• 23 PAŹ 17

  mgr Ewa Milczarek

  Stanowisko: Asystent

  e-mail: ewa.milczarek@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 84

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 310

  Dyżur dydaktyczny: czwartek, godz. 12.00 – 12.45
  Konsultacje: poniedziałek, godz. 15.15 – 16.00

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Polityka handlowa Unii Europejskiej na podstawie implementacji założeń ruchu sprawiedliwego handlu, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2016. International Scientific Conference on Law and Law Studies „Theory, Evolution, Practices of Law”, vol. VI, February 22-26, 2016, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2016, s. 128-135 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD).
  2. Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie polityki antynarkotykowej na podstawie działalności Międzyrządowej Grupy ds. Współpracy na rzecz  Zwalczania Nadużywania Narkotyków i Nielegalnego Handlu Narkotykami, (w:) D. Nowalska-Kapuśnik (red.), New addictions. Od dopalaczy do portali społecznościowych, Wydawca Wydawnictwo internetowe e-bookowo, publikacja w wersji elektronicznej e-book 2016, s. 47-71.
  3. Odpowiedzialność za długi spadkowe w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego, (w:) Lambrecht-Halla D., Szymański P. (red.), Współczesne nowelizacje prawa karnego i cywilnego. Publikacja pokonferencyjna panelu prawnego Międzydyscyplinarnej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawca Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, s. 61-76. ISBN 978-83-7867-354-5.
  4. Ograniczenia praw i wolności obywatelskich w obliczu zagrożenia terrorystycznego, (w:) G. Libor (red.), Oblicza współczesnego terroryzmu, Wydawnictwo internetowe e-bookowo, publikacja elektroniczna e-book 2016, s. 57-79. ISBN e-book 978-83-7859-702-5.
  5. „Prezydenckie” referendum z dnia 6 września 2015 roku, (w:) Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak (red.), Współczesne wyzwania państwa i prawa. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesora Jerzego Jaskierni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 246-258. ISBN 978-83-8019-563-7 (współautor Bałaban Andrzej).
  6. Cyberbezpieczeństwo – wyzwanie XXI wieku, (w:) M. Górka (red.), Cyberbezpieczeństwo. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa, Difin SA, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8085-555-7, s. 26-34.
  7. Rola Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej w ochronie praw człowieka i obywatela, (w:) J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka. Tom 3, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ISBN 978-83-8019-877-7, s. 373-388.
  8. Ocena zasadności ograniczenia wolności działalności gospodarczej przez nowe przepisy Prawa farmaceutycznego, wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2018. International Scientific Conference on Law and Law Studies „New Features and Law”, vol. VIII, May 1-4, 2018, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2018, ISBN 978-80-87952-23-8, s. 14-24 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD) (współautor Michałkiewicz Ewa).

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The Legislative process in Poland for the implementation of the directives: ratification or a constructive approach to pursue the obligations stemming from European law, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2017. International Scientific Conference on Law and Law Studies „ Law and Safeness”, vol. VII, February 20-22, 2017, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2017, s. 35-44. ISBN 978-80-87952-18-4 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD ) (współautor Michałkiewicz Ewa).
  2. Special economic zones in Poland, (w:) Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Pravni Rozpravy 2018. International Scientific Conference on Law and Law Studies „New Features and Law”, vol. VIII, May 1-4, 2018, Wydawnictwo Magnanimitas, Hradec Kralove, The Czech Republic 2018, ISBN 978-80-87952-23-8, s. 180-190 (publikacja elektroniczna wydana na płycie CD) (współautor Michałkiewicz Ewa).

  Artykuły

  1. Prawo do prywatności w dobie Internetu, Prawo Mediów Elektronicznych 2015, nr 2, s. 53-64 (współautor Michałkiewicz E.).
  2. Odpowiedzialność za udostępnianie hiperłączy, Prawo Mediów Elektronicznych 2017, nr 2, s. 16-24.
  3. Bałaban A., Milczarek E., Region europejski jako forma podziału terytorialnego Unii Europejskiej, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2018, nr 4 (44), DOI 10.15804/ppk.2018.04.09, s. 143-165.