• 27 STY 20

  dr Dorota Ambrożuk-Wesołowska

  Stanowisko:  Adiunkt

  e-mail: dorota.ambrozuk@usz.edu.pl

  telefon
  służbowy: (91) 444 31 23

  Budynek ul. Cukrowa 8
  pok. 717


  Obszar prowadzonych badań: prawo cywilne, prawo transportowe, międzynarodowe prawo handlowe


  Biogram: Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ustalenie wysokości odszkodowania w prawie przewozowym w odniesieniu do przewozu przesyłek”, której promotorem był prof. Władysław Górski. W roku 2004 ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Prawa Europejskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1 października 2000 r. pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim, początkowo jako asystent, następnie jako adiunkt. Od 1 października 2019 r. jest zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji. W swojej pracy badawczej skupia się na problematyce obrotu gospodarczego. Szczególnym przedmiotem zainteresowań naukowych jest prawo przewozowe (osób i rzeczy) w wymiarze krajowym, unijnym i międzynarodowym oraz prawo turystyczne. Jest autorką kilkudziesięciu opracowań naukowych. Uczestniczyła czynnie w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych wygłaszając referaty. Zasiadała również jako ekspert w panelach dyskusyjnych. W 2021 r. rozpoczęła współpracę z Institut de Droit International des Transport. Członek Stowarzyszenia Amicus Facultatis Iuris Stetinensis. Od 2000 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne, głównie z prawa cywilnego, transportowego, turystycznego i ubezpieczeń, również dla studentów kierunków nieprawniczych, także w języku niemieckim. W 2015 r. otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczne. W roku 2019 odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP. Członek Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji US począwszy od 2020 r. W roku 2004 złożyła egzamin radcowski i od tego momentu jest czynnym radcą prawnym.

  Monografie

  1. Umowa przewozu osób / Dorota Ambrożuk, Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski.. – Wydanie I. – Kraków, Legionowo : Wydawnictwo edu-Libri, 2018.
  2. Międzynarodowe konwencje przewozowe / Dorota Ambrożuk, Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019.
  3. Ambrożuk D., Dąbrowski D., Wesołowski K., Prawo przewozowe. Komentarz, 2. wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-500-4, ss. 456.
  4. Ambrożuk D., Dąbrowski D., Garnowski K., Wesołowski K., Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-483-0, ss. 230.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Umowa ubezpieczenia cargo zawierana przez przewoźnika na rachunek gestora przesyłki jako przejaw naruszenia przepisów prawa / Dorota Ambrożuk. – // W: Dystrybucja usług ubezpieczeniowych : wybrane zagadnienia prawne / redakcja naukowa Bogusława Gnela, Monika Szaraniec… – Stan prawny na 31.08.2017. – Warszawa : Difin, 2017.
  2. Legitymacja do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z umowy przewozu towarów w transporcie lądowym / Dorota Ambrożuk. – // W: Prawo transportowe. Morze. Ląd. Powietrze / red. Dominika Wetoszka.. – Warszawa : C.H. Beck, 2017.
  3. The concept of legislative regulations regarding modern technologies in light of International Conventions on the Contract of Carriage of Goods / Dorota Ambrożuk, Krzysztof Wesołowski. – // W: Medea 2016 Summa Technologie : Joint Interdiscplinary Conferences [editors Andreas Guskos, Jarosław Rybicki and Krzysztof W. Wojciechowski] – Odesa : Feniks, 2017.
  4. Efektywność ochrony praw pasażerów w prawie unijnym i krajowym : wybrane zagadnienia / Dorota Ambrożuk. – // W: Efektywna ochrona prawna jednostek : uwarunkowania, wyzwania, perspektywy / pod redakcją naukową Ewy Wójcickiej… – Stan prawny na 15 września 2017 r. – Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2018.
  5. Jednostronna zmiana umowy przewozu osób i umowy o udział w imprezie turystycznej jako przejaw restrukturyzacji zobowiązania / Dorota Ambrożuk, Krzysztof Wesołowski. – // W: Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa / redakcja naukowa: Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz ; autorzy: Dorota Ambrożuk, Andrzej Całus, Agnieszka Cybulska-Bienioszek, Daniel Dąbrowski, Konrad Garnowski, Wojciech Gonet, Piotr Horosz, Ewa Janik, Grzegorz Kozieł, Sonia Kozub-Skalska, Jolanta Loranc-Borkowska, Aleksandra Lubicz-Posochowska, Karol Magoń, Przemysław Malinowski, Katarzyna Marak, Kinga Michałowska, Zbigniew Miczek, Małgorzata Moras, Beata Nuzzo, Agnieszka Sobiech, Małgorzata Szczęsny, Krzysztof Wesołowski… – Stan prawny na dzień 1.6.2017 r. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018.
  6. Teksty autentyczne umów międzynarodowych jako podstawa wykładni : (na przykładzie konwencji dotyczących umowy przewozu) / Dorota Ambrożuk. – // W: Język i prawo / pod red. Adama Jakuszewicza. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018.
  7. Terminy na dochodzenie zryczałtowanych odszkodowań należnych pasażerom na podstawie rozporządzenia (WE nr 261/2004 / Dorota Ambrożuk, Krzysztof Wesołowski. – // W: Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność : prace poświęcone pamięci profesora Janusza Sondla / pod red. Piotra Cybuli.. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop, 2018.
  8. Funkcja ochronna przepisów ustawy o imprezach turystycznych dotyczących umowy o udział w takiej imprezie / Dorota Ambrożuk. – // W: Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE. Zagadnienia wybrane, 12 / Redakcja: prof. dr hab. Bogusława Gnela, mgr Elżbieta Sługocka-Krupa, dr Monika Szaraniec, Angelo Viglianisi Ferraro.. – Warszawa, 2019, C.H.Beck.
  9. Prawne aspekty ochrony środowiska / Dorota Ambrożuk, Agnieszka Budziewicz-Guźlecka. – // W: Gospodarka a środowisko i ekologia / redakcja naukowa Krzysztof Małachowski… – Wydanie IV zmienione. – Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o, 2019.
  10. Prawne podstawy gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach / Dorota Ambrożuk. – // W: Prawne, organizacyjne i finansowe aspekty gospodarowania odpadami w gminie / redakcja naukowa Krzysztof Małachowski ; [autorzy Beata Meyer, Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, Krzysztof Małachowski, Dorota Ambrożuk, Przemysław Łagodzki, Joanna Jarosz, Agnieszka Kwarcińska, Jolanta Kamińska-Borak]. – Szczecin : Soft Vision, 2019
  11. Skargi pasażerów za naruszenie praw przyznanych im przewozowymi rozporządzeniami unijnymi, (w:) Z. Długosz, K. Podgórski, E. Sługocka-Krupa (red.), Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-546-8, s. 137-153.
  12. Wielowarstwowość regulacji prawnej; uwagi na tle unormowania umowy przewozu w prawie krajowym, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, Z. Kuniewicz, B. Kanarek (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-859-9, s. 211-219.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Unification of The Law of Carriage of Passengers in The European Union – Myth or Reality?, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 11195-11200.

  Artykuły w języku polskim

  1. Problematyka prawna przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej / Dorota Ambrożuk. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki. 2017, nr 3 (39), s.151-160.
  2. Stan techniczny środka transportowego jako przyczyna szkody transportowej / Dorota Ambrożuk, Krzysztof Wesołowski. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki. 2017, nr 3 (39), s.161-172.
  3. O „przemienności drogi dochodzenia roszczeń” przysługujących podróżnym na podstawie rozporządzenia nr 261/2004 / Dorota Ambrożuk. // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. 2017, nr 3, s.48-60.
  4. Interpretacja postanowień konwencji międzynarodowych zawierających normy o charakterze cywilnoprawnym / Krzysztof Wesołowski, Dorota Ambrożuk. // Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik. 2017, t. 24 nr 4, s.165-176.
  5. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.03.2017, III CZP 111/16 / Dorota Ambrożuk. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki. 2017, nr 4 (40), s.63-71.
  6. Przedawnienie roszczeń pasażerskich z umowy przewozu osób koleją / Dorota Ambrożuk. // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. 2018, nr 7 (7), s.41-48.
  7. Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z umowy przewozu towarów w sytuacjach nieunormowanych przepisami przewozowymi / Dorota Ambrożuk. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki. 2018, nr 2 (42), s.49-57.
  8. Doznanie ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu pasażera a możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przez osoby mu najbliższe / Krzysztof Wesołowski, Dorota Ambrożuk. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki. 2018, nr 2 (42), s.85-95.

  Artykuły w języku obcym

  1. Varied methods of protection of travellers under European law / Dorota Ambrożuk. // European Journal of Service Management. 2018, vol. 27/2 no. 3, s.9-15.
  2. The relationship between European Union law and international law in relation to passenger transport services / Dorota Ambrożuk. // European Journal of Service Management. 2018, vol. 28/1 no. 4, s.7-14.
  3. Charges refunded by the carrier responsible for damage to the consignment / Dorota Ambrożuk. // European Journal of Service Management. 2018, vol. 28/2 no. 4, s.9-15.
  4. Statute of limitations for passenger claims resulting from the European Union regulations / Dorota Ambrożuk. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki. 2018, nr 3 (43), s.131-138.
  5. Full compensation for damage in international carriage law with regard to the carriage of goods – rule or exception?,  Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, vol. XIV, 2021, no. 2, DOI: 10.32084/tekapr.2021.14.2; s. 17-27. Tekst dostępny na stronie: https://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/Ambrozuk_2021_2.pdf