• 29 WRZ 18

  dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US


  Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Prawa i Administracji
  Uniwersytetu Szczecińskiego
  Stanowisko:
  Profesor nadzwyczajny US

  e-mail: wojciech.staszewski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 86

  ul. Narutowicza 17
  pok. 111

   


  Obszar prowadzonych badań: Zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej, w tym w szczególności prawa dyplomatycznego, prawa konsularnego, prawnomiędzynarodowych aspektów migracji ludności, polskiej praktyki traktatowej, form współpracy międzynarodowej państw oraz nauki i nauczania prawa międzynarodowego.


  Biogram: Studia prawnicze ukończył w roku 1994 na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na tym wydziale uzyskiwał również następne stopnie naukowe. W 2003 roku, na podstawie rozprawy pt. „Prawnomiędzynarodowe aspekty migracji ludności (ze szczególnym uwzględnieniem polskiej praktyki traktatowej)”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Wrzoska, uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W roku 2016 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo, na podstawie dorobku naukowego i osiągnięcia w postaci rozprawy pt. „Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w praktyce polskiej”. Autor licznych publikacji naukowych poświęconych problematyce prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej. Od kilku lat związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Sczecińskiego. Na tym Wydziale pełnił funkcję kuratora Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej, a od 2020 roku pełni funkcję Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest również Redaktorem Naczelnym czasopisma naukowego„Acta Iuris Stetinensis” oraz członkiem Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association) (członek Zarządu od 2017 r.), Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Komisji Prawa Morskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.


  Zatrudniony od 1.10.2018 r.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Causes of contemporary migrations, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Education excellence and innovation management: a 2025 Vision to sustain economic development during global challenges: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020 Seville, Spain, ISBN 978-0-9998551-4-1, s. 17878-17884.

  Artykuły w języku obcym

  1.  The Labor Law Issues in the Treaties of Friendship and Cooperation Made by Poland with the Western European Countries after 1989, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2019, Tom XII, Nr 2, ISSN 1899-7694, s. 337-350. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPraw12_2_2019.html.

  Redakcje prac zbiorowych

  1. Cała-Wacinkiewicz E., Menkes J., Nowakowska-Małusecka J., Staszewski W. Sz. (red.), Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8235-234-4, ss. 340.

  Publikacje do dnia 1.10.2018 r., które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  Monografie

  1. Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w prawie polskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-148-1, ss. 424.

  Opracowania i studia

  1. Stosunki traktatowe Polski z państwami sąsiednimi. Wybór dokumentów, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 1998, ISBN 83-85575-65-0, ss. 281 (wspólnie z: A. Przyborowska-Klimczak).
  2. Ramy instytucjonalnoprawne polsko-ukraińskiej współpracy międzyregionalnej i transgranicznej, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Studia i Materiały CBW UW 77, ISSN 1231-0077, Warszawa 1999, ss. 32.
  3. Prawnomiędzynarodowe źródła współpracy regionalnej Polski. Wybór dokumentów, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2000, ISBN 83-85792-86-4, ss. 135 (wspólnie z: A. Przyborowska-Klimczak, S. Wrzosek).
  4. Komitet Konsultacyjny Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Studia i Materiały CBW UW 84, ISSN 1231-0077, Warszawa 2000, ss. 35.
  5. Prawo dyplomatyczne i konsularne, Wybór dokumentów (wspólnie z: A. Przyborowska-Klimczak), Wyd. 1: Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2001, ISBN 83-85575-97-9, ss. 362; Wyd. 2: Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2003, ISBN 83-88847-26-0, ss. 448; Wyd. 3: Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2005, ISBN 83-88847-45-7, ss. 462.
  6. Prawnomiędzynarodowe źródła współpracy międzyregionalnej i transgranicznej Polski. Wybór dokumentów, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2002, ss. 120 (wspólnie z: A. Przyborowska-Klimczak, S. Wrzosek).
  7. Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury. Wybór dwustronnych umów zawartych przez Polskę, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2002, ISBN 83-916648-4-8, ss. 312 (wspólnie z: A. Przyborowska-Klimczak, S. Wrzosek).
  8. Komitet Konsultacyjny Prezydentów Polski i Litwy, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Studia i Materiały CBW UW 93, ISSN 1231-0077, Warszawa 2002, ISSN 1231-0077, ss. 35.
  9. Traktaty o przyjaźni i współpracy zawarte przez Polskę. Wybór dokumentów Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2005, ISBN 83-88847-33-3, ss. 202 (wspólnie z: A. Przyborowska-Klimczak).
  10. Stosunki polsko-kirgiskie. Wybór dokumentów, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-342-1, ss. 118 (wspólnie z: A. Przyborowska-Klimczak).
  11. Stosunki polsko-armeńskie. Wybór dokumentów z wprowadzeniem, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-428-4, ss. 171 (współaut. wraz z A. Szarek-Zwijacz, K. Stasiak).

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Prawne i społeczne aspekty ustanowienia i funkcjonowania polsko-niemieckich euroregionów, (w:) E. Frączek, Z. Strzelecki (red.), Demografia i społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych 1945 – 1995. Próba bilansu, Polskie Towarzystwo Demograficzne, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1996, ISBN 83-901912-4-5, s. 551 – 569.
  2. Rys historyczny instytucji konsula honorowego w Polsce, (w:) A. Dębiński, G. Górski (red.), Historia et Ius. Księga pamiątkowa ku czci Ks. Prof. Dr hab. Henryka Karbownika, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1998, ISBN 83-228-0634-5, s. 303 – 318.
  3. Podstawy prawne współpracy transgranicznej, (w:) S. Wrzosek, G. Dobrzański (red.), Euroregion Niemen. Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej części euroregionu, Białystok 2000, ISBN 83-85792-78-3, s. 29 – 49.
  4. Klauzule umowne w konkordatach, (w:) A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz (red.), Divina et Humana. Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, ISBN 83-228-0834-8, s. 259 – 267.
  5. Wolność przemieszczania się (migracji) w świetle prawa polskiego (w:) D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski (red.), Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Lublin 2003, ISBN 83-7363-092-9, s. 211 – 224 (tekst ten został także opublikowany w: „Problemy Ochrony Granic”, Biuletyn Centrum Szkolenia Straży Granicznej nr 26, Kętrzyn 2003, ISSN 1505-1757, s. 101 – 117).
  6. Ramy prawne współpracy transgranicznej Polski z państwami sąsiednimi, (w:) A. Haładyj (red.), Współpraca międzynarodowa w ochronie środowiska. Węzłowe problemy, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2004, ISBN 83-918037-9-1, s. 81 – 105.
  7. Ramy prawne polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej, (w:) L. Olszewski, K. Wójtowicz (red.), Polska i Niemcy wobec wyzwań procesów integracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, ISSN 0239-6661, ISBN 83-229-2587-5, s. 113 – 127.
  8. Antoni Deryng (1901 – 1978), (w:) A. Dębiński, W.Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-370-3, s. 71 – 80.
  9. Swoboda przepływu osób w prawie pierwotnym Wspólnot Europejskich, (w:) J. Menkes (red.), Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga Pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2006, ISBN 83-88690-95-7, s. 479 – 513.
  10. Zwalczanie nielegalnej migracji i przestępczości zorganizowanej w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, W.Sz. Staszewski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, Tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-434-7, ISBN 978-83-7363-434-3, s. 129 – 138.
  11. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, (w:) A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak (red.), Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-700-9, s. 323 – 356 (współaut. z A. Przyborowską-Klimczak).
  12. Antoni Deryng (1901-1978). Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych w latach akademickich 1937/1938-1938/1939, (w:) A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-708-5, s. 33- 43.
  13. Antoni Deryng (1901 – 1978), (w:) A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. II poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-711-5, s. 93 – 102.
  14. Współpraca w zakresie ochrony środowiska w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę po 1989 r., (w:) B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-1831-8, s. 541 – 556.
  15. Wolność przemieszczania się osób w świetle międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka ONZ, (w:) K. Maćkowska (red.), Prawne aspekty migracji na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ISBN 978-83-7363-939-3, s. 137 – 162.
  16. Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ – wybrane aspekty jej ustanowienia i funkcjonowania, (w:) B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.) ,Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata. Księga Jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Bydgoszcz-Katowice 2014, ISBN 978-83-64335-09-9, s. 124-144 (wspólnie z A. Szarek-Zwijacz).
  17. Ewolucja statusu prawnego Kanału Panamskiego, (w:) J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz (red.), Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7881-7, ISBN e-book 978-83-255-7882-4, s. 291-316 (wspólnie z I. Kozak i K. Stasiak).
  18. Instytucja uznania państwa i jej stosowanie w praktyce polskiej oraz Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) w stosunku do państw powstałych po rozpadzie ZSRR, (w:) L. Brodowski, D. Kuźniar-Kwiatek (red.), Unia Europejska a prawo międzynarodowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni, Oficyna Wydawnicza „Zimowit” Sp. z o.o., Rzeszów 2015, ISBN 978-83-7667-207-6, s. 333-343 (wspólnie z A. Szarek-Zwijacz).
  19. Instytucja konsula honorowego w ustawie – Prawo konsularne, (w:) W. Burek, P. Czubik (red.), Polskie prawo konsularne w okresie zmian, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63743-19-2, s. 180-189.
  20. Umowa o współpracy kulturalnej z 1959 r., (w:) P. Czubik, W. Burek (red.), Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurydystanu (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich), Wydawca: Ziyad Raoof, Kraków 2016, ISBN 978-83-935927-1-5, s. 45-61.
  21. Wpływ Kongresu wiedeńskiego na rozwój prawa i protokołu dyplomatycznego, (w:) J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa, W.Sz. Staszewski (red.), Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ISBN 978-83-255-9002-4, ISBN e-book 978-83-255-9003-1, s. 355-372 (współaut. wraz z: E. Cała-Wacinkiewicz).
  22. Ochrona cmentarzy i grobów w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę z państwami sąsiednimi, (w:) K. Wiak, P. Kaleta (red.), Pecunia service debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-384-3, s. 343-352.

  Artykuły

  1. Rozwój historyczny instytucji konsula honorowego, Rocznik Nauk Prawnych 1997, t. VII, s. 225 – 242.
  2. Współpraca transgraniczna Polski z południowymi sąsiadami (aspekty prawnomiędzynarodowe), Prawo – Administracja – Kościół 2000, nr 2-3, ISBN 83-228-0960-3, s. 125 – 138.
  3. Instytucja konsula honorowego we współczesnym prawie i praktyce polskiej, Prawo – Administracja – Kościół 2000, nr 4, ISBN 83-228-0842-9, s. 117 – 137.
  4. Wykorzystanie instytucji konsula honorowego w obrocie międzynarodowym, Przegląd Politologiczny 2000, nr 3 – 4, ISSN 1426-8876, s. 23 – 28.
  5. Struktura organizacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Rocznik Nauk Prawnych 2004, T. XIV, z. 3 – administracja, ISSN 1507-7896, s. 153 – 180.
  6. Wolność przemieszczania się w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2005, vol. III, ISSN 1730-4504, s. 22 – 40 (tekst ten został także opublikowany w: Problemy Ochrony Granic, Biuletyn Centrum Szkolenia Straży Granicznej nr 31, Kętrzyn 2005, ISSN 1505-1757, s. 23 – 44).
  7. Prawne aspekty międzynarodowego ruchu osobowego w stosunkach między Polską a jej wschodnimi sąsiadami, Polityka Wschodnia 2005, nr 1 – 2, ISSN 1230-8935, s. 163 – 176 oraz Problemy Ochrony Granic, Biuletyn Centrum Szkolenia Straży Granicznej nr 34, Kętrzyn 2006, ISSN 1505-1757, s. 21 – 38.
  8. Rozwój zrównoważony, Zeszyty Naukowe Cogitatus, Szkoła Wyższa Warszawska, Warszawa 2006, nr 3 , ISSN 1644-4965, s. 89 – 95.
  9. Przyczyny i skutki współczesnych migracji międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Cogitatus, Collegium Varsoviensis/Szkoła Wyższa Warszawska, Warszawa 2007, nr 4, ISSN 1644-4965, s. 106 – 128.
  10. Pojęcie migracji międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Collegium Varsoviense Cogitatus 2008, nr 5, ISSN 1644-4965, s. 14 – 24.
  11. Zagadnienia dotyczące samorządu terytorialnego w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę po 1989 r., Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu 2008, t. IV – Administracja i Zarządzanie, ISSN 1732-3150, s. 227 – 235.
  12. Zagadnienia migracji ludności w konwencjach Rady Europy, Studia Prawnicze KUL 2009, nr 1, ISSN 1897-7146, s. 119 – 131.
  13. Międzynarodowa współpraca bibliotek w świetle traktatów o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę po 1989 r., Themis Polska Nova 2017, nr 1 (12), ISSN 2084-4522, s. 177-191. 

  Artykuły w języku obcym

  1. Historical Development of the Institution of the Honorary Consul, Review of Comparative Law 2002, vol. 7, ISSN 0860-8156, ISBN 83-228-0981-6, s. 121 – 139.
  2. Historical Outline of the Institution of Honorary Consul in Poland, Review of Comparative Law 2003, vol. 8, ISBN 83-7363-078-3, s. 227 – 244.

  Redakcje prac zbiorowych

  1. Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ISBN 83-7363-092-9, ss. 564 (redakcja/ wspólnie z: D. Dudek, A. Janicka).
  2. Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-370-3, ss. 336 (redakcja/wspólnie z: A. Dębiński, M. Wójcik).
  3. Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, Tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-434-7, ISBN 978-83-7363-434-3, ss. 194 (redakcja/wspólnie z: A. Przyborowska-Klimczak).
  4. Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-708-5, ss. 240 (redakcja/wspólnie z A. Dębiński, M. Wójcik).
  5. Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. II poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-711-5, ss. 563 (redakcja/wspólnie z A. Dębiński, M. Wójcik).
  6. Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-624-3, ss. 1448 (redakcja/wspólnie z: A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik).
  7. Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ISBN 978-83-255-9002-4, ISBN e-book 978-83-255-9003-1, ss. 628 (redakcja/wspólnie z: J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa).
  8. System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-812-8226-0, ISBN e-book 978-83-812-8227-7, ss. 528 (redakcja/wspólnie z: E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, A. Przyborowska-Klimczak).

  Hasła w encyklopediach i leksykonach

  1. Konsul (w:) Encyklopedia Katolicka, t. IX, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, s. 737 – 739.
  2. Klauzule umowne w konkordatach (w:) Encyklopedia Katolicka, t. IX, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, s. 82 – 83.
  3. Ambasador, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1109-1110.
  4. Granice państw, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1117.
  5. Kodyfikacja prawa międzynarodowego, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1119-1120.
  6. Konsul, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1121.
  7. Konsul honorowy, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1121-1122.
  8. Okupacja wojenna, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1129-1130.
  9. Opieka konsularna, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1131-1132.
  10. Przedstawicielstwa dyplomatyczne przy organizacjach międzynarodowych, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1137-1138.
  11. Przedstawicielstwo dyplomatyczne, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1138-1139.
  12. Rzeka międzynarodowa, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1144-1145.
  13. Stosunki dyplomatyczne, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1147-1148.
  14. Stosunki konsularne, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1148-1149.
  15. Terytorium państwowe, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1149-1150.
  16. Urząd konsularny, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1153-1154.
  17. Zakon Maltański, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1154-1156.
  18. Zwyczaj międzynarodowy, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1156-1157.
  19. Międzynarodowe prawo publiczne, (w:) Encyklopedia Katolicka, T. XII, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008, kol. 936 – 937.
  20. Pakty praw człowieka, (w:) Encyklopedia Katolicka, T. XIV, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, , Lublin 2010, kol. 1125-1127.
  21. Państwa miniaturowe, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-1798-4, s. 355.
  22. Państwa trwale neutralne, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-1798-4, s. 355 – 356.
  23. Współpraca transgraniczna, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-1798-4, s. 631 – 632.
  24. Granice państwa, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9, s. 73 – 78.
  25. Kanały międzynarodowe, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9, s. 107 – 112.
  26. Kodyfikacja prawa międzynarodowego, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9, s. 112 – 118.
  27. Konsularne prawo, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9, s. 138 – 143.
  28. Neutralność, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9, s. 244 – 250.
  29. Państwo, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9, s. 317 – 322.
  30. Rzeki międzynarodowe, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9, s. 413 – 419.
  31. Państwo w prawie międzynarodowym, (w:) S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Leksykon Administratywisty, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, ISBN 978-83-62491-19-3, s. 258 – 260.
  32. Państwowe granice, (w:) S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Leksykon Administratywisty, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, ISBN 978-83-62491-19-3, s. 260 – 262.
  33. Prawo dyplomatyczne, (w:) S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Leksykon Administratywisty, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, s. 319 – 322.
  34. Prawo konsularne, (w:) S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Leksykon Administratywisty, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, ISBN 978-83-62491-19-3, s. 323 – 326.
  35. Prawo międzynarodowe publiczne, (w:) S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Leksykon Administratywisty, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, ISBN 978-83-62491-19-3, s. 328 – 329.

  Tłumaczenia

  1. (tłumaczenie) Umowa między Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Rumunii o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, sporządzona w Moskwie dnia 27 września 1993 r., Studia Prawnicze KUL 2015, nr 1, ISSN 1897-7146, s. 201-207.
  2. (tłumaczenie) Umowa między Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Moskwie dnia 20 grudnia 2002 r., Studia Prawnicze KUL 2015, nr 1, ISSN 1897-7146, s. 209-211.

  Recenzje i omówienia

  1. Recenzja: Anna Przyborowska-Klimczak, Ewa Skrzydło-Tefelska, Dokumenty europejskie, Lublin 1999, tom II – ss. 290, tom III – ss. 347, Prawo – Administracja – Kościół 2000, nr 2-3, ISBN 83-228-0960-3, s. 192 – 194.
  2. Omówienie: Europejskie modele tolerancji, pod red. Andrzeja L. Zachariasza i Stefana Symotiuka przy współpracy Izabeli Różyckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2001, str. 352, Polityka Wschodnia 2001, nr 2, ISSN 1230-8935, s. 102.
  3. Omówienie: Państwa narodowe Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, pod redakcją naukową Wiesława Balceraka, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, Instytut Historii PAN, Łowicz-Warszawa 2000, str. 233, Polityka Wschodnia 2001, nr 2, ISSN 1230-8935, s. 104.
  4. Omówienie: Rocznik Strategiczny 2000/2001. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001, str. 467, Polityka Wschodnia 2001, nr 2, ISSN 1230-8935, s. 105.
  5. Omówienie: Rossija – Ukraina 1990 – 2000. Dokumienty i materiały, t. 1 – 2, Mieżdunarodnoje Otnoszenija, Moskwa 2001, str. 488 i 440, Polityka Wschodnia 2001, nr 2, s. 102, ISSN 1230-8935, s. 105 – 106.
  6. Omówienie: Wschodnia granica RP zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, pod redakcją naukową Jana Białocerkiewicza, Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Kętrzyn 2001, str. 182, Polityka Wschodnia 2001, nr 2, ISSN 1230-8935, s. 108.
  7. Omówienie: Islam Karimow, Uzbekistan na progu XXI wieku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001, str. 193, Polityka Wschodnia 2002, nr 1, ISSN 1230-8935, s. 182.
  8. Omówienie: Czesław Mojsiewicz, Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych, Wydawnictwo ALTA 2, wyd. II, Wrocław 2001, str. 205, „Polityka Wschodnia” 2002, nr 1, ISSN 1230-8935, s. 184.
  9. Omówienie: Beata Surmacz, Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, str. 267, Polityka Wschodnia 2002, nr 2, ISSN 1230-8935, s. 199 – 200.
  10. Omówienie: Rocznik Strategiczny 2001/2002. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002, str. 502, Polityka Wschodnia 2002, nr 2, ISSN 1230-8935, s. 197 – 198.
  11. Omówienie: Kronika naruszeń praw człowieka na Białorusi w 2001 roku, Stowarzyszenie Społeczne Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś, Białystok 2002, str. 254, Polityka Wschodnia 2002, nr 2, ISSN 1230-8935, s. 194.
  12. Recenzja: Artur Kozłowski, Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, s. 208, Przegląd Sejmowy 2003, nr 5, ISSN 1230-5502, s. 126 – 131.
  13. Recenzja: Anna Przyborowska-Klimczak (red.), Z kart historii polskiej nauki prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, 189 stron, Polski Przegląd Dyplomatyczny 2004, T. 4, nr 4, ISSN 1642-4069, s. 157 – 160.
  14. Nota recenzyjna: Witold Brodziński, System konstytucyjny Węgier, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 82, Przegląd Sejmowy 2005, nr 1, ISSN 1230-5502, s. 198 – 199.
  15. Recenzja: Marian Fleming, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, uzupełnienie i redakcja Marek Gąska, Elżbieta Mikos-Skuza, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2003, ss. 587, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, W.Sz. Staszewski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, Tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-434-7, ISBN 978-83-7363-434-3, s. 187 – 188.
  16. Recenzja: Prawa człowieka. Prawa rodziny. 30 lat Poznańskiego Zakładu Instytutu Nauk Prawnych PAN, red. Renata Hliwa, Anna N. Schulz, Fundacja „Promocja Praw Człowieka – Badania i Nauczanie”, Poznań 2003, ss. 175, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, W.Sz. Staszewski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, Tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-434-7, ISBN 978-83-7363-434-3, s. 189 – 191.
  17. Nota recenzyjna: Sowriemiennoje zakonodatielstwo Kitajskoj Narodnoj Riespubliki. Sbornik normatiwnych aktow, red. L. M. Gudosznikow, IKD „Ziercało – M”, Moskwa 2004, s. 432, Przegląd Sejmowy 2007, nr 2 (79), ISSN 1230-5502, s. 221-222.
  18. Recenzja: Matrimonium spes mundi. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, pod red. Tadeusza Płoskiego i Justyny Krzywkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008, ss. 520, Palestra 2009, nr 7-8, ISSN 0031-0344, s. 238 – 240 (wspólnie z M. Wójcik).
  19. Nota recenzyjna: Witold Brodziński, System konstytucyjny Rumunii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 73, Przegląd Sejmowy 2009, nr 3, ISSN 1230-5502, s. 251 – 253.
  20. Nota recenzyjna: Grzegorz Kuca, Marian Grzybowski, System konstytucyjny Gruzji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 94, Przegląd Sejmowy 2013, nr 6, ISSN 1230-5502, s. 185-188.

  Bibliografie

  1. Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawo Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2009, „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 3, ISSN 1897-7146, s. 129-170 (wspólnie z M. Wójcik).

  Sprawozdania

  1. Polsko-niemieckie seminarium „Niemcy: Naród – Państwo 1961 – 1996”, Przegląd Politologiczny 1996, nr 3-4, ISSN 1426-8876, s. 164 – 165.
  2. Ekologia i Prawo (Konferencja Naukowa, Lublin, 7-8 VI 1997), Państwo i Prawo 1997, z. 9, ISSN 0031-0980, s. 101 – 102.
  3. Prawa człowieka. Geneza, współczesność, przyszłość. Konferencja naukowa, KUL, 10 XII 1998, Przegląd Uniwersytecki, nr 1 / 1999, s. 25.
  4. Prawa człowieka – Geneza, współczesność, przyszłość. Konferencja naukowa, Lublin, 10 XII 1998, Państwo i Prawo 1999, z. 3, ISSN 0031-0980, s. 93 – 94.
  5. Konferencja naukowa. Internet – problemy prawne, Rocznik Nauk Prawnych 1999, T. IX, z. 1 – prawo, ISSN 1507-7896, s. 267 – 269.
  6. Walne Zebranie Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej, Warszawa, 20 kwietnia 2000 r., Prawo – Administracja – Kościół 2000, nr 2-3, ISBN 83-228-0960-3, s. 215 – 216.
  7. Zebranie Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej, Warszawa, 15 czerwca 2000 r., Prawo – Administracja – Kościół 2000, nr 4, ISBN 83-228-0842-9, s. 199 – 201.
  8. Nowe władze Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej, Prawo – Administracja – Kościół 2001, nr 2-3, ISSN 1644-9924, s. 327 – 328.
  9. Walne Zebranie Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej, Warszawa, 2 III 2001 roku, Rocznik Nauk Prawnych 2002, T. XII, zeszyt 1 – prawo, ISSN 1507-7896, s. 305 – 306.
  10. „Europa XXI wieku – wizje i scenariusze”, Przegląd Politologiczny 2002, nr 1, ISSN 1426-8876, s. 191 – 192.
  11. Konferencja Naukowa – Polska nauka prawa międzynarodowego w XX wieku. Próba podsumowania, Rocznik Nauk Prawnych 2003, T. XIII, z. 1 – prawo, ISSN 1507-7896, s. 233 – 235.
  12. Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku (Międzynarodowa konferencja naukowa, Polańczyk 19 – 21 IX 2002 r.), Państwo i Prawo 2003, z. 5, ISSN 0031-0980, s. 121 – 122.
  13. Nowe władze Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej, Prawo – Administracja – Kościół 2003, nr 3, ISSN 1644-9924, s. 179.
  14. Walne Zebranie Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej, Warszawa, 6 czerwca 2003 roku, Rocznik Nauk Prawnych 2004, T. XIV, z. 1 – prawo, ISSN 1507-7896, s. 355 – 356.
  15. Sprawozdanie z konferencji „Ochrona uchodźców w Polsce. Doświadczenia ostatnich lat i perspektywy na najbliższą przyszłość”. Konferencja poświęcona pamięci Dr Haliny Nieć, Kraków 14 – 15 listopada 2003 r., Prawo – Administracja – Kościół 2004, nr 3, ISSN 1644-9924, s. 231 – 233.
  16. Sprawozdanie z forum dyskusyjnego „Przestępczość zorganizowana a wschodnia granica Unii Europejskiej”, Prawo – Administracja – Kościół 2004, nr 4, ISSN 1644-9924, s. 239 – 240.
  17. Zebranie Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego – ILA – Grupy Polskiej, Prawo – Administracja – Kościół 2004, nr 4, ISSN 1644-9924, s. 237 – 239.
  18. Zebranie Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej (24 października 2003 r.), Prawo – Administracja – Kościół 2005, nr 3, ISSN 1644-9924, s. 256 – 258.
  19. Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu Pani Profesor dr hab. Renaty Sonnenfeld-Tomporek, Łódź, 23-24 XI 2006, Studia Prawnicze KUL 2007, nr 1, ISSN 1897-7146, s. 226 – 227.
  20. Walne Zebranie Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA),Warszawa, 15 VI 2007 , Studia Prawnicze KUL 2007, nr 4, ISSN 1897-7146, s. 159.
  21. Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Konferencja Naukowa, Katowice-Ustroń Jaszowiec, 19-20 X 2007, Studia Prawnicze KUL 2008, nr 1, ISSN 1897-7146, s. 171-173.
  22. Jubileusz 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Palestra 2008, nr 7-8, ISSN 0031-0344, s. 251 – 254 (wspólnie z M. Wójcik).
  23. Nowe władze Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA). Walne Zebranie, Warszawa, 28 listopada 2013 r., Rocznik Nauk Prawnych 2014, T. XXIV, nr 2, ISSN 1507-7896, s. 195-196.
  24. Sukcesja do umów dwustronnych na przykładzie ewentualnej niepodległości Kurdystanu oraz umów międzynarodowych między Irakiem a Polską. Seminarium eksperckie, Kraków, 28 maja 2015 r., Studia Prawnicze KUL 2015, nr 2, ISSN 1897-7146, s. 282-283.

  Inne

  1. Polityczne aspekty dążenia do zjednoczenia Polski z Unią Europejską, (w:) Akademia Europejska – Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminariów Projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000, s. 90 – 93.
  2. Prawne aspekty dążenia do zjednoczenia Polski z Unią Europejską, (w:) Akademia Europejska – Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminariów Projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000, s. 98 – 101.
  3. Umowa o stowarzyszeniu, (w:) Akademia Europejska – Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminariów Projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000, s. 107 – 109.
  4. Strategia przedczłonkowska, (w:) Akademia Europejska – Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminariów Projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000, s. 110 – 113.
  5. Wspomnienia w pierwszą rocznicę śmierci, (w:) D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski (red.), Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ISBN 83-7363-092-9, s. 21 – 26 (współaut. E. Staszewicz, A. Herbet, G. Jędrejek, A. Kawałko) (W. Sz. S. – s. 25 – 26).
  6. Umowy o współpracy i wymianie młodzieży zawarte przez Polskę, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, W. Sz. Staszewski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, Tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-434-7, ISBN 978-83-7363-434-3, s. 151 – 184.
  7. Od redakcji, (w:) A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-708-5, s. 5-10 (wspólnie z A. Dębiński, M. Wójcik).
  8. Zestawienie chronologiczne kadencji dziekanów, (w:) A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-708-5, s. 235-237 (oprac. wspólnie z A. Dębińskim, M. Wójcik).
  9. Od redakcji do drugiego wydania, (w:) A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. II poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-711-5, s. 5-6 (wspólnie z A. Dębińskim, M. Wójcik).
  10. Od redakcji, (w:) Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. II poprawione i rozszerzone, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-711-5, s. 7-8 (wspólnie z A. Dębińskim, M. Wójcik).
  11. Mediacje i negocjacje w prawie międzynarodowym, (w:) W. Broński, P. Stanisz (red.), Mediacje i negocjacje prawnicze. Skrypt dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie mediacji i negocjacji prawniczych, Lublin 2012, s. 122 – 131.
  12. Słowo od Redaktorów, (w:) A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-624-3, s. 5-6 (wspólnie z A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik).
  13. Od Redaktorów, (w:) J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa, W.Sz. Staszewski (red.), Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ISBN 978-83-255-9002-4, ISBN e-book 978-83-255-9003-1, s. XXIII-XXIV (współaut. wraz z: E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa).
  14. Od Redaktorów, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, A. Przyborowska-Klimczak, W.Sz. Staszewski (red.), System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-812-8226-0, ISBN e-book 978-83-812-8227-7, s. XV-XVI (współaut. wraz z: E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, A. Przyborowska-Klimczak).