• 27 STY 20

  dr Daniel Dąbrowski


  e-mail:
  daniel.dabrowski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 31 23

  Budynek ul. Cukrowa 8
  pok. 717

   


  Biogram: W 2000 roku ukończył studia prawnicze na Wydziałe Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Następnie w 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podstawą nadania tego stopnia była rozprawa doktorska pt. „Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną”, której promotorem był prof. dr hab. Jacek Napierała. Od 1 października 2001 r. pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim, początkowo jako asystent, następnie od 2015 roku jako adiunkt. Od 1 października 2019 roku jest zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji US. W swojej pracy badawczej skupia się na dwóch głównych obszarach: prawie spółek oraz prawie przewozowym. Interesuje się także prawem konsumenckim. Najistotniejsza publikacja dotycząca pierwszego obszaru, to zmodyfikowana wersja pracy doktorskiej: Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną, Warszawa 2010. Książka otrzymała nagrodę Złote Skrzydła Dziennika Gazeta Prawna 2011. Tematyki prawa spółek dotyczy także kilkanaście opracowań opublikowanych jako artykuły oraz rozdziały w pracach zbiorowych. Drugiego obszaru badawczego dotyczy m.in. pięć pozycji zwartych (jako współautor) oraz ponad 20 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych opublikowanych w języku polskim oraz w języku angielskim. Uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych wygłaszając referaty w języku polskim oraz w języku angielskim. Bierze udział w międzynarodowym projekcie CMR Advisory Council Project, którego celem jest utworzenie rady doradczej wydającej opinie dotyczące konwencji CMR. W 2021 r. rozpoczął współpracę z Institut de Droit International des Transport. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego. Od 2001 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne, głównie z prawa handlowego, prawa cywilnego dla ekonomistów oraz prawa ochrony własności intelektualnej. W 2015 r. otrzymał Nagrodę Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczne. Wygłaszał wykłady gościnne na Uniwersytecie Czarnogórskim w Podgoricy (Czarnogóra), Narodowym Uniwersytecie Zarządzania w Phnom-Penh (Kambodża) oraz na Uniwersytecie Mariborskim (Słowenia). Członek Senatu US w latach 2017-2020. Zastępca Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej (2016-2020, 2020-2024). Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (2020- 2024). Od 2004 r. jest radcą prawnym i prowadzi aktywną praktykę prawniczą.


  .

   

  Monografie

  1. Umowa przewozu osób / Dorota Ambrożuk, Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski.. – Wydanie I. – Kraków, Legionowo : Wydawnictwo edu-Libri, 2018.
  2. Międzynarodowe konwencje przewozowe / Dorota Ambrożuk, Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019.
  3. Ambrożuk D., Dąbrowski D., Wesołowski K., Prawo przewozowe. Komentarz, 2. wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-500-4, ss. 456.
  4. Ambrożuk D., Dąbrowski D., Garnowski K., Wesołowski K., Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-483-0, ss. 230.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Koncepcja sposobu unormowania umowy przewozu rzeczy w prawie wewnętrznym / Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski. – // W: Prawo kontraktów / redakcja naukowa Zbigniew Kuniewicz, Dorota Sokołowska ; [autorzy Maria Boratyńska, Andrzej Całus, Krzysztof Czub, Paweł Dąbek, Aleksandra Nowak-Gruca, Adam Doliwa, Maria Dragun-Gertner, Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Mariusz Fras, Wojciech Górecki, Jarosław Grykiel, Joanna Haberko, Aleksander Kappes, Wojciech J. Katner, Wojciech J. Kocot, Marcin Krajewski, Jan Lic, Jolanta Loranc-Borkowska, Jakub M. Łukasiewicz, Piotr Machnikowski, Elwira Macierzyńska-Franaszczyk, Jacek Mazurkiewicz, Konrad Osajda, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Agnieszka Pyrzyńska, Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski, Rafał Szczepaniak, Andrzej Szlęzak, Andrzej Śmieja, Marek Świerczyński, Renata Tanajewska, Marcin Trzebiatowski, Jacek Trzewik, Krzysztof Wesołowski, Daniel Dąbrowski, Jacek Widło, Jan Mojak, Magdalena Wilejczyk, Arkadiusz Wowerka, Konrad Zacharzewski, Mariusz Zelek, Krzysztof Żok].. – Stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2017.
  2. Luki prawne w wybranych konwencjach dotyczących umów przewozu i ich uzupełnianie / Daniel Dąbrowski. – // W: Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość : księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały / pod redakcją Adama Olejniczaka, Tomasza Sójki ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018.
  3. Forma umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków w handlowej spółce osobowej / Daniel Dąbrowski. – // W: Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa / redakcja naukowa: Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz ; autorzy: Dorota Ambrożuk, Andrzej Całus, Agnieszka Cybulska-Bienioszek, Daniel Dąbrowski, Konrad Garnowski, Wojciech Gonet, Piotr Horosz, Ewa Janik, Grzegorz Kozieł, Sonia Kozub-Skalska, Jolanta Loranc-Borkowska, Aleksandra Lubicz-Posochowska, Karol Magoń, Przemysław Malinowski, Katarzyna Marak, Kinga Michałowska, Zbigniew Miczek, Małgorzata Moras, Beata Nuzzo, Agnieszka Sobiech, Małgorzata Szczęsny, Krzysztof Wesołowski… – Stan prawny na dzień 1.6.2017 r. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018.
  4. Ochrona konsumenta w umowie najmu samochodu osobowego / Daniel Dąbrowski. – // W: Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE. Zagadnienia wybrane, 12 / Redakcja: prof. dr hab. Bogusława Gnela, mgr Elżbieta Sługocka-Krupa, dr Monika Szaraniec, Angelo Viglianisi Ferraro.. – Warszawa, 2019, Beck 2019.
  5. Odpowiedzialność pozaumowna przewoźnika za szkody w przesyłce w prawie krajowym – stan obecny i propozycje zmian, (w:) K. Marak (red.), Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego. Zagadnienia prywatno- i publicznoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020, ISBN 978-83-7695-870-5, s. 116-125.
  6. Dochodzenie roszczeń w stosunku do operatora pocztowego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania reklamacyjnego, (w:) Z. Długosz, K. Podgórski, E. Sługocka-Krupa (red.), Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-546-8, s. 181-192.
  7. Konsumencka ochrona przedsiębiorcy – przyczynek do dyskusji o nowelizacji Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta dokonanej ustawą z 31.7.2019r., (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, Z. Kuniewicz, B. Kanarek (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-859-9, s. 189-197.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Consumer distance contracts concluded by electronic means in the directive 2011/83/EU / Daniel Dąbrowski, Konrad Garnowski. – // W: Medea 2016 Summa Technologie : Joint Interdiscplinary Conferences [editors Andreas Guskos, Jarosław Rybicki and Krzysztof W. Wojciechowski] – Odesa : Feniks, 2017.
  2. Electronic transport documents in international law / Daniel Dąbrowski. – // W: The law of new technologies in the international dimension / Joanna Osiejewicz [redakcja].. – Regensburg : Universitätsverlag Regensburg, 2017.
  3. Limitation of the liability od the employee and other persons for whom the carrier is responsible in the light of international transport conventions / Daniel Dąbrowski, Konrad Garnowski. – // W: Joint Interdisciplinary Conferences : the 6th International Interdisciplinary Symposium on Art/Science/Technology MEDEA 2018, gene, meme, techne : the 3rd International Symposium on Legal Implications of Cyber Society ISLICS 2018 : the 3rd International Symposium on Physics Technology and Art PTA 2018 : the 2nd International Symposium on Information Tools in Management ITM 2018 : September 1-8 Thessaloniki Paralia Katerinis Greecesign and Applied Arts Arch. Inside/Thessaloniki 2018, Exhibition of Polish Printmaking – transPRINT/Thessaloniki 2018 : 1-8 September 2018, Thessaloniki & Paralia – Katerinis, Greece / Editors Andreas Guskos, Jrosław Rybicki, Izabela Gawłowicz and Niko Guskos.. – Gdańsk : Task Publishing, 2019.
  4. The future of the regulation of the contract for the multimodal carriage of goods in the context of the Rotterdam Rules / Daniel Dąbrowski and Konrad Garnowski. – // W: Codification of maritime law : challenges, possibilities and experience / ed. by Justyna Nawrot and Zuzanna Pepłowska-Dabrowska.. – Oxon ; New York : Informa Law from Routledge, 2020.
  5. Non-uniform Application of International Uniform Law – Reasons, Consequences, Remedies, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 9975-9980.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Koncepcja hipotetycznej umowy jako podstawy odpowiedzialności przewoźnika w konwencjach przewozowych / Krzysztof Wesołowski, Daniel Dąbrowski. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki. 2017, nr 1 (37), s.273-285.
  2. Uprawnienie podróżnego do odstąpienia od umowy przewozu oraz do jednostronnej zmiany umowy / Daniel Dąbrowski. // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. 2017, nr 3, s.61-70.
  3. Ewolucja konstytutywnej funkcji listu przewozowego / Daniel Dąbrowski. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki. 2017, nr 4, s.19-29.
  4. Kilka uwag na temat rozwoju umowy przewozu rzeczy oraz konwencji przewozowych / Daniel Dąbrowski. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki. 2018, nr 2 (42), s.9-17.
  5. Podstawy odpowiedzialności przewoźnika kolejowego za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź śmierć pasażera / Daniel Dąbrowski. // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. 2018, nr 7 (7), s.49-59.
  6. Wybrane zagadnienia odpowiedzialności operatora pocztowego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie krajowej usługi pocztowej polegającej na przewozie przesyłek na tle odpowiedzialności przewoźnika, Studia Iuridica Toruniensia 2020, Vol 26, ISSN 1689-5258, s. 107-124. Tekst dostępny na stronie: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SIT/article/view/SIT.2020.005
  7. Nabywanie akcji własnych przez prostą spółkę akcyjną, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2021, nr 7(877), DOI: 10.33226/0137-5490.2021.7.7, s. 53-59.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Postal service, transport service, courier service : a few remarks in the context of the Postal Law Act 2012 / Daniel Dąbrowski. // European Journal of Service Management. 2018, vol. 28/1 no. 4, s.71-78.