• 23 PAŹ 17

  dr Ewa Milczarek

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: ewa.milczarek@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 84

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 310

   

  Monografie

  1. Proekologiczne źródła ciepła dla Miasta Szczecina. Stan obecny oraz perspektywa, Wydawca Instytut Nowych Technologii, Ekologii i Rozwoju, Szczecin 2019, ISBN 978-83-940297-5-3, ss. 7.
  2. Prywatność wirtualna. Unijne standardy ochrony prawa do prywatności w internecie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-610-6, ss. 237.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych   w języku polskim

  1. Polityka handlowa Unii Europejskiej na podstawie implementacji założeń ruchu sprawiedliwego handlu, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2016. International Scientific Conference on Law and Law Studies „Theory, Evolution, Practices of Law”, vol. VI, February 22-26, 2016, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2016, s. 128-135 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD).
  2. Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie polityki antynarkotykowej na podstawie działalności Międzyrządowej Grupy ds. Współpracy na rzecz  Zwalczania Nadużywania Narkotyków i Nielegalnego Handlu Narkotykami, (w:) D. Nowalska-Kapuśnik (red.), New addictions. Od dopalaczy do portali społecznościowych, Wydawca Wydawnictwo internetowe e-bookowo, publikacja w wersji elektronicznej e-book 2016, s. 47-71.
  3. Odpowiedzialność za długi spadkowe w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego, (w:) Lambrecht-Halla D., Szymański P. (red.), Współczesne nowelizacje prawa karnego i cywilnego. Publikacja pokonferencyjna panelu prawnego Międzydyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 61-76. ISBN 978-83-7867-354-5.
  4. Ograniczenia praw i wolności obywatelskich w obliczu zagrożenia terrorystycznego, (w:) G. Libor (red.), Oblicza współczesnego terroryzmu, Wydawnictwo internetowe e-bookowo, publikacja elektroniczna e-book 2016, s. 57-79. ISBN e-book 978-83-7859-702-5.
  5. „Prezydenckie” referendum z dnia 6 września 2015 roku, (w:) Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak (red.), Współczesne wyzwania państwa i prawa. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 246-258. ISBN 978-83-8019-563-7 (współautor Bałaban Andrzej).
  6. Cyberbezpieczeństwo – wyzwanie XXI wieku, (w:) M. Górka (red.), Cyberbezpieczeństwo. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa, Difin SA, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8085-555-7, s. 26-34.
  7. Rola Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej w ochronie praw człowieka i obywatela, (w:) J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka. Tom 3, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ISBN 978-83-8019-877-7, s. 373-388.
  8. Ocena zasadności ograniczenia wolności działalności gospodarczej przez nowe przepisy Prawa farmaceutycznego, wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2018. International Scientific Conference on Law and Law Studies „New Features and Law”, vol. VIII, May 1-4, 2018, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2018, ISBN 978-80-87952-23-8, s. 14-24 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD) (współautor Michałkiewicz Ewa).
  9. Michałkiewicz-Kądziela E., Milczarek E., Uwagi na temat wybranych aspektów nowelizacji Kodeksu wyborczego ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, (w:) Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński (red.), Państwo i jego instytucje. Konstytucja — sądownictwo — samorząd terytorialny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, ISBN: 978-83-229-3632-0, s. 243-257.
  10. Standardy ochrony prawa do prywatności w sieci w projekcie rozporządzenia UE w sprawie prywatności i łączności elektronicznej, (w:) Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak (red.), Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Osiągnięcia – bariery – nowe wyzwania i rozwiązania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, ISBN: 9788366220867, s. 386-402.
  11. Współczesne aspekty realizacji prawa dostępu do kultury, (w:) Joanna Farysej, Grzegorz Kucharczyk, Karol Siemaszko (red.), Wolność – niepodległość. Zbiór studiów interdyscyplinarnych, Pracownia Studiów Społecznych i Prawnych, Kraków 2019, ISBN 978-83-947690-2-4, s. 169-183.
  12. Współczesne wyzwania ochrony bezpieczeństwa informacyjnego jednostki w Internecie, (w:) Marek Porzeżyński, Artur Borcuch (red.), Bezpieczeństwo w erze społeczeństwa informacyjnego. Wyzwania w sferach kultury, marketingu i gospodarki, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019, ISBN: 978-83-954955-6-4, s. 83-91.
  13. Problematyka stosowania Karty Praw Podstawowych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, (w:) R. M. Czarny, Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak (red.), Ustroje – prawa człowieka – bezpieczeństwo – integracja europejska. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Jerzego Jaskierni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, ISBN 978-83-8180-193-5, s. 842-856.
  14. Bałaban A., Milczarek E., Prawa człowieka jako cel realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, (w:) D. Bieńkowska, R. Kozłowski (red.), Prawa człowieka i zrównoważony rozwój. Konwergencja czy dywergencja idei i polityki, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-782-0, s. 49-58.
  15. Udział cudzoziemców w życiu publicznym na szczeblu lokalnym – uwagi na tle regulacji prawa wyborczego, (w:) J. Ciapała, A. Pyrzyńska (red.), Dylematy polskiego prawa wyborczego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-323-5, s. 243-254.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The Legislative process in Poland for the implementation of the directives: ratification or a constructive approach to pursue the obligations stemming from European law, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2017. International Scientific Conference on Law and Law Studies „ Law and Safeness”, vol. VII, February 20-22, 2017, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2017, s. 35-44. ISBN 978-80-87952-18-4 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD ) (współautor Michałkiewicz Ewa).
  2. Special economic zones in Poland, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2018. International Scientific Conference on Law and Law Studies „New Features and Law”, vol. VIII, May 1-4, 2018, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2018, ISBN 978-80-87952-23-8, s. 180-190 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD) (współautor Michałkiewicz Ewa).

  Artykuły w języku polskim

  1. Prawo do prywatności w dobie Internetu, Prawo Mediów Elektronicznych 2015, nr 2, s. 53-64 (współautor Michałkiewicz E.).
  2. Odpowiedzialność za udostępnianie hiperłączy, Prawo Mediów Elektronicznych 2017, nr 2, s. 16-24.
  3. Bałaban A., Milczarek E., Region europejski jako forma podziału terytorialnego Unii Europejskiej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2018, nr 4 (44), DOI 10.15804/ppk.2018.04.09, s. 143-165.
  4. Ocena zgodności z Konstytucją RP ustawy o Funduszu Wczasów Pracowniczych, Forum Prawnicze, numer 1(63)/2021, ISSN 2081-688X, s. 71-85. Tekst dostępny na stronie: https://forumprawnicze.eu/attachments/article/419/Milczarek%2055-64.pdf
  5. Ewolucja prawa do urlopu w Polsce, Prawo i Więź 2021, nr 3 (37), s. 313-325. Tekst dostępny na stronie: https://www.prawoiwiez.edu.pl/piw/article/view/112/191

  Artykuły w języku obcym

  1. The Problem of Protection of Property Rights in the Act on the Employee Holiday Fund, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2020, nr 5 (57), ISSN 2082-1212, p. 255-267.