• 27 STY 20

  dr hab. Iwona Szymczak, prof. US

  Stanowisko: Profesor US

  e-mail: iwona.szymczak@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 34 17

  ul. Cukrowa 8
  pok. 615


  Obszar prowadzonych badań: Prawo cywilne, w tym w szczególności prawo rzeczowe, prawo własności lokali oraz prawne aspekty gospodarowania nieruchomościami. Dodatkowo zajmuje się problematyką prawną dotycząca korporacji zawodowych tj. zarządców nieruchomości, pośredników i rzeczoznawców majątkowi, komparatystyką prawniczą i jest autorką kilku artykułów z tego zakresu.  Staż naukowy w Bluffton Colleges (Ohio, USA) jako visiting scholar w 1998 roku.
  .
  Autorka wielu opracowań z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności prawa rzeczowego – „Wspólnota mieszkaniowa” oraz „Własności Lokali. Komentarz”.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2004 r. –  obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. Formy nieodpłatnego rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
  • 2020 r. –  nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na podstawie monografii pt. „Wspólnota mieszkaniowa”.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady) z następujących przedmiotów: podstawy prawa cywilnego i gospodarczego, ochrona osób i mienia, obiektów i obszarów, prawo rodzinne i opiekuńcze;
  • seminaria dyplomowe.

  .

  Monografie

  1. Własność lokali. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-833-3, ss. 272.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Nabywca lokalu jako słabsza strona umowy deweloperskiej, (w:) B. Gnela, E. Sługocka-Krupa, M. Szaraniec, A. Viglianisi Ferraro (red.), Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 161-172.
  2. Odpowiedzialność za zobowiązania związane z nieruchomością wspólną. Analiza prawno-porównawcza, (w:) A. Kaźmierczyk, E. Badura (red.), Własność lokali. Teraźniejszość i perspektywy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-965-7, s. 181-191.
  3. Cywilnoprawne i administracyjne formy dostępu telekomunikacyjnego do nieruchomości lokalowej, (w:) A. Kaźmierczyk, K. Michałowska, M. Szaraniec (red.), Verba volant, scripta manent. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bogusławie Gneli, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2023, ISBN: 978-83-8286-662-9, s. 1022-1030.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Legal entities for government of residential properties in Polish law in comparative approach / Iwona Szymczak. – // W: Modern processes of economic development economics and law / editors Irena Figurska, Ellena Shevtscova, Aneta Sokół. – Aachen : 2017 : Shaker Verlag GmbH, 2017.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2015 r. I CSK 312/14 / Iwona Szymczak. // Rejent. 2018, nr 12(332), s.85-98.
  2. Ewolucja konstrukcji prawnej ustawowego zarządu powierzonego wykonywanego przez spółdzielnię mieszkaniową (na podstawie art. 27 ust. 2 u.s.m.), Prawo i Więź 2020, numer 1(31), ISSN 2299-405X, s. 117-143.
  3. Obowiązek rozliczeniowy zarządcy nieruchomości związany z dostawą energii cieplnej do budynku wielolokalowego, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2022, nr 4, DOI: 10.33226/0137-5490.2022.4.1, ISSN 0137-5490, s. 2-10.
  4. Konstrukcja prawna zobowiązania realnego na przykładzie ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności, Rejent. Miesięcznik Notariatu Polskiego, 2023, r. 33, nr 1(381), ISSN 1230-669X, s. 49-74.
  5. Publicznoprawne instrumenty kontroli wykonywania obowiązków przez doktoranta, Krytyka Prawa, Tom15, nr 3/2023, ISSN 2450-7938, DOI: 0.7206/kp.2080-1084.618, s. 31-45. Tekst dostępny na stronie: https://journals.kozminski.edu.pl/pub/7246

   

  Artykuły w języku obcym

  1. The pattern of due diligence of the entrepreneur providing the property protection service which is the subject of compulsory protection / Iwona Szymczak. // European Journal of Service Management. 2018, vol.27/2 nr 3, s.461-466.
  2. How a choice of the legal form of garages affects on sale and management of them / Iwona Szymczak. // European Journal of Service Management. 2018, vol. 28/1 no. 4, s.313-319.
  3. Responsibility for providing false information in the connection with provision of detective services / Iwona Szymczak. // European Journal of Service Management. 2018, vol. 28/2 no. 4, s.485-491.

   

Accessibility Toolbar