• 25 LIS 20

  dr hab. Anna Kosińska, prof. US

   

  Stanowisko: Profesor US

  e-mail: anna.kosinska1@usz.edu.pl
  telefon służbowy: (91) 444 28 55

  ul. Narutowicza 17a
  pok. 326

   


  Obszar prowadzonych badań:  System ochrony praw człowieka, prawo migracyjne oraz prawo i polityki kulturalne.
  .
  Stypendystka Instytutu Kultury Włoskiej w Rzymie w 2005 roku oraz Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w nauce (r.a. 2005/2006).  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców w roku 2016. Współtwórczyni serii wydawniczej „Prawo i Polityka Migracyjna”, wydawanej przez KUL i Instytut na rzecz Państwa Prawa.


  Stopnie i tytuły naukowe:

  • absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;
  • 2006 r. – uzyskanie tytułu magistra w zakresie historii sztuki na Wydziale Humanistycznym (nagroda Rektora KUL za pracę dot. architektury włoskiej 20 –lecia międzywojennego);
  • 2008 r. – uzyskanie tytułu magistra prawa (praca magisterska pt. „Równouprawnienie płci w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”);
  • 2008 – 2012 – doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na WPPKiA KUL;
  • 2012 r. – uzyskanie tytuł doktora na podstawie rozprawy „Kulturalne prawa człowieka – regulacje normatywne i ich realizacja”;
  • 2019 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie naukowej prawo na podstawie monografii „Prawa kulturalne obywateli państw trzecich w prawie Unii Europejskiej” (Wydawnictwo KUL 2018).

  Zakres prowadzonej działalności dydaktycznej:

  • prowadziła zajęcia dydaktyczne z prawa europejskiego;
  • wykłady w j. angielskim na kierunkach: European Studies oraz European Union Law.

  Pełnione funkcje w uczelni lub udział w organach kolegialnych związanych z działalnością dydaktyczną, organizacyjną i badawczą:

  • kierownik Sekcji ds. Cudzoziemców Kliniki Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • od 2006 r. – związana z Instytutem na rzecz Państwa Prawa (fundacji założonej przez polskich i amerykańskich prawników) gdzie koordynuje m.in. działania MIGRA-TEAM w ramach Programu Migracyjnego IPP.
  • 2015 – 2022 – kierowanie działaniami Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną przy WPPKiA KUL.

  Artykuły w języku polskim

  1. The Role of the Catholic Church in Facilitating Implementation of Constitutional Guarantees of Cultural Rights During the COVID-19 Pandemic, Kościół i Prawo 10(23) 2021, nr 2, s. 85-100. Tekst dostępny na stronie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/
   kip/article/view/16922/16023
  2. Has the CJEU Made the First Step to Put a Stop to the Criminalisation of Migration? Commentary to the Judgement in the Case of JZ in the Context of the COVID-19 Pandemic, Białostockie Studia Prawnicze 2021, vol. 26 nr 6 (Special Issue), DOI: 10.15290/bsp.2021.26.06.12, s. 207-224. Tekst dostępny na stronie: http://bsp.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/207_Book-BSP-6.pdf
  3. The Role of the Court of Justice in Creating Standards for the Implementation of Cultural Rights, Roczniki Kulturoznawcze, Tom XII, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/https://doi.org/10.18290/rkult21124-3, s. 41-56.
  4. Did the Court of Justice open a gateway to Europe for refugees? : analysis of the judgment of the Court of Justice of the European Union in EZ v. Bundesrepublik Deutschland (C-238/19), Studia Iuridica Lublinensia, Vol 31, No 1 (2022), s. 239-261, DOI: 10.17951/sil.2022.31.1.239-261. Tekst dostępny na stronie: https://journals.umcs.pl/sil/article/view/12891.

Accessibility Toolbar