• 25 LIS 20

  dr hab. Anna Kosińska, prof. US

    

   Stanowisko: Profesor US

   e-mail: anna.kosinska1@usz.edu.pl
   telefon służbowy: (91) 444 28 55

   ul. Narutowicza 17a
   pok. 326

    


   Obszar prowadzonych badań:  System ochrony praw człowieka, prawo migracyjne oraz prawo i polityki kulturalne.
   .
   Stypendystka Instytutu Kultury Włoskiej w Rzymie w 2005 roku oraz Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w nauce (r.a. 2005/2006).  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców w roku 2016. Współtwórczyni serii wydawniczej „Prawo i Polityka Migracyjna”, wydawanej przez KUL i Instytut na rzecz Państwa Prawa.


   Stopnie i tytuły naukowe:

   • absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
   • 2006 r. – uzyskanie tytułu magistra w zakresie historii sztuki na Wydziale Humanistycznym (nagroda Rektora KUL za pracę dot. architektury włoskiej 20 –lecia międzywojennego);
   • 2008 r. – uzyskanie tytułu magistra prawa (praca magisterska pt. „Równouprawnienie płci w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”);
   • 2008 – 2012 – doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na WPPKiA KUL;
   • 2012 r. – uzyskanie tytuł doktora na podstawie rozprawy „Kulturalne prawa człowieka – regulacje normatywne i ich realizacja”;
   • 2019 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie naukowej prawo na podstawie monografii „Prawa kulturalne obywateli państw trzecich w prawie Unii Europejskiej” (Wydawnictwo KUL 2018).

   Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

   • prowadziła zajęcia dydaktyczne z prawa europejskiego;
   • wykłady w j. angielskim na kierunkach: European Studies oraz European Union Law.

   Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

   • kierownik Sekcji ds. Cudzoziemców Kliniki Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego,
   • od 2006 r. – związana z Instytutem na rzecz Państwa Prawa (fundacji założonej przez polskich i amerykańskich prawników) gdzie koordynuje m.in. działania MIGRA-TEAM w ramach Programu Migracyjnego IPP.
   • 2015 – 2022 – kierowanie działaniami Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną przy WPPKiA KUL.

   Empty section. Edit page to add content here.

   Artykuły w języku polskim

   1. The Role of the Catholic Church in Facilitating Implementation of Constitutional Guarantees of Cultural Rights During the COVID-19 Pandemic, Kościół i Prawo 10(23) 2021, nr 2, s. 85-100. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/
    kip/article/view/16922/16023
   2. Has the CJEU Made the First Step to Put a Stop to the Criminalisation of Migration? Commentary to the Judgement in the Case of JZ in the Context of the COVID-19 Pandemic, Białostockie Studia Prawnicze 2021, vol. 26 nr 6 (Special Issue), DOI: 10.15290/bsp.2021.26.06.12, s. 207-224. Tekst dostępny na stronie: http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/207_Book-BSP-6.pdf
   3. The Role of the Court of Justice in Creating Standards for the Implementation of Cultural Rights, Roczniki Kulturoznawcze, Tom XII, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/https://doi.org/10.18290/rkult21124-3, s. 41-56.
   4. Did the Court of Justice open a gateway to Europe for refugees? : analysis of the judgment of the Court of Justice of the European Union in EZ v. Bundesrepublik Deutschland (C-238/19), Studia Iuridica Lublinensia, Vol 31, No 1 (2022), s. 239-261, DOI: 10.17951/sil.2022.31.1.239-261. Tekst dostępny na stronie: https://journals.umcs.pl/sil/article/view/12891
   5. Rola Trybunału Sprawiedliwości w kształtowaniu standardu ochrony przed wydaleniem – analiza wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 22.11.2022 r., C-69/21, X przeciwko Staatssecretaris van Justice en Veiligheid, Europejski Przegląd Sądowy sierpień 2023, ISNN:1895-0396, Walters Kluwer 2023, s. 47 – 53. Tekst dostępny na stronie: https://assets.contenthub.wolterskluwer.com/api/public/content/A-M-Kosinska-Rola-Trybunalu-Sprawiedliwosci-w-ksztaltowaniu?v=04a8afc5&_gl=1*9g1coa*_ga*MTE1Mjc0NjM2OC4xNjk2MzE5Mzcx*_ga_7DJGBC7BG3*MTY5NjU4NDA0NC40LjEuMTY5NjU4NDA3NS4wLjAuMA

    

   Artykuły w języku obcym

   1. Why was it necessary to appoint a decentralized agency for coherent and safe management of the EU space programme? Commemnts on the EUSPA’s mandate againts other EU agencies, Studia luridica, Wydanie: Studia Iuridica 2023, 97, ISNN 0137-4346, DOI: 10.31338/2544-3135.si.2023-97.9, s.143-155, Tekst dostępny na stronie: https://studiaiuridica.pl/resources/html/article/details?id=613453
   2. The Need to Establish an EU Ombudsman for Migrants as a Consequence of Administrative Decentralisation, Internal Security, nr 15 (1)/2023, eISN 2719-9606, DOI: 10.5604/01.3001.0053.9587, s.123-138. Tekst dostępny na stronie: https://internalsecurity.akademiapolicji.eu/resources/html/article/details?id=614382&language=en

   Artykuły w Przeglądzie Uniwersyteckim (kwartalnik Uniwersytetu Szczecińskiego)

   1. O kosmosie i prawie kosmicznym na Wydziale Prawa i Administracji US. Prezydencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa. Przegląd Uniwersytecki. Nr kwiecień czerwiec 2023,  ISNN 1427-4736 , s. 92-93. Tekst dostępny na stronie: https://wpia.usz.edu.pl/wp-content/uploads/o-kosmosie201.pdf

  Accessibility Toolbar