• 11 PAŹ 21

  mgr Dominika Trzeszczoń


  Stanowisko: Asystent

  e-mail: dominika.trzeszczon@usz.edu.pl

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 319

   


  Obszar prowadzonych badań: prawo finansów publicznych, prawo bankowe, prawo cywilne, prawo konstytucyjne


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2021 r. – uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa na podstawie pracy pt. „Wywłaszczenie – aspekty prawne” pod opieką naukową prof. dr. hab. Andrzeja Bałabana

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i konwersatoria) z następujących przedmiotów: prawo finansowe, finanse publiczne i prawo finansowe, organizacja i finansowanie systemu ochrony zdrowia, prawo bankowe

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od 2021 r.  – zatrudniona na stanowisku wykładowcy z zakresu prawa finansowego;
  • od 2022 r. –  zatrudniona na stanowisku asystenta z zakresu prawa finansowego;
  • członkostwo w zespole kierunku administracja;
  • od 2022 r. – sekretarz zespołu kierunku administracja;
  • członek zespołu ds. Akademii Młodego Prawnika;
  • opiekun kierunku administracja (rocznik 2021-2022 oraz 2022-2023).
  • członkostwo w Zespole Badawczym Prawa Finansowego;
  • wsparcie merytoryczne studentów działających w Kole Naukowym Prawa Finansowego FiskUS.

  Publikacje afiliowane na rzecz WPiA US

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Stabilność finansowa polskiej opieki zdrowotnej, (w:) D. Wróblewska, W. Bożek (red.), Bezpieczeństwo i stabilność jako wartość chroniona na gruncie prawa finansowego, Wydawnictwo Naukowe Archaegraph, Łódź 2022, ISBN: 978-83-67527-28-6, s. 49-73.
  2. Gnych-Pietrzak W., Namieciński B., Trzeszczoń D., Opłata uzdrowiskowa w dobie turystyki transgranicznej. Rozważania na tle polskiego i niemieckiego stanu prawnego. (w:) B. Namieciński, W. Gnych-Pietrzak (red.), Prawo finansowe w obliczu wyzwań zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź 2024, ISBN: 978-83-67959-32-2, s. 131-154.

  Artykuły w języku polskim

  1. Skoczylas D., Trzeszczoń D., Wróblewska D., Uniwersytet szkoli pięćdziesięciu młodych prawników z całego województwa, Przegląd Uniwersytecki – Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 01-03 (333-335) 2022 styczeń-marzec, ISSN 1427-4736, s. 42-44.
  2. Szczepienia ochronne – analiza prawno-finansowa, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, nr 3 (10)/2022, DOI: 10.12775/PBPS.2022.017, ISSN 2300-9853, s. 59-86. Tekst dostępny na stronie: https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/42148/34506
  3. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych a nieopłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, Studia Prawnoustrojowe 2023, nr 62, DOI: 10.31648/sp.9593, s. 515-532. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/
   view/9593/7215

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Trzeszczoń D., Mańczyk P. (red.), Bezpieczeństwo sektora finansów publicznych. Ujęcie prawne, Wydawnictwo Naukowe Archaegraph, Łódź 2022, ISBN: 978-83-67527-46-0, ss. 135. Tekst dostępny na stronie: https://www.archaegraph.pl/lib/l231bv/Bezpieczenstwo-finansowe-lgmlxcqm.pdf

  Sprawozdania

  1. Sprawozdanie z IV Konkursu z Prawa Finansowego zorganizowanego przez Zespół Badawczy Prawa Finansowego oraz Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS, Szczecin, 16 stycznia 2023 roku, Studia Administracyjne 2023, nr 2 (18), DOI: 10.18276/sa.2023.18-07, ISSN 2080-5209, s. 81-83. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.usz.edu.pl/sa/pl/issue/1345/article/20662/

  Publikacje, które nie zostały afiliowane na rzecz WPiA US

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Dżugaj M., Jóźwiak D., Skibiński J, Trzeszczoń D., Prawne aspekty pracy zdalnej, (w:) K. Mozgiel-Wiecha, I. Bendkowska, R. Stachyra (red.), Problemy współczesnego świata i prawa, Wydawnictwo Naukowe Archaegraph, Łódź 2021, ISBN: 978-83-66709-97-3, s. 25-40.

  Artykuły w języku polskim

  1. Dżugaj M., Trzeszczoń D., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 22 grudnia 2020 r., II SA/Go 337/20, dotycząca opłaty za usunięcie drzew i krzewów, Studia Administracyjne 13 (1), Szczecin 2021, s. 71-83.

   

   

Accessibility Toolbar