W sprawie rekrutacji i innych pytań odnośnie studiów podyplomowych na kierunku „Prawo pracy” prosimy dzwonić pod nr tel.: tel. 91 444 28 19.

Prawo pracy (dla roku akademickiego 2018/2019)

Nazwa studiów podyplomowych: Prawo Pracy

Jednostka prowadząca:  Uniwersytet Szczeciński

Wydział: Wydział Prawa i Administracji

Cel studiów oraz program kształcenia:

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie oraz pogłębienie wiedzy w zakresie prawa pracy, zarówno w jego aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. W związku z tym, program studiów podyplomowych zakłada formy prowadzenia zajęć zarówno w formie wykładów, jak i ćwiczeń.

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie lub poszerzy swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie: źródeł i zasad prawa pracy, instytucji prawa cywilnego i handlowego znajdujących zastosowanie w stosunkach pracy, zasad nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy, treści stosunku pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny, zbiorowego prawa pracy, wykroczeń i przestępstw przeciwko prawom pracownika oraz zasad nadzoru nad warunkami pracy, procesowego prawa pracy, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, prawa pracy uregulowanego w przepisach szczególnych oraz ochrony danych osobowych pracowników.

Absolwent studiów uzyska ponadto interdyscyplinarne umiejętności w zakresie identyfikowania związków między zjawiskami prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi oraz umiejętność rozwiązywania problemów wymagających zastosowania szczegółowej wiedzy prawniczej, między innymi z zakresu prawa pracy, postępowania cywilnego, prawa cywilnego i handlowego. W odniesieniu do kompetencji społecznych efektem kształcenia studiów podyplomowych jest nabycie umiejętności pracy w grupie oraz otwartość w nawiązywaniu relacji społecznych. Ponadto efektem kształcenia jest wzrost świadomości słuchacza co do złożoności problematyki prawa pracy w systemie nauk społecznych oraz w zakresie potrzeby ciągłego rozwoju zawodowego.

Celem studiów podyplomowych jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu prawa pracy, jak również umożliwienie realizacji aktywności zawodowej w obszarach związanych z prawem pracy, np. w działach kadr, jednostkach służby socjalnej, służby BHP. W procesie kształcenie uczestniczy Sąd Apelacyjny w Szczecinie jako interesariusz zewnętrzny.

Program kształcenia obejmuje 11 przedmiotów w łącznym wymiarze 160 godzin.


Wykaz przedmiotów

 1. BHP
 2. Elementy prawa cywilnego i handlowego
 3. Ubezpieczenia społeczne
 4. Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika oraz nadzór nad warunkami pracy
 5. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
 6. Ochrona danych osobowych pracowników
 7. Prawo pracy w przepisach szczególnych
 8. Procesowe prawo pracy
 9. Stosunek pracy
 10. Zbiorowe prawo pracy
 11. Źródła i zasady prawa pracy

Plan studiów 2018/2019

Sylabusy

Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim

Adresaci studiów

Pracownicy działów kadr lub spraw socjalnych, służby bhp, pracownicy socjalni, inspektorzy pracy, członkowie zarządów spółek, przedsiębiorcy zatrudniający pracowników.

Wymagania wstępne: wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra, licencjata lub inżyniera)

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz praktyków – sędziów oraz radców prawnych.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

Planowany harmonogram zjazdów w semestrze zimowym r.a. 2018/2019:

13.10.2018, 27.10.2018, 17.11.2018, 18.11.2018, 1.12.2018, 15.12.2018, 12.01.2018, 26.01.2018

Czas trwania: Studia trwają 2 semestry

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Pracy.

Limit przyjęć: minimum 20 – maksimum 30 osób.

Opłaty: 3.500 zł

I semestr – 1750 złotych II semestr – 1750 złotych

Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach. Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

Ilość rat w semestrze zimowym:           Termin płatności raty: Kwota raty:

 

1

I rata                           15.10.2018           1750

 


2

 

I rata                           15.10.2018            875
II rata                          10.12.2018            875

4

 

I rata                           15.10.2018            437
II rata                          10.11.2018            437
III rata                         10.12.2018            437
IV rata                         20.01.2019            439

 

Ilość rat w semestrze  letnim:        Termin płatności raty: Kwota raty:

 

1

        I rata                  10.03.2019            1750

 

2

 

        I rata                  10.03.2019             875
        II rata                10.05.2019             875

4

 

        I rata                 10.03.2019             437
       II rata               10.04.2019             437
       III rata              10.05.2019             437
       IV rata              10.06.2019             439

 

Rekrutacja trwa od 12.06.2018 r. do 30.10.2018 r.

W dniach 12.06.2018 – 30.10.2018 r. trwa elektroniczna rekrutacja.

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

Zarejestruj się: https://e-podyplomowe.univ.szczecin.pl/erekrutacjanew/index.php

Dokumenty

– podanie – kwestionariusz kandydata na studia,

– 2 zdjęcia legitymacyjne,

– odpis dyplomu ukończenia studiów,

– kserokopia dowodu osobistego.

Załączniki

Podanie – kwestionariusz kandydata

 

Termin składania dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną w terminie od dnia 12.06 do dnia 30.10.2018 r. na adres:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Pracy”

lub dostarczyć osobiście:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
pok. 102 lub pok. 202  w dniach 17.09.2018 – 21.09.2018 r. w godzinach 10:00 – 12:00.

 

Kontakt:

Kierownik studiów – dr Katarzyna Malinowska-Woźniak
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

pok. 202
email: katarzyna.malinowska-wozniak@usz.edu.pl
tel. 91 444 28 27

Obsługa administracyjno-techniczna – mgr Adriana Tomczyk
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

pok. 102
email: adriana.tomczyk@usz.edu.pl
tel. 91 444 28 19

Dane kontaktowe do osoby obsługującej system ERK (w razie problemów technicznych):
Paweł Barabasz
pok. 306
Budynek Główny Wydziału Prawa i Administracji,
ul. Narutowicza 17 a, 70-240 Szczecin
tel. 91 444 28 63
e-mail: pawel.barabasz@usz.edu.pl