• 20 PAŹ 17

  dr Paweł Mańczyk


  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: pawel.manczyk@usz.edu.pl

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 319

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo podatkowe, w szczególności podatki i opłaty lokalne oraz podatki dochodowe (PIT/CIT).
  .
  Autor/współautor kilkudziesięciu opracowań naukowych w zakresie prawa podatkowego o różnym charakterze, m.in.: artykuły, glosy, rozdziały w monografiach oraz komentarze.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • absolwent WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • 2018 r. -obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji US pt. „Status prawny organów gminy i jego wpływ na zakres, formy i instrumenty lokalnego władztwa daninowego” ; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i konwersatoria) z następujących przedmiotów: prawo i postępowanie podatkowe, studencka poradnia prawna

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • 2015 r. – ukończył aplikację radcowską przy OIRP w Szczecinie

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od 2012 r. – zatrudniony na stanowisku asystenta;
  • od 2018 r. – zatrudniony na stanowisku adiunkta jako pracownik badawczo- dydaktyczny;
  • od 2019 r. – członkostwo w  zespole badawczym Prawa Finansowego.

   

  Monografie

  1.    Status prawny organów gminy i jego wpływ na zakres, formy i instrumenty lokalnego władztwa daninowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, ISBN 978-83-945471-5-8, ss. 391.

   

  Komentarz recenzowany – monografia naukowa

  1. Andrzej Borodo, Wojciech Bożek, Małgorzata Cilak, Krzysztof Czarnecki, Katarzyna Kopyściańska, Ewa Kowalewska, Paweł Lenio, Paweł Majka, Paweł Mańczyk, Wiesława Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski (redaktor i autor), Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Michał Stawiński, Rafał Sura, Katarzyna Święch-Kujawska, Jacek Wantoch-Rekowski, Patrycja Zawadzka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8124-893-8, ss. 1525.
  2. Andrzej Borodo, Wojciech Bożek, Małgorzata Cilak, Krzysztof Czarnecki, Katarzyna Kopyściańska, Ewa Kowalewska, Paweł Lenio, Paweł Majka, Paweł Mańczyk, Wiesława Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski (redaktor i autor), Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Michał Stawiński, Rafał Sura, Katarzyna Święch-Kujawska, Jacek Wantoch-Rekowski, Patrycja Zawadzka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, wydanie 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8187-361-1, ss. 1556.

   

  Encyklopedia/słownik/leksykon, publikacja recenzowana

  1. Andrzejewska-Czernek Izabela, Bożek Wojciech, Brzezicki Tomasz, Brzeziński Bogumił (Red.), Chanowska-Dymlag Beata, Dominik-Ogińska Dagmara, Dowgier Rafał, Etel Leonard, Filipczyk Hanna, Gomułowicz Andrzej, Jędrzejewski Tomasz, Kalinowski Marek, Karwat Piotr, Koniuszewska Ewa. Kowalewska Ewa, Kryczko Paweł, Kuźniacki Błażej, Lasiński-Sulecki Krzysztof, Lendzion Ireneusz, Leszczyńska-Rydlewska Agnieszka, Litwińczuk Hanna (Red.), Łukaszewicz Mieszko, Majka Paweł, Mańczyk Paweł, Masternak Marian, Matuszewski Wojciech, Mączyński Dominik, Mizerska Justyna, Morawski Wojciech, Naworski Zbigniew, Nita Adam, Ofiarska Małgorzata, Ofiarski Zbigniew (Red.), Olesińska Agnieszka, Orłowski Janusz, Prejs Ewa, Pustuł Jowita, Rączka Piotr, Serwacki Jerzy, Światłowski Andrzej, Święch-Kujawska Katarzyna, Talasiewicz Agnieszka, Waluga Marek, Wantoch-Rekowski Jacek, Zalasiński Adam, Zawiejska-Rataj Joanna, Wielka Encyklopedia Prawa. Tom XI Prawo finansowe, pod red. naukową Bogumiła Brzezińskiego, Hanny Litwińczuk, Zbigniewa Ofiarskiego, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2017, ISBN 978-83-64556-10-4 (tom 11), ISBN 978-83-64556-72-2 (całość), ss. 640.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przekazania lub udzielenia dotacji w związku z niedochowaniem zasad lub trybu ich przekazywania względnie udzielania (w:) A. Borodo (red.), Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2013, s. 165 – 183 (współautorzy W. Bożek, E. Kowalewska).
  2. Opodatkowanie przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości (w:) J. Iwin – Garzyńska (red.), Opodatkowanie przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Difin Warszawa 2013, s. 72 – 80.
  3. Podatek od spadków i darowizn – ewolucja konstrukcji prawnej, (w:) Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Szczecin 2014, s. 485 – 500.
  4. Zasada budzenia zaufania do organów podatkowych i zasada informowania w polskim postępowaniu podatkowym, (w:) K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck Warszawa 2014, s. 150 – 161.
  5. Wpływ Unii Europejskiej na polskie ustawodawstwo podatkowe – wybrane zagadnienia, (w:) E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak (red.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 121-133.
  6. Wpływ statystyki publicznej na wybrane elementy konstrukcyjne podatków stanowiących źródło dochodów własnych gmin, (w:) W. Miemiec (red.) Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 309-317.
  7. System bankowy w Wielkiej Brytanii oraz nadzór na tym systemem, (w:) E. Kowalewska, P. Mańczyk (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych, Tom I, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, s. 122-134 (współautor Kowalewska E.).
  8. Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn a wymóg zawarcia umowy o opiekę nad spadkodawcą, (w:) W. Bożek (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 221-237. ISBN 978-83-945471-0-3.
  9. Prawne uregulowania działalności pożyczkowej podmiotów niepodlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, (w:) A. Gozdek, M. Musiał, K. Peszko (red.), Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych uczonych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 217-228. ISBN 978-83-7972-086-6.
  10.  „Emerytura olimpijska” ‒ zarys konstrukcji prawnej i kilka uwag o odbieraniu laurów sportowych w wyniku wykrycia niedozwolonego dopingu, (w:) Mańczyk P. (red.), Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 9-22. ISBN 978-83-945471-2-7 (współautor Bożek W.).
  11. Preferencje podatkowe w zakresie stypendiów w podatku dochodowym osób fizycznych, (w:) E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 189-201. ISBN 978-83-945471-1-0 (współautor Paweł Kupczak).
  12. Bożek W., Mańczyk P., Wpływ wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego i deficytu publicznego do produktu krajowego brutto na zmiany przepisów finansowo-prawnych ze szczególnym uwzględnieniem art. 86 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 176-186.
  13. Świadczenia rodzinne jako przykładowa instytucja pomocy społecznej  w sferze wspierania rodziny – wybrane zagadnienia,  (w:) K. Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, s. 145-161.
  14. Kowalewska E., Mańczyk P., RODO w sprawach z udziałem podatnika – zarys problemu, (w:) Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński (red.), Ochrona danych osobowych w postępowaniach sądowych i przed organami administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8160-631-8, s. 200-223.
  15. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako organ podatkowy, (w:) B. Dolnicki (red.), Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8160-808-4, s. 338-363.
  16. Istota i formalne granice ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu udzielanych darowizn, (w:) A. Gorgol (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-597-0, s. 327-344.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Cadastral Tax in the European Union on the example of France, (w:) P. Smoleń (red.), Selected issues in taxation and tax authorities in Central Europe, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 323-332. ISBN 978-83-8061-336-2 (współautor Kowalewska E.).
  2. Limited Fiscal sovereignty of Polish municipality, (w:) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings. Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2018, ISBN 978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, s. 675-681.
  3. Fees for parking motor vehicles on public roads under Polish law, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain, ISBN: 978-0-9998551-6-4, ISSN: 2767-9640, s. 9461-9467.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Ewolucja opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień – z uwzględnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 kwietnia 2012 roku, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2013, nr 9, s. 6 – 14.
  2. Pobór podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psa w drodze inkasa na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 393 – 406.
  3. Opodatkowanie pomocy finansowej z Funduszu Spójności (w:) Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, pod red. E. Pancer – Cybulskiej, E. Szostak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Research Papers of Wrocław University of Economics  nr 380, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 207 – 214.
  4. Odliczenia od dochodu z tytułu wydatków na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych ponoszonych przez osoby niepełnosprawne, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 8, s. 35-40.
  5. Zwolnienie zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016, nr 9, s. 32-37.
  6. Władztwo finansowe jednostek samorządu terytorialnego w kontekście uprawnień gminy, Gospodarka finansowa i współdziałanie instytucjonalne w sektorze publicznym, Ekonomiczne problemy usług nr 4/2018 (133), t. 1, DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-17, s. 207-219.
  7. Opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych – analiza prawna wybranych orzeczeń, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2021, nr 1 (9), DOI: 10.12775/PBPS.2021.005, s. 95-112. Tekst dostępny na stronie: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBPS/article/view/PBPS.2021.005
  8. Wzmocnienie konstytucyjnej zasady władztwa daninowego gminy jako alternatywa zbilansowania dochodów gmin w związku z obniżeniem PIT, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 5 (69)/2022, DOI: 10.15804/ppk.2022.05.33, ISSN 2082-1212, s. 423-433.
  9. Obowiązywanie opłaty targowej na przykładzie wybranych gmin w województwach kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, nr 3 (10)/2022, DOI: 10.12775/PBPS.2022.016, ISSN 2300-9853, s. 41-57. Tekst dostępny na stronie: https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/42147/34505
  10. Małżonek osoby tymczasowo aresztowanej nie jest osobą samotnie wychowującą dzieci (art. 6 ust. 4 u.PIT)). Glosa krytyczna do wyroku SNA z 21 listopada 2019 roku (sygn. akt II FSK 3905/17), Studia Administracyjne, nr 1 (17)/2023, e-ISNN 2080-5209, DOI: 10.18276/sa, s. 57-70, ss. 79.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Tax Groups in Gift and Inheritance Tax, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2020, tom XIII, nr 1, DOI: 10.32084/tekapr.2020.13.1-21, s. 277-286. Tekst dostępny na stronie: http://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/Man%CC%
   81czyk_2020_1.pdf
  2. Wróblewska D., Mańczyk P., Taxation of Incomes of Athletes from Professional Practice of Sports under the Polish Tax Law, European Research Studies Journal 2021, Volume XXIV, Issue 1, ISSN 1108-2976, pp. 885-899. Tekst dostępny na stronie: https://www.ersj.eu/journal/2001
  3. “Retained Profit” or Making an Additional Contribution to the Company and the Possibility to Recognize Tax Deductible Expenses on Account of Notional Interest – Interpretation Difficulties under Article 15cb of the Corporate Income Tax Act, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 2023, vol. XVI, no. 1, DOI: 10.32084/tkp.5394, ISSN 1899-7694, s. 207-220. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.academicon.pl/tkppan/issue/view/428/62

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych, Tom I, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, ss. 505 (red. wsp. Kowalewska E.).
  2. Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, ss. 241. ISBN 978-83-945471-2-7.
  3. Daniny publiczne w Polsce i innych państwach Europy, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, ISBN 978-83-945471-6-5, Szczecin 2018, ss. 285.
  4. Trzeszczoń D., Mańczyk P. (red.), Bezpieczeństwo sektora finansów publicznych. Ujęcie prawne, Wydawnictwo Naukowe Archaegraph, Łódź 2022, ISBN: 978-83-67527-46-0, ss. 135. Tekst dostępny na stronie: https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Bezpieczenstwo-finansowe-lgmlxcqm.pdf

Accessibility Toolbar