• 27 STY 20

  dr hab. Krzysztof Wesołowski, prof. US

  e-mail: krzysztof.wesolowski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 31 23

  ul. Cukrowa 8
  pok. 717


   

  .

   

  Monografie

  1. Umowa przewozu osób / Dorota Ambrożuk, Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski.. – Wydanie I. – Kraków, Legionowo : Wydawnictwo edu-Libri, 2018.
  2. Międzynarodowe konwencje przewozowe / Dorota Ambrożuk, Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2019.
  3. Ambrożuk D., Dąbrowski D., Wesołowski K., Prawo przewozowe. Komentarz, 2. wydanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-500-4, ss. 456.
  4. Ambrożuk D., Dąbrowski D., Garnowski K., Wesołowski K., Umowa przewozu osób i rzeczy w prawie polskim, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8187-483-0, ss. 230.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Relacje prawne przy przewozach przesyłek wykonywanych z udziałem podwykonawców / Krzysztof Wesołowski. – // W: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle / [red. Mariusz Fras, Piotr Ślęzak].. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop, 2017
  2. Koncepcja sposobu unormowania umowy przewozu rzeczy w prawie wewnętrznym / Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski. – // W: Prawo kontraktów / redakcja naukowa Zbigniew Kuniewicz, Dorota Sokołowska ; [autorzy Maria Boratyńska, Andrzej Całus, Krzysztof Czub, Paweł Dąbek, Aleksandra Nowak-Gruca, Adam Doliwa, Maria Dragun-Gertner, Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska, Mariusz Fras, Wojciech Górecki, Jarosław Grykiel, Joanna Haberko, Aleksander Kappes, Wojciech J. Katner, Wojciech J. Kocot, Marcin Krajewski, Jan Lic, Jolanta Loranc-Borkowska, Jakub M. Łukasiewicz, Piotr Machnikowski, Elwira Macierzyńska-Franaszczyk, Jacek Mazurkiewicz, Konrad Osajda, Marlena Pecyna, Jerzy Pisuliński, Agnieszka Pyrzyńska, Magdalena Rzewuska, Maciej Rzewuski, Rafał Szczepaniak, Andrzej Szlęzak, Andrzej Śmieja, Marek Świerczyński, Renata Tanajewska, Marcin Trzebiatowski, Jacek Trzewik, Krzysztof Wesołowski, Daniel Dąbrowski, Jacek Widło, Jan Mojak, Magdalena Wilejczyk, Arkadiusz Wowerka, Konrad Zacharzewski, Mariusz Zelek, Krzysztof Żok].. – Stan prawny na 1 sierpnia 2017 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
  3. Ustalenie przewoźnika odpowiedzialnego za szkodę przy przewozach przesyłek angażujących kilku przewoźników / Krzysztof Wesołowski. – // W: Prawo transportowe. Morze. Ląd. Powietrze / red. Dominika Wetoszka.. – Warszawa : C.H. Beck, 2017
  4. Jednostronna zmiana umowy przewozu osób i umowy o udział w imprezie turystycznej jako przejaw restrukturyzacji zobowiązania / Dorota Ambrożuk, Krzysztof Wesołowski. – // W: Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa / redakcja naukowa: Michał Kuźnik, Aleksander Jerzy Witosz ; autorzy: Dorota Ambrożuk, Andrzej Całus, Agnieszka Cybulska-Bienioszek, Daniel Dąbrowski, Konrad Garnowski, Wojciech Gonet, Piotr Horosz, Ewa Janik, Grzegorz Kozieł, Sonia Kozub-Skalska, Jolanta Loranc-Borkowska, Aleksandra Lubicz-Posochowska, Karol Magoń, Przemysław Malinowski, Katarzyna Marak, Kinga Michałowska, Zbigniew Miczek, Małgorzata Moras, Beata Nuzzo, Agnieszka Sobiech, Małgorzata Szczęsny, Krzysztof Wesołowski… – Stan prawny na dzień 1.6.2017 r. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018
  5. Terminy na dochodzenie zryczałtowanych odszkodowań należnych pasażerom na podstawie rozporządzenia (WE nr 261/2004 / Dorota Ambrożuk, Krzysztof Wesołowski. – // W: Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność : prace poświęcone pamięci profesora Janusza Sondla / pod red. Piotra Cybuli.. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop, 2018
  6. Unormowanie odpowiedzialności przewoźnika – chimera prawodawcy czy uzasadniona koncepcja? / Krzysztof Wesołowski. – // W: Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość : księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały / pod redakcją Adama Olejniczaka, Tomasza Sójki ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018
  7. Sytuacja prawna podwykonawcy umowy o roboty budowlane i umowy przewozu przesyłek – zagadnienia konstrukcyjne / Krzysztof Wesołowski. – // W: Prawo handlowe : między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / redaktorzy naukowi: Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, Ewa Zielińska, Mateusz Żaba.. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019
  8. Reklamacje w stosunkach konsumenckich wynikających z umów przewozu, (w:) Z. Długosz, K. Podgórski, E. Sługocka-Krupa (red.), Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-546-8, s. 125-136.
  9. Wybrane problemy stosowania konwencji międzynarodowych zawierających ujednolicone normy prawa prywatnego materialnego, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, Z. Kuniewicz, B. Kanarek (red.), O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Profesorowi Stanisławowi Czepicie in memoriam, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8235-859-9, s. 199-210.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. The concept of legislative regulations regarding modern technologies in light of International Conventions on the Contract of Carriage of Goods / Dorota Ambrożuk, Krzysztof Wesołowski. – // W: Medea 2016 Summa Technologie : Joint Interdiscplinary Conferences [editors Andreas Guskos, Jarosław Rybicki and Krzysztof W. Wojciechowski] – Odesa : Feniks, 2017

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Interpretacja postanowień konwencji międzynarodowych zawierających normy o charakterze cywilnoprawnym / Krzysztof Wesołowski, Dorota Ambrożuk. // Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik. 2017, t. 24 nr 4, s.165-176.
  2. Koncepcja hipotetycznej umowy jako podstawy odpowiedzialności przewoźnika w konwencjach przewozowych / Krzysztof Wesołowski, Daniel Dąbrowski. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki. 2017, nr 1 (37), s.273-285.
  3. Proponowane kierunki zmian w zakresie odpowiedzialności przewoźnika za szkody przy przewozie przesyłek w prawie krajowym / Krzysztof Wesołowski. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki. 2018, nr 2 (42), s.59-70.
  4. Doznanie ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu pasażera a możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przez osoby mu najbliższe / Krzysztof Wesołowski, Dorota Ambrożuk. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki. 2018, nr 2 (42), s.85-95.
  5. Stan techniczny środka transportowego jako przyczyna szkody transportowej / Dorota Ambrożuk, Krzysztof Wesołowski. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki. 2017, nr 3 (39), s.161-172.
  6. Domniemania wynikające z tak zwanych szczególnych przyczyn zwalniających przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w przesyłce / Krzysztof Wesołowski. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki. 2018, nr 3 (43), s.147-155.
  7. Odpowiedzialność za utratę życia i zdrowia podróżnego / Krzysztof Wesołowski. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki. 2017, nr 4 (40), s.141-152.
  8. Charakter prawny terminu do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia (art. 746 § 1 in fine k.p.c.); możliwość przerwania biegu tego terminu poprzez zawezwanie do próby ugodowej – glosa (krytyczna) do wyroku Sądu Najwyższego z 21.07.2016 r., II CSK 575/15, Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach 2020, nr 3 (184), ISSN: 1233-4634, s. 56-64.

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Who is responsible for loading operations, stowage and securing with respect to the carriage of consignments? / Krzysztof Wesołowski. // European Journal of Service Management. 2018, vol. 28/1 no. 4, s.343-350.
  2. Legal situation on the so-called „actual carrier” in international conventions /European Journal of Service Management 2018, vol. 28/2 no. 4, s. 523-529.
  3. Application of Provisions of International Conventions which Contain Uniform  Rules of Private Law in Relations that are Outside the Scope of Application  of these Conventions, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2021, tom XIV, nr 1, DOI: 10.32084/tekapr.2021.14.1-40, s. 487-499. Tekst dostępny na stronie: https://tkp.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/Wesolowski%C2%AD_2021_1.pdf