• 19 PAŹ 17

  dr Katarzyna Dadańska


  Stanowisko: Adiunkt

  e-mail: katarzyna.dadanska@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 21

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 104

   


  Obszar prowadzonych badań: Formy prawne władania i obrotu nieruchomościami, ograniczone prawa rzeczowe, umowa deweloperska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego, użytkowanie wieczyste, zabezpieczenia osobiste i rzeczowe w obrocie gospodarczym, międzynarodowe prawo spadkowe, międzynarodowe prawo rodzinne, prawo prywatne międzynarodowe.

  Autorka publikacji z zakresu prawa rzeczowego, prawa handlowego, prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa obrotu nieruchomościami, w tym monografii zatytułowanej „Działanie osoby prawnej”, Wyd. CH Beck, Warszawa 2006, oraz autorka i współautorka podręczników akademickich z zakresu prawa rzeczowego.
  .
  Współautorka Komentarza do „Kodeksu cywilnego” (K. A. Dadańska, T.A. Filipiak, Kodeks cywilny. Komentarz, red. A. Kidyba, Tom II, Własność i inne prawa rzeczowe).


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 2004 r. –  obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Działanie osoby prawnej w stosunkach cywilnoprawnych”  (promotor śp. prof. dr hab. Bronisław Ziemianin); uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych w specjalności prawo cywilne i handlowe

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia i konwersatoria, seminaria) z następujących przedmiotów: prawo rzeczowe, prawo rodzinne, prawo obrotu nieruchomościami, międzynarodowe prawo prywatne;
  • wykładowca w szkoleniach organizowanych dla aplikantów notarialnych przez Izbę Notarialną w Szczecinie;
  • zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania, gospodarki i szacowania nieruchomości.

  Wykonywanie zawodu prawniczego / pełnienie funkcji publicznych:

  • od 2005 r. – radca prawny

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • kierownik Zespołu Badawczego Prawnej Ochrony Rodziny;
  • członkostwo w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia;
  • wiceprzewodnicząca Zespołu Kierunku Prawo;
  • członkostwo w Zespole ds. szkoły prawa niemieckiego;
  • od 2004 r. – członkostwo w zarządzie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Szczecinie;
  • 2005 – 2012 – prorektor Wyższej Szkoły Zawodowej Oeconomicus Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie;
  • 2012 – 2016 – prodziekan do spraw studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Monografie

  1. Działanie osoby prawnej, C. H. Beck, Warszawa 2006, ss. 409.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Wolność jako dobro osobiste osób prawnych, (w:) E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolności. Zbiór studiów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
  2. Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na kształt prawa rzeczowego w Polsce w kontekście ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, (w:) Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, pod red. A. Bałabana, J. Ciapały, P. Mijala, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, s. 215-229 (współautor E. Olszewska) (objętość 45.732 znaki).
  3. Rozdział 8: Ograniczenie swobody kontraktowania w obrocie nieruchomościami na przykładzie umowy deweloperskiej, (w:) Obrót powszechny i gospodarczy – problemy cywilnoprawne, pod red. I. Ramus, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 165-192 (objętość 66.453 znaki).
  4. W sprawie modelu regulacji umów konsumenckich w polskim i w europejskim prawie cywilnym – uwagi de lege lata i de lege ferenda, (w:) 50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, (red.) K. Dadańska, A. Tomczyk, Wydawnictwo volumina.pl, Szczecin 2014, s. 21-37 (objętość 47.016 znaków).
  5. Słowo wstępne, (w:) Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. M. Andrzejewskiego, K. Dadańskiej, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, s. 9-12.
  6. Zapis windykacyjny – zagadnienia kolizyjnoprawne, (w:) Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. M. Andrzejewskiego, K. Dadańskiej, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, s. 165-186.
  7. Timeshare w świetle kodyfikacji, dekodyfikacji i rekodyfikacji kodeksu cywilnego (wnioski de lege lata i de lege ferenda), (w:) 50 lat Kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, pod red. P. Steca, M. Załuckiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 179-200.
  8. Prawo pierwokupu (pierwszeństwa nabycia) – głos w dyskusji, (w:) Współczesne problemy prawa zobowiązań, pod red. A. Olejniczaka, J. Haberko, A. Pyrzyńskiej, D. Sokołowskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 783-787.
  9. Prawo właściwe dla zobowiązań alimentacyjnych – ujęcie kolizyjnoprawne, (w:) J. M. Łukasiewicz, I. Ramus (red.), Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne, Tom I, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 57-105.
  10. Kontrowersje wokół prawa do grobu, (w:) J. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut (red.), Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, Oficyna Prawnicza, Wrocław 2015, s. 150-173 (współautor Tomczyk A.).
  11. Jeszcze o modelu regulacji umów konsumenckich w polskim i europejskim prawie cywilnym, (w:) Flaga-Gieruszyńska K., Szostek D. (red.), Konsument wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i procesowego, Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”, Katowice 2015, s. 30-52.
  12. O ostatnich zmianach w kolizyjnym prawie spadkowym, (w:) M. Załucki (red.), Egzekucja z majątku spadkowego. Ograniczona i nieograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 108-137.
  13. Kilka uwag o procesie europeizacji prawa spadkowego, (w:) K. Dadańska (red.), Europeizacja prawa spadkowego aktualne tendencje, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2016, s. 15-32. ISBN 978-83-7867-332-3.
  14. Zakres zastosowania rozporządzenia spadkowego – uwagi na tle statutu spadkowego i statutu stosunków majątkowych małżeńskich w świetle wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonego 3.11.2016 r. przez Kammergericht w Berlinie (Niemcy) (w:) J. Gołaczyński, W. Popiołek (red.), Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego, C.H. Beck, Warszawa 2019ISBN 978-83-8158-075-5, s. 19-35.
  15. Sukcesja przedsiębiorstw – de lege lata i de lege ferenda (w:) J. M. Łukasiewicz, M. Załucki (red.), Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych nazwisk technologicznych i społecznych, Wydawnictwo Adam Marszałek,  Toruń 2018, ISBN 978-83-8019-830-2, s. 369-393.
  16. Klauzule generalne w stosunkach prawnorzeczowych (w:) A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys (red.), Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana
   Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 2018,  ISBN 978-83-62921-24-9, s. 159-174.
  17. Realizacja zasady swobody kontraktowej w umowach przenoszących własność nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Societates et obligationes – tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, ISBN 978-83-232-3366-4, s. 57-75.
  18. Problematyka wykonania zobowiązania w stosunkach prawnorzeczowych na przykładzie ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania), (w:) K. Bilewska, W.J. Kocot, D. Krekora-Zając (red.), Wykonanie zobowiązań. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Brzozowskiemu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-803-2, s. 81-93.
  19. O pojmowaniu dobrej wiary w stosunkach prawnorzeczowych – uwagi na tle art. 169 KC, (w:) J. Haberko, J. Grykiel, K. Mularski (red.), Ius civile vigilantibus scriptum est. Księga jubileuszowa Profesora Adama Olejniczaka, Seria: Księgi pamiątkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8235-893-3, s. 85-94.

   

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Timeshare as an example of Europeanization in Polish Private Law, (w:) E. Cała – Wacinkiewicz, K. Flaga-Gieruszyńska, D. Wacinkiewicz (red.), Poland in the European Context – Selected Legal, Economic and Political Aspects, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 57-70.
  2. The transfer of owership in real estate after Poland’s accesion to the European Union – conflict of laws aspects (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz (red.), Obywatel – państwo – społeczność międzynarodowa, Citizen – State – International Community, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 617-632 (objętość 46.706 znaków).
  3. The role of private international law in cross-border relations, Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain, ISBN: 978-0-9998551-6-4, ISSN: 2767-9640, s. 11355-11361.

   

  Artykuły w języku polskim

  1. Geneza osoby prawnej w organizacji, Zeszyty Naukowe Oeconomicus. Gospodarka, rozwój, zmiany 2001, nr 1.
  2. Umowny zarząd przedsiębiorstwem państwowym – zagadnienia wybrane, Zeszyty Naukowe Oeconomicus. Gospodarka, rozwój, zmiany 2002, nr 2
  3. Wady oświadczeń woli osoby prawnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2004, nr 14 (371).
  4. Zarząd i zarządzanie na tle problematyki osób prawnych – wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Oeconomicus. Gospodarka, rozwój, zmiany 2003 – 2004, nr 3.
  5. Działanie osoby prawnej, Rejent 2008, nr 2.
  6. Obrót użytkowaniem wieczystym – aspekty prawne, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 36, tom 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 811, Szczecin 2014, s. 27 – 39 (objętość 31 961 znaków).
  7. Forma rozrządzeń na wypadek śmierci po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r., Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 15, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 3352, pod red. M. Pazdana, Katowice 2014, s. 9-29 (współautor K. Kubasik) (41 000 znaków).
  8. Obciążanie nieruchomości skarbowych i samorządowych ograniczonymi prawami rzeczowymi – zarys problematyki, Studia i Prace WNEiZ US 2016, nr 45/1, s. 53-66.
  9. O realizacji zasady jednolitości statutu spadkowego w świetle rozporządzenia nr 650/2012, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2016, t. 19, s. 66-87.
  10. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 maja 2016 r. (IV CSK 510/15), Orzecznictwo Sądów Polskich 2017, z. 5, s. 28-43.
  11. Postępowanie o zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej po wejściu w życie ustawy 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych  ustaw (zagadnienia intertemporalne), Rejent 2018, z. 2 (322), s. 42-56.
  12. Skutki upływu terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, na prawo odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie. Glosa do uchwały składu 7 Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 25 sierpnia 2017 r., III CZP 11/17, Orzecznictwo Sądów Polskich 2019, z. 3, s. 27-37.
  13. Ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych w prawie prywatnym międzynarodowym – uwagi na tle statutu rzeczowego i jego rozgraniczenia, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 2019, Tom 24, ISSN 2353-9852, DOI: 10.31261/PPPM.2019.24.06,s. 141-168.
  14. Prawo właściwe dla zobowiązań z papierów wartościowych na okaziciela innych niż weksel oraz czek – uwagi na tle ustawy Prawo prywatne międzynarodowe oraz rozporządzenia Rzym I, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, tom XIII, 2020, nr 2, s. 81-101. Tekst dostępny na stronie: http://tkp.edu.pl/wp-content/
   uploads/2021/01/Dadanska_sklad.pdf
  15. O znaczeniu konstytucyjnej zasady prawnej ochrony życia rodzinnego w procesie stosowania prawa, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 2023, nr 4 (74), ISNN 2082-1212, DOI: 10.15804/ppk.2023.04.13, s. 173-192. Tekst dostępny na stronie: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/74/ppk7413.pdf

   

  Artykuły w języku obcym

  1. Pre-emption, back-in and redemption rights as well as the right of priority in acquisition of real estate, Real Estate Management and Valuation 2015, Vol. 23, Issue 1, s. 63 – 74. Publikacja dostępna na stronie: www.degruyter.com/view/j/remav

   

  Komentarze

  1. Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone (art. 244 – 335) (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, tom II Własność i inne prawa rzeczowe. Wyd. 1, pod red. A. Kidyby, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 160 – 399 (współautor T. A. Filipiak) (wyd. 2, pod red. A. Kidyby, Wolters Kluwer Warszawa 2012, s. 169 – 459, współautor T. A. Filipiak).
  2. Komentarz do art. 38, (w:) J. Haberko, Z. Kuniewicz, P. Machnikowski (red.), Komentarz fragmentaryczny do Kodeksu cywilnego napisany przez przyjaciół dla Profesora Adama Olejniczaka, Druk PERFEKT Gaul i Wspólnicy sp.j., Poznań 2015, s. 39-49 (limitowana edycja egzemplarzy).

   

  Podręczniki recenzowane

  1. Prawo rzeczowe, wydanie 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-255-8586-0, ss. 433.
  2. Prawo rzeczowe, wydanie 5, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8198-937-4, ss. 505.

   

  Podręczniki

  1. Prawo rzeczowe, wyd. 1, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2007 (wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010, ss. 371; wyd. 3, Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2012, ss. 397).
  2. Prawo rzeczowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008 (współautor B. Ziemianin) (wyd. 3, Wolters Kluwer Warszawa 2012, ss. 309, współautor B. Ziemianin).

   

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Węzłowe problemy prawa handlowego. VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego Szczecin -Międzyzdroje, 23-25 września 2007 r., Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe POLO, Szczecin 2007, ss. 443 (red. wsp.: Kuniewicz Z.).
  2. 50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Wydawnictwo volumina.pl, Szczecin 2014, ss. 250 (red. wsp. A. Tomczyk).
  3. Współczesne problemy Prawa rodzinnego i spadkowego, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2014, ss. 200 (red. wsp. M. Andrzejewski).
  4. Europeizacja prawa spadkowego aktualne tendencje, Wydawca volumina.pl, Szczecin 2016, s. 200. ISBN 978-83-7867-332-3.

   

  Recenzje

  1. Recenzja artykułu: A. Antczak-Stępniak, Residential Development Activity in the Polish Legal Setting, Real Estate Management and Valuation 2015, Vol. 23, No. 1, s. 42-54 (publikacja dostępna na stronie: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2015.23.issue-1/remav-2015-0004/remav-2015-0004.xml)
  2. Recenzja monografii naukowej: I. Ramus, Umowa o administrowanie nieruchomością wspólną w małych wspólnotach mieszkaniowych funkcjonujących w reżimie zarządu ustawowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 86 (rec. wspólna: dr. hab. A. Kaźmierczyk, prof. nadzw. dr hab. P. Osowy).
  3. Recenzja artykułu: J. Majcher, K. Jasiński, Przerwa w obradach zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Zeszyty Naukowe Radca Prawny 2016, nr 3(8), s. 31-48.
  4. Recenzja artykułu M. Ślusarczyk, Dopuszczalność stosowania art. 5 k.c. do terminów zawitych na przykładzie art. 534 i 568 § 1 k.c., Radca Prawny Zeszyty Naukowe nr 3 (16) 2018, s. 103-126.

   

  Opracowania encyklopedyczne

  1. Dziecko w prawie cywilnym, (w:) D. Waloszek (red.), Encyklopedia dzieciństwa. Pierwsza encyklopedia o dziecku i dzieciństwie, ISBN: 978-83-942938-2-6, Wydawnictwo Fundacja Edukacja-Demokracja-Rozwój, Zielona Góra 2016. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://encyklopediadziecinstwa.pl/index.php?title=Dziecko_w_prawie_cywilnym#cite_note-1

Accessibility Toolbar