• 24 PAŹ 17

  dr Ewa Koniuszewska

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: ewa.koniuszewska@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 25

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 317

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 12:45
  Konsultacje: środa, godz. 8.15 – 9.00

   

  Monografie

  1. Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

   

  Encyklopedia/słownik/leksykon, publikacja recenzowana

  1. Andrzejewska-Czernek Izabela, Bożek Wojciech, Brzezicki Tomasz, Brzeziński Bogumił (Red.), Chanowska-Dymlag Beata, Dominik-Ogińska Dagmara, Dowgier Rafał, Etel Leonard, Filipczyk Hanna, Gomułowicz Andrzej, Jędrzejewski Tomasz, Kalinowski Marek, Karwat Piotr, Koniuszewska Ewa. Kowalewska Ewa, Kryczko Paweł, Kuźniacki Błażej, Lasiński-Sulecki Krzysztof, Lendzion Ireneusz, Leszczyńska-Rydlewska Agnieszka, Litwińczuk Hanna (Red.), Łukaszewicz Mieszko, Majka Paweł, Mańczyk Paweł, Masternak Marian, Matuszewski Wojciech, Mączyński Dominik, Mizerska Justyna, Morawski Wojciech, Naworski Zbigniew, Nita Adam, Ofiarska Małgorzata, Ofiarski Zbigniew (Red.), Olesińska Agnieszka, Orłowski Janusz, Prejs Ewa, Pustuł Jowita, Rączka Piotr, Serwacki Jerzy, Światłowski Andrzej, Święch-Kujawska Katarzyna, Talasiewicz Agnieszka, Waluga Marek, Wantoch-Rekowski Jacek, Zalasiński Adam, Zawiejska-Rataj Joanna, Wielka Encyklopedia Prawa. Tom XI Prawo finansowe, pod red. naukową Bogumiła Brzezińskiego, Hanny Litwińczuk, Zbigniewa Ofiarskiego, Wydawca Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2017, ISBN 978-83-64556-10-4 (tom 11), ISBN 978-83-64556-72-2 (całość), ss. 640.

  Lista haseł autorstwa E. Koniuszewskiej:

  • administracja finansowa s. 68-70,
  • cena s. 99-100,
  • dług celny s. 121-122,
  • Fundusz Ekspercki s. 164,
  • Fundusz Wyborczy s. 188-189,
  • jednostka samorządu terytorialnego s. 214-215,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego s. 223-224,
  • Ministerstwo Finansów s. 268,
  • Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa s. 279-280,
  • Narodowy Fundusz Zdrowia s. 280-281,
  • państwowa instytucja filmowa s. 333-334,
  • państwowa instytucja kultury s. 334-335,
  • regionalne izby obrachunkowe s. 414-416,
  • samorządowa instytucja kultury s. 433-434,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych s. 523-524.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Jawność działania i dostęp do informacji w jednostkach samorządu terytorialnego, (w:) E. Ura (red.), Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań administracji publicznej, Mitel, Rzeszów 2002.
  2. Kilka uwag o kodeksach etycznych, (w:) J. Łukasiewicz (red.), Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Rzeszów 2002.
  3. Gwarancje bezstronności w postępowaniu administracyjnym jako wyraz realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego, (w:) J. Filipek (red.), Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko – Biała 2003.
  4. Ograniczenia antykorupcyjne członków zarządu, sekretarzy i skarbników jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Z. Niewiadomski, Z. Cieślak (red.), Prawo do dobrej administracji, Uniwersytet Kardynała Stefan Wyszyńskiego, Warszawa 2003.
  5. Zamówienia publiczne obszarem korupcjogennym w jednostkach samorządu terytorialnego, (w:) J. Sługocki (red.), Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
  6. Administracja publiczna wobec zjawiska korupcji, (w:) J. Łukasiewicz (red.), Jakość administracji publicznej, Mitel, Rzeszów 2004.
  7. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej, (w:) E. Ura (red.), Jednostka, państwo, administracja. Nowy wymiar, Mitel, Rzeszów 2004.
  8. Prawo dostępu do informacji i jego ograniczenia, (w:) J. Sługocki (red.), Prawo administracyjne materialne. Wybrane zagadnienia, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz 2006.
  9. Strategia rozwoju województwa środkiem realizacji polityki administracyjnej, (w:) J. Łukaszewicz (red.), Polityka administracyjna, Bonus Liber, Rzeszów 2008.
  10. Dotowanie organizacji pozarządowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego- wybrane zagadnienia, (w:) A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2010 (współautor Święch K.).
  11. Zasiłki pieniężne z pomocy społecznej jako instrument realizacji polityki prorodzinnej, (w:) Z. Ofiarski (red.) Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie 1995-2010. Księga Jubileuszowa, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Szczecin 2010 (współautor Święch K.).
  12. Akty prawa miejscowego o charakterze porządkowym jako przejaw władztwa administracyjnego, (w:) J. Łukasiewicz (red.), Władztwo administracyjne. Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Rzeszów 2012.
  13. Wpływ powiązań rodzinnych na czynności ogólnego postępowania administracyjnego, (w:) M. Tkaczuk, R. Jaworska – Stankiewicz (red.), Rodzina w naukach prawnych. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji US, Szczecin 2012.
  14. Skarga na akty prawne podmiotów zastępujących organy jednostek samorządu terytorialnego, (w:) E. Wójcicka (red.), Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej, t. 2, Akademia im. J. Długosza, Częstochowa 2013, s. 305-314.
  15. Inicjatywa uchwałodawcza członków wspólnoty samorządowej jako narzędzie partycypacji społecznej, (w:) B. Dolnicki (red.) Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 418-430.
  16. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego realizatorem współpracy z organizacjami pozarządowymi, (w:) Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, pod red. M. Steca, K. Małysy – Sulińskiej, LEX a Wolters Kluwer bussines, Warszawa 2014, s. 179-193.
  17. Podatkowe następstwa sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, (w:) Z. Ofiarski (red.), XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji Szczecin 2014, s. 587 – 595 (współautor K. Święch-Kujawska).
  18. Wójt jako kierownik urzędu gminy, (w:) J. Łukasiewicz (red.), Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Rzeszów 2014, s. 235-242.
  19. Prawne gwarancje urzeczywistniania zasady jawności w jednostkach pomocniczych gminy, (w:) A. Jarosz, B. Springer (red.), Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji, Tom I, Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania, Zielona Góra 2014, s. 233-246.
  20. Jawność współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, (w:) Jawność w samorządzie terytorialnym, pod red. B. Dolnickiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 355-364.
  21. Obligatoryjne konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym, (w:) Internacjonalizacja administracji publicznej, pod red. Z. Czarnika, J. Posłusznego, L. Żukowskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 461-472.
  22. Standardy sprawowania mandatu przez radnych na tle postanowień Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, (w:) M. Ofiarska (red.), Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015, s. 165-182.
  23. Finansowanie zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny, (w:) W. Miemiec (red.) Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 182-191 (współautor Święch-Kujawska K.).
  24. Pozycja ustrojowa i zadania komisji uzdrowiskowej, (w:) E. Koniuszewska (red.), Szczególny status gminy uzdrowiskowej – z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2016, s. 71-87.
  25. Finansowanie zadań powierzonych przez wojewodę jednostkom samorządu terytorialnego w kontekście Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, (w:) J. Gliniecka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2016, s. 153-163 (współautor Święch-Kujawska K.).
  26. Struktura organu stanowiącego i kontrolnego jednostki samorządu terytorialnego, (w:) A. Mezglewski (red.), Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi, Tom I, Wydawnictwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2016, s. 383-393. ISBN 978-83-916998-9-8.
  27. Prawne gwarancje ochrony jednostki wobec działań organów samorządowych, (w:) K. Popik, B. Szmulik, M. Mazuryk (red.), 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – teoria i praktyka, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2016, s. 51-69. ISBN 978-83-64527-34-0.
  28. Pozycja ustrojowa i zadania rady sportu, (w:)  Mańczyk P. (red.), Prawnofinansowe aspekty działalności sportowej, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 147-161. ISBN 978-83-945471-2-7.
  29. Budżet partycypacyjny jako forma udziału członków wspólnoty samorządowej w planowaniu wydatków publicznych na poziomie lokalnym, (w:) E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, s. 173-188. ISBN 978-83-945471-1-0.
  30. Działania organów samorządu terytorialnego na rzecz marginalizacji zaburzeń psychicznych będących następstwem nadużywania alkoholu, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich, B. Karakiewicz (red.), Problematyka osób z zaburzeniami psychicznymi. Aspekty medyczne i prawne, Currenda, Sopot 2017, s. 163-177. ISBN 978-83-60833-80-3.
  31. Zadania własne samorządu terytorialnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, (w:) Stec M., Płażek S. (red.), Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8107-814-6, s. 201-211.
  32. Organizacje pozarządowe jako podmiot realizujący zadania  z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,  (w:) K. Święch-Kujawska (red.), Realizacja i finansowanie zadań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz rodziny, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, ISBN 978-83-945471-4-1, s. 115-130.
  33. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego, (w:) B. Dolnicki (red.), Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8107-714-9, s. 384-392.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Public contracts as a corruptogenic area in units of territorial authority, (w:) J. Sługocki (red.) Public administration and administrative law in the face of european integration, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  2. Public benefit activities and tax preferences, (w:) М. В. Карасевa (red.), Публичные финансы и налоговое право. В. 3, Преференции в финансовом праве и економике стран Центральной и Восточиой Европы, Издательство Воронежского Государственного Университета, Воронеж 2012 (współautor Święch K.).
  3. Tax resolutions and their annual character, (w:) E. Ruśkowski, J. Stankiewicz, M. Tyniewicki, U. Zawadzka-Pąk (red.), Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries, Białystok 2013, s. 419-426  (współautor Święch K.).
  4. Institutional forms of civic control in local government, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała-Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 45 – 54.
  5. Local Initiative as a Financial Form of Cooperation between Local Government Units and Non-governmental Organisations, (w:) Mrkyvka P. (red.) System of Financial Law. General Part. Conference Proceedings, Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia no 514, Masaryk University, Brno 2015, s. 387 – 400.
  6. Referendum for Self-Taxation as a Form of Participation of Commune Residents in the Shaping of its Revenues, (w:) E. Lotko, U. Zawadzka-Pąk, M. Radvan (red.), Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures  in Public Interest (Conference Proceedings),  Bialystok-Vilnius 2018, Temida 2,  ISBN   978–83–65696–08–3, DOI książki: 10.15290/oolscprepi.2018, s. 603-614. DOI rozdziału: 10.15290/oolscprepi.2018.44. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://drive.google.com/file/d/0B3pMY5FCMiwrR0lpcEh1dHF4czV1R1dQZmY2X20wQlBjRmt3/view
  7. Forms of participation of commune residents in making decisions on Local matters, (w:) 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018. Modern Science. Conference Proceedings. Volume 5. Political Sciences. Law, Issue 1.2, Albena Co., Wydawca STEF92 Technology Ltd., Sofia Bulgaria 2018, ISBN 978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, s. 545-55
  8. The Principle of Trust in The Light of The Provisions of The Code of Administrative Procedure and The Tax Ordinance Act, (w:) M. Sentsova (Karaseva), E. Ruskowski, A. Paul, M. Radvan (red.), Tax Sovereignty and the Concept of Fiscal Rule-Making in the Countries of Central and Eastern Europe. Conference Proceedings, VSU Publishing House, Voronezh 2018, ISBN 978-5-9273-2665-5, s. 266-275. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.law.vsu.ru/pfirc/books/pdf/Tax-Sovereignty.pdf

   

  Artykuły

  1. Ograniczenia antykorupcyjne pracowników samorządowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2006, nr 16.
  2. Organy nadzoru i środki nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w polskim porządku prawnym, Zeszyty Naukowe WSAP 2008, nr 2.
  3. Partnerstwo publiczno-prywatne formą realizacji zadań publicznych przez gminy, Zeszyty Naukowe WSAP 2009, nr 1 (współautor Święch K.).
  4. Zadania gminy w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego – wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe WSAP 2009, nr 2 (współautor Święch K.).
  5. Bezczynność organów powiatu jako determinant skargi do sadu administracyjnego, Zeszyty Naukowe WSAP 2010, nr 2.
  6. Realizacja prawa jednostki do zaskarżania uchwał sejmiku województwa do sądu administracyjnego, Zeszyty Naukowe WSAP 2010, nr 1.
  7. Ewolucja antykorupcyjnych regulacji prawnych dotyczących pracowników samorządowych – wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Gubernaculum et Administratio 2012, nr 1(5), s. 107-115.
  8. Instytucja incompatibilitas w prawie samorządu terytorialnego, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 11, s. 39-58.
  9. Zasady finansowania zadań powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej, Acta Iuris Stetinensis 2016, nr 4 (16), s. 5-26 (współautor Święch-Kujawska K.).

   

  Opracowania encyklopedyczne

  1. Rzecznik Praw Dziecka jako instytucja ochrony praw dziecka (hasło encyklopedyczne), (w:) Waloszek D. (red.), Encyklopedia Dzieciństwa, 2016. Publikacja wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Rzecznik_Praw_Dziecka_jako_instytucja_ochrony_praw_dziecka
  2. Dziecko adresatem działań administracji (hasło encyklopedyczne), (w:) Waloszek D. (red.), Encyklopedia Dzieciństwa, 2016. Publikacja wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Dziecko_adresatem_dzia%C5%82a%C5%84_administracji

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Szczególny status gminy uzdrowiskowej – z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Wydawca Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2016, ss. 273.