• 09 PAŹ 23

  dr Dawid Czesyk


  Stanowisko: Wykładowca

  e-mail: dawid.czesyk@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 21

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 104

  Artykuły w języku polskim

  1. Pozycja prawna głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych i jej ewolucja, Studia Prawnoustrojowe 2023, nr 62, DOI: 10.31648/sp.9573, s. 117-134. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/
   view/9573/7186
  2. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w obliczu działalności kontrolnej wybranych organów administracji publicznej, Finanse Komunalne 2023, nr 3, s. 58-72.

  Publikacje do dnia 1.10.2023 r., które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Statut jako podstawa funkcjonowania uzdrowiska [w:] red. E. Koniuszewska, Szczególny status Gminy Uzdrowiskowej – z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Szczecin 2016.
  2. Dotacja celowa jako forma finansowania działalności sportowej przez jednostki samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego w latach 2013-2015 [w]: red. P. Mańczyk, Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej, Szczecin 2016.
  3. Skarga na bezczynność organu w postępowaniu o ustalenie odszkodowania za pozbawienie prawa własności nieruchomości pod drogi publiczne [w:]  red. E. Wójcicka, Sądowa kontrola administracji publicznej. Doświadczenia, dylematy, perspektywy. Częstochowa 2017, s. 119-139.
  4. Udział gminy w finansowaniu wynagrodzenia opiekuna ustanowionego przez sąd opiekuńczy [w:] red. K. Święch-Kujawska, Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzec rodziny, Szczecin 2017.

  Artykuły w języku polskim

  1. Pozycja ustrojowa oraz kompetencje komisji rewizyjnej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów [w:] Samorząd terytorialny 11/2016.
  2. Podstawa i granice stanowienia prawa – czy jednostki samorządu terytorialnego Prawniczy mogą dowolnie regulować zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu? Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 18 października 2018 r., I SA/Sz 682/18, „Finanse Komunalne” 2019, nr 10 (współautorswo P. Świątek).
  3. Udział ustawodawcy w kształtowaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia gmin województwa zachodniopomorskiego, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2020, nr 1.
  4. Analiza krytyczna rozwiązań ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i niektórych innych ustaw, „Studia Prawnicze KUL” 2020, nr 3 (83), DOI: 10.31743/sp.11510.

   

Accessibility Toolbar