Góra

Wydział Prawa
i Administracji

Uniwersytet Szczeciński

Studencka Poradnia
Prawna

Wydziału Prawa i Administracji US

WYNIKI EGZAMINÓW
NA APLIKACJE

Wysokie miejsce WPiA US

Zaproszenie do testowania bazy Legal Source

Termin: 07.10.2019 r. – 31.12.2019 r.

Aktualności

  • 07 LIS 17

  Lectures in Philosophy of Law/Introduction to Ethics

  Organizational meeting for classes in Philosophy of Law/Introduction to Ethics will take place on  14.11.2017  at 10.45  in room 110 (Piastów Alley, 40b)   The first lecture in Philosophy of Law will take place on 14.11.2017, at 11:00  in room 110 (Piastów Alley, 40b). Detailed teaching plan (week 1) 14.11.2017 [room 110 – Piastów Alley, 40b, 11.00-12.30]

  Czytaj więcej →
  • 06 LIS 17

  One-year scholarship program 2018/19 for Master & PhD in Bavaria (Germany)

  Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2018/19 via BAYHOST Sehr geehrte Damen und Herren,   gern möchten wir Sie nochmals auf unsere aktuelle Ausschreibung der Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2018/19 für Graduierte aus Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, der Slowakei, Tschechien, der Ukraine und Ungarn aufmerksam machen. Wir bitten Sie, die Ausschreibung an Studierende und weitere

  Czytaj więcej →
  • 06 LIS 17

  Szkolenia wojskowe w ramach Legii Akademickiej

  Edu­ka­cja woj­skowa stu­den­tów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach Legii Aka­de­mic­kiej (LA) obej­muje zajęcia teoretyczne na uczelni i zajęcia praktyczne (poligonowe)  w  przerwie wakacyjnej w Siłach Zbrojnych RP . Założeniem reali­za­cji  szkolenia wojskowego LA jest  przedstawienie  treści teo­re­tycz­nych w ramach pro­cesu dydak­tycz­nego poza pro­gramem kształ­ce­nia na danym kie­runku pro­wa­dzo­nym w uczelni, a następ­nie zajęć prak­tycz­nych w okresie wakacji (lipiec- sierpień) w jed­nost­kach szkol­nic­twa woj­sko­wego i jed­nost­kach woj­sko­wych.

  Czytaj więcej →
  • 06 LIS 17

  Konstytucja dla Nauki – ZAPROSZENIE

  JM Rektor US prof. dr hab. Edward Włodarczyk zaprasza na prezentację projektu „Konstytucja dla Nauki”, przygotowaną przez prof. dra hab. Marka Górskiego, prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej US oraz dyskusję, podczas której omówione zostaną propozycje, ich konsekwencje oraz wpływ na sposób funkcjonowania i finansowania polskich uczelni. Program spotkania: Wprowadzenie – prof. dr hab. Edward

  Czytaj więcej →

Na skróty