Przebieg egzaminu dyplomowego

Jak egzamin magisterski wygląda w praktyce?

1. Ustalenie terminu egzaminu magisterskiego – harmonogram egzaminów dyplomowych (magisterskich i licencjackich) ogłaszany jest corocznie zarządzeniem Dziekana WPiA.

2. Złożenie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu:
Złożenie pracy dyplomowej – pracę dyplomową należy złożyć w Dziekanacie w terminie wskazanych w zarządzeniu określającym organizację egzaminów dyplomowych. Informacje dotyczące wymogów obowiązujących przy składaniu prac można znaleźć TUTAJ.
Kontrola antyplagiatowa – praca wprowadzana jest do systemu Plagiat.pl, który generuje raport podobieństwa. Raport ten wskazuje, które fragmenty pracy zostały znalezione w innych opracowaniach, internetowych bazach danych lub zgłoszonych wcześniej do systemu pracach dyplomowych. Raport nie jest automatyczną informacją o tym, czy praca jest plagiatem, czy nie. Raport wskazuje jedynie, które fragmenty pochodzą z innych źródeł. Dopiero promotor, na podstawie wygenerowanego raportu ocenia, czy zapożyczenia te mają charakter uprawniony, czy nie. Zapożyczeniami uprawnionymi są cytaty z innych opracowań, które zostały prawidłowo opisane w przypisach i bibliografii. Jeżeli nie ma wątpliwości co do samodzielności pracy, jest ona dopuszczana do obrony. W przeciwnym przypadku może albo zostać przekazana autorowi do poprawy, albo, jeżeli ilość zapożyczeń wskazuje jednoznacznie na plagiat, wobec autora takiej pracy może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Więcej informacji nt. kontroli antyplagiatowej TUTAJ.

3. Ocena przedłożonej pracy dyplomowej.
Wyznaczenie recenzenta – na naszym Wydziale przyjęło się, że to promotor wskazuje Dziekanowi recenzenta pracy magisterskiej swego seminarzysty. Istnieje jednak pewne ograniczenie w tym zakresie. Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału recenzentem pracy magisterskiej, której promotorem jest osoba ze stopniem doktora może być tylko osoba, która posiada stopień doktora habilitowanego. Ograniczenie to – rzecz jasna – nie działa w drugą stronę.
Sporządzenie oceny dotyczącej pracy magisterskiej – ocenę taką sporządzają oddzielnie promotor i recenzent. Możecie Państwo zapoznać się z kryteriami oceny pracy magisterskiej – druk oceny poniżej w plikach do pobrania. Oceny pracy magisterskiej (promotora i recenzenta) powinny być złożone w dziekanacie co najmniej na trzy dni przed egzaminem. Student ma prawo zapoznać się z tymi ocenami i przygotować argumenty na odparcie ewentualnych zarzutów.

4. Przebieg egzaminu dyplomowego
Skład komisji egzaminacyjnej – Dziekan, promotor i recenzent. Student zostaje zaproszony do pokoju egzaminacyjnego. Po stwierdzeniu tożsamości studenta rozpoczyna się właściwa część egzaminu magisterskiego.

Przebieg egzaminu magisterskiego:
a. Egzamin magisterski rozpoczyna się od przedstawienia przez  studenta tez i wniosków pracy magisterskiej oraz wykazania się znajomością podstaw metod badawczych z zakresu dyscypliny związanej z tematem pracy, a także problematyki pracy na tle dyscypliny naukowej, w ramach której pracę magisterską przygotował. Wypowiedź ta nie może przekraczać 10 minut.
b. Po prezentacji pracy magisterskiej student odpowiada na kolejne 3 pytania:
* Pytanie pierwsze z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych prowadzonych na wydziale – pytanie to student losuje ze zbioru 50 pytań uchwalanych przez Radę Wydziału na podstawie projektu opracowanego przez komisję powołaną przez Dziekana
* Pytanie drugie z zakresu dyscypliny naukowej, w ramach której pracę magisterską przygotowano – pytanie to student losuje ze zbioru 20 pytań przygotowywanego każdego roku przez promotora
* Pytanie trzecie z zakresu zagadnień poruszanych w pracy magisterskiej – pytanie to jest zadawane przez recenzenta pracy magisterskiej.
Wykazy pytań egzaminacyjnych zatwierdzane są corocznie przez Radę Wydziału. Pełna lista obowiązujących pytań znajduje się poniżej.
c. Po stwierdzeniu przez komisję egzaminacyjną, że egzamin został zakończony – student wychodzi na korytarz, a komisja naradza się. Ocenie podlega każde z pytań z osobna, a ocena z egzaminu magisterskiego jest średnią ocen cząstkowych za poszczególne pytania.
d. Ustalenie oceny wpisywanej na dyplom – po ustaleniu oceny z egzaminu magisterskiego dziekan przystępuje do obliczenia oceny, która zostanie studentowi wpisana na dyplomie. Zasady obliczania oceny końcowej znajdują się w Regulaminie studiów US.
e. Jeśli w tym samym terminie wyznaczono egzamin dla kilku studentów – przeprowadza się egzamin dla wszystkich studentów.
f. Ogłoszenie wyników – po zakończeniu egzaminu komisja prosi studentów do pokoju egzaminacyjnego. Stosuje się tu dwie możliwe sytuacje: albo ogłasza się wynik egzaminu każdemu ze studentów z osobna, albo też – przed ogłoszeniem wyników – dziekan zadaje pytanie, czy któryś ze studentów nie życzy sobie publicznego ogłoszenia wyników. W drugiej ze wskazanych sytuacji ogłasza się wyniki tych, którzy wyrazili zgodę na publiczne ogłoszenie a pozostałych studentów informuje się o wyniku indywidualnie.

Pytania na egzamin dyplomowy obowiązujące w r.a. 2016/2017

Pytania archiwalne