych kar pieniężnych stanowiących źródło dochodów budżetu państwa, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, nr 1(10)/2022, ISSN 2300-9853, s. 103-125. Tekst dostępny na stronie: https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/38654/32452
  26. Środki finansowe na cele publiczne. Analiza przypadku w kontekście art. 216 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r., Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 4 (68)/2022, DOI: 10.15804/ppk.2022.04.22, ISSN 2082-1212, s. 277-288.

  Artykuły w języku obcym

  1. Meaning of Activity of Adjudication Commissions in Cases Related to Violation of Public Finance Discipline in Polish Legal System, Financial Law Review 2019, Issue 16 (4), No. 4 (3)/2019, s. 56-67.
  2. Supporting investment projects in the Act on Sureties and Guarantees (ASG) granted by the State Treasury (ST) and certain legal entities – analysis of selected issues, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, Vol 8, No 1 (2020), DOI: 10.12775/PBPS.2020.002, ISSN 2300-9853 (print), ISSN 2353-7086 (online), s. 39-61. Tekst dostępny na stronie: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBPS/article/view/PBPS.2020.002
  3. Public debt limit of the EU Member States and its impact on polish legal system – considerations in the context of public finance stability, Yearbook of the Institute of East-Central Europe 2020, Volume 18, Issue 1, s. 239-255. Tekst dostępny na stronie: https://ies.lublin.pl/rocznik/riesw/2020/1/13/
  4. The Degree of an Act’s Harmfulness to Public Finances under the Act of 17 December of 2004 on Liability for Breaching the Public Finance Discipline, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2022, vol. 15, no. 1, ISSN  1899-7694, s. 29-39. DOI: 10.32084/tkp.4453. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.academicon.pl/tkppan/article/view/4453/4530
  5. The importance of sureties and guarantees granted by the State Treasury in implementing new technical or technological solutions – an analysis from the financial law perspective, 26th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems (KES 2022), Procedia Computer Science 207 (2022), DOI: 10.1016/j.procs.2022.09.417, ISSN 1877-0509, s. 3576-3583. Tekst dostępny na stronie: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
   S1877050922013096?utmcampaign=STMJ_AUTH_SERV_PUBLISHED&
   utm_medium=email&utm_acid=271720440&SIS_ID=&dgcid=STMJ_AUTH_SERV_
   PUBLISHED&CMX_ID=&utm_in=DM307246&utm_source=AC_
  6. Bożek W., Kowalewska E., Administrative fines imposed by the Bank Guarantee Fund – analysis under financial law, Institutiones Administrationis – Journal of Administrative Sciences 2023, vol. 3, no. 1, DOI: 10.54201/iajas.v3i1.70, ISSN 2786-1929, s. 98-111. Tekst dostępny na stronie: https://www.administrativescience.com/index.php/instadm/article/view/70/57

  Sprawozdania

  1. Sprawozdanie ze Zjazdu Katedr Prawa Finansowego i Katedr Prawa Podatkowego, Acta Iuris Stetinensis 7, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 834, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 205-210.
  2. Sprawozdanie ze Zjazdu Katedr Prawa Finansowego i Katedr Prawa Podatkowego, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2014, nr 12, s. 95-100.
  3. Sprawozdanie z IV edycji Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej „Prawne i ekonomiczne ujęcie pieniądza oraz instytucji prawa papierów wartościowych”, Acta Iuris Stetinensis 2018,  nr 3 (23), s. 229-233.

  Recenzje

  1. Kowalewska E., Mańczyk P. (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych, Tom I, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, ss. 505 (recenzja wspólna Zenon Gorzała, Krystyna Nizioł, Katarzyna Święch-Kujawska).
  2. Kowalewska E., Bożek W., Recenzja książki: Mańczyk P. (red.), Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, ss. 241. ISBN 978-83-945471-2-7 (recenzja wspólna Marcin Burzec).
  3. Święch-Kujawska K., Bożek W., Recenzja książki: Kowalewska E. (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, ss. 320. ISBN 978-83-945471-1-0 (recenzja wspólna Ewa Janik).

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Redakcja książki: System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, ss. 423. ISBN 978-83-945471-0-3.
  2. Bożek W., Kowalewska E. (red.), Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-3-4, ss. 456.
  3. Bożek W., Kowalewska E. (red.), Przemiany prawne i ekonomiczne w Polsce oraz ich wpływy na zarządzanie finansami państwa i jednostek samorządu terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński 2019, ISBN 978-83-945471-7-2, ss. 264.
  4. Wróblewska D., Bożek W. (red.), Bezpieczeństwo i stabilność jako wartość chroniona na gruncie prawa finansowego, Wydawnictwo Naukowe Archaegraph, Łódź 2022, ISBN: 978-83-67527-28-6, ss. 221.

Accessibility Toolbar