• 23 PAŹ 17

  dr Konrad Burdziak


  Stanowisko: 
  Adiunkt

  e-mail: konrad.burdziak@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 74

  ul. Narutowicza 17a
  pok.  305a

   


  Obszar prowadzonych badań: prawo karne, przestępczość nieletnich, szacowanie ryzyka, suicydologia


  Biogram: Doktor nauk prawnych (rozprawa doktorska pt. Prowokacja. Analiza prawnokarna została przygotowana pod kierunkiem Prof. dr. hab. Ł. Pohla i obroniona z wyróżnieniem w roku 2016), certyfikowany suicydolog, student psychologii, adiunkt w Zespole Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i w Sekcji Prawa i Procesu Karnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, członek Rady Naukowej WPiA US, były senator US, członek Association Internationale De Droit Pénal, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, członek Interdyscyplinarnego Zespołu Profilaktyki Zachowań Samobójczych, autor bądź współautor pięciu monografii (w tym najnowszej monografii: Osoba niepoczytalna a prawnokarna norma sankcjonowana. Rozważania na tle polskiego Kodeksu karnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021, ss. 238) i ponad pięćdziesięciu innych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego i suicydologii, współautor podręcznika do prawa karnego (Burdziak K., Kowalewska-Łukuć M., Nawrocki M., Prawo karne materialne. Kurs skrócony, C.H. Beck, Warszawa 2021, ss. 310), prelegent na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych, opiekun Koła Naukowego Teoretyków Suicydologii i Koła Naukowego Prawa Karnego na WPiA US, członek Zespołu Kierunku Prawo Internetu i Ochrony Informacji na WPiA US, członek wydziałowego Zespołu ds. III obszaru ewaluacji jakości działalności naukowej, członek Pracowni ds. projektów naukowych i dydaktycznych. Odbył 3-miesięczny staż w Uniwersytecie w Tallinnie w ramach działania badawczego pn. Prognoza kryminologiczna: porównanie rozwiązań estońskich i polskich, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 4. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego wykonawczego, przestępczości nieletnich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Prawa, na kierunku Administracja czy Prawo służb mundurowych. Prowadzi seminarium z prawa karnego na niestacjonarnych studiach Prawa.


  Monografie

  1. Prowokacja. Analiza prawnokarna, Wydawca Ars boni et aequi. Przedsiębiorstwo Wydawnicze – Michał Rozwadowski, Poznań 2018, ISBN 978-83-64321-00-9, ss. 298
  2. Praktyka instytucji obrony koniecznej, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018, ISBN 978-83-952892-1-7, ss. 142 (współautor: Ł. Pohl).
  3. Pohl Ł., Burdziak K., Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997 r. Naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących, Ł. Pohl (red.), Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018, ISBN 978-83-952892-0-0, ss. 227 (współautorzy Banaszak Paulina, Jankowski Michał).
  4. Samobójstwo w prawie polskim, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN 9788381607094, ss. 195.
  5. Osoba niepoczytalna a prawnokarna norma sankcjonowana. Rozważania na tle polskiego Kodeksu karnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021, ISBN 978-83-66470-43-9, ss. 238.
  6. Nawrocki M., Burdziak K., Kowalewska-Łukuć M., Komornik sądowy w prawie karnym, ISBN to: 978-83-65966-43-8, Currenda 2021, ss. 251.
  7. Burdziak K., Rüütel E., Prognoza kryminologiczna. Porównanie rozwiązań estońskich i polskich, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o.o., Lublin 2022, ISBN 978-83-67104-15-9, ss. 124.

   

  Monografie w języku obcym

  1. Pohl Ł., Burdziak K.,  Judical Interpretation of the 1997 Criminal Code Provisions on Self-Defence, Series Lex et Res Publica, Polish Legal and Political Studies edited by Anna Staroń, Volume 9, Peter Lang International Academic Publishers, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-76456-5, DOI 10.3726/b14857, ss. 136.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Kilka słów o potrzebie zreformowania art. 151 KK, (w:) I. Sepioło – Jankowska (red.), Reforma prawa karnego, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 252–261.
  2. Internet jako nowe – stare zagrożenie bezpieczeństwa. Prawnokarne rozważania na temat wpływu Internetu na liczbę samobójstw w Polsce, (w:) K. Hennig (red.), Nowe zagrożenia bezpieczeństwa. Wyzwania XXI wieku, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu, Kraków 2015, s. 205-215.
  3. Odstąpienie od wymierzenia kary jako alternatywna reakcja na przestępstwo zabójstwa – analiza na tle konkretnego stanu faktycznego, (w:) S. Pikulski, W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Przyszłość polskiego prawa karnego. Alternatywne reakcje na przestępstwo, Pracownia wydawnicza ElSet, Olsztyn 2015, s. 181-187.
  4. Wspólne wykonanie czynu zabronionego z art. 201 k.k. Analiza na tle konkretnego stanu faktycznego, (w:) T. Gardocka, P. Herbowski, D. Jagiełło, P. Jóźwiak (red.), Przestępczy seks, Difin SA, Warszawa 2016, s. 92-99.
  5. Status samobójstw popełnianych przez więźniów w zakładach karnych na gruncie polskich regulacji prawnych, (w:) E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak (red.), W drodze do brzegu życia. Tom XIII, Druk „Duchno” Piotr Duchnowski, Białystok 2016, s. 559-569.
  6. Sytuacje określone w art. 216 § 3 KK oraz w art. 217 § 2 KK jako przykłady kompensacji na gruncie polskiego prawa karnego, (w:) I. Sepioło-Jankowska (red.), Konsensualizm i kompensacja a podstawy odpowiedzialności karnej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 173-187. ISBN 978-83-255-8698-0.
  7. Prowokacja policyjna w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, (w:) H. Marek, K. Górecka (red.), Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2016, s. 37-44. ISBN 978-83-65096-38-8.
  8. Czy samobójstwo jest czynem zabronionym (czynem zabronionym pod groźbą kary)? Rozważania na tle Kodeksu karnego z 1997 roku (ze szczególnym uwzględnieniem art. 162 § 1 k.k.), (w:) J. Hartman, M. Szabat (red.), Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 151-167. ISBN 978-83-264-9067-5.
  9. Doprowadzenie człowieka do targnięcia się na własne życie – analiza prawnokarna, (w:) E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak (red.), W drodze do brzegu życia. Tom XV, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok 2017, ISBN 978-83-944852-4-5, s. 195-204.
  10. Dowody uzyskane w toku kontroli operacyjnej, (w:) Nawrocki M., Rylski M. (red.), Dynamika zmian w prawie, Difin, Warszawa 2017,  ISBN 978-83-8085-412-3, s. 52-60.
  11. O tym, jak względy językowe przegrywają z tradycją (przyzwyczajeniem), czyli kilka słów o braku konieczności dokonywania zmian w kodeksie karnym na przykładzie art. 26 k.k., (w:) W. Cieślak, M. Romańczuk-Grącka (red.), Między stabilnością a zmiennością prawa karnego. Dylematy ustawodawcy, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2017, ISBN 978-83-64736-78-0, s. 105-112.
  12. Kilka uwag na temat uprawnień funkcjonariuszy publicznych w zakresie przeciwdziałania przestępstwom terroryzmu, (w:) M. Baran, M. Ilnicki, H. Marek (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Antyterrorystyczna ochrona państwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2017, ISBN 978-83-65096-59-3, s. 111-120.
  13. Pochwalanie samobójstwa za pomocą środków masowego komunikowania, (w:) E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak (red.), W drodze do brzegu życia. Tom XVI, Druk „Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok 2018, ISBN 978-83-946571-9-2, s. 103-115.
  14. Współczucie dla pokrzywdzonego (uwagi na tle art. 150 § 1 k.k.), (w:) E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak (red.), W drodze do brzegu życia. Tom XVI, Druk „Duchno” Teresa Duchnowska, Białystok 2018, ISBN 978-83-946571-9-2, s. 137-149.
  15. Struktura i zawartość normatywna przepisu art. 148 § 2 pkt 2 k.k., (w:) D. Semków (red.), Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Wydawnictwo Thin & Make, Warszawa 2018, ISBN 978-83-950934-9-4, s. 154-165.
  16. Zabójstwo w związku ze zgwałceniem / Konrad Burdziak. – // W: Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997r : naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących / red. Łukasz Pohl ; [autorzy Łukasz Pohl, Konrad Burdziak, Paulina Banaszak, Michał Jankowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2018
  17. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem / Konrad Burdziak. – // W: Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997r : naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących / red. Łukasz Pohl ; [autorzy Łukasz Pohl, Konrad Burdziak, Paulina Banaszak, Michał Jankowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2018
  18. Zabójstwo z użyciem materiałów wybuchowych / Konrad Burdziak. – // W: Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997r : naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących / red. Łukasz Pohl ; [autorzy Łukasz Pohl, Konrad Burdziak, Paulina Banaszak, Michał Jankowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2018
  19. Pohl Ł., Burdziak K., Tzw. macierzyństwo zastępcze (surrogate motherhood) w świetle polskiego prawa karnego. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda, (w:) P. Mostowik (red.), Fundamentalne prawne problemy surrogate motherhood. Perspektywa krajowa, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66344-05-1, s. 571-604.
  20. Kilka uwag na temat możliwości i zasadności orzeczenia wobec nieletniego kary 25 lat pozbawienia wolności, (w:) P. Ostaszewski, K. Buczkowski (red.), Granice prawa. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020, s. 529-539, ISBN 978-83-66344-63-1.
  21. Pohl Ł., Burdziak K., Negacjonizm a polskie prawo karne – rozważania dogmatycznoprawne, (w:) P. Grzebyk (red.), Odpowiedzialność za negowanie zbrodni międzynarodowych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66344-44-0, s. 119-132.
  22. Prawnokarne konsekwencje zachowań nienawistnych na przykładzie konkretnych stanów faktycznych, (w:) B. A. Orłowska, A. Szczerba (red.), Społeczeństwo, władza, prawo – między nienawiścią a inkluzją społeczną, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski, ISBN 978-83-66703-21-6, s. 111-122.
  23. Samobójstwo w świetle Stanisława Czepity poglądów na istotę wolności i jej granice w polskim systemie prawnym, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, Z. Kuniewicz, B. Kanarek (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-859-9, s. 231-240.
  24. Art. 79 § 1 pkt 1 k.p.k., czyli kilka uwag na temat obrony obligatoryjnej w postępowaniu karnym, (w:) M.Wielec, G. Ocieczek, B. Oręziak (red.), Współczesne problemy procesu karnego. Tom I., Wydawnictwo Episteme, Lublin 2021, ISBN 978-83-65172-30-3, s. 181-192.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Article 31 Section 3 of the Polish Constitution and Leon Petrażycki’s Concept of the Policy of Law, (w:) Michał Peno, Konrad Burdziak (red.), The Concept of Modern Law Polish and Central European Tradition, Wydawnictwo Peter Lang, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-78325-2 (Print), s. 83-96.
  2. Pohl Ł., Burdziak K., Holocaust Denial and the Polish Penal Law – Legal Considerations, (w:) P. Grzebyk (red.), Responsibility for negation of international crimes, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020, ISBN 978-83-66344-43-3, s. 123-137.
  3. The use of AI in formulating a criminological prognosis of an offender, Technium Social Sciences Journal, 2021, Vol. 25, s. 115–125. Tekst dostępny na stronie: https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/4891
  4. Juvenile Situation under the 1982 Juvenile Justice Act, (w:) B. Janusz-Pohl (red.), Juvenile Justice Systems: Poland-Brazil-Portugal, Peter Lang, Berlin 2021, ISBN 9783631855843, s. 41-61.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Glosa do Wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 lutego 2013 r., sygn. II AKa 12/13, Acta Iuris Stetinensis 2014, nr 7, s. 169-181.
  2. Kierowanie wykonaniem samobójstwa i polecenie jego wykonania w polskim prawie karnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, nr 4, s. 175-187.
  3. Samobójca czy zabójca? Kilka słów na temat statusu samobójstwa w polskim prawie karnym, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2014, nr 4, s. 130-143.
  4.  Możliwość udzielenia niezwłocznej pomocy ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej, Przegląd Sądowy 2015, nr 6, s. 108-118.
  5.  Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art. 151 Kodeksu karnego, Acta Iuris Stetinensis 2015, nr 10, s. 15-29.
  6.  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2014 roku, sygn. IV KK 316/13, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2015, nr 3 wydanie elektroniczne na stronie www.npw.gov.pl
  7.  Czas popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 162 § 1 k.k., Wojskowy Przegląd Prawniczy 2016, nr styczeń-marzec, s. 22-33.
  8. Przestępstwo handlu ludźmi w świetle wyników badań aktowych, Prawo w działaniu 2016, nr 28, s. 220-247 (współautor Banaszak Paulina).
  9. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2014 r., sygn. akt IV KK 257/14, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2017, nr 2 (282), s. 96-104. Publikacja także dostępna na stronie: http://pk.gov.pl/wpp-2017/wpp-numer-2-2017.html#.WWMYnBXyjcs.
  10.  Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2015 roku, sygn. II AKA 95/15, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 1, s. 6-14. DOI:10.18276/ais.2017.17-01.
  11. Dowód sprzeczny z prawem, czyli kilka słów na temat art. 75 § 1 k.p.a., Administracja. Teoria – dydaktyka – praktyka 2017, nr 1(46), s. 50-67.
  12. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 20.04.2017 r., II KK 90/17, Prawo w Działaniu 2017, nr 30, ISSN 2084-1906, s. 178-183.
  13. Strona podmiotowa pomocnictwa przez zaniechanie (uwagi o art. 18 § 3 zd. 2 k.k.), Państwo i Prawo 2018, z. 1, s. 88-96.
  14. Bezpośredniość zamachu, czyli kilka słów na temat obrony koniecznej w polskim prawie karnym, Przegląd Sądowy 2018, nr 1, s. 55-61.
  15. Kilka uwag na temat istoty błędu (rozważania na tle polskiego prawa karnego), Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 1 (21), DOI:10.18276/ais.2018.21-06, s. 127-140. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/878/article/14641/.
  16. Artykuł 160 k.k. jako (potencjalny) środek walki z niektórymi spośród społecznie niepożądanych zachowań związanych z dopalaczami, Acta Iuris Stetinensis 2018, nr 2 (22), DOI:10.18276/ais.2018.22-04, s. 43-57. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://wnus.edu.pl/ais/pl/issue/893/article/14812/.
  17. Czy art. 196 kodeksu karnego w sposób nadmierny ogranicza wolność wyrażania poglądów i twórczości artystycznej?, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2018, nr 1 (22), ISSN 1689-8052, e-ISSN 2451-0807, s. 115-138. Publikacja elektroniczna dostępna na stronie: https://sp.ka.edu.pl/numery/studia-prawnicze-rim-2018-1.pdf.
  18. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 5 lipca 2017 r., III KK 273/17; art. 148 § 2 pkt 1-4, art. 197 § 1-4 k.k. – Glosa, Orzecznictwo Sądów Polskich 2018, nr 10, s. 62-67.
  19. Przestępstwa z art. 200 § 1 KK – kilka uwag na temat praktyki sądów, Monitor Prawniczy 2019, nr 10, DOI: 10.32027/MOP.19.10.3, s. 543-550.
  20. Diagnostyka sądowo-kryminalna w orzekaniu i wykonywaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia w teorii i praktyce sądowej – raport z badania, Prawo w Działaniu 2019, nr 39, ISSN 2084-1906, e-ISSN 2657-4691, DOI: 10.32041/pwd.3901, s. 9-68 (współautorzy: Jerzy Nikołajew, Michał Jankowski, Magdalena Kowalewska-Łukuć).
  21. Kilka uwag na temat istoty tzw. błędu co do prawa (rozważania na tle polskiego prawa karnego), Prawo w Działaniu 2019, nr 39, ISSN 2084-1906, e-ISSN 2657-4691, DOI: 10.32041/pwd.3905, s. 139-147.
  22. Propozycja nowelizacji art. 151 Kodeksu karnego, Prawo w Działaniu 2019, nr 39, ISSN 2084-1906, e-ISSN 2657-4691, DOI: 10.32041/pwd.3910, s. 196-203.
  23. Art. 10 § 2 k.k. i art. 94 u.p.n. z perspektywy art. 40 ust. 3 Konwencji o prawach dziecka, czyli kilka słów na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, Probacja 2019, Tom 1, Nr 2, ISSN 1689-6122, DOI: 10.5604/01.3001.0013.6118, s. 37-49.
  24. Strona podmiotowa pomocnictwa przez zaniechanie (odpowiedź na polemikę Marka Kulika), Państwo i Prawo 2020, z. 1, s. 115-12.
  25. Tzw. macierzyństwo zastępcze : kilka uwag w kontekście nowelizacji Kodeksu karnego, Monitor Prawniczy: dwutygodnik prawa polskiego 2020, nr 4, s.184-191 (współautor Paulina Banaszak).
  26. Aspekt wolicjonalny zamiaru bezpośredniego i ewentualnego – rozważania na tle kwalifikowanych typów przestępstwa zabójstwa, Prawo w Działaniu 2020, nr 43, ISSN 2084-1906, e-ISSN 2657-4691, DOI: 10.32041/pwd.4306, s. 111-130.
  27. Strona podmiotowa pomocnictwa przez zaniechanie (odpowiedź na polemikę M. Małeckiego), Państwo i Prawo 2020, z. 8, s. 132-137.
  28. Sposób ustalania dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej (polemika z M. Nawrockim), Państwo i Prawo 2021, z. 5, ISSN 0031-0980, s. 135-140.
  29. Dawstwo organów w kontekście skłonności człowieka do bycia konsekwentnym. Rozważania z pogranicza prawa i psychologii, Probacja 2021, nr 3, ISSN 1689-6122, e-ISSN 279-311X, s. 115-128. Tekst dostępny na stronie: https://probacja.com/
   resources/html/article/details?id=221918
  30. Leczenie PTSD z wykorzystaniem MDMA jako sposób przeciwdziałania zjawisku samobójstwa (problemy de lege lata), Acta Iuris Stetinensis 2021, nr 3 (vol. 35), DOI: 10.18276/ais.2021.35-01, s. 9-22.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Buczek Ł., Burdziak K.,  Pohl Ł., The mens rea of the animal cruelty offence in the Polish criminal law, Prawo w Działaniu. Law in Action 2018, nr 36, s. 92-103. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://iws.gov.pl/prawo-w-dzialaniu/numery-archiwalne/tom-36-law-in-action/.
  2. Does the Prohibition of Incest Excessively Restrict Human Sexual Freedom?, Prawo w Działaniu 2019, nr 38, DOI: 10.32041/pwd.3806, s. 91-105. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: https://pwd.iws.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/K.-Burdziak.pdf
  3. Kowalewska-Łukuć M., Burdziak K., The use of AI in formulating a criminological prognosis of an offender, Technium Social Sciences Journal, 2021, Vol. 25, ISSN: 2668-7798, s. 115–125. Tekst dostępny na stronie: https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/4891.
  4. Burdziak K., Kowalewska-Łukuć M., Penal and legal aspects of Gender confirmation surgery. Considerations in the context of Polish Criminal Law, Studia Iuridica Cassoviensia, Vol. 10.2022, No.1, ISSN 1339-3995, s. 31-51. Tekst dostępny na stronie: https://doi.org/10.33542/SIC2022-1-03.
  5. Burdziak K., Ambrus I., Justifiable Defence: A Comparison of Polish and Hungarian Solutions with an Outlook on the COVID-19 Pandemic, ELTE Law Journal, 2021/2, Budapest, 2021, ISSN 2064 4965, s. 69-84, DOI: 10.54148/ELTELJ.2021.2.
  6. Can the use of algorithms enhance judicial independence? Reflections in the context of The Hague Declaration, Biuletyn Kryminologiczny 2021, nr 28, ISSN 2084-5375, DOI: 10.5281/zenodo.6810541, s. 9-17.

   

  Podręczniki

  1. Prawo karne materialne. Kurs skrócony, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-243-6, ss. 310 (współautorzy Kowalewska-Łukuć M., Nawrocki M.).

   

  Redakcja prac zbiorowych w języku obcym

  1. Peno Michał, Burdziak Konrad (red.), The Concept of Modern Law Polish and Central European Tradition, Wydawnictwo Peter Lang, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-78325-2 (Print), ss. 197.