• 10 LIS 22

  dr Krzysztof Grzesiowski


  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: krzysztof.grzesiowski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 41

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 204


  Obszar prowadzonych badań:  zainteresowania badawcze koncentrują się na prawie cywilnym oraz prawie pracy.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2008 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Spółdzielcze sposoby nabycia prawa odrębnej własności lokalu” przygotowanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Adama Olejniczaka i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) z następujących przedmiotów: prawo rzeczowe, prawo rodzinne, prawo spadkowe

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • 2003 – 2009 – asesor sądowy i sędzia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim (Przewodniczący Wydziału Cywilnego);
  • 2007 – 2009 – główny specjalista w Departamencie Legislacyjno – Prawnym w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie;
  • 2009 – 2023 – radca prawny prowadzący indywidualną kancelarię w Gorzowie Wielkopolskim;
  • od 2023 – sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • 2008 r. – członkostwo w Komitecie Ochrony Praw przy Ministrze Sportu i Turystyki, powołanego dla ochrony praw własności intelektualnej w związku z organizacją UEFA EURO 2012;
  • 2012 – 2023 – członkostwo w Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gorzowie Wielkopolskim;
  • 2014 – 2023 – sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego dla radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze;
  • od 2023 r. opiekun Koła Naukowego Prawa Cywilnego CaUSa;
  • od 2023 r. koordynator sekcji prawa pracy w Klinice Prawa.

  Publikacje afiliowane na rzecz WPiA US

  Artykuły w języku polskim

  1. Mularski K., Grzesiowski K., Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, Ius Novum 2023, t. 17, nr 2, DOI: 10.26399/iusnovum.v17.2.2023.14/k.mularski/k.grzesiowski, ISSN 1897-5577, s. 88-110. Tekst dostępny na stronie: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1368/698
  2. Mularski K., Grzesiowski K., Com pensatio lucri cum damno w prawie prywatnym. Zakres odniesienia, podstawa prawna, sposoby rozumienia, krytyka, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2023, z. 4, ISSN 1230-7173, s. 655-720.
  3. O dopuszczalności zasiedzenia lokalu niewyodrębnionego, czyli nowe spojrzenie na instytucję zasiedzenia nieruchomości lokalowych, Nieruchomości@ 2024, Tom I, DOI: 10.5604/01.3001.0054.3964, ISSN 2657-8247, s. 31-51. Tekst dostępny na stronie: https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/resources/html/article/details?id=620035

  Publikacje, które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Zaskarżanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej w trybie art. 25 WłLokU a dopuszczalność stosowania art. 189 KPC w sytuacji, gdy osoba uprawniona nie skorzystała z przysługującego jej prawa zaskarżenia uchwały w przepisanym terminie, (w:) J. Haberko, J. Grykiel, K. Mularski (red.), Ius civile vigilantibus scriptum est. Księga jubileuszowa Profesora Adama Olejniczaka, Seria: Księgi pamiątkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8235-893-3, s. 211-220.

Accessibility Toolbar