• 24 PAŹ 17

  dr hab. Katarzyna Święch-Kujawska, prof. US


  Stanowisko:
  Profesor US

  e-mail: katarzyna.swiech-kujawska@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 45

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 321

   


  Obszar prowadzonych badań: prawo finansowe, prawo podatkowe
  .
  Autorka blisko stu publikacji naukowych, w tym obcojęzycznych.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2002 r. –  obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Udzielanie ulg w zapłacie podatków” – promotor pracy dr hab. prof. US. Zbigniew Ofiarski; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
  • 2014 r. – nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, na podstawie monografii pt. „Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym”.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady i konwersatoria) z następujących przedmiotów: prawo finansowe, ogólne prawo podatkowe;
  • seminaria dyplomowe;
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, w szczególności z zakresu prawa podatkowego i doradztwa podatkowego.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • członkostwo w Radzie Wydziału, Radzie Instytutu Nauk Prawnych, Radzie Naukowej Wydziału Prawa i Administracji US;
  • 2005 – 2008  – prodziekan ds. Studenckich NSP;
  • członkostwo w Senacie Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • członkostwo w senackiej Komisji: Statutowej i ds. Etyki.

  Monografie

  1. Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ss. 451.

  Komentarz recenzowany – monografia naukowa

  1. Andrzej Borodo, Wojciech Bożek, Małgorzata Cilak, Krzysztof Czarnecki, Katarzyna Kopyściańska, Ewa Kowalewska, Paweł Lenio, Paweł Majka, Paweł Mańczyk, Wiesława Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski (redaktor i autor), Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Michał Stawiński, Rafał Sura, Katarzyna Święch-Kujawska, Jacek Wantoch-Rekowski, Patrycja Zawadzka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8124-893-8, ss. 1525.
   Art. 33 s. 237-240
   Art. 34 s. 240-243
   Art. 35 s. 243-245
   Art. 43 s. 326-327
   Art. 72 s. 505-509
   Art. 73 s. 509-512
   Art. 74 s. 512-514
   Art. 75 s. 514-518
   Art. 86 s. 581-585
   Art. 86a s. 585-586
   Art. 87 s. 586-587
   Art. 88 s. 587-589
   Art. 146 s. 877-878
   Art. 153 s. 916-918
   Art. 160 s. 929-930
   Art. 161 s. 930-932
  2. Andrzej Borodo, Wojciech Bożek, Małgorzata Cilak, Krzysztof Czarnecki, Katarzyna Kopyściańska, Ewa Kowalewska, Paweł Lenio, Paweł Majka, Paweł Mańczyk, Wiesława Miemiec, Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski (redaktor i autor), Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Michał Stawiński, Rafał Sura, Katarzyna Święch-Kujawska, Jacek Wantoch-Rekowski, Patrycja Zawadzka, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, wydanie 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8187-361-1, ss. 1556.
   Art. 33 s. 238-241
   Art. 34 s. 242-245
   Art. 35 s. 245-247
   Art. 43 s. 328-330
   Art. 72 s. 509-513
   Art. 73 s. 513-516
   Art. 74 s. 516-518
   Art. 75 s. 519-523
   Art. 86 s. 588-592
   Art. 86a s. 592-593
   Art. 87 s. 593-594
   Art. 88 s. 587-589
   Art. 146 s. 877-878
   Art. 153 s. 916-918
   Art. 160 s. 929-930
   Art. 161 s. 930-932

  Encyklopedia/słownik/leksykon, publikacja recenzowana

  1. Andrzejewska-Czernek Izabela, Bożek Wojciech, Brzezicki Tomasz, Brzeziński Bogumił (Red.), Chanowska-Dymlag Beata, Dominik-Ogińska Dagmara, Dowgier Rafał, Etel Leonard, Filipczyk Hanna, Gomułowicz Andrzej, Jędrzejewski Tomasz, Kalinowski Marek, Karwat Piotr, Koniuszewska Ewa. Kowalewska Ewa, Kryczko Paweł, Kuźniacki Błażej, Lasiński-Sulecki Krzysztof, Lendzion Ireneusz, Leszczyńska-Rydlewska Agnieszka, Litwińczuk Hanna (Red.), Łukaszewicz Mieszko, Majka Paweł, Mańczyk Paweł, Masternak Marian, Matuszewski Wojciech, Mączyński Dominik, Mizerska Justyna, Morawski Wojciech, Naworski Zbigniew, Nita Adam, Ofiarska Małgorzata, Ofiarski Zbigniew (Red.), Olesińska Agnieszka, Orłowski Janusz, Prejs Ewa, Pustuł Jowita, Rączka Piotr, Serwacki Jerzy, Światłowski Andrzej, Święch-Kujawska Katarzyna, Talasiewicz Agnieszka, Waluga Marek, Wantoch-Rekowski Jacek, Zalasiński Adam, Zawiejska-Rataj Joanna, Wielka Encyklopedia Prawa. Tom XI Prawo finansowe, pod red. naukową Bogumiła Brzezińskiego, Hanny Litwińczuk, Zbigniewa Ofiarskiego, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2017, ISBN 978-83-64556-10-4 (tom 11), ISBN 978-83-64556-72-2 (całość), ss. 640.
   Hasła:
   ABSOLUTORIUM BUDŻETOWE
   AGENCJA WYKONAWCZA
   BUDŻET ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
   BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ
   DANINY PUBLICZNE
   DEFICYT BUDŻETU PAŃSTWA
   DEFICYT SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
   DOCHODY PUBLICZNE
   FUNDUSZ REPRYWATYZACJI
   FUNDUSZ SKARBU PAŃSTWA
   FUNDUSZE STRUKTURALNE
   HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU
   INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ
   JAWNOŚĆ FINANSÓW PUBLICZNYCH
   OPŁATY CELNE
   OPŁATA PALIWOWA
   OPŁATA PLANISTYCZNA
   OPŁATA OPŁATY ZA CZYNNOŚCI PROBIERCZE
   OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych, (w:) Z. Ofiarski (red.), Zarys systemu prawa podatkowego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
  2. Zasada sprawiedliwości podatkowej a sanacja finansów publicznych, (w:) K. Święch, A. Zalcewicz (red.), Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2005.
  3. Ulgi w podatku rolnym – wybrane zagadnienia, (w:) E. Chojna – Duch (red.), Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006 (współautor Zalcewicz A.).
  4. Zasady ogólne postępowania podatkowego a ochrona interesów strony, (w:) J. Ciapała, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów pod red. Jerzego Ciapały, Kingi Flagi-Gieruszyńskiej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
  5. Zakres władztwa organów gminy do prowadzenia samodzielnej polityki podatkowej w odniesieniu do podatku od nieruchomości, (w:) B. Filipiak, A. Szewczuk (red.), Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006 (współautor Zalcewicz A.).
  6. Uznanie administracyjne a ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, (w:) Etel (red.), Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, Temida 2, Białystok 2008.
  7. Powstawanie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości- wybrane zagadnienia, (w:) M. Popławski (red.), Podatki i opłaty lokalne w praktyce, Taxpress, Warszawa 2008.
  8. Konstytucyjne podstawy regulacji elementów konstrukcyjnych podatku, (w:) Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, pod red. P. J. Lewkowicza, J. Stankiewicza, Temida 2, Białystok 2010, s. 149-163.
  9. Dotowanie organizacji pozarządowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia, (w:) Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, pod red. A. Dobaczewskiej, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 297-305 (współautor E. Koniuszewska).
  10. Zasiłki pieniężne z pomocy społecznej jako instrument realizacji polityki prorodzinnej, (w:) Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie 1995 – 2010. Księga Jubileuszowa, pod red. Z. Ofiarskiego, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Szczecin 2010, s. 330-344 (współautor E. Koniuszewska).
  11. Ewolucja warunków kumulatywnego opodatkowania dochodów małżonków w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, (w:) Prawo europejskie – 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym, pod red. H. Litwińczuk, Wydawnictwo Sylwia Krawczyk Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2010, s. 545-553.
  12. Zakres władztwa podatkowego jednostek samorządu terytorialnego w kontekście postanowień Konstytucji, (w:) Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, pod red. J. Łukasiewicza, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Rzeszów 2012, s. 668-678.
  13. Zasady opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci i ich ewolucja, (w:) Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego, pod red. I. Mirek, T. Nowaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2013, s. 459-467.
  14. Podatkowe następstwa sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, (w:) XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, pod red. Z. Ofiarskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 587-595 (współautor E. Koniuszewska).
  15. Dochody podatkowe jednostek samorządu lokalnego a standardy wynikające z Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, (w:) M. Ofiarska (red.), Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, s. 445-459.
  16. Zasada sprawiedliwości podatkowej a udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, (w:) M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 676-687.
  17. Finansowanie zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny, (w:) W. Miemiec (red.) Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 182-191 (współautor E. Koniuszewska).
  18. Opłata uzdrowiskowa, (w:) E. Koniuszewska (red.), Szczególny status gminy uzdrowiskowej – z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2016, s. 147-159.
  19. Finansowanie zadań powierzonych przez wojewodę jednostkom samorządu terytorialnego w kontekście Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, (w:) J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2016, s. 153-163 (współautor Koniuszewska E.).
  20. Struktura, zadania i kompetencje administracji podatkowej w kontekście taniości opodatkowania, (w:) A. Mezglewski (red.), Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi, Tom II, Wydawnictwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2016, s. 255-271. ISBN 978-83-916998-9-8.
  21. Ewolucja podatku od nieruchomości – wybrane zagadnienia, (w:) W. Bożek (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 355-365. ISBN 978-83-945471-0-3.
  22. Zwolnienia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych jako element polityki prorodzinnej, (w:) A. Gozdek, M. Musiał, K. Peszko (red.), Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych uczonych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 175-185. ISBN 978-83-7972-086-6.
  23. Daniny publiczne jako źródło finansowania sportu, (w:)  Mańczyk P. (red.), Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 191-207. ISBN 978-83-945471-2-7.
  24.  Praktyczne problemy stosowania ulgi rehabilitacyjnej na przykładzie wydatków na leki, (w:) E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 267-278. ISBN 978-83-945471-1-0.
  25. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci – następstwa podatkowe, (w:) W. Bożek, E. Kowalewska (red.), Bank i pieniądz w Polsce i na świecie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-3-4, s. 379-393.
  26. Zasady finansowania przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminy, (w:) K. Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, s. 241-254.
  27. Opodatkowanie gruntów w podatkach gminnych, (w:) P. Chojnacki, S. Fundowicz, P. Możyłowski, T. Śmietanka (red.), Podatki i opłaty w samorządzie terytorialnym. Aspekty prawne i finansowe – wybrane zagadnienia, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2017, ISBN 978-83-66017-00-9, s. 37-50.
  28. Źródła prawa dochodów podatkowych gminy a zakres jej władztwa podatkowego, (w:) B. Dolnicki (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8107-714-9, s. 743-753.
  29. Udzielanie ulg opartych na uznaniu administracyjnym jako instrument ochrony podatników – wybrane problemy, (w:) S. Fundowicz, P. Możyłowski, T. Stanisławski (red.), Ochrona praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i podatkowym, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom 2018, ISBN 978-83-66017-02-3, s. 211-220.
  30. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle postanowień Konstytucji RP, (w:) M. Stec, K. Małysa-Sulińska (red.), Konstytucyjne umocowanie samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-875-4,  s. 281-295.
  31. Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – wybrane aspekty, (w:) P. Kledzik, K. Samulska, P. J. Suwaj (red.), Zmiany administracyjnego prawa proceduralnego z perspektywy praktyki i teorii, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2019, ISBN 978-83-65466-57-0, s. 177-190.
  32. Współdziałanie organów podatkowych w udzielaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, (w:) P. Suwaj, P. Kledzik, K. Samulska (red.), Współdziałanie w administracji, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2020, ISBN 978-83-65466-93-8, s. 81-94.
  33. Pozycja dziecka w polskim systemie podatkowym, (w:) A. Gorgol (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-597-0, s. 581-591.
  34. Obowiązki instrumentalne podatników podatku od spadków i darowizn, (w:) B. Kucia-Guściora, Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Odpowiedzialność w prawie podatkowym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021, ISBN 978-83-8061-937-1, s. 99-121.
  35. Prawne determinanty dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia (w:) H. Litwińczuk (red.), Tributum tolerabile ac facile? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Kornberger-Sokołowskiej, Warszawa 2023, wyd. Wolters Kluwers. ISBN 978-83-8328-600-6, s. 430-441.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Public benefit activities and tax preferences (Działalność pożytku publicznego a preferencje podatkowe), (w:) Публичные финансы и налоговое право. Выпуск 3. Преференции в финансовом праве и экономике стран Центральной и Восточной Европы, Воронеж  2012, s. 105-113 (współautor E. Koniuszewska).
  2. Tax resolutions and their annual character, (w:) Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries, pod red. Ruśkowskiego, J. Stankiewicza, M. Tyniewieckiego, U. Zawadzkiej – Pąk, Temida 2, Białystok 2013, s. 419-426 (współautor E. Koniuszewska).
  3. Rehabilitation tax deduction as an instrument of social policy,  (w:) Публичные финансы и налоговое право, Выпуск Budget revenues of the Countries of Central and Eastern Europe, pod red. M. V. Karasëvoj (Sencovoj), Воронеж 2014, s. 255-263.
  4. Tax exemptions and tax reliefs as tax structural elements, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 141-149.
  5. Institutions of Civil Law within Tax Law on the Example of the Material Scope of Inheritance and Gift Tax, (w:) Radvan M. (red.) System of Financial Law. System of Tax Law. Conference Proceedings, Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia no 515, Masaryk University, Brno 2015, s. 229-243.
  6.  Premises of Granting Reliefs in Payment of Tax Liability, (w:) E. Lotko, U. Zawadzka-Pąk, M. Radvan (red.), Optimization of Organization and Legal Solutions  concerning Public Revenues and Expenditures  in Public Interest (Conference Proceedings),  Bialystok-Vilnius 2018, Temida 2,  ISBN   978–83–65696–08–3, DOI książki: 10.15290/oolscprepi.2018, s. 461-472. DOI rozdziału: 10.15290/oolscprepi.2018.34. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://drive.google.com/
   file/d/0B3pMY5FCMiwrR0lpcEh1dHF4czV1R1dQZmY2X20wQlBjRmt3/view
  7. Tax accumulation and its role in shaping Local taxes in Poland, (w:) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings. Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2018, ISBN 978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, s. 819-826.
  8. The Principle of Tax Fairness and Its Role in Shaping the Tax System, (w:) M. Sentsova (Karaseva), E. Ruskowski, A. Paul, M. Radvan (red.), Tax Sovereignty and the Concept of Fiscal Rule-Making in the Countries of Central and Eastern Europe. Conference Proceedings, VSU Publishing House,  Voronezh 2018, ISBN 978-5-9273-2665-5, s. 356-369. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.law.vsu.ru/pfirc/books/pdf/Tax-Sovereignty.pdf
  9. Poland’s accession to the European Union and the scope of advantages in personal income tax, (w:) Michalak M., Kledzik P. (red.), Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-262-4, s. 163-173.
  10. Personal income tax reliefs in Poland as an instrument of counteracting the impact of COVID-19 pandemic – legal aspects, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain, ISBN: 978-0-9998551-6-4, ISSN: 2767-9640, s. 11771-11776.

  Artykuły w języku polskim

  1. Ulga na wyszkolenie ucznia, Przegląd Podatkowy 1999, nr 7.
  2. Darowizna a podatek, Obserwator Zachodniopomorski 2000, nr 10.
  3. Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez członków organów jednostek samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 2003, nr 12 (współautor Kozłowski K.).
  4. Współdziałanie organów podatkowych w przyznawaniu ulg w zapłacie podatków, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 2005, nr 7.
  5. Zakres władztwa organów gminy do prowadzenia samodzielnej polityki podatkowej w odniesieniu do podatku od nieruchomości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2006, nr 426 (współautor A. Zalcewicz).
  6. Wybrane aspekty opodatkowania spadkobrania, Zeszyty Naukowe WSAP 2007, nr 2.
  7. Zakres władztwa podatkowego jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe WSAP 2007, nr 1.
  8. Rola organu stanowiącego w procedurze budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe WSAP 2008 nr 2.
  9. Partnerstwo publiczno – prywatne formą realizacji zadań przez gminy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie 2009, nr 1, s. 72-86 (współautor E. Koniuszewska).
  10. Podatek od spadków i darowizn jako czynnik wpływający na dochody budżetu gminy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2009, nr 526, s. 483-491.
  11. Zadania gminy w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego – wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie 2009, nr 2, s. 95-106.
  12. Opłaty publiczne w strukturze dochodów własnych powiatu (w:) Samorząd powiatowy – różne aspekty działalności w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie 2010, nr 2, s. 52-62.
  13. Realizacja dochodów podatkowych przez województwo samorządowe (w:) Samorząd województwa – narodziny i zasady funkcjonowania. Doświadczenia województwa zachodniopomorskiego 1998 – 2008, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie 2010, nr 1, s. 210-219.
  14. Terminy płatności podatków stanowiących dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w:) Samorząd województwa – narodziny i zasady funkcjonowania. Doświadczenia województwa zachodniopomorskiego 1998 – 2008, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie 2010, nr 1, s. 251-257.
  15. Kumulacja dochodów rodziny jako element polityki podatkowej, Toruński Rocznik Podatkowy 2011, wydanie internetowe; adres strony internetowej: http://www.trp.umk.pl/download/trp2011/Kumulacja_dochodow_rodziny_jako_
   element_polityki_podatkowej.pdf
  16. Podatek od nieruchomości w działalności przedsiębiorców, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyt nr 667, Opodatkowanie przedsiębiorstw, Szczecin 2011, s. 137 – 148.
  17. Ewolucja podatków i opłat lokalnych – wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Gubernaculum et Administratio 2012, nr 1(5), s. 129-136.
  18. Związki rodzinne a zwolnienia w podatku od spadków i darowizn, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyt nr 812, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 5, s. 377-392.
  19. Zasady finansowania zadań powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 4 (16), s. 5-26 (współautor Koniuszewska E.).
  20. Preferencje podatkowe jako element lokalnej polityki podatkowej na przykładzie opodatkowania przedsiębiorców podatkiem od nieruchomości, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2017, nr 3 (87) część 2, DOI 10.18276/frfu.2017.87/2-08,  s. 89-99.
  21. Zwolnienie podatkowe z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn w orzecznictwie sądów administracyjnych, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 4 (20), DOI:10.18276/ais.2017.20-02, s. 15-29. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/763/.
  22. Charakter prawny opłaty reklamowej i jej elementy konstrukcyjne, Acta Iuris Stetinensis 2019, nr 1 (25), s. 137-152, DOI: 10.18276/ais.2019.25-08. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/file/article/
   download/15691.pdf
   .
  23. Szczególne rodzaje przywilejów podatkowych (uwagi na tle artykułu 22 Ordynacji podatkowej), Prawo i Więź 2021, nr 3 (37), s. 298-312. Tekst dostępny na stronie: https://www.prawoiwiez.edu.pl/piw/article/view/74/190
  24. Opodatkowanie osób duchownych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, Kościół i Prawo 11(24) 2022, nr 1, ISSN 0208-7928, s. 163-178. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/kip/article/view/17101/16366
  25. Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Studia Prawnicze KUL, nr 3 (91)/2022, ISSN 1897-7146, s. 155-170.

  Artykuły w języku obcym

  1. Public benefit activities and tax preferences. Publicznyje finansy i nałogowoje prawo 2012, nr 3, s. 105-113 (współautor E. Koniuszewska).
  2. Tax-Related Implications of Acquiring Ownership of Real Estate by Natural Persons – Selected Issues, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2020, tom XIII, nr 1, DOI: 10.32084/tekapr.2020.13.1-32, s. 427-438. Tekst dostępny na stronie: tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/Święch-Kujawska_2020_1.pdf
  3. Tax and Legal Instruments of Protection of Ambient Air as Seen in the Example of the Thermal Upgrade Relief, Journal for European Environmental & Planning Law, Volume 17 (2020), Issue 4, ISSN 1613-7272, DOI: 10.1163/18760104-01704005, p. 426-442.
  4. Tax Instruments for Supporting Families in Poland: Selected Issues, European Research Studies Journal 2021, Volume XXIV, Issue 1, ISSN 1108-2976, pp. 555-567. Tekst dostępny na stronie: https://www.ersj.eu/journal/1980 (współautor E. Koniuszewska).
  5. Tax Instruments for Supporting Persons with Disabilities as Seen in the Example of the Rehabilitation Relief in the Personal Income Tax, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, 2022, vol. XVI, no. 2, DOI: 10.32084/tkp.4778, ISSN 1899-7694, s. 365-379. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.academicon.pl/tkppan/article/view/4778/5446
  6. Competence of Tax Authorities in the Gift and Inheritance Tax, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2023, vol. XVI, no. 2, DOI: 10.32084/tkp.6784, ISSN 1899-7694, s. 361-373. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.academicon.pl/tkppan/
   issue/view/518/86

  Podręczniki

  1. Prawo podatkowe. Kazusy, LexisNexis, Warszawa 2008 (współautorzy Buczek A., Kowalczyk R., Serwacki J.).

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, Zapol Szczecin 2005 (red. wsp. Zalcewicz A.).
  2. Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, ss. 294.

  Recenzje

  1. Recenzja książki: E. Kowalewska, P. Mańczyk (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych, Tom I, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, ss. 505 (recenzja wspólna Bożek W., Gorzała Z., Nizioł K.).
  2. Recenzja książki: B. Kucia-Guściora, M. Münnich. A. Zdunek (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, Lublin 2015.
  3. Recenzja książki: E. Koniuszewska (red.), Szczególny status gminy uzdrowiskowej – z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2016, ss. 273 (recenzja wspólna A. Haładyj).
  4. Recenzja książki: Bożek W. (red.), System podatkowy w Polsce. Jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 423. ISBN 978-83-945471-0-3 (recenzja wspólna Ewa Kowalewska, Marcin Burzec, Marta Musiał).
  5. Święch-Kujawska K., Bożek W., Recenzja książki: Kowalewska E. (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, ss. 320. ISBN 978-83-945471-1-0 (recenzja wspólna Ewa Janik).

  Opracowania encyklopedyczne

  1. Dziecko w prawie podatkowym (hasło encyklopedyczne), (w:) Waloszek D. (red.), Encyklopedia Dzieciństwa, 2016. Publikacja wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Dziecko_w_prawie
   _podatkowym

Accessibility Toolbar