• 06 MAR 20

  mgr Dominika Wróblewska

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: dominika.wroblewska@usz.edu.pl
  ul. Narutowicza 17a
  telefon służbowy: (91) 444 28 13

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 333

  Artykuły w języku polskim

  1. Moment rozpoczęcia korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji, Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych 2021, nr 4, ISSN 1427-2008, DOI: 10.5604/01.3001.0014.8550, s. 27-35.
  2. Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodów z transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe w działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu lub na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2020, nr 4(8), ISSN 2300-9853, DOI: 10.12775/PBPS.2020.024, s. 71-94. Tekst dostępny na stronie: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBPS/article/view/PBPS.2020.024

  Artykuły w języku obcym

  1. Wróblewska D., Mańczyk P., Taxation of Incomes of Athletes from Professional Practice of Sports under the Polish Tax Law, European Research Studies Journal 2021, Volume XXIV, Issue 1, ISSN 1108-2976, pp. 885-899. Tekst dostępny na stronie: https://www.ersj.eu/journal/2001

  Publikacje, które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Zasady funkcjonowania umowy rachunku bankowego na gruncie obowiązującego ustawodawstwa, (w:) H. Babis, M. Janowski, M. Musiał, J. Rzempała (red.), Współczesne problemy ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu z perspektywy młodych naukowców, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie, ISBN 978-83-65360-01-4, Szczecin 2015, s. 389 – 414.
  2. Kryteria dokonywania wydatków publicznych warunkujące zachowanie dyscypliny w rozdysponowaniu środków publicznych, (w:) E. Kowalewska, P. Mańczyk (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom I, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji, ISBN 978-83-933087-7-4, Szczecin 2015, s. 453 – 468.
  3. Zakaz pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi jako kara za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, (w:) J. Szołno-Koguc, K. Wójtowicz (red.), Finanse z perspektywy młodego badacza. Współczesne problemy i wyzwania finansów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, ISBN 978-83-7784-897-5, Lublin 2016, s. 99 – 110.
  4. Rachunek wspólny małżonków, (w:) A. Gozdek, M. Musiał, K. Słupińska (red.), Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych uczonych, Uniwersytet Szczeciński, ISBN 978-83-7972-086-6, Szczecin 2016, s. 155 – 166 (współautor P. Bródka).
  5. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne, (w:) E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, ISBN 978-83-945471-1-0, s. 279 – 292.
  6. Podatek od gier – charakterystyka ogólna, (w:) W. Bożek (red.), System podatkowy w Polsce: jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Szczeciński, ISBN 978-83-945471-0-3, Szczecin 2016, s. 379 – 388.
  7. Główne założenia mechanizmu niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji, który wszedł w życie 1 stycznia 2018 r., (w:) P. Mańczyk (red.), Daniny publiczne w Polsce i innych państwach Europy, Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Szczeciński, ISBN 978-83-945471-6-5, Szczecin 2018, s. 257 – 270.

  Artykuły

  1. Charakter ekologiczny opłaty produktowej, Zeszyty Studenckich Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, Nr 6/2016, s. 275 – 290.

  Artykuły w języku obcym

  1. Interpretative doubts in the context of regulations regarding the tax on the income of controlled foreign entities, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, Nr 4/2019, s. 75 – 95.