• 29 WRZ 18

  dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US


  PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
  Wydziału Prawa i Administracji 
  Uniwersytetu Szczecińskiego


  Stanowisko: Profesor US

  e-mail: wojciech.staszewski@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 86

  ul. Narutowicza 17
  pok. 111

   

   


  Obszar prowadzonych badań: Zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej, w tym w szczególności prawa dyplomatycznego, prawa konsularnego, prawnomiędzynarodowych aspektów migracji ludności, polskiej praktyki traktatowej, form współpracy międzynarodowej państw oraz nauki i nauczania prawa międzynarodowego.
  .
  Autor licznych publikacji naukowych poświęconych problematyce prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • 1994 r.  – ukończenie studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
  • 2003 r. – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pt. ‚Prawnomiędzynarodowe aspekty migracji ludności (ze szczególnym uwzględnieniem polskiej praktyki traktatowej)” – praca napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Stanisława Wrzoska; uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych;
  • 2016 r. –  nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na podstawie monografii pt. „Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w praktyce polskiej”.

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady) z następujących przedmiotów: międzynarodowe prawo publiczne;
  • seminaria dyplomowe.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • pełnił funkcję kuratora Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej;
  • od 2020 r.  funkcja Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • Redaktor Naczelny czasopisma naukowego „Acta Iuris Stetinensis”;
  • członkostwo Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association); członek Zarządu od 2017 r.;
  • członkostwo w Polskim Towarzystwie Studiów Europejskich;
  • członkostwo w Towarzystwie Naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
  • członkostwo w Komisji Prawa Morskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

  Zatrudniony od 1.10.2018 r.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Zagadnienia dotyczące prawa pracy w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę po 1989 r. z państwami zachodnioeuropejskimi, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. Sz. Staszewski (red.), Prawo międzynarodowe wobec wyzwań społecznych, Seria: Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8291-764-2, s. 189-201.

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

  1. Causes of contemporary migrations, (w:) Khalid S. Soliman (editor), Education excellence and innovation management: a 2025 Vision to sustain economic development during global challenges: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020 Seville, Spain, ISBN 978-0-9998551-4-1, s. 17878-17884.
  2. Cała-Wacinkiewicz E., Menkes J., Nowakowska-Małusecka J., Staszewski W. Sz., The Polish Branch, (w:) C. Kessedjian, O. Descamps, T. Fabrizi (red.), Au service du droit international. To the Benefit of International Law, Éditions Panthéon-Assas, Paryż 2023, ISBN 978-2376510512, s. 419-426.

  Artykuły w języku obcym

  1.  The Labor Law Issues in the Treaties of Friendship and Cooperation Made by Poland with the Western European Countries after 1989, TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2019, Tom XII, Nr 2, ISSN 1899-7694, s. 337-350. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie: http://www.panol.lublin.pl/wydawnictwa/
   TPraw12_2_2019.html.
  2. Iryna Kozak-Balaniuk, Wojciech Szczepan Staszewski, Temporary Protection for Third-Country Nationals who Arrive to Poland from Territory of Ukraine as a Result of Russian Military Aggression, Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2023, vol. XVI, no. 2, DOI: 10.32084/tkp.6809, ISSN 1899-7694, s. 181-197. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.academicon.pl/tkppan/issue/view/518/86

  Redakcje prac zbiorowych

  1. Cała-Wacinkiewicz E., Menkes J., Nowakowska-Małusecka J., Staszewski W. Sz. (red.), Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8235-234-4, ss. 340.
  2. Cała-Wacinkiewicz E., Menkes J., Nowakowska-Małusecka J., Staszewski W. Sz. (red.), Prawo międzynarodowe wobec wyzwań społecznych, Seria: Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8291-764-2, ss. 273.

  Publikacje po dniu 1.10.2018 r., które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Cała-Wacinkiewicz E., Staszewski W. Sz., Polityka traktatowa RP w czasie rządu Hanny Suchockiej, (w:) B. Kaniewska, T. Wallas, K. Urbaniak (red.), Między prawem a polityką. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Hannie Suchockiej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2023, ISBN: 978-83-66740-76-1, s. 139-163.

  Publikacje do dnia 1.10.2018 r., które nie są afiliowane na rzecz WPiA US

  Monografie

  1. Konsul honorowy w prawie międzynarodowym i w prawie polskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-148-1, ss. 424.

  Opracowania i studia

  1. Stosunki traktatowe Polski z państwami sąsiednimi. Wybór dokumentów, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 1998, ISBN 83-85575-65-0, ss. 281 (wspólnie z: A. Przyborowska-Klimczak).
  2. Ramy instytucjonalnoprawne polsko-ukraińskiej współpracy międzyregionalnej i transgranicznej, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Studia i Materiały CBW UW 77, ISSN 1231-0077, Warszawa 1999, ss. 32.
  3. Prawnomiędzynarodowe źródła współpracy regionalnej Polski. Wybór dokumentów, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2000, ISBN 83-85792-86-4, ss. 135 (wspólnie z: A. Przyborowska-Klimczak, S. Wrzosek).
  4. Komitet Konsultacyjny Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Studia i Materiały CBW UW 84, ISSN 1231-0077, Warszawa 2000, ss. 35.
  5. Prawo dyplomatyczne i konsularne, Wybór dokumentów (wspólnie z: A. Przyborowska-Klimczak), Wyd. 1: Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2001, ISBN 83-85575-97-9, ss. 362; Wyd. 2: Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2003, ISBN 83-88847-26-0, ss. 448; Wyd. 3: Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2005, ISBN 83-88847-45-7, ss. 462.
  6. Prawnomiędzynarodowe źródła współpracy międzyregionalnej i transgranicznej Polski. Wybór dokumentów, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2002, ss. 120 (wspólnie z: A. Przyborowska-Klimczak, S. Wrzosek).
  7. Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury. Wybór dwustronnych umów zawartych przez Polskę, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2002, ISBN 83-916648-4-8, ss. 312 (wspólnie z: A. Przyborowska-Klimczak, S. Wrzosek).
  8. Komitet Konsultacyjny Prezydentów Polski i Litwy, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, Studia i Materiały CBW UW 93, ISSN 1231-0077, Warszawa 2002, ISSN 1231-0077, ss. 35.
  9. Traktaty o przyjaźni i współpracy zawarte przez Polskę. Wybór dokumentów Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2005, ISBN 83-88847-33-3, ss. 202 (wspólnie z: A. Przyborowska-Klimczak).
  10. Stosunki polsko-kirgiskie. Wybór dokumentów, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-342-1, ss. 118 (wspólnie z: A. Przyborowska-Klimczak).
  11. Stosunki polsko-armeńskie. Wybór dokumentów z wprowadzeniem, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-428-4, ss. 171 (współaut. wraz z A. Szarek-Zwijacz, K. Stasiak).

  Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

  1. Prawne i społeczne aspekty ustanowienia i funkcjonowania polsko-niemieckich euroregionów, (w:) E. Frączek, Z. Strzelecki (red.), Demografia i społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych 1945 – 1995. Próba bilansu, Polskie Towarzystwo Demograficzne, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa 1996, ISBN 83-901912-4-5, s. 551 – 569.
  2. Rys historyczny instytucji konsula honorowego w Polsce, (w:) A. Dębiński, G. Górski (red.), Historia et Ius. Księga pamiątkowa ku czci Ks. Prof. Dr hab. Henryka Karbownika, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1998, ISBN 83-228-0634-5, s. 303 – 318.
  3. Podstawy prawne współpracy transgranicznej, (w:) S. Wrzosek, G. Dobrzański (red.), Euroregion Niemen. Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej części euroregionu, Białystok 2000, ISBN 83-85792-78-3, s. 29 – 49.
  4. Klauzule umowne w konkordatach, (w:) A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz (red.), Divina et Humana. Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001, ISBN 83-228-0834-8, s. 259 – 267.
  5. Wolność przemieszczania się (migracji) w świetle prawa polskiego (w:) D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski (red.), Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Lublin 2003, ISBN 83-7363-092-9, s. 211 – 224 (tekst ten został także opublikowany w: „Problemy Ochrony Granic”, Biuletyn Centrum Szkolenia Straży Granicznej nr 26, Kętrzyn 2003, ISSN 1505-1757, s. 101 – 117).
  6. Ramy prawne współpracy transgranicznej Polski z państwami sąsiednimi, (w:) A. Haładyj (red.), Współpraca międzynarodowa w ochronie środowiska. Węzłowe problemy, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2004, ISBN 83-918037-9-1, s. 81 – 105.
  7. Ramy prawne polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej, (w:) L. Olszewski, K. Wójtowicz (red.), Polska i Niemcy wobec wyzwań procesów integracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, ISSN 0239-6661, ISBN 83-229-2587-5, s. 113 – 127.
  8. Antoni Deryng (1901 – 1978), (w:) A. Dębiński, W.Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-370-3, s. 71 – 80.
  9. Swoboda przepływu osób w prawie pierwotnym Wspólnot Europejskich, (w:) J. Menkes (red.), Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga Pamiątkowa Profesor Renaty Sonnenfeld-Tomporek, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2006, ISBN 83-88690-95-7, s. 479 – 513.
  10. Zwalczanie nielegalnej migracji i przestępczości zorganizowanej w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, W.Sz. Staszewski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, Tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-434-7, ISBN 978-83-7363-434-3, s. 129 – 138.
  11. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, (w:) A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak (red.), Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-700-9, s. 323 – 356 (współaut. z A. Przyborowską-Klimczak).
  12. Antoni Deryng (1901-1978). Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych w latach akademickich 1937/1938-1938/1939, (w:) A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-708-5, s. 33- 43.
  13. Antoni Deryng (1901 – 1978), (w:) A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. II poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-711-5, s. 93 – 102.
  14. Współpraca w zakresie ochrony środowiska w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę po 1989 r., (w:) B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grabowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-1831-8, s. 541 – 556.
  15. Wolność przemieszczania się osób w świetle międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka ONZ, (w:) K. Maćkowska (red.), Prawne aspekty migracji na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ISBN 978-83-7363-939-3, s. 137 – 162.
  16. Komisja Prawa Międzynarodowego ONZ – wybrane aspekty jej ustanowienia i funkcjonowania, (w:) B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.) ,Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata. Księga Jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Genowefie Grabowskiej, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, Bydgoszcz-Katowice 2014, ISBN 978-83-64335-09-9, s. 124-144 (wspólnie z A. Szarek-Zwijacz).
  17. Ewolucja statusu prawnego Kanału Panamskiego, (w:) J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz (red.), Państwo i terytorium w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-7881-7, ISBN e-book 978-83-255-7882-4, s. 291-316 (wspólnie z I. Kozak i K. Stasiak).
  18. Instytucja uznania państwa i jej stosowanie w praktyce polskiej oraz Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej) w stosunku do państw powstałych po rozpadzie ZSRR, (w:) L. Brodowski, D. Kuźniar-Kwiatek (red.), Unia Europejska a prawo międzynarodowe. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Elżbiecie Dyni, Oficyna Wydawnicza „Zimowit” Sp. z o.o., Rzeszów 2015, ISBN 978-83-7667-207-6, s. 333-343 (wspólnie z A. Szarek-Zwijacz).
  19. Instytucja konsula honorowego w ustawie – Prawo konsularne, (w:) W. Burek, P. Czubik (red.), Polskie prawo konsularne w okresie zmian, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa 2015, ISBN 978-83-63743-19-2, s. 180-189.
  20. Umowa o współpracy kulturalnej z 1959 r., (w:) P. Czubik, W. Burek (red.), Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurydystanu (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich), Wydawca: Ziyad Raoof, Kraków 2016, ISBN 978-83-935927-1-5, s. 45-61.
  21. Wpływ Kongresu wiedeńskiego na rozwój prawa i protokołu dyplomatycznego, (w:) J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa, W.Sz. Staszewski (red.), Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ISBN 978-83-255-9002-4, ISBN e-book 978-83-255-9003-1, s. 355-372 (współaut. wraz z: E. Cała-Wacinkiewicz).
  22. Ochrona cmentarzy i grobów w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę z państwami sąsiednimi, (w:) K. Wiak, P. Kaleta (red.), Pecunia service debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-384-3, s. 343-352.

  Artykuły

  1. Rozwój historyczny instytucji konsula honorowego, Rocznik Nauk Prawnych 1997, t. VII, s. 225 – 242.
  2. Współpraca transgraniczna Polski z południowymi sąsiadami (aspekty prawnomiędzynarodowe), Prawo – Administracja – Kościół 2000, nr 2-3, ISBN 83-228-0960-3, s. 125 – 138.
  3. Instytucja konsula honorowego we współczesnym prawie i praktyce polskiej, Prawo – Administracja – Kościół 2000, nr 4, ISBN 83-228-0842-9, s. 117 – 137.
  4. Wykorzystanie instytucji konsula honorowego w obrocie międzynarodowym, Przegląd Politologiczny 2000, nr 3 – 4, ISSN 1426-8876, s. 23 – 28.
  5. Struktura organizacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Rocznik Nauk Prawnych 2004, T. XIV, z. 3 – administracja, ISSN 1507-7896, s. 153 – 180.
  6. Wolność przemieszczania się w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2005, vol. III, ISSN 1730-4504, s. 22 – 40 (tekst ten został także opublikowany w: Problemy Ochrony Granic, Biuletyn Centrum Szkolenia Straży Granicznej nr 31, Kętrzyn 2005, ISSN 1505-1757, s. 23 – 44).
  7. Prawne aspekty międzynarodowego ruchu osobowego w stosunkach między Polską a jej wschodnimi sąsiadami, Polityka Wschodnia 2005, nr 1 – 2, ISSN 1230-8935, s. 163 – 176 oraz Problemy Ochrony Granic, Biuletyn Centrum Szkolenia Straży Granicznej nr 34, Kętrzyn 2006, ISSN 1505-1757, s. 21 – 38.
  8. Rozwój zrównoważony, Zeszyty Naukowe Cogitatus, Szkoła Wyższa Warszawska, Warszawa 2006, nr 3 , ISSN 1644-4965, s. 89 – 95.
  9. Przyczyny i skutki współczesnych migracji międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Cogitatus, Collegium Varsoviensis/Szkoła Wyższa Warszawska, Warszawa 2007, nr 4, ISSN 1644-4965, s. 106 – 128.
  10. Pojęcie migracji międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Collegium Varsoviense Cogitatus 2008, nr 5, ISSN 1644-4965, s. 14 – 24.
  11. Zagadnienia dotyczące samorządu terytorialnego w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę po 1989 r., Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu 2008, t. IV – Administracja i Zarządzanie, ISSN 1732-3150, s. 227 – 235.
  12. Zagadnienia migracji ludności w konwencjach Rady Europy, Studia Prawnicze KUL 2009, nr 1, ISSN 1897-7146, s. 119 – 131.
  13. Międzynarodowa współpraca bibliotek w świetle traktatów o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę po 1989 r., Themis Polska Nova 2017, nr 1 (12), ISSN 2084-4522, s. 177-191. 

  Artykuły w języku obcym

  1. Historical Development of the Institution of the Honorary Consul, Review of Comparative Law 2002, vol. 7, ISSN 0860-8156, ISBN 83-228-0981-6, s. 121 – 139.
  2. Historical Outline of the Institution of Honorary Consul in Poland, Review of Comparative Law 2003, vol. 8, ISBN 83-7363-078-3, s. 227 – 244.

  Redakcje prac zbiorowych

  1. Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ISBN 83-7363-092-9, ss. 564 (redakcja/ wspólnie z: D. Dudek, A. Janicka).
  2. Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-370-3, ss. 336 (redakcja/wspólnie z: A. Dębiński, M. Wójcik).
  3. Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, Tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-434-7, ISBN 978-83-7363-434-3, ss. 194 (redakcja/wspólnie z: A. Przyborowska-Klimczak).
  4. Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-708-5, ss. 240 (redakcja/wspólnie z A. Dębiński, M. Wójcik).
  5. Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. II poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-711-5, ss. 563 (redakcja/wspólnie z A. Dębiński, M. Wójcik).
  6. Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-624-3, ss. 1448 (redakcja/wspólnie z: A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik).
  7. Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ISBN 978-83-255-9002-4, ISBN e-book 978-83-255-9003-1, ss. 628 (redakcja/wspólnie z: J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa).
  8. System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-812-8226-0, ISBN e-book 978-83-812-8227-7, ss. 528 (redakcja/wspólnie z: E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, A. Przyborowska-Klimczak).

  Hasła w encyklopediach i leksykonach

  1. Konsul (w:) Encyklopedia Katolicka, t. IX, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, s. 737 – 739.
  2. Klauzule umowne w konkordatach (w:) Encyklopedia Katolicka, t. IX, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, s. 82 – 83.
  3. Ambasador, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1109-1110.
  4. Granice państw, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1117.
  5. Kodyfikacja prawa międzynarodowego, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1119-1120.
  6. Konsul, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1121.
  7. Konsul honorowy, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1121-1122.
  8. Okupacja wojenna, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1129-1130.
  9. Opieka konsularna, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1131-1132.
  10. Przedstawicielstwa dyplomatyczne przy organizacjach międzynarodowych, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1137-1138.
  11. Przedstawicielstwo dyplomatyczne, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1138-1139.
  12. Rzeka międzynarodowa, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1144-1145.
  13. Stosunki dyplomatyczne, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1147-1148.
  14. Stosunki konsularne, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1148-1149.
  15. Terytorium państwowe, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1149-1150.
  16. Urząd konsularny, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1153-1154.
  17. Zakon Maltański, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1154-1156.
  18. Zwyczaj międzynarodowy, (w:) S. Serafin, B. Szmulik (red.), Leksykon Obywatela, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7483-933-4, s. 1156-1157.
  19. Międzynarodowe prawo publiczne, (w:) Encyklopedia Katolicka, T. XII, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008, kol. 936 – 937.
  20. Pakty praw człowieka, (w:) Encyklopedia Katolicka, T. XIV, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, , Lublin 2010, kol. 1125-1127.
  21. Państwa miniaturowe, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-1798-4, s. 355.
  22. Państwa trwale neutralne, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-1798-4, s. 355 – 356.
  23. Współpraca transgraniczna, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz (red.), Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011, ISBN 978-83-255-1798-4, s. 631 – 632.
  24. Granice państwa, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9, s. 73 – 78.
  25. Kanały międzynarodowe, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9, s. 107 – 112.
  26. Kodyfikacja prawa międzynarodowego, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9, s. 112 – 118.
  27. Konsularne prawo, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9, s. 138 – 143.
  28. Neutralność, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9, s. 244 – 250.
  29. Państwo, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9, s. 317 – 322.
  30. Rzeki międzynarodowe, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, D. Pyć (red.), Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN 978-83-255-2839-3, ISBN e-book 978-83-255-2840-9, s. 413 – 419.
  31. Państwo w prawie międzynarodowym, (w:) S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Leksykon Administratywisty, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, ISBN 978-83-62491-19-3, s. 258 – 260.
  32. Państwowe granice, (w:) S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Leksykon Administratywisty, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, ISBN 978-83-62491-19-3, s. 260 – 262.
  33. Prawo dyplomatyczne, (w:) S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Leksykon Administratywisty, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, s. 319 – 322.
  34. Prawo konsularne, (w:) S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Leksykon Administratywisty, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, ISBN 978-83-62491-19-3, s. 323 – 326.
  35. Prawo międzynarodowe publiczne, (w:) S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Leksykon Administratywisty, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Radom 2013, ISBN 978-83-62491-19-3, s. 328 – 329.

  Tłumaczenia

  1. (tłumaczenie) Umowa między Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Rumunii o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, sporządzona w Moskwie dnia 27 września 1993 r., Studia Prawnicze KUL 2015, nr 1, ISSN 1897-7146, s. 201-207.
  2. (tłumaczenie) Umowa między Rządem Federacji Rosyjskiej i Rządem Republiki Węgierskiej o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Moskwie dnia 20 grudnia 2002 r., Studia Prawnicze KUL 2015, nr 1, ISSN 1897-7146, s. 209-211.

  Recenzje i omówienia

  1. Recenzja: Anna Przyborowska-Klimczak, Ewa Skrzydło-Tefelska, Dokumenty europejskie, Lublin 1999, tom II – ss. 290, tom III – ss. 347, Prawo – Administracja – Kościół 2000, nr 2-3, ISBN 83-228-0960-3, s. 192 – 194.
  2. Omówienie: Europejskie modele tolerancji, pod red. Andrzeja L. Zachariasza i Stefana Symotiuka przy współpracy Izabeli Różyckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2001, str. 352, Polityka Wschodnia 2001, nr 2, ISSN 1230-8935, s. 102.
  3. Omówienie: Państwa narodowe Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku, pod redakcją naukową Wiesława Balceraka, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, Instytut Historii PAN, Łowicz-Warszawa 2000, str. 233, Polityka Wschodnia 2001, nr 2, ISSN 1230-8935, s. 104.
  4. Omówienie: Rocznik Strategiczny 2000/2001. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001, str. 467, Polityka Wschodnia 2001, nr 2, ISSN 1230-8935, s. 105.
  5. Omówienie: Rossija – Ukraina 1990 – 2000. Dokumienty i materiały, t. 1 – 2, Mieżdunarodnoje Otnoszenija, Moskwa 2001, str. 488 i 440, Polityka Wschodnia 2001, nr 2, s. 102, ISSN 1230-8935, s. 105 – 106.
  6. Omówienie: Wschodnia granica RP zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, pod redakcją naukową Jana Białocerkiewicza, Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Kętrzyn 2001, str. 182, Polityka Wschodnia 2001, nr 2, ISSN 1230-8935, s. 108.
  7. Omówienie: Islam Karimow, Uzbekistan na progu XXI wieku, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001, str. 193, Polityka Wschodnia 2002, nr 1, ISSN 1230-8935, s. 182.
  8. Omówienie: Czesław Mojsiewicz, Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych, Wydawnictwo ALTA 2, wyd. II, Wrocław 2001, str. 205, „Polityka Wschodnia” 2002, nr 1, ISSN 1230-8935, s. 184.
  9. Omówienie: Beata Surmacz, Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, str. 267, Polityka Wschodnia 2002, nr 2, ISSN 1230-8935, s. 199 – 200.
  10. Omówienie: Rocznik Strategiczny 2001/2002. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002, str. 502, Polityka Wschodnia 2002, nr 2, ISSN 1230-8935, s. 197 – 198.
  11. Omówienie: Kronika naruszeń praw człowieka na Białorusi w 2001 roku, Stowarzyszenie Społeczne Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”, Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś, Białystok 2002, str. 254, Polityka Wschodnia 2002, nr 2, ISSN 1230-8935, s. 194.
  12. Recenzja: Artur Kozłowski, Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, s. 208, Przegląd Sejmowy 2003, nr 5, ISSN 1230-5502, s. 126 – 131.
  13. Recenzja: Anna Przyborowska-Klimczak (red.), Z kart historii polskiej nauki prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, 189 stron, Polski Przegląd Dyplomatyczny 2004, T. 4, nr 4, ISSN 1642-4069, s. 157 – 160.
  14. Nota recenzyjna: Witold Brodziński, System konstytucyjny Węgier, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 82, Przegląd Sejmowy 2005, nr 1, ISSN 1230-5502, s. 198 – 199.
  15. Recenzja: Marian Fleming, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, uzupełnienie i redakcja Marek Gąska, Elżbieta Mikos-Skuza, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2003, ss. 587, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, W.Sz. Staszewski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, Tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-434-7, ISBN 978-83-7363-434-3, s. 187 – 188.
  16. Recenzja: Prawa człowieka. Prawa rodziny. 30 lat Poznańskiego Zakładu Instytutu Nauk Prawnych PAN, red. Renata Hliwa, Anna N. Schulz, Fundacja „Promocja Praw Człowieka – Badania i Nauczanie”, Poznań 2003, ss. 175, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, W.Sz. Staszewski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, Tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-434-7, ISBN 978-83-7363-434-3, s. 189 – 191.
  17. Nota recenzyjna: Sowriemiennoje zakonodatielstwo Kitajskoj Narodnoj Riespubliki. Sbornik normatiwnych aktow, red. L. M. Gudosznikow, IKD „Ziercało – M”, Moskwa 2004, s. 432, Przegląd Sejmowy 2007, nr 2 (79), ISSN 1230-5502, s. 221-222.
  18. Recenzja: Matrimonium spes mundi. Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, pod red. Tadeusza Płoskiego i Justyny Krzywkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008, ss. 520, Palestra 2009, nr 7-8, ISSN 0031-0344, s. 238 – 240 (wspólnie z M. Wójcik).
  19. Nota recenzyjna: Witold Brodziński, System konstytucyjny Rumunii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 73, Przegląd Sejmowy 2009, nr 3, ISSN 1230-5502, s. 251 – 253.
  20. Nota recenzyjna: Grzegorz Kuca, Marian Grzybowski, System konstytucyjny Gruzji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 94, Przegląd Sejmowy 2013, nr 6, ISSN 1230-5502, s. 185-188.

  Bibliografie

  1. Bibliografia pracowników naukowych Wydziału Prawa, Prawo Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za rok 2009, „Studia Prawnicze KUL” 2015, nr 3, ISSN 1897-7146, s. 129-170 (wspólnie z M. Wójcik).

  Sprawozdania

  1. Polsko-niemieckie seminarium „Niemcy: Naród – Państwo 1961 – 1996”, Przegląd Politologiczny 1996, nr 3-4, ISSN 1426-8876, s. 164 – 165.
  2. Ekologia i Prawo (Konferencja Naukowa, Lublin, 7-8 VI 1997), Państwo i Prawo 1997, z. 9, ISSN 0031-0980, s. 101 – 102.
  3. Prawa człowieka. Geneza, współczesność, przyszłość. Konferencja naukowa, KUL, 10 XII 1998, Przegląd Uniwersytecki, nr 1 / 1999, s. 25.
  4. Prawa człowieka – Geneza, współczesność, przyszłość. Konferencja naukowa, Lublin, 10 XII 1998, Państwo i Prawo 1999, z. 3, ISSN 0031-0980, s. 93 – 94.
  5. Konferencja naukowa. Internet – problemy prawne, Rocznik Nauk Prawnych 1999, T. IX, z. 1 – prawo, ISSN 1507-7896, s. 267 – 269.
  6. Walne Zebranie Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej, Warszawa, 20 kwietnia 2000 r., Prawo – Administracja – Kościół 2000, nr 2-3, ISBN 83-228-0960-3, s. 215 – 216.
  7. Zebranie Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej, Warszawa, 15 czerwca 2000 r., Prawo – Administracja – Kościół 2000, nr 4, ISBN 83-228-0842-9, s. 199 – 201.
  8. Nowe władze Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej, Prawo – Administracja – Kościół 2001, nr 2-3, ISSN 1644-9924, s. 327 – 328.
  9. Walne Zebranie Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej, Warszawa, 2 III 2001 roku, Rocznik Nauk Prawnych 2002, T. XII, zeszyt 1 – prawo, ISSN 1507-7896, s. 305 – 306.
  10. „Europa XXI wieku – wizje i scenariusze”, Przegląd Politologiczny 2002, nr 1, ISSN 1426-8876, s. 191 – 192.
  11. Konferencja Naukowa – Polska nauka prawa międzynarodowego w XX wieku. Próba podsumowania, Rocznik Nauk Prawnych 2003, T. XIII, z. 1 – prawo, ISSN 1507-7896, s. 233 – 235.
  12. Nauka prawa międzynarodowego u progu XXI wieku (Międzynarodowa konferencja naukowa, Polańczyk 19 – 21 IX 2002 r.), Państwo i Prawo 2003, z. 5, ISSN 0031-0980, s. 121 – 122.
  13. Nowe władze Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej, Prawo – Administracja – Kościół 2003, nr 3, ISSN 1644-9924, s. 179.
  14. Walne Zebranie Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej, Warszawa, 6 czerwca 2003 roku, Rocznik Nauk Prawnych 2004, T. XIV, z. 1 – prawo, ISSN 1507-7896, s. 355 – 356.
  15. Sprawozdanie z konferencji „Ochrona uchodźców w Polsce. Doświadczenia ostatnich lat i perspektywy na najbliższą przyszłość”. Konferencja poświęcona pamięci Dr Haliny Nieć, Kraków 14 – 15 listopada 2003 r., Prawo – Administracja – Kościół 2004, nr 3, ISSN 1644-9924, s. 231 – 233.
  16. Sprawozdanie z forum dyskusyjnego „Przestępczość zorganizowana a wschodnia granica Unii Europejskiej”, Prawo – Administracja – Kościół 2004, nr 4, ISSN 1644-9924, s. 239 – 240.
  17. Zebranie Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego – ILA – Grupy Polskiej, Prawo – Administracja – Kościół 2004, nr 4, ISSN 1644-9924, s. 237 – 239.
  18. Zebranie Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupy Polskiej (24 października 2003 r.), Prawo – Administracja – Kościół 2005, nr 3, ISSN 1644-9924, s. 256 – 258.
  19. Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu Pani Profesor dr hab. Renaty Sonnenfeld-Tomporek, Łódź, 23-24 XI 2006, Studia Prawnicze KUL 2007, nr 1, ISSN 1897-7146, s. 226 – 227.
  20. Walne Zebranie Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA),Warszawa, 15 VI 2007 , Studia Prawnicze KUL 2007, nr 4, ISSN 1897-7146, s. 159.
  21. Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Konferencja Naukowa, Katowice-Ustroń Jaszowiec, 19-20 X 2007, Studia Prawnicze KUL 2008, nr 1, ISSN 1897-7146, s. 171-173.
  22. Jubileusz 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Palestra 2008, nr 7-8, ISSN 0031-0344, s. 251 – 254 (wspólnie z M. Wójcik).
  23. Nowe władze Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA). Walne Zebranie, Warszawa, 28 listopada 2013 r., Rocznik Nauk Prawnych 2014, T. XXIV, nr 2, ISSN 1507-7896, s. 195-196.
  24. Sukcesja do umów dwustronnych na przykładzie ewentualnej niepodległości Kurdystanu oraz umów międzynarodowych między Irakiem a Polską. Seminarium eksperckie, Kraków, 28 maja 2015 r., Studia Prawnicze KUL 2015, nr 2, ISSN 1897-7146, s. 282-283.

  Inne

  1. Polityczne aspekty dążenia do zjednoczenia Polski z Unią Europejską, (w:) Akademia Europejska – Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminariów Projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000, s. 90 – 93.
  2. Prawne aspekty dążenia do zjednoczenia Polski z Unią Europejską, (w:) Akademia Europejska – Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminariów Projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000, s. 98 – 101.
  3. Umowa o stowarzyszeniu, (w:) Akademia Europejska – Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminariów Projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000, s. 107 – 109.
  4. Strategia przedczłonkowska, (w:) Akademia Europejska – Centrum Kształcenia Europejskiego. Materiały z seminariów Projektu, Fundacja Nowy Staw, Lublin 2000, s. 110 – 113.
  5. Wspomnienia w pierwszą rocznicę śmierci, (w:) D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski (red.), Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ISBN 83-7363-092-9, s. 21 – 26 (współaut. E. Staszewicz, A. Herbet, G. Jędrejek, A. Kawałko) (W. Sz. S. – s. 25 – 26).
  6. Umowy o współpracy i wymianie młodzieży zawarte przez Polskę, (w:) A. Przyborowska-Klimczak, W. Sz. Staszewski (red.), Prawo międzynarodowe publiczne. Studia i Materiały, Tom I, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ISBN 83-7363-434-7, ISBN 978-83-7363-434-3, s. 151 – 184.
  7. Od redakcji, (w:) A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-708-5, s. 5-10 (wspólnie z A. Dębiński, M. Wójcik).
  8. Zestawienie chronologiczne kadencji dziekanów, (w:) A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Dziekani Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-708-5, s. 235-237 (oprac. wspólnie z A. Dębińskim, M. Wójcik).
  9. Od redakcji do drugiego wydania, (w:) A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. II poprawione i rozszerzone, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-711-5, s. 5-6 (wspólnie z A. Dębińskim, M. Wójcik).
  10. Od redakcji, (w:) Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyd. II poprawione i rozszerzone, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, ISBN 978-83-7363-711-5, s. 7-8 (wspólnie z A. Dębińskim, M. Wójcik).
  11. Mediacje i negocjacje w prawie międzynarodowym, (w:) W. Broński, P. Stanisz (red.), Mediacje i negocjacje prawnicze. Skrypt dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie mediacji i negocjacji prawniczych, Lublin 2012, s. 122 – 131.
  12. Słowo od Redaktorów, (w:) A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ISBN 978-83-7702-624-3, s. 5-6 (wspólnie z A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik).
  13. Od Redaktorów, (w:) J. Menkes, E. Cała-Wacinkiewicz, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa, W.Sz. Staszewski (red.), Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa prawnomiędzynarodowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, ISBN 978-83-255-9002-4, ISBN e-book 978-83-255-9003-1, s. XXIII-XXIV (współaut. wraz z: E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, W. Pęksa).
  14. Od Redaktorów, (w:) E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, A. Przyborowska-Klimczak, W.Sz. Staszewski (red.), System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-812-8226-0, ISBN e-book 978-83-812-8227-7, s. XV-XVI (współaut. wraz z: E. Cała-Wacinkiewicz, J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, A. Przyborowska-Klimczak).

Accessibility Toolbar