• 06 MAR 20

  mgr Dominika Wróblewska

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: dominika.wroblewska@usz.edu.pl

  telefon służbowy: (91) 444 28 13

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 333

   


  Obszar prowadzonych badań: Prawo podatkowe, podatek dochodowy od osób prawnych, zwolnienia z podatku dochodowego, regionalna pomoc publiczna, wspieranie nowych inwestycji.
  .
  Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce prawa podatkowego, a w szczególności zwolnienia z podatku dochodowego przyznawanego przedsiębiorcom z tytułu realizacji nowych inwestycji. Zajmuje się również badaniem praktyki organów podatkowych w kontekście przestrzegania przez nie zasad postępowania podatkowego.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2018 r. – uzyskanie tytułu magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na podstawie pracy magisterskiej pt. „Egzekucja sądowa z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych” pod opieką naukową dr. hab. Kingi Flagi- Gieruszyńskiej, prof. US. W tym samym roku rozpoczęła kształcenie na studiach doktoranckich

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia i konwersatoria) z przedmiotów: prawo i postępowanie podatkowe, ogólne prawo podatkowe

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od marca 2020 r. – zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na stanowisku asystenta z zakresu prawa finansowego;
  • wspiera działalność studentów w Kole Naukowym Prawa Finansowego „FiskUS”;
  • od listopada 2019 r. – członkostwo w Zespole Badawczym Prawa Finansowego (realizując projekt badawczy pt. „Bezpieczeństwo finansowe państwa i samorządu terytorialnego”);
  • od grudnia 2020 r. – skarbnik Stowarzyszenia Amicus Facultatis Iuris Stetinensis (cel to działalność naukowa, oświatowa i kulturalna);
  • członkostwo w Zespole Pracowni ds. projektów naukowych i dydaktycznych WPiA US;
  • członkostwo w Zespole Akademii Młodego Prawnika (przygotowuje cykl bezpłatnych warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i średnich, które będą prowadzone przez pracowników WPiA i zaproszonych gości).

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Polish Investment Zone – Legal Assessment of The Two Years of Operation of The Mechanism of Public Aid Given to Entrepreneurs, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 9992-10000.

  Artykuły w języku polskim

  1. Moment rozpoczęcia korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji, Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych 2021, nr 4, ISSN 1427-2008, DOI: 10.5604/01.3001.0014.8550, s. 27-35.
  2. Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodów z transakcji zabezpieczających ryzyko walutowe w działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu lub na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 2020, nr 4(8), ISSN 2300-9853, DOI: 10.12775/PBPS.2020.024, s. 71-94. Tekst dostępny na stronie: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PBPS/article/view/PBPS.2020.024
  3. Skoczylas D., Trzeszczoń D., Wróblewska D., Uniwersytet szkoli pięćdziesięciu młodych prawników z całego województwa, Przegląd Uniwersytecki – Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 01-03 (333-335) 2022 styczeń-marzec, ISSN 1427-4736, s. 42-44.

  Artykuły w języku obcym

  1. Wróblewska D., Mańczyk P., Taxation of Incomes of Athletes from Professional Practice of Sports under the Polish Tax Law, European Research Studies Journal 2021, Volume XXIV, Issue 1, ISSN 1108-2976, pp. 885-899. Tekst dostępny na stronie: https://www.ersj.eu/journal/2001
  2. Regional investment aid in Poland and Czechia, Review of European and Comparative Law 2022, vol. 50, No. 3, ISSN 2657-5949, s. 201-218. DOI: 10.31743/recl.13960. Teks dostępny na stronie: https://czasopisma.kul.pl/index.php/recl/article/view/13960/12878

   

  Redakcje prac zbiorowych

  1. Wróblewska D., Bożek W. (red.), Bezpieczeństwo i stabilność jako wartość chroniona na gruncie prawa finansowego, Wydawnictwo Naukowe Archaegraph, Łódź 2022, ISBN: 978-83-67527-28-6, ss. 221.

  Publikacje, które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Zasady funkcjonowania umowy rachunku bankowego na gruncie obowiązującego ustawodawstwa, (w:) H. Babis, M. Janowski, M. Musiał, J. Rzempała (red.), Współczesne problemy ekonomii, finansów, zarządzania i marketingu z perspektywy młodych naukowców, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Szczecinie, ISBN 978-83-65360-01-4, Szczecin 2015, s. 389 – 414.
  2. Kryteria dokonywania wydatków publicznych warunkujące zachowanie dyscypliny w rozdysponowaniu środków publicznych, (w:) E. Kowalewska, P. Mańczyk (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom I, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji, ISBN 978-83-933087-7-4, Szczecin 2015, s. 453 – 468.
  3. Zakaz pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi jako kara za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, (w:) J. Szołno-Koguc, K. Wójtowicz (red.), Finanse z perspektywy młodego badacza. Współczesne problemy i wyzwania finansów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, ISBN 978-83-7784-897-5, Lublin 2016, s. 99 – 110.
  4. Rachunek wspólny małżonków, (w:) A. Gozdek, M. Musiał, K. Słupińska (red.), Współczesne problemy finansów, marketingu i transportu z perspektywy młodych uczonych, Uniwersytet Szczeciński, ISBN 978-83-7972-086-6, Szczecin 2016, s. 155 – 166 (współautor P. Bródka).
  5. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne, (w:) E. Kowalewska (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. Tom II, Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016, ISBN 978-83-945471-1-0, s. 279 – 292.
  6. Podatek od gier – charakterystyka ogólna, (w:) W. Bożek (red.), System podatkowy w Polsce: jego rola i znaczenie w procesach gospodarowania, Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Szczeciński, ISBN 978-83-945471-0-3, Szczecin 2016, s. 379 – 388.
  7. Główne założenia mechanizmu niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji, który wszedł w życie 1 stycznia 2018 r., (w:) P. Mańczyk (red.), Daniny publiczne w Polsce i innych państwach Europy, Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Szczeciński, ISBN 978-83-945471-6-5, Szczecin 2018, s. 257 – 270.

  Artykuły

  1. Charakter ekologiczny opłaty produktowej, Zeszyty Studenckich Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, Nr 6/2016, s. 275 – 290.

  Artykuły w języku obcym

  1. Interpretative doubts in the context of regulations regarding the tax on the income of controlled foreign entities, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, Nr 4/2019, s. 75 – 95.

   

Accessibility Toolbar