W sprawie rekrutacji i innych pytań odnośnie studiów podyplomowych na kierunku „Prawo pracy” prosimy dzwonić pod nr tel.: tel. 91 444 28 19.


 

 

NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO PRACY NIE JEST PROWADZONY W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022.

 

 


 

II edycja Studiów Podyplomowych Prawo Pracy nie zostanie uruchomiona w semestrze zimowym r.a. 2019/2020.

Rekrutacja trwa nadal, jest możliwość uruchomienia studiów od semestru letniego r.a. 2019/2020 (z początkiem marca 2020) – w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Kierownikiem Studiów dr Katarzyna Malinowską-Woźniak, email: katarzyna.malinowska-wozniak@usz.edu.pl

 

———————————————————————————

Prawo pracy II edycja (dla roku akademickiego 2019/2020)

Nazwa studiów podyplomowych: Prawo Pracy

Jednostka prowadząca:  Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji

Cel studiów oraz program kształcenia:

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie oraz pogłębienie wiedzy w zakresie prawa pracy, zarówno w jego aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. W związku z tym, program studiów podyplomowych zakłada formy prowadzenia zajęć zarówno w formie wykładów, jak i ćwiczeń.

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie lub poszerzy swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie: źródeł i zasad prawa pracy, instytucji prawa cywilnego i handlowego znajdujących zastosowanie w stosunkach pracy, zasad nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy, treści stosunku pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny, zbiorowego prawa pracy, wykroczeń i przestępstw przeciwko prawom pracownika oraz zasad nadzoru nad warunkami pracy, procesowego prawa pracy, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, prawa pracy uregulowanego w przepisach szczególnych oraz ochrony danych osobowych pracowników.

Absolwent studiów uzyska ponadto interdyscyplinarne umiejętności w zakresie identyfikowania związków między zjawiskami prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi oraz umiejętność rozwiązywania problemów wymagających zastosowania szczegółowej wiedzy prawniczej, między innymi z zakresu prawa pracy, postępowania cywilnego, prawa cywilnego i handlowego. W odniesieniu do kompetencji społecznych efektem kształcenia studiów podyplomowych jest nabycie umiejętności pracy w grupie oraz otwartość w nawiązywaniu relacji społecznych. Ponadto efektem kształcenia jest wzrost świadomości słuchacza co do złożoności problematyki prawa pracy w systemie nauk społecznych oraz w zakresie potrzeby ciągłego rozwoju zawodowego.

Celem studiów podyplomowych jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu prawa pracy, jak również umożliwienie realizacji aktywności zawodowej w obszarach związanych z prawem pracy, np. w działach kadr, jednostkach służby socjalnej, służby BHP. W procesie kształcenie uczestniczy Sąd Apelacyjny w Szczecinie jako interesariusz zewnętrzny.

Program kształcenia obejmuje 11 przedmiotów w łącznym wymiarze 160 godzin.

Wykaz przedmiotów

 1. BHP
 2. Elementy prawa cywilnego i handlowego
 3. Ubezpieczenia społeczne
 4. Wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika oraz nadzór nad warunkami pracy
 5. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
 6. Ochrona danych osobowych pracowników
 7. Prawo pracy w przepisach szczególnych
 8. Procesowe prawo pracy
 9. Stosunek pracy
 10. Zbiorowe prawo pracy
 11. Źródła i zasady prawa pracy

Plan studiów 2019/2020

Sylabusy

 

 

Regulamin studiów

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Szczecińskim

 

Adresaci studiów

Pracownicy działów kadr lub spraw socjalnych, służby bhp, pracownicy socjalni, inspektorzy pracy, członkowie zarządów spółek, przedsiębiorcy zatrudniający pracowników.

Wymagania wstępne: wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra, licencjata lub inżyniera)

Wykładowcy

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz praktyków – sędziów, radców prawnych oraz inspektorów pracy.

Organizacja nauki

Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a).
W każdym semestrze planowanych jest  8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

 

Czas trwania: Studia trwają 2 semestry

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Pracy.

Limit przyjęć: minimum 20 – maksimum 30 osób.

Opłaty: 3.600 zł

I semestr – 1800 złotych II semestr – 1800 złotych

Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach. Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

Ilość rat w semestrze

zimowym:

Termin płatności raty: Kwota raty:
1 I rata                              15.10.2019 1800

2

 

I rata                              15.10.2019 900
II rata                             10.12.2019 900
3 I rata
II rata
III rata

4

 

I rata                             15.10.2019 450
II rata                            10.11.2019 450
III rata                           10.12.2019 450
IV rata                           20.01.2020 450

 

Ilość rat w semestrze

letnim:

Termin płatności raty: Kwota raty:
1 I rata                              10.03.2020 1800

2

 

I rata                              10.03.2020 900
II rata                             10.05.2020 900
3 I rata
II rata
III rata

4

 

 

I rata                             10.03.2020

450
II rata                            10.04.2020 450
III rata                           10.05.2020 450
IV rata                           10.06.2020 450

 

 

 

UWAGA! Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK.

 

Zarejestruj się: www.e-rekrutacja.usz.edu.pl

 

Dokumenty

– podanie – kwestionariusz kandydata na studia,

– 2 zdjęcia legitymacyjne,

– odpis dyplomu ukończenia studiów.

 

Załączniki

Podanie – kwestionariusz kandydata

 

Termin składania dokumentów

Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną w terminie od dnia 01.07.2019 do dnia 27.09.2019 r. na adres:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Pracy”

lub dostarczyć osobiście:

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
Portiernia z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Pracy”

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 30.09.2019 r.

Zakończenie postępowania rekrutacyjnego: 30.09.2019 r.


 

Kontakt:

Kierownik studiów – dr Katarzyna Malinowska-Woźniak
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
pok. 202
email: katarzyna.malinowska-wozniak@usz.edu.pl
tel. 91 444 28 27
(preferowany kontakt poprzez e-mail)

 

Obsługa administracyjno-techniczna – mgr Adriana Tomczyk
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego
ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
pok. 102
email: adriana.tomczyk@usz.edu.pl
tel. 91 444 28 19
(preferowany kontakt poprzez e-mail)

Dane kontaktowe do osoby obsługującej system ERK (w razie problemów technicznych):
Paweł Barabasz
pok. 306
Budynek Główny Wydziału Prawa i Administracji,
ul. Narutowicza 17 a, 70-240 Szczecin
tel. 91 444 28 63
e-mail: pawel.barabasz@usz.edu.pl