• 23 PAŹ 17

  dr Ewa Milczarek

  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: ewa.milczarek@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 84

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 310

   


  Obszar prowadzonych badań: Główne zainteresowania badawcze: prawo internetu i nowych technologii oraz prawa człowieka.
  .
  Ukończyła kurs Bioethics: the Law Medicine, and Ethics of Reprosuctive Technologie and Genetics, Instytucja wydająca certyfikat Harvard University, Identyfikator poświadczenia 6573c13d530b43508d50c00ca5995a5a Realizowała jako członek zespołu projekty badawcze: JUST/2012/DAP/AG/3531 Gender violence: protocols for the protection of victims and effectiveness of protection orders. Towards an efficient implementation of directive 2011/99/EU. JUST/2013/ISEC/DRUGS/AG/6429 Project EPS/NPS-Enhancing Police Skills Concering Novel Psychoactive Substances (NSP) oraz Zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Nowe konteksty, Laboratorium Wiedzy, Realizowanie badań ilościowych i jakościowych dotyczących metod i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, 2019. Autorka wielu wydawnictw edukacyjnych skierowanych do nauczycieli i uczniów nauczania ponadpodstawowego poświęconych edukacji obywatelskiej.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2014 r. – absolwentka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • 2019 r. – ukończyła studia doktoranckie i obroniła rozprawę doktorską pt. „Unijne standardy ochrony prawa do prywatności w Internecie” pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Bałabana; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) z następujących przedmiotów: organy ochrony prawnej, prawo konstytucyjne, instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, społeczeństwo obywatelskie, zarządzanie kryzysowe, zasady ustroju konstytucyjnego państwa

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • członkostwo w Radzie Wydziału;
  • kierownik zespołu ds. rankingów.

  Monografie

  1. Proekologiczne źródła ciepła dla Miasta Szczecina. Stan obecny oraz perspektywa, Wydawca Instytut Nowych Technologii, Ekologii i Rozwoju, Szczecin 2019, ISBN 978-83-940297-5-3, ss. 7.
  2. Prywatność wirtualna. Unijne standardy ochrony prawa do prywatności w internecie, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-610-6, ss. 237.
  3. Michałkiewicz-Kądziela E., Milczarek E., Komparatystyka prawa mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych w Danii, Prawa podstawowe, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2022, ss. 24. Tekst dostępny na stronie: https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2023/04/IWS_Michalkiewicz-Kadziela-E.-Milczarek-E._Komparatystyka-prawa-mniejszosci-narodowych-i-mniejszosci-etnicznych-w-Danii.pdf

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Polityka handlowa Unii Europejskiej na podstawie implementacji założeń ruchu sprawiedliwego handlu, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2016. International Scientific Conference on Law and Law Studies „Theory, Evolution, Practices of Law”, vol. VI, February 22-26, 2016, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2016, s. 128-135 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD).
  2. Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie polityki antynarkotykowej na podstawie działalności Międzyrządowej Grupy ds. Współpracy na rzecz  Zwalczania Nadużywania Narkotyków i Nielegalnego Handlu Narkotykami, (w:) D. Nowalska-Kapuśnik (red.), New addictions. Od dopalaczy do portali społecznościowych, Wydawca Wydawnictwo internetowe e-bookowo, publikacja w wersji elektronicznej e-book 2016, s. 47-71.
  3. Odpowiedzialność za długi spadkowe w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego, (w:) Lambrecht-Halla D., Szymański P. (red.), Współczesne nowelizacje prawa karnego i cywilnego. Publikacja pokonferencyjna panelu prawnego Międzydyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 61-76. ISBN 978-83-7867-354-5.
  4. Ograniczenia praw i wolności obywatelskich w obliczu zagrożenia terrorystycznego, (w:) G. Libor (red.), Oblicza współczesnego terroryzmu, Wydawnictwo internetowe e-bookowo, publikacja elektroniczna e-book 2016, s. 57-79. ISBN e-book 978-83-7859-702-5.
  5. „Prezydenckie” referendum z dnia 6 września 2015 roku, (w:) Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak (red.), Współczesne wyzwania państwa i prawa. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 246-258. ISBN 978-83-8019-563-7 (współautor Bałaban Andrzej).
  6. Cyberbezpieczeństwo – wyzwanie XXI wieku, (w:) M. Górka (red.), Cyberbezpieczeństwo. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa, Difin SA, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8085-555-7, s. 26-34.
  7. Rola Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej w ochronie praw człowieka i obywatela, (w:) J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka. Tom 3, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ISBN 978-83-8019-877-7, s. 373-388.
  8. Ocena zasadności ograniczenia wolności działalności gospodarczej przez nowe przepisy Prawa farmaceutycznego, wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2018. International Scientific Conference on Law and Law Studies „New Features and Law”, vol. VIII, May 1-4, 2018, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2018, ISBN 978-80-87952-23-8, s. 14-24 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD) (współautor Michałkiewicz Ewa).
  9. Michałkiewicz-Kądziela E., Milczarek E., Uwagi na temat wybranych aspektów nowelizacji Kodeksu wyborczego ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, (w:) Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński (red.), Państwo i jego instytucje. Konstytucja — sądownictwo — samorząd terytorialny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018, ISBN: 978-83-229-3632-0, s. 243-257.
  10. Standardy ochrony prawa do prywatności w sieci w projekcie rozporządzenia UE w sprawie prywatności i łączności elektronicznej, (w:) Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak (red.), Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Osiągnięcia – bariery – nowe wyzwania i rozwiązania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019, ISBN: 9788366220867, s. 386-402.
  11. Współczesne aspekty realizacji prawa dostępu do kultury, (w:) Joanna Farysej, Grzegorz Kucharczyk, Karol Siemaszko (red.), Wolność – niepodległość. Zbiór studiów interdyscyplinarnych, Pracownia Studiów Społecznych i Prawnych, Kraków 2019, ISBN 978-83-947690-2-4, s. 169-183.
  12. Współczesne wyzwania ochrony bezpieczeństwa informacyjnego jednostki w Internecie, (w:) Marek Porzeżyński, Artur Borcuch (red.), Bezpieczeństwo w erze społeczeństwa informacyjnego. Wyzwania w sferach kultury, marketingu i gospodarki, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, Kielce 2019, ISBN: 978-83-954955-6-4, s. 83-91.
  13. Problematyka stosowania Karty Praw Podstawowych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, (w:) R. M. Czarny, Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak (red.), Ustroje – prawa człowieka – bezpieczeństwo – integracja europejska. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Jerzego Jaskierni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, ISBN 978-83-8180-193-5, s. 842-856.
  14. Bałaban A., Milczarek E., Prawa człowieka jako cel realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, (w:) D. Bieńkowska, R. Kozłowski (red.), Prawa człowieka i zrównoważony rozwój. Konwergencja czy dywergencja idei i polityki, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-782-0, s. 49-58.
  15. Udział cudzoziemców w życiu publicznym na szczeblu lokalnym – uwagi na tle regulacji prawa wyborczego, (w:) J. Ciapała, A. Pyrzyńska (red.), Dylematy polskiego prawa wyborczego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-323-5, s. 243-254.
  16. Michałkiewicz-Kądziela Ewa, Milczarek Ewa. Rumunia. Rys historyczny instytucji prokuratury oraz prokuratora. Status ustrojowy prokuratury oraz status prawny prokuratora we współczesnych państwach w kontekście zapobiegania przestępczości, jej przyczynom i uwarunkowaniom na tle prawnoporównawczym, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Tom V Warszawa 2023, Artur Trubaski, Andrzej Pogłódek [red.], dr hab Anna Młynarska-Sobaczewska, prof INP PAN, dr hab Piotr Sowiński [rec.],  ISBN 978-93-66454-78-1, s.149-164, ss. 215.
  17. Cyfrowe prawa człowieka – czy potrzebujemy ich kodyfikacji?, (w:) J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Efektywność krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka drugiej generacji, Toruń 2024, ISBN 978-83-8180-834-7, s. 314-323.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The Legislative process in Poland for the implementation of the directives: ratification or a constructive approach to pursue the obligations stemming from European law, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2017. International Scientific Conference on Law and Law Studies „ Law and Safeness”, vol. VII, February 20-22, 2017, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2017, s. 35-44. ISBN 978-80-87952-18-4 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD ) (współautor Michałkiewicz Ewa).
  2. Special economic zones in Poland, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2018. International Scientific Conference on Law and Law Studies „New Features and Law”, vol. VIII, May 1-4, 2018, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2018, ISBN 978-80-87952-23-8, s. 180-190 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD) (współautor Michałkiewicz Ewa).
  3. Stimulating the Economy’s Innovative Potential by Means of EU Funds, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 4527-4531.
  4. Models of Incorporation of the Right to Internet Access into National Legal Orders, (w:) F. Horák, K. Řepa (red.), European Constitutionalism and the Virus of Distrust. Edited Volume from the International Conference Held in Prague, Czech Republic on April 27-28, 2022, Nakladatelství Leges, Prague 2022, ISBN 978-80-7502-651-4, s. 89-98.
  5. Whistleblower Protection in EU Law: Bridging Transparency, Accountability, and Corporate Social Responsibility, (w:) M. Pucelj, R. Bohinc (red.), Bridging Human Rights and Corporate Social Responsibility, IGI Global, 2024, ISBN 9798369323250, s. 207-226.

  Artykuły w języku polskim

  1. Prawo do prywatności w dobie Internetu, Prawo Mediów Elektronicznych 2015, nr 2, s. 53-64 (współautor Michałkiewicz E.).
  2. Odpowiedzialność za udostępnianie hiperłączy, Prawo Mediów Elektronicznych 2017, nr 2, s. 16-24.
  3. Bałaban A., Milczarek E., Region europejski jako forma podziału terytorialnego Unii Europejskiej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2018, nr 4 (44), DOI 10.15804/ppk.2018.04.09, s. 143-165.
  4. Ocena zgodności z Konstytucją RP ustawy o Funduszu Wczasów Pracowniczych, Forum Prawnicze, numer 1(63)/2021, ISSN 2081-688X, s. 71-85. Tekst dostępny na stronie: https://forumprawnicze.eu/attachments/article/419/Milczarek%2055-64.pdf
  5. Ewolucja prawa do urlopu w Polsce, Prawo i Więź 2021, nr 3 (37), s. 313-325. Tekst dostępny na stronie: https://www.prawoiwiez.edu.pl/piw/article/view/112/191
  6. Neuralink – przymus czy możliwość? Stosunek państwa do „ulepszeń” na przykładzie implantów neuronowych, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 2 (66)/2022, ISSN 2082-1212, s. 177-188.
  7. Symbole i stroje religijne w przestrzeni publicznej – uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Kościół i Prawo 11(24) 2022, nr 1, ISSN 0208-7928, s. 67-82. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/kip/article/view/17605
  8. Warunki skuteczności ochrony sygnalistów – uwagi na tle dyrektywy 2019/1937, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2022, tom 84, nr 2, ISSN 0035-9629, s. 103-116. Tekst dostępny na stronie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/28265/29820
  9. Ograniczanie czy obrona wolności słowa? Rozważania na temat koncepcji regulacji dotyczącej działalności mediów społecznościowych, Przegląd Sejmowy 3(170)/2022, DOI: 10.31268/PS.2022.114, ISSN 1230-5502, s. 121-142. Tekst dostępny na stronie: https://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/71FAC3EE7B1544C4C125888500431509/$file/5_
   Ewa%20Milczarek_PS_2022_3(170)_internetA.pdf
  10. Pomiędzy dostępem do kultury a prawami twórcy. Rozważania na temat ograniczeń w obrocie e-bookami, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, 350, 14(2) 2022, DOI: 10.24917/20837275.14.2.8, ISSN 2083-7275, s. 121-131.
  11. Miejsce prawa do Internetu w krajowych porządkach prawnych, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 1 (71)/2023, DOI: 10.15804/ppk.2023.01.11, ISSN 2082-1212, s. 149-160. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/71/ppk7111.pdf
  12. Problematyczny „podatek od deszczu”. Uwagi na tle rozbieżności orzeczniczych w kwestii opłat za wody opadowe i roztopowe nakładanych na mieszkańców gmin, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, nr 1(77), DOI: 10.31268/ZPBAS.2023.02, ISSN 2082-064X, S. 9-23. Tekst dostępny na stronie: https://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/4E2E5D2C762DB3F9C1258A1D00303F6F/%
   24File/
   ZP_1_2023.pdf
  13. Interferencja mechanizmu systemu odpowiedzialności wprowadzonego dyrektywą 2019/790 na wolności wypowiedzi, Santander Art. And Culture Law Review, 2023, Jagiellonian University Press, 1/2023 (9), DOI: 10.4467/2450050XSNR.23.006.18118, ISNN 2391-7997, s. 77-90, link do artykułu: https://www.ejournals.eu/SAACLR/2023/1-2023/art/24193
  14. Europejskie modele regulacji podejmowania decyzji o zakończeniu życia, Przegląd Sejmowy, nr 5 (178)/2023, DOI: 10.31268/PS.2023.215, ISNN 1230-5502 , s.209-224.
  15. Warunki zastosowania pakietów zero-rating w świetle zasady neutralności sieci, Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2023, nr 105, DOI: 10.18778/0208-6069.105.14, ISSN 0208-6069, s. 221-231. Tekst dostepny na stronie: https://czasopisma.uni.lodz.pl/
   Iuridica/article/view/18301/21398
  16. Pojęcie i systematyka konstytucjonalizmu cyfrowego, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2024, nr 1 (77), DOI: 10.15804/ppk.2024.01.14, ISSN 2082-1212, s. 195-208.
  17. Milczarek E., Milczarek A., Ochrona prawa do prywatności w postępowaniu kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli, Forum Prawnicze 2023, nr 3, s. 45-54. Tekst dostępny na stronie: https://forumprawnicze.eu/attachments/article/516/3_Ochrona%20
   prawa%20do%20prywatno%C5%9Bci.pdf

  Artykuły w języku obcym

  1. The Problem of Protection of Property Rights in the Act on the Employee Holiday Fund, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2020, nr 5 (57), ISSN 2082-1212, p. 255-267.
  2. Preventive content blocking and freedom of expression in the European law – conflict or symbiosis? Journal of Media Law 2021, Volume 13, Issue 2, DOI: 10.1080/17577632.2021.2006962, s. 262-275.
  3. Michałkiewicz-Kądziela E., Milczarek E., Legal boundaries of digital identity creation, Internet Policy Review 2022, Volume 11, Issue 1, DOI: 10.14763/2022.1.1614. Tekst dostępny na stronie: https://policyreview.info/articles/analysis/legal-boundaries-digital-identity-creation
  4. The Filter Bubble: How to Control Democracy in the Information Society Era, Challenges of the Future 2023, Vol. 8, No. 1, DOI: 10.37886/ip.2023.001, ISSN 2463-9281, s. 1-14.
  5. Conceptualization of attentional privacy, Studia Iuridica 2023, Volume 101, DOI: 10.31338/2544-3135.si.2024-101.16, ISSN 0137-4346, s. 228-236. Tekst dostępny na stronie: https://studiaiuridica.pl/resources/html/article/details?id=621253

   

  Sprawozdania

  1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo Międzynarodowe wobec wyzwań społecznych”, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol. XX, 2022, DOI: 10.26106/9a58-3c77, ISSN: 1730-4504, s. 297-299. Tekst dostępny na stronie: https://europeistyka.uj.edu.pl/documents/3458728/
   151580249/PWPM_2022_20_21_Sprawozdanie_Milczarek.pdf/785622b7-2775-48d9-a19e-5db087700047
  2. Sprawozdanie: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polska Konstytucja w kontekście europejskim – 25 lat obowiązywania Konstytucji III RP i 15 lat Traktatu Lizbońskiego”, Szczecin, 25 kwietnia 2022 r., Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 5 (69)/2022, ISSN 2082-1212, DOI 10.15804/ppk.2022.05.34, s. 437-440.
  3. Międzynarodowa konferencja naukowa „Evolution of Human Rights” Szczecin, 24 maja 2023 roku, Acta Iuris Stetinensis 4/2023, s. 231-233. Tekst dostępny na stronie: https://wnus.usz.edu.pl/ais/pl/issue/1352/article/20726/

   

Accessibility Toolbar