• 27 STY 20

  dr Daniel Dąbrowski


  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: daniel.dabrowski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 31 23

  Budynek ul. Cukrowa 8
  pok. 717

   


  Obszar prowadzonych badań:  W swojej pracy badawczej skupia się na dwóch głównych obszarach: prawie spółek oraz prawie przewozowym. Interesuje się także prawem konsumenckim.
  .
  Najistotniejsza publikacja dotycząca pierwszego obszaru, to zmodyfikowana wersja pracy doktorskiej pt. „Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną”. Książka otrzymała nagrodę Złote Skrzydła Dziennika Gazeta Prawna 2011. Tematyki prawa spółek dotyczy także kilkanaście opracowań opublikowanych jako artykuły oraz rozdziały w pracach zbiorowych. Drugiego obszaru badawczego dotyczy m.in. pięć pozycji zwartych (jako współautor) oraz ponad 20 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych opublikowanych w języku polskim oraz w języku angielskim.
  .
  Uczestniczył w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych wygłaszając referaty w języku polskim oraz w języku angielskim.  Nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczne w 2015 roku.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2000 r. – ukończenie studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • 2009 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną” (promotor – prof. dr hab. Jacek Napierała); uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i konwersatoria) z następujących przedmiotów: prawo rzeczowe, Studencka Poradnia Prawna;
  • poza tym od 2001 r. zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: prawo handlowe, prawo cywilne dla ekonomistów oraz prawo ochrony własności intelektualnej;
  • prowadził wykłady gościnne na Uniwersytecie Czarnogórskim w Podgoricy (Czarnogóra), Narodowym Uniwersytecie Zarządzania w Phnom-Penh (Kambodża) oraz na Uniwersytecie Mariborskim (Słowenia).

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • od 2004 r. –  radca prawny;  aktywna praktyka prawnicza

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • od 1 października 2001 r.  – praca w Uniwersytecie Szczecińskim (asystent), następnie od 2015 r. jako adiunkt;
  • od 1 października 2019 r. –  zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji US;
  • 2017 – 2020 – Członek Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • 2016-2020, 2020-2024 – zastępca Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej;
  • 2020- 2024 – członkostwo w Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów;
  • od 2021 r. – współpraca z Institut de Droit International des Transport. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego;
  • uczestnik międzynarodowego projektu CMR Advisory Council Project, którego celem jest utworzenie rady doradczej wydającej opinie dotyczące konwencji CMR.

  .

  Monografie

  1. Ambrożuk D., Dąbrowski D., Wesołowski K., Umowa przewozu osób, Wydanie I, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków, Legionowo 2018, ISBN 978-83-65648-73-0, ss. 168.
  2. Ambrożuk D., Dąbrowski D., Wesołowski K., Międzynarodowe konwencje przewozowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, ss. 171.
  3. Ambrożuk D., Dąbrowski D., Wesołowski K., Prawo przewozowe. Komentarz, 2. wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-500-4, ss. 456.
  4. Ambrożuk D., Dąbrowski D., Garnowski K., Wesołowski K., Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-483-0, ss. 230.
  5. Umowa multimodalnego przewozu towarów w prawie krajowym i międzynarodowym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2023, ISBN 978-83-8291-979-0, ss. 492.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Dąbrowski D., Wesołowski K., Koncepcja sposobu unormowania umowy przewozu rzeczy w prawie wewnętrznym, (w:) Z. Kuniewicz, D. Sokołowska (red.), Prawo kontraktów, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 539-550.
  2. Luki prawne w wybranych konwencjach dotyczących umów przewozu i ich uzupełnianie, (w:) A. Olejniczak, T. Sójka (red.), Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2018, s. 89-99.
  3. Forma umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków w handlowej spółce osobowej, (w:) M. Kuźnik, A. J. Witosz (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 183-194.
  4. Ochrona konsumenta w umowie najmu samochodu osobowego, (w:) B. Gnela, E. Sługocka-Krupa, M. Szaraniec, A. Viglianisi Ferraro (red.), Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE. Zagadnienia wybrane, 12, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 149-160.
  5. Odpowiedzialność pozaumowna przewoźnika za szkody w przesyłce w prawie krajowym – stan obecny i propozycje zmian, (w:) K. Marak (red.), Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania gospodarczego. Zagadnienia prywatno- i publicznoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020, ISBN 978-83-7695-870-5, s. 116-125.
  6. Dochodzenie roszczeń w stosunku do operatora pocztowego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania reklamacyjnego, (w:) Z. Długosz, K. Podgórski, E. Sługocka-Krupa (red.), Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-546-8, s. 181-192.
  7. Konsumencka ochrona przedsiębiorcy – przyczynek do dyskusji o nowelizacji Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta dokonanej ustawą z 31.7.2019r., (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, Z. Kuniewicz, B. Kanarek (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-859-9, s. 189-197.
  8. Skutki prawne niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez nadawcę przesyłki, (w:) K. Małysa-Sulińska, M. Spyra, A. Szumański (red.), W poszukiwaniu dobrego prawa. Tom II, Perspektywa prywatnoprawna. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Steca, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-205-8, s. 497-508.
  9. Zakres swobody kształtowania treści umowy w konwencjach dotyczących przewozu towarów, (w:) E. Figura-Góralczyk, R. Flejszar, B. Gnela, P. Mostowik (red.), Prawne zagadnienia międzynarodowego obrotu cywilnego i handlowego, Seria: Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2023, ISBN: 978-83-8291-517-4, s. 359-374.
  10. Uwagi na temat relacji prawa ochrony pasażera w Unii Europejskiej do prawa konsumenckiego, (w:) A. Kaźmierczyk, K. Michałowska, M. Szaraniec (red.), Verba volant, scripta manent. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bogusławie Gneli, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2023, ISBN: 978-83-8286-662-9, s. 156-164.
  11. Ochrona konsumenta w służbie ochrony środowiska – uwagi o projekcie dyrektywy dotyczącej wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej, (w:) P. Kukuryk, K. Podgórski, E. Sługocka-Krupa (red.), Prawa konsumenta wczoraj, dziś i jutro, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2023, ISBN: 978-83-8291-816-8, s.73-85.
  12. Skutki prawne niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez nadawcę przesyłki, (w:) K. Małysa-Sulińska, M. Spyra, A. Szumański (red.), W poszukiwaniu dobrego prawa. Tom II, Perspektywa prywatnoprawna. Księga jubileuszowa Profesora Mirosława Steca, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8286-205-8, s. 497-508.
  13. Dematerializacja dokumentów przewozowych w międzynarodowych przewozach towarów – podstawy prawne, bariery, tendencje, (w:) A. Herbert (red.), Podstawowe problemy i konstrukcje współczesnego prawa handlowego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2023, ISBN: 978-83-8291-840-3, s. 363-373.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Dąbrowski D., Garnowski K., Consumer distance contracts concluded by electronic means in the directive 2011/83/EU, (w:) A. Guskos, J. Rybicki, K. W. Wojciechowski (editors), Medea 2016 Summa Technologie. Joint Interdiscplinary Conferences, Odesa : Feniks, 2017, s. 53-60.
  2. Electronic transport documents in international law, (w:) J. Osiejewicz (red.), The law of new technologies in the international dimension, Regensburg : Universitätsverlag Regensburg, 2017, s. 54-64.
  3. Dąbrowski D., Garnowski K., Limitation of the liability od the employee and other persons for whom the carrier is responsible in the light of international transport conventions, (w:) A. Guskos, J. Rybicki, I. Gawłowicz, N. Guskos (editors), Joint Interdisciplinary Conferences. The 6th International Interdisciplinary Symposium on Art/Science/Technology MEDEA 2018, gene, meme, techne. The 3rd International Symposium on Legal Implications of Cyber Society ISLICS 2018. The 3rd International Symposium on Physics Technology and Art PTA 2018. The 2nd International Symposium on Information Tools in Management ITM 2018. September 1-8 Thessaloniki Paralia Katerinis Greecesign and Applied Arts Arch. Inside/Thessaloniki 2018, Exhibition of Polish Printmaking – transPRINT/Thessaloniki 2018. 1-8 September 2018, Thessaloniki & Paralia – Katerinis, Greece, Task Publishing, Gdańsk 2019, s. 23-30.
  4. Dąbrowski D., Garnowski K., The future of the regulation of the contract for the multimodal carriage of goods in the context of the Rotterdam Rules, (w:) J. Nawrot, Z. Pepłowska-Dabrowska (editors), Codification of maritime law – challenges, possibilities and experience, Informa Law from Routledge, Oxon, New York 2020, s. 147-155.
  5. Non-uniform Application of International Uniform Law – Reasons, Consequences, Remedies, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic: Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 9975-9980.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Wesołowski K., Dąbrowski D., Koncepcja hipotetycznej umowy jako podstawy odpowiedzialności przewoźnika w konwencjach przewozowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2017, nr 1 (37), s. 273-285.
  2. Uprawnienie podróżnego do odstąpienia od umowy przewozu oraz do jednostronnej zmiany umowy, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2017, nr 3, s. 61-70.
  3. Ewolucja konstytutywnej funkcji listu przewozowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2017, nr 4, s. 19-29.
  4. Kilka uwag na temat rozwoju umowy przewozu rzeczy oraz konwencji przewozowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2018, nr 2 (42), s. 9-17.
  5. Podstawy odpowiedzialności przewoźnika kolejowego za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź śmierć pasażera, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2018, nr 7 (7), s. 49-59.
  6. Wybrane zagadnienia odpowiedzialności operatora pocztowego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie krajowej usługi pocztowej polegającej na przewozie przesyłek na tle odpowiedzialności przewoźnika, Studia Iuridica Toruniensia 2020, Vol 26, ISSN 1689-5258, s. 107-124. Tekst dostępny na stronie: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SIT/article/view/SIT.2020.005
  7. Nabywanie akcji własnych przez prostą spółkę akcyjną, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2021, nr 7(877), DOI: 10.33226/0137-5490.2021.7.7, s. 53-59.
  8. Dąbrowski D., Michałowska K., Uwagi o potrzebie wzmocnienia praw pasażerów w przewozach multimodalnych w prawie Unii Europejskiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2023, tom 85, nr 2, DOI: 10.14746/rpeis.2023.85.2.12, ISSN 0035-9629, s. 157-171. Tekst dostępny na stronie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/36872/32867
  9. Prawo umów jako instrument wspierający ochronę środowiska. Zarys problemu, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, t. LXXVI, nr 6/2023 (900), DOI: 10.33226/0137-5490.2023.6.4, ISSN 0137-5490, s. 26-33.
  10. Konstytucyjna zasada ochrony konsumenta (art. 76 Konstytucji RP) w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 3 (73)/2023, DOI: 10.15804/ppk.2023.03.05, ISSN 2082-1212, s. 63-74. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/73/ppk7305.pdf
  11. Pozbawienie wspólnika spółki jawnej prawa reprezentacji spółki oraz prowadzenia jej spraw na drodze sądowej – zagadnienia wybrane, Radca Prawny nr 3 (36)/2023, ISSN 2392-1943, s. 85-99. Tekst dostępny na stronie: https://www.ejournals.eu/Radca-Prawny/2023/3-36-2023/art/25149/

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Postal service, transport service, courier service – a few remarks in the context of the Postal Law Act 2012, European Journal of Service Management, 2018, vol. 28/1, no. 4, s. 71-78.
  2. Grigoryan A., Dąbrowski D., Pecuniary Compensation for the Impossibility of Establishing or Continuing a Family Bond in the Case of a Serious Bodily Injury or the Death of a Closest Person – Comments on the Basis of the Polish and Armenian Law, Judicial Power, 2022, nr 7-9 (277-279), ISSN 1829-0744, s. 15-26. Tekst dostępny na stronie: http://ajra.am/en/judicial-power
  3. The right to claim (right of action) under the CMR Convention – The example of Polish Case Law, Revista de Derecho del Transporte 2023, nr 31, ISNN: 1889-1810, s. 75-91. Tekst dostępny na stronie: http://www.revistaderechotransporte.com/sumarios/sumarios.html

Accessibility Toolbar