• 10 LIS 22

  mgr Bartosz Namieciński


  Stanowisko:
  Asystent

  e-mail: bartosz.namiecinski@usz.edu.pl

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 319

   

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo Finansów Publicznych, Prawo Podatkowe, Prawo Samorządu Terytorialnego. W szczególności kwestie związane z funkcjonowaniem i finansowaniem jednostek pomocniczych w gminach, kwestie lokalnego prawa podatkowego oraz ekologizacji danin publicznych.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2022 r.  – uzyskanie tytułu magistra nauk prawnych. Praca magisterka pt. „Lokowanie wolnych środków w formie depozytu przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych u jednostek samorządu terytorialnego” napisana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Ofiarskiej, prof. US;
  • Stypendysta stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia) z następujących przedmiotów: prawo finansowe, prawo samorządu terytorialnego, europejskie prawo samorządowe, prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa, proces inwestycyjno-budowlany, prawo samorządowe

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • od 2018 r. –  członkostwo w  Radzie Sołeckiej Gardno (gm. Gryfino);
  • od 2022 r. –  jest jednym z członków – założycieli Koła Gospodyń Wiejskich w Gardnie (gm. Gryfino).

  Funkcje pełnione w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od października 2022 r. – wykładowca w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • członkostwo w zespole Akademii Młodego Prawnika;
  • wsparcie merytoryczne Koła Naukowego Prawa Finansowego „FiskUS”  na Wydziale Prawa i Administracji US.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Umowa depozytu nieprawidłowego u jednostki samorządu terytorialnego jako instrument zarządzania wolnymi środkami oraz stosunki prawne z niej wynikające, (w:) D. Wróblewska, W. Bożek (red.), Bezpieczeństwo i stabilność jako wartość chroniona na gruncie prawa finansowego, Wydawnictwo Naukowe Archaegraph, Łódź 2022, ISBN: 978-83-67527-28-6, s. 183-199.
  2. Funkcjonowanie domów samotnych matek w kontekście zadań własnych samorządu terytorialnego, (w:) D. Jaroszewska-Choraś, A. Kilińska-Pękacz, A. Wedeł-Domaradzka (red.), Kobieta i Prawo, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2023, ISBN: 978-83-8270-119-7, s. 67-84.
  3. Gnych-Pietrzak W., Namieciński B., Trzeszczoń D., Opłata uzdrowiskowa w dobie turystyki transgranicznej. Rozważania na tle polskiego i niemieckiego stanu prawnego. (w:) B. Namieciński, W. Gnych-Pietrzak (red.), Prawo finansowe w obliczu wyzwań zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź 2024, ISBN: 978-83-67959-32-2, s. 131-154.

  Artykuły w języku polskim

  1. Gnych-Pietrzak W., Namieciński B., Oznaczenie inkasenta poprzez cechy indywidualne – glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 14 października 2020 roku, sygn. akt I SA/Gd 744/20, Acta Iuris Stetinensis 2022, nr 4 (vol. 40), DOI: 10.18276/ais.2022.40-14, ISSN 2083-4373, s. 213-222.
  2. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2023 r., sygn. akt III FSK 1475/22, Studia Prawnoustrojowe 2023, nr 62, DOI: 10.31648/sp.9575, s. 547-555. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/view/9575/7217
  3. Zadania gminy w zakresie opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, nr 1(11)/2023, ISSN 2300-9853, DOI: 10.12775/PBPS.2023.005, s. 95-117. Tekst dostepny na stronie: https://apcz.umk.pl/PBPS/article/view/46392

  Artykuły w języku obcym

  1. Restrictions on a minor’s disposal of funds deposited at their bank account in Poland, Zbornik Radova Pravnog Fakulteta 2023, nr 9, ISSN 1986-5546, s. 31-43. Tekst dostępny na stronie: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1201951

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Namieciński B., Gnych-Pietrzak W. (red.), Prawo finansowe w obliczu wyzwań zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź 2024, ISBN: 978-83-67959-32-2, ss. 205.

Accessibility Toolbar