• 23 PAŹ 17

  dr hab. Konrad Burdziak


  Stanowisko: 
  Adiunkt (z hab.)

  e-mail: konrad.burdziak@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 74

  ul. Narutowicza 17a
  pok.  305a

   


  Obszar prowadzonych badań: prawo karne, przestępczość nieletnich, szacowanie ryzyka, suicydologia.
  .
  Autor bądź współautor pięciu monografii: „Osoba niepoczytalna a prawnokarna norma sankcjonowana”, „Rozważania na tle polskiego Kodeksu karnego” i ponad pięćdziesięciu innych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego i suicydologii, współautor podręcznika do prawa karnego „Prawo karne materialne. Kurs skrócony”


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • absolwent psychologii,
  • w 2016 r. – rozprawa doktorska pt. „Prowokacja. Analiza prawnokarna” pod kierunkiem Prof. dr. hab. Ł. Pohla (obroniona z wyróżnieniem)

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i konwersatoria) z następujących przedmiotów: prawo karne, prawo karne nieletnich, praw karne materialne, prawo karne wykonawcze, karnoprawna ochrona środowiska oraz przestępczość nieletnich);
  • seminaria z prawa karnego.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • adiunkt w Zespole Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • adiunkt w Sekcji Prawa i Procesu Karnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie;
  • członkostwo w  Radzie Naukowej WPiA US;
  • były senator US;
  • certyfikowany suicydolog;
  • członkostwo w  Association Internationale De Droit Pénal;
  • członkostwo w Polskim Towarzystwie Suicydologicznego;
  • członkostwo w  Interdyscyplinarnym Zespole Profilaktyki Zachowań Samobójczych;
  • opiekun Koła Naukowego Teoretyków Suicydologii i Koła Naukowego Prawa Karnego na WPiA US;
  • członkostwo w zespole kierunku Prawo Internetu i Ochrony Informacji na WPiA US;
  • członkostwo w wydziałowym zespole ds. III obszaru ewaluacji jakości działalności naukowej;
  • członkostwo w pracowni ds. projektów naukowych i dydaktycznych;
  • 3-miesięczny staż w Uniwersytecie w Tallinnie, pn. „Prognoza kryminologiczna: porównanie rozwiązań estońskich i polskich”, (finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 4).

  Monografie

  1. Prowokacja. Analiza prawnokarna, Wydawca Ars boni et aequi. Przedsiębiorstwo Wydawnicze – Michał Rozwadowski, Poznań 2018, ISBN 978-83-64321-00-9, ss. 298
  2. Praktyka instytucji obrony koniecznej, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018, ISBN 978-83-952892-1-7, ss. 142 (współautor: Ł. Pohl).
  3. Pohl Ł., Burdziak K., Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997 r. Naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących, Ł. Pohl (red.), Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018, ISBN 978-83-952892-0-0, ss. 227 (współautorzy Banaszak Paulina, Jankowski Michał).
  4. Samobójstwo w prawie polskim, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN 9788381607094, ss. 195.
  5. Osoba niepoczytalna a prawnokarna norma sankcjonowana. Rozważania na tle polskiego Kodeksu karnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021, ISBN 978-83-66470-43-9, ss. 238.
  6. Nawrocki M., Burdziak K., Kowalewska-Łukuć M., Komornik sądowy w prawie karnym, ISBN to: 978-83-65966-43-8, Currenda 2021, ss. 251.
  7. Burdziak K., Rüütel E., Prognoza kryminologiczna. Porównanie rozwiązań estońskich i polskich, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o., Lublin 2022, ISBN 978-83-67104-15-9, ss. 124.
  8. Wach B., Burdziak K., Eutanazja w psychiatrii. Aspekty bioetyczne i prawne, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2022, ISBN 978-83-66703-70-1, ss. 187.

   

  Monografie w języku obcym

  1. Pohl Ł., Burdziak K.,  Judical Interpretation of the 1997 Criminal Code Provisions on Self-Defence, Series Lex et Res Publica, Polish Legal and Political Studies edited by Anna Staroń, Volume 9, Peter Lang International Academic Publishers, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-76456-5, DOI 10.3726/b14857, ss. 136.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Kilka słów o potrzebie zreformowania art. 151 KK, (w:) I. Sepioło – Jankowska (red.), Reforma prawa karnego, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 252–261.
  2. Internet jako nowe – stare zagrożenie bezpieczeństwa. Prawnokarne rozważania na temat wpływu Internetu na liczbę samobójstw w Polsce, (w:) K. Hennig (red.), Nowe zagrożenia bezpieczeństwa. Wyzwania XXI wieku, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, Kraków 2015, s. 205-215.
  3. Odstąpienie od wymierzenia kary jako alternatywna reakcja na przestępstwo zabójstwa – analiza na tle konkretnego stanu faktycznego, (w:) S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2015, s. 181-187.
  4. Wspólne wykonanie czynu zabronionego z art. 201 k.k. Analiza na tle konkretnego stanu faktycznego, (w:) T. Gardocka, P. Herbowski, D. Jagiełło, P. Jóźwiak (red.), Przestępczy seks, Difin SA, Warszawa 2016, s. 92-99.
  5. Status samobójstw popełnianych przez więźniów w zakładach karnych na gruncie polskich regulacji prawnych, (w:) E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak (red.), W drodze do brzegu życia. Tom XIII, Druk „Duchno” Piotr Duchnowski, Białystok 2016, s. 559-569.
  6. Sytuacje określone w art. 216 § 3 KK oraz w art. 217 § 2 KK jako przykłady kompensacji na gruncie polskiego prawa karnego, (w:) I. Sepioło-Jankowska (red.), Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 173-187. ISBN 978-83-255-8698-0.
  7. Prowokacja policyjna w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) H. Marek, K. Górecka (red.), Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2016, s. 37-44. ISBN 978-83-65096-38-8.
  8. Czy samobójstwo jest czynem zabronionym (czynem zabronionym pod groźbą kary)? Rozważania na tle Kodeksu karnego z 1997 roku (ze szczególnym uwzględnieniem art. 162 § 1 k.k.), (w:) J. Hartman, M. Szabat (red.), Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 151-167. ISBN 978-83-264-9067-5.
  9. Doprowadzenie człowieka do targnięcia się na własne życie – analiza prawnokarna, (w:) E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak (red.), W drodze do brzegu życia. Tom XV, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2017, ISBN 978-83-944852-4-5, s. 195-204.
  10. Dowody uzyskane w toku kontroli operacyjnej, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 52-60.
  11. O tym, jak względy językowe przegrywają z tradycją (przyzwyczajeniem), czyli kilka słów o braku konieczności dokonywania zmian w kodeksie karnym na przykładzie art. 26 k.k., (w:) W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2017, ISBN 978-83-64736-78-0, s. 105-112.
  12. Kilka uwag na temat uprawnień funkcjonariuszy publicznych w zakresie przeciwdziałania przestępstwom terroryzmu, (w:) M. Baran, M. Ilnicki, H. Marek (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Antyterrorystyczna ochrona państwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2017, ISBN 978-83-65096-59-3, s. 111-120.
  13. Pochwalanie samobójstwa za pomocą środków masowego komunikowania, (w:) E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak (red.), W drodze do brzegu życia. Tom XVI, Druk „Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok 2018, ISBN 978-83-946571-9-2, s. 103-115.
  14. Współczucie dla pokrzywdzonego (uwagi na tle art. 150 § 1 k.k.), (w:) E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak (red.), W drodze do brzegu życia. Tom XVI, Druk „Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok 2018, ISBN 978-83-946571-9-2, s. 137-149.
  15. Struktura i zawartość normatywna przepisu art. 148 § 2 pkt 2 k.k., (w:) D. Semków (red.), Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Wydawnictwo Thin & Make, Warszawa 2018, ISBN 978-83-950934-9-4, s. 154-165.
  16. Zabójstwo w związku ze zgwałceniem / Konrad Burdziak. – // W: Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997r : naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących / red. Łukasz Pohl ; [autorzy Łukasz Pohl, Konrad Burdziak, Paulina Banaszak, Michał Jankowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2018
  17. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem / Konrad Burdziak. – // W: Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997r : naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących / red. Łukasz Pohl ; [autorzy Łukasz Pohl, Konrad Burdziak, Paulina Banaszak, Michał Jankowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2018
  18. Zabójstwo z użyciem materiałów wybuchowych / Konrad Burdziak. – // W: Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997r : naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących / red. Łukasz Pohl ; [autorzy Łukasz Pohl, Konrad Burdziak, Paulina Banaszak, Michał Jankowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2018
  19. Pohl Ł., Burdziak K., Tzw. macierzyństwo zastępcze (surrogate motherhood) w świetle polskiego prawa karnego. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda, (w:) P. Mostowik (red.), Fundamentalne prawne problemy surrogate motherhood. Perspektywa krajowa, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66344-05-1, s. 571-604.
  20. Kilka uwag na temat możliwości i zasadności orzeczenia wobec nieletniego kary 25 lat pozbawienia wolności, (w:) P. Ostaszewski, K. Buczkowski (red.), Granice prawa. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020, s. 529-539, ISBN 978-83-66344-63-1.
  21. Pohl Ł., Burdziak K., Negacjonizm a polskie prawo karne – rozważania dogmatycznoprawne, (w:) P. Grzebyk (red.), Odpowiedzialność za negowanie zbrodni międzynarodowych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66344-44-0, s. 119-132.
  22. Prawnokarne konsekwencje zachowań nienawistnych na przykładzie konkretnych stanów faktycznych, (w:) B. A. Orłowska, A. Szczerba (red.), Społeczeństwo, władza, prawo – między nienawiścią a inkluzją społeczną, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2019, ISBN 978-83-66703-21-6, s. 111-122.
  23. Samobójstwo w świetle Stanisława Czepity poglądów na istotę wolności i jej granice w polskim systemie prawnym, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, Z. Kuniewicz, B. Kanarek (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-859-9, s. 231-240.
  24. Art. 79 § 1 pkt 1 k.p.k., czyli kilka uwag na temat obrony obligatoryjnej w postępowaniu karnym, (w:) M.Wielec, G. Ocieczek, B. Oręziak (red.), Współczesne problemy procesu karnego. Tom I., Wydawnictwo Episteme, Lublin 2021, ISBN 978-83-65172-30-3, s. 181-192.
  25. Status nieletniego sprawcy czynu zabronionego na gruncie polskiego prawa karnego, (w:) M. Romanowski, P. Sobczyk, M. Wielec (red.), Ius redigere in artem. Księga XXX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-67149-06-8, s. 335-355.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Article 31 Section 3 of the Polish Constitution and Leon Petrażycki’s Concept of the Policy of Law, (w:) Michał Peno, Konrad Burdziak (red.), The Concept of Modern Law Polish and Central European Tradition, Wydawnictwo Peter Lang, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-78325-2 (Print), s. 83-96.
  2. Pohl Ł., Burdziak K., Holocaust Denial and the Polish Penal Law – Legal Considerations, (w:) P. Grzebyk (red.), Responsibility for negation of international crimes, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66344-43-3, s. 123-137.
  3. The use of AI in formulating a criminological prognosis of an offender, Technium Social Sciences Journal, 2021, Vol. 25, s. 115–125. Tekst dostępny na stronie: https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/4891
  4. Juvenile Situation under the 1982 Juvenile Justice Act, (w:) B. Janusz-Pohl (red.), Juvenile Justice Systems: Poland-Brazil-Portugal, Peter Lang, Berlin 2021, ISBN 9783631855843, s. 41-61.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Glosa do Wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. II AKa 12/13, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 7, s. 169-181.
  2. Kierowanie wykonaniem samobójstwa i polecenie jego wykonania w polskim prawie karnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, nr 4, s. 175-187.
  3. Samobójca czy zabójca? Kilka słów na temat statusu samobójstwa w polskim prawie karnym, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2014, nr 4, s. 130-143.
  4.  Możliwość udzielenia niezwłocznej pomocy ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej, Przegląd Sądowy 2015, nr 6, s. 108-118.
  5.  Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art. 151 Kodeksu karnego, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 10, s. 15-29.
  6.  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2014 roku, sygn. IV KK 316/13, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2015, nr 3 wydanie elektroniczne na stronie www.npw.gov.pl
  7.  Czas popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 162 § 1 k.k., Wojskowy Przegląd Prawniczy 2016, nr styczeń-marzec, s. 22-33.
  8. Przestępstwo handlu ludźmi w świetle wyników badań aktowych, Prawo w działaniu 2016, nr 28, s. 220-247 (współautor Banaszak Paulina).
  9. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2014 r., sygn. akt IV KK 257/14, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2017, nr 2 (282), s. 96-104. Publikacja także dostępna na stronie: http://pk.gov.pl/wpp-2017/wpp-numer-2-2017.html#.WWMYnBXyjcs.
  10.  Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2015 roku, sygn. II AKA 95/15, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 1, s. 6-14. DOI:10.18276/ais.2017.17-01.
  11. Dowód sprzeczny z prawem, czyli kilka słów na temat art. 75 § 1 k.p.a., Administracja. Teoria – dydaktyka – praktyka 2017, nr 1(46), s. 50-67.
  12. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 20.04.2017 r., II KK 90/17, Prawo w Działaniu 2017, nr 30, ISSN 2084-1906, s. 178-183.
  13. Strona podmiotowa pomocnictwa przez zaniechanie (uwagi o art. 18 § 3 zd. 2 k.k.), Państwo i Prawo 2018, z. 1, s. 88-96.
  14. Bezpośredniość zamachu, czyli kilka słów na temat obrony koniecznej w polskim prawie karnym, Przegląd Sądowy 2018, nr 1, s. 55-61.
  15. Kilka uwag na temat istoty błędu (rozważania na tle polskiego prawa karnego), Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 1 (21), DOI:10.18276/ais.2018.21-06, s. 127-140. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/878/article/14641/.
  16. Artykuł 160 k.k. jako (potencjalny) środek walki z niektórymi spośród społecznie niepożądanych zachowań związanych z dopalaczami, Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 2 (22), DOI:10.18276/ais.2018.22-04, s. 43-57. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/893/article/14812/.
  17. Czy art. 196 kodeksu karnego w sposób nadmierny ogranicza wolność wyrażania poglądów i twórczości artystycznej?, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2018, nr 1 (22), ISSN 1689-8052, e-ISSN 2451-0807, s. 115-138. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: https://sp.ka.edu.pl/numery/studia-prawnicze-rim-2018-1.pdf.
  18. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 5 lipca 2017 r., III KK 273/17; art. 148 § 2 pkt 1-4, art. 197 § 1-4 k.k. – Glosa, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, nr 10, s. 62-67.
  19. Przestępstwa z art. 200 § 1 KK – kilka uwag na temat praktyki sądów, Monitor Prawniczy 2019, nr 10, DOI: 10.32027/MOP.19.10.3, s. 543-550.
  20. Diagnostyka sądowo-kryminalna w orzekaniu i wykonywaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia w teorii i praktyce sądowej – raport z badania, Prawo w Działaniu 2019, nr 39, ISSN 2084-1906, e-ISSN 2657-4691, DOI: 10.32041/pwd.3901, s. 9-68 (współautorzy: Jerzy Nikołajew, Michał Jankowski, Magdalena Kowalewska-Łukuć).
  21. Kilka uwag na temat istoty tzw. błędu co do prawa (rozważania na tle polskiego prawa karnego), Prawo w Działaniu 2019, nr 39, ISSN 2084-1906, e-ISSN 2657-4691, DOI: 10.32041/pwd.3905, s. 139-147.
  22. Propozycja nowelizacji art. 151 Kodeksu karnego, Prawo w Działaniu 2019, nr 39, ISSN 2084-1906, e-ISSN 2657-4691, DOI: 10.32041/pwd.3910, s. 196-203.
  23. Art. 10 § 2 k.k. i art. 94 u.p.n. z perspektywy art. 40 ust. 3 Konwencji o prawach dziecka, czyli kilka słów na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, Probacja 2019, Tom 1, Nr 2, ISSN 1689-6122, DOI: 10.5604/01.3001.0013.6118, s. 37-49.
  24. Strona podmiotowa pomocnictwa przez zaniechanie (odpowiedź na polemikę Marka Kulika), Państwo i Prawo 2020, z. 1, s. 115-12.
  25. Tzw. macierzyństwo zastępcze : kilka uwag w kontekście nowelizacji Kodeksu karnego, Monitor Prawniczy: dwutygodnik prawa polskiego 2020, nr 4, s.184-191 (współautor Paulina Banaszak).
  26. Aspekt wolicjonalny zamiaru bezpośredniego i ewentualnego – rozważania na tle kwalifikowanych typów przestępstwa zabójstwa, Prawo w Działaniu 2020, nr 43, ISSN 2084-1906, e-ISSN 2657-4691, DOI: 10.32041/pwd.4306, s. 111-130.
  27. Strona podmiotowa pomocnictwa przez zaniechanie (odpowiedź na polemikę M. Małeckiego), Państwo i Prawo 2020, z. 8, s. 132-137.
  28. Sposób ustalania dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej (polemika z M. Nawrockim), Państwo i Prawo 2021, z. 5, ISSN 0031-0980, s. 135-140.
  29. Dawstwo organów w kontekście skłonności człowieka do bycia konsekwentnym. Rozważania z pogranicza prawa i psychologii, Probacja 2021, nr 3, ISSN 1689-6122, e-ISSN 279-311X, s. 115-128. Tekst dostępny na stronie: https://probacja.com/
   resources/html/article/details?id=221918
  30. Leczenie PTSD z wykorzystaniem MDMA jako sposób przeciwdziałania zjawisku samobójstwa (problemy de lege lata), Acta Iuris Stetinensis 2021, nr 3 (vol. 35), DOI: 10.18276/ais.2021.35-01, s. 9-22.
  31. Przepis art.240 § 1 Kodeksu karnego a tajemnica obrończa, adwokacka, radcowska i tajemnica spowiedzi, Prawo w Działaniu. Sprawy karne, nr 51/2022, ISSN: 2084-1906, s. 63-78. Tytuł dostępny na stronie: https://pwd.iws.gov.pl/wp-content/uploads/2022/09/05_PwD51.pdf
  32. Burdziak K., Kowalewska-Łukuć M., Tajemnica zawodowa psychologa a tajemnica w postępowaniu karnym, Probacja, nr 1/2023, DOI: 10.5604/ 01.3001.0016.2852, ISSN 1689-6122, s. 115-131. Tekst dostępny na stronie: https://probacja.com/resources/html/article/details?id=235841
  33. Tomasz Snarski, Kościół katolicki wobec kary śmierci : między prawem a filozofią i teologią, Acta Iuris Stetinensis, Publikacja w Open Access. 2023, nr 1 (vol. 42), ISSN (online) 2545-3181, DOI: 10.18276/ais.2023.42-13, s. 261–268. Tytuł dostępny na stronie: https://wnus.usz.edu.pl/ais/file/article/download/20456.pdf
  34. Przeciwdziałanie przemocy domowej – kilka uwag w kontekście środków przewidzianych w art. 275a § 1 i 3, art. 275 § 3 oraz art. 244 § 1a i 1b Kodeksu postępowania karnego, Prawo w Działaniu 2024, nr 57, DOI: 10.32041/pwd.5703, ISSN 2084-1906, s. 62-88. Tekst dostępny na stronie: https://pwd.iws.gov.pl/
   download/pwd-tom-57/

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Buczek Ł., Burdziak K.,  Pohl Ł., The mens rea of the animal cruelty offence in the Polish criminal law, Prawo w Działaniu. Law in Action 2018, nr 36, s. 92-103. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://iws.gov.pl/prawo-w-dzialaniu/numery-archiwalne/tom-36-law-in-action/.
  2. Does the Prohibition of Incest Excessively Restrict Human Sexual Freedom?, Prawo w Działaniu 2019, nr 38, DOI: 10.32041/pwd.3806, s. 91-105. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://pwd.iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/K.-Burdziak.pdf
  3. Kowalewska-Łukuć M., Burdziak K., The use of AI in formulating a criminological prognosis of an offender, Technium Social Sciences Journal, 2021, Vol. 25, ISSN: 2668-7798, s. 115–125. Tekst dostępny na stronie: https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/4891.
  4. Burdziak K., Kowalewska-Łukuć M., Penal and legal aspects of Gender confirmation surgery. Considerations in the context of Polish Criminal Law, Studia Iuridica Cassoviensia, Vol. 10.2022, No.1, ISSN 1339-3995, s. 31-51. Tekst dostępny na stronie: https://doi.org/10.33542/SIC2022-1-03.
  5. Burdziak K., Ambrus I., Justifiable Defence: A Comparison of Polish and Hungarian Solutions with an Outlook on the COVID-19 Pandemic, ELTE Law Journal, 2021/2, Budapest, 2021, ISSN 2064 4965, s. 69-84, DOI: 10.54148/ELTELJ.2021.2.
  6. Can the use of algorithms enhance judicial independence? Reflections in the context of The Hague Declaration, Biuletyn Kryminologiczny 2021, nr 28, ISSN 2084-5375, DOI: 10.5281/zenodo.6810541, s. 9-17.

   

  Podręczniki

  1. Prawo karne materialne. Kurs skrócony, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-243-6, ss. 310 (współautorzy Kowalewska-Łukuć M., Nawrocki M.).

   

  Redakcja prac zbiorowych w języku obcym

  1. Peno Michał, Burdziak Konrad (red.), The Concept of Modern Law Polish and Central European Tradition, Wydawnictwo Peter Lang, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-78325-2 (Print), ss. 197.

Accessibility Toolbar