• 23 PAŹ 17

  dr Konrad Burdziak

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: konrad.burdziak@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 35

  ul. Narutowicza 17a
  pok.  304c

  Dyżur dydaktyczny: czwartki, godz. 12.00 – 12.45
  Konsultacje: wtorek, godz. 15.15 – 16.00
  Dodatkowe konsultacje dla studentów niestacjonarnych: 30.11, 14.12 godz. 18.45-19.30; 7.10, 21.10, 18.11 godz. 17.45-18.30; 6.10 godz. 10.45-11.30; 10.11, 1.12 godz. 17.45-18.30; 12.01, 26.01 godz. 10.45-11.30

  Monografie

  1. Prowokacja. Analiza prawnokarna, Wydawca Ars boni et aequi. Przedsiębiorstwo Wydawnicze – Michał Rozwadowski, Poznań 2018, ISBN 978-83-64321-00-9, ss. 298.
  2. Praktyka instytucji obrony koniecznej, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018, ISBN 978-83-952892-1-7, ss. 142 (współautor: Ł. Pohl).

   

  Monografie w języku obcym

  1. Judicial Interpretation of the 1997 Criminal Code Provisions on Self-Defence, PeterLang, Series Lex et Res Publica, Polish and Political Studies, Volume 8, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-76456-5, ss. 136 (współautor Ł. Pohl).

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Kilka słów o potrzebie zreformowania art. 151 KK, (w:) I. Sepioło – Jankowska (red.), Reforma prawa karnego, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 252–261.
  2. Internet jako nowe – stare zagrożenie bezpieczeństwa. Prawnokarne rozważania na temat wpływu Internetu na liczbę samobójstw w Polsce, (w:) K. Hennig (red.), Nowe zagrożenia bezpieczeństwa. Wyzwania XXI wieku, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, Kraków 2015, s. 205-215.
  3. Odstąpienie od wymierzenia kary jako alternatywna reakcja na przestępstwo zabójstwa – analiza na tle konkretnego stanu faktycznego, (w:) S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2015, s. 181-187.
  4. Wspólne wykonanie czynu zabronionego z art. 201 k.k. Analiza na tle konkretnego stanu faktycznego, (w:) T. Gardocka, P. Herbowski, D. Jagiełło, P. Jóźwiak (red.), Przestępczy seks, Difin SA, Warszawa 2016, s. 92-99.
  5. Status samobójstw popełnianych przez więźniów w zakładach karnych na gruncie polskich regulacji prawnych, (w:) E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak (red.), W drodze do brzegu życia. Tom XIII, Druk „Duchno” Piotr Duchnowski, Białystok 2016, s. 559-569.
  6. Sytuacje określone w art. 216 § 3 KK oraz w art. 217 § 2 KK jako przykłady kompensacji na gruncie polskiego prawa karnego, (w:) I. Sepioło-Jankowska (red.), Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 173-187. ISBN 978-83-255-8698-0.
  7. Prowokacja policyjna w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) H. Marek, K. Górecka (red.), Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2016, s. 37-44. ISBN 978-83-65096-38-8.
  8. Czy samobójstwo jest czynem zabronionym (czynem zabronionym pod groźbą kary)? Rozważania na tle Kodeksu karnego z 1997 roku (ze szczególnym uwzględnieniem art. 162 § 1 k.k.), (w:) J. Hartman, M. Szabat (red.), Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 151-167. ISBN 978-83-264-9067-5.
  9. Doprowadzenie człowieka do targnięcia się na własne życie – analiza prawnokarna, (w:) E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak (red.), W drodze do brzegu życia. Tom XV, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2017, ISBN 978-83-944852-4-5, s. 195-204.
  10. Dowody uzyskane w toku kontroli operacyjnej, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 52-60.
  11. O tym, jak względy językowe przegrywają z tradycją (przyzwyczajeniem), czyli kilka słów o braku konieczności dokonywania zmian w kodeksie karnym na przykładzie art. 26 k.k., (w:) W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2017, ISBN 978-83-64736-78-0, s. 105-112.
  12. Kilka uwag na temat uprawnień funkcjonariuszy publicznych w zakresie przeciwdziałania przestępstwom terroryzmu, (w:) M. Baran, M. Ilnicki, H. Marek (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Antyterrorystyczna ochrona państwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2017, ISBN 978-83-65096-59-3, s. 111-120.
  13. Pochwalanie samobójstwa za pomocą środków masowego komunikowania, (w:) E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak (red.), W drodze do brzegu życia. Tom XVI, Druk „Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok 2018, ISBN 978-83-946571-9-2, s. 103-115.
  14. Współczucie dla pokrzywdzonego (uwagi na tle art. 150 § 1 k.k.), (w:) E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak (red.), W drodze do brzegu życia. Tom XVI, Druk „Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok 2018, ISBN 978-83-946571-9-2, s. 137-149.
  15. Zabójstwo w związku ze zgwałceniem (w:)  Ł. Pohl (red.), Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997 r. Naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018, ISBN 978-83-952892-0-0, s. 49-76.
  16. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem (w:) Ł. Pohl (red.), Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997 r. Naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018, ISBN 978-83-952892-0-0, s. 83-108.
  17. Zabójstwo z użyciem materiałów wybuchowych (w:) Ł. Pohl (red.), Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997 r. Naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018, ISBN 978-83-952892-0-0, s. 137-160.

   

  Artykuły

  1. Glosa do Wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. II AKa 12/13, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 7, s. 169-181.
  2. Kierowanie wykonaniem samobójstwa i polecenie jego wykonania w polskim prawie karnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, nr 4, s. 175-187.
  3. Samobójca czy zabójca? Kilka słów na temat statusu samobójstwa w polskim prawie karnym, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2014, nr 4, s. 130-143.
  4. Możliwość udzielenia niezwłocznej pomocy ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej, Przegląd Sądowy 2015, nr 6, s. 108-118.
  5. Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art. 151 Kodeksu karnego, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 10, s. 15-29.
  6. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2014 roku, sygn. IV KK 316/13, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2015, nr 3 wydanie elektroniczne na stronie npw.gov.pl
  7. Czas popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 162 § 1 k.k., Wojskowy Przegląd Prawniczy 2016, nr styczeń-marzec, s. 22-33.
  8. Przestępstwo handlu ludźmi w świetle wyników badań aktowych, Prawo w działaniu 2016, nr 28, s. 220-247 (współautor Banaszak Paulina).
  9. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2014 r., sygn. akt IV KK 257/14, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2017, nr 2 (282), s. 96-104. Publikacja także dostępna na stronie: http://pk.gov.pl/wpp-2017/wpp-numer-2-2017.html#.WWMYnBXyjcs
  10. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2015 roku, sygn. II AKA 95/15, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 1, s. 6-14. DOI:10.18276/ais.2017.17-01.
  11. Dowód sprzeczny z prawem, czyli kilka słów na temat art. 75 § 1 k.p.a., Administracja. Teoria – dydaktyka – praktyka 2017, nr 1(46), s. 50-67.
  12. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 20.04.2017 r., II KK 90/17, Prawo w Działaniu 2017, nr 30, ISSN 2084-1906, s. 178-183.
  13. Strona podmiotowa pomocnictwa przez zaniechanie (uwagi o art. 18 § 3 zd. 2 k.k.), Państwo i Prawo 2018, z. 1, s. 88-96.
  14. Bezpośredniość zamachu, czyli kilka słów na temat obrony koniecznej w polskim prawie karnym, Przegląd Sądowy 2018, nr 1, s. 55-61.
  15. Kilka uwag na temat istoty błędu (rozważania na tle polskiego prawa karnego),  Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 1 (21), DOI:10.18276/ais.2018.21-06, s. 127-140. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/878/article/14641/.
  16.  Artykuł 160 k.k. jako (potencjalny) środek walki z niektórymi spośród społecznie niepożądanych zachowań związanych z dopalaczami, Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 2 (22), DOI:10.18276/ais.2018.22-04, s. 43-57. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/893/article/14812/.
  17. Czy art. 196 kodeksu karnego w sposób nadmierny ogranicza wolność wyrażania poglądów i twórczości artystycznej?, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2018, nr 1 (22), ISSN 1689-8052, e-ISSN 2451-0807, s. 115-138. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: https://sp.ka.edu.pl/numery/studia-prawnicze-rim-2018-1.pdf.
  18. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 5 lipca 2017 r., III KK 273/17; art. 148 § 2 pkt 1-4, art. 197 § 1-4 k.k. – Glosa, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, nr 10, s. 62-67.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Buczek Ł., Burdziak K., Pohl Ł., The mens rea of the animal cruelty offence in the Polish criminal law, Prawo w Działaniu. Law in Action 2018, nr 36, s. 92-103. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://iws.gov.pl/prawo-w-dzialaniu/numery-archiwalne/tom-36-law-in-action/