Projekt wdrożeniowy „Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie”
(POWR.03.05.00-00-CW03/20)


Konkurs: Centrum Wiedzy o Dostępności (POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20)

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt wdrożeniowy obejmujący prace rozwojowe polegające na zastosowaniu i wykorzystaniu dostępnej wiedzy i wyników prowadzonych badań naukowych w celu ulepszenia rozwiązań problemów społecznych skoncentrowanych wokół zwiększenia dostępności usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego. Głównym założeniem projektu jest podejmowanie działań badawczo-wdrożeniowych, w szczególności w zakresie inkluzji społecznej osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności z perspektywy regulacji prawa polskiego, międzynarodowego oraz unijnego.

Działalność ta obejmie również zagadnienia o charakterze systemowym, uwzględniając przy tym interdyscyplinarny charakter problematyki niepełnosprawności. Projekt wpłynie również pozytywnie na kształtowanie postaw wobec seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie świadomości w zakresie różnorodności potrzeb i równości praw, a także promowanie pozytywnego wizerunku tych osób oraz idei włączenia społecznego. Podejmowane w ramach projektu działania będą wspierały również  otoczenie społeczno-gospodarcze. Projekt zakłada także podejmowanie współpracy z polskimi i zagranicznymi uczelniami i innymi podmiotami zajmującymi się dostępnością.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kadr uczelni z zakresu stosowania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze szkolnictwa wyższego, w tym również przygotowanie kadry z wiedzą ekspercką, a także rozszerzenie działalności badawczo-wdrożeniowej i usług doradczych, wspierających otoczenie społeczno-gospodarcze, w celu wypracowania standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego w obszarze cyfryzacji i komunikacji (w latach 2021-2023).

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez powołanie i prowadzenia działalności przez Uniwersyteckiego Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie jako jednostki wchodzącej w struktury organizacyjne Uniwersytetu Szczecińskiego – wspierającą stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze kształcenia na poziomie wyższym.

Projekt realizowany w partnerstwie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.

Uzyskane dofinansowanie: 5 814 387,67 zł.

Okres realizacji: od 2021-05-01 do 2023-08-31

Kierownicy merytoryczni projektu:
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US
dr Adriana Tomczyk
dr Wojciech Bożek

Kierownik zarządzający projektem:
dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US


Projekt wdrożeniowy „Strefa dostępności”
(POWR POWR.03.04.00-00-KP04/21-00)


Konkurs: „Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego” (nr POWR.03.04.00-IP.08-00-KPU/21)

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt wdrożeniowy obejmujący prace rozwojowe, które polegają na zastosowaniu i wykorzystaniu dostępnej wiedzy i wyników prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, interdyscyplinarnych badań naukowych nad zagadnieniami niepełnosprawności i dostępności z zakresu nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie, pedagogiki oraz ekonomii i finansów. Problematyka niepełnosprawności człowieka nabiera w dzisiejszych czasach coraz większego znaczenia. Mają na to wpływ zmieniające się relacje i stosunki społeczne, które nie pozostają obojętne dla podnoszenia społecznej świadomości dotyczącej istoty samej niepełnosprawności człowieka jak i jakości życia osób niepełnosprawnością dotkniętych. Wartością scalającą przyjęte perspektywy jest bezpieczeństwo, które należy do grupy najważniejszych wartości i potrzeb każdego człowieka, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami.

Z perspektywy nauk prawnych, pogłębianie i wdrażanie wiedzy z zakresu inkluzji społecznej osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, jest szczególnie istotne. Wynika to z  potrzeby zmiany perspektywy postrzegania statusu osób z niepełnosprawnościami, ewoluującej w kierunku nowoczesnych standardów ochrony praw człowieka, jego godności oraz prawa do niezależnego i aktywnego życia w społeczeństwie, u podstaw której leży prawnie pożądana społeczna inkluzja tej grupy społecznej. Niemniej jednak urzeczywistnienie tej potrzeby stanowi w dalszym ciągu wyzwanie nie tylko dla polskiego ustawodawstwa, ale także dla regulacji prawa unijnego i międzynarodowego.

Prowadzenie prac rozwojowych w wyznaczonym obszarze jest również istotne dla  nauk o bezpieczeństwie, a w szczególności z punktu widzenia zarządzania instytucją publiczną, zarządzania komunikacją zewnętrzną, z otoczeniem w różnych formach. Wynika to z faktu, że jednostki administracji publicznej muszą w istotny stopniu uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych, zarówno będących pracownikami urzędów, jak również obywateli, którzy korzystają z różnych usług świadczonych przez administrację publiczną. Dodać należy, że szczególny zakres potrzeb osób niepełnosprawnych powoduje, że w wielu przypadkach muszą oni często wchodzić w interakcję z różnymi jednostkami sektora administracji publicznej.

Z perspektywy pedagogiki prowadzenie prac rozwojowych z zakresu niepełnosprawności wywiera znaczący wpływ na wspieranie zmian niezbędnych do utworzenia zrównoważonego systemu edukacji włączającej o wysokiej jakości. Wpływa to bowiem na rozumienie i akceptację różnorodności środowiska, rozumianego wielowymiarowo, z uwzględnieniem współpracy międzyresortowej. Szczególnie istotna w tym zakresie jest  identyfikacja potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz organizacja dla nich spersonalizowanego wsparcia w zakresie edukacji i wejścia na rynek pracy.

Wykorzystanie i zastosowanie dostępnej wiedzy z problematyki niepełnosprawności jest również istotne z punktu widzenia ekonomii i finansów. Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnościami pociąga bowiem za sobą szereg negatywnych konsekwencji: pogorszenie się jakości życia, statusu materialnego, zmniejszaniu szans na własny rozwój, ograniczaniu wyboru dóbr, produktów i miejsc pracy. W takim ujęciu ważna jest rola państwa i samorządu jako organów władzy, które powinny przeciwdziałać powstawaniu i pogłębianiu zjawiska wykluczenia społecznego.

Głównym celem projektu jest podniesienie u pracowników kadry dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego kompetencji w zakresie umiejętności dydaktycznych w obszarze projektowania uniwersalnego, co wpłynie na poprawę sytuacji całej uczelni w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Uzyskane dofinansowanie: 1 261 886,00 zł.

Okres realizacji: od 2022-01-01 do 2023-10-31

Kierownik zarządzający projektem:
dr Beata Kanarek


 Projekt wdrożeniowy „Jak najbliżej dostępności”
(POWR.03.05.00-00-PU04/19-00)


Konkurs:  „Projektowanie uniwersalne” (POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19)

Instytucja Finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt wdrożeniowy obejmujący prace rozwojowe, które polegają na zastosowaniu i wykorzystaniu dostępnej wiedzy i wyników prowadzonych badań naukowych z zakresu  potrzeb i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności oraz zasad projektowania uniwersalnego, a także nowoczesnych standardów ochrony praw człowieka, jego godności oraz prawa do niezależnego i aktywnego życia w społeczeństwie. Projekt zakłada wdrożenie udoskonalonej wiedzy z zakresu inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami, dzięki prowadzonym przez pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego badaniom naukowym. Badania te koncentrują się między innymi nad oceną obowiązujących regulacji normatywnych w zakresie inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz wypracowaniu kompleksowego modelu ochrony praw tych osób.

Projekt obejmuje swym zakresem nie tylko wiedzę niezbędną do rozwiązywania szeregu problemów społecznych, ale również wpływa na podniesienie świadomości oraz wrażliwości, a także kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań. Projekt zakłada wykorzystanie wyników prac rozwojowych w praktyce społeczno-gospodarczej, co w konsekwencji zmierza do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami w obszarach problemowych, wskazując na możliwe sposoby rozwiązania problemów społecznych.

Głównym celem projektu jest podniesienie u 200 studentów kierunków: administracja, wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne łącznie w r.a. 2020/2021 oraz w r.a. 2021/2021, a także 20 pracowników kadry dydaktycznej WPiA i WKFiZ kompetencji z zakresu potrzeb i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności oraz zasad projektowania uniwersalnego.

Podczas szkoleń zostanie wykorzystany symulator wirtualnej rzeczywistości, realizowany w technologii VR, czyli rzeczywistości stworzonej przy wykorzystaniu technologii informatycznych, dzięki którym wykreowana zostanie multimedialna wizja przedmiotów, przestrzeni i zdarzeń.

Uzyskane dofinansowanie: 963 492,50 zł.

Okres realizacji: od: 2020-05-01 do: 2023-09-30

Kierownicy merytoryczni projektu:
dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US
dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US
dr Adriana Tomczyk

Kierownik zarządzający projektem:
dr Adriana Tomczyk

Strona internetowa projektu „JAK NAJBLIŻEJ DOSTĘPNOŚCI ” – www.jnd.usz.edu.pl


 


 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Akademia Młodego Prawnika

Adresatami są osoby w wieku 14-19 lat, uczące się w szkołach średnich.  Projekt Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Prawniczo-Ekonomiczna Akademia Złotego Wieku

Adresatami są osoby powyżej 50 r. życia. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt NKCK

Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych.

 

Accessibility Toolbar