Przebieg egzaminu dyplomowego

 

Jak egzamin dyplomowy wygląda w praktyce?

 1. Ustalenie terminu egzaminu dyplomowego – harmonogram egzaminów dyplomowych (magisterskich i licencjackich) ogłaszany jest corocznie zarządzeniem Dziekana WPiA.
 2. Złożenie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu:
  Złożenie pracy dyplomowej – pracę dyplomową należy przedłożyć promotorowi w celu dokonania kontroli antyplagiatowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.
  Informacje dotyczące wymogów obowiązujących przy składaniu prac można znaleźć TUTAJ.
  Kontrola antyplagiatowa – praca dyplomowa w wersji elektronicznej wprowadzana jest przez promotora do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.
  Jednolity System Antyplagiatowy wykrywa:
 • klony prac dyplomowych;
 • zapożyczenia fragmentów w źródłach referencyjnych;
 • fragmenty podobne semantycznie do tekstów w źródłach referencyjnych;
 • zmiany stylu pisania pracy;
 • znaki pochodzące z alfabetu innego niż język badany, ukryte znaki specjalne;
 • mikrospacje i inne prawdopodobne manipulacje czcionką w celach ukrycia zapożyczeń.

Dostęp do wyników badania ma promotor pracy dyplomowej i to on uznaje czy praca dyplomowa jest plagiatem czy też nie. Do promotora należy ostateczna decyzja.

Jeżeli nie ma wątpliwości co do samodzielności pracy, jest ona dopuszczana do obrony. W przeciwnym przypadku może albo zostać przekazana autorowi do poprawy, albo, jeżeli ilość zapożyczeń wskazuje jednoznacznie na plagiat, wobec autora takiej pracy może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne.
Więcej informacji nt. kontroli antyplagiatowej TUTAJ.

 1. Ocena przedłożonej pracy dyplomowej.
  Wyznaczenie recenzenta– na naszym Wydziale przyjęło się, że to promotor wskazuje Dziekanowi recenzenta pracy dyplomowej swego seminarzysty. Istnieje jednak pewne ograniczenie w tym zakresie. Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału recenzentem pracy dyplomowej, której promotorem jest osoba ze stopniem doktora może być tylko osoba, która posiada stopień doktora habilitowanego. Ograniczenie to – rzecz jasna – nie działa w drugą stronę.
  Sporządzenie oceny dotyczącej pracy dyplomowej– ocenę taką sporządzają oddzielnie promotor i recenzent. Oceny pracy dyplomowej (promotora i recenzenta) powinny być złożone w dziekanacie co najmniej na trzy dni przed egzaminem. Student ma prawo zapoznać się z tymi ocenami i przygotować argumenty na odparcie ewentualnych zarzutów.
 2. Przebieg egzaminu dyplomowego
  Skład komisji egzaminacyjnej –Dziekan, promotor i recenzent. Student zostaje zaproszony do pokoju egzaminacyjnego. Po stwierdzeniu tożsamości studenta rozpoczyna się właściwa część egzaminu dyplomowego.

Przebieg egzaminu dyplomowego:
a. Egzamin rozpoczyna się od przedstawienia przez  studenta tez i wniosków pracy dyplomowej oraz wykazania się znajomością podstaw metod badawczych z zakresu dyscypliny związanej z tematem pracy, a także problematyki pracy na tle dyscypliny naukowej, w ramach której pracę dyplomową przygotował. Wypowiedź ta nie może przekraczać 10 minut.
b. Po prezentacji pracy dyplomowej student odpowiada na kolejne 3 pytania:
* Pytanie pierwsze z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych prowadzonych na wydziale – pytanie to student losuje ze zbioru 50 pytań uchwalanych przez Radę Wydziału na podstawie projektu opracowanego przez komisję powołaną przez Dziekana
* Pytanie drugie z zakresu dyscypliny naukowej, w ramach której pracę dyplomową przygotowano – pytanie to student losuje ze zbioru 20 pytań przygotowywanego każdego roku przez promotora
* Pytanie trzecie z zakresu zagadnień poruszanych w pracy dyplomowej – pytanie to jest zadawane przez recenzenta pracy dyplomowej.
Wykazy pytań egzaminacyjnych zatwierdzane są corocznie przez Radę Wydziału.

Pełna lista obowiązujących pytań znajduje się poniżej.
c. Po stwierdzeniu przez komisję egzaminacyjną, że egzamin został zakończony – student wychodzi na korytarz, a komisja naradza się. Ocenie podlega każde z pytań z osobna, a ocena z egzaminu dyplomowego jest średnią ocen cząstkowych za poszczególne pytania.
d. Ustalenie oceny wpisywanej na dyplom – po ustaleniu oceny z egzaminu dyplomowego dziekan przystępuje do obliczenia oceny, która zostanie studentowi wpisana na dyplomie. Zasady obliczania oceny końcowej znajdują się w Regulaminie studiów US.
e. Jeśli w tym samym terminie wyznaczono egzamin dla kilku studentów – przeprowadza się egzamin dla wszystkich studentów.
f. Ogłoszenie wyników – po zakończeniu egzaminu komisja prosi studentów do pokoju egzaminacyjnego. Stosuje się tu dwie możliwe sytuacje: albo ogłasza się wynik egzaminu każdemu ze studentów z osobna, albo też – przed ogłoszeniem wyników – dziekan zadaje pytanie, czy któryś ze studentów nie życzy sobie publicznego ogłoszenia wyników. W drugiej ze wskazanych sytuacji ogłasza się wyniki tych, którzy wyrazili zgodę na publiczne ogłoszenie, a pozostałych studentów informuje się o wyniku indywidualnie.

PRZED EGZAMINEM

Obowiązujące akty prawne

Pytania na egzamin dyplomowy obowiązujące w r.a. 2018/2019

Pytania archiwalne